ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
PROF. DR. MİNE MENGİ ADINA TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU (20-22 Ekim 2011) BİLDİRİLERİ

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Adana-2012

Sunuş, Prof. Dr. Mustafa Apaydın
Prof. Dr. Mine Mengi'nin Konuşması
Prof. Dr. Mine Mengi'nin Özgeçmişi ve Akademik Çalışmaları

BİLDİRİLER

Eski Türk Edebiyatı


No Yazar Bildiri Tarih
1 Rukiye Aslıhan Aksoy Sheridan Anlatıcının Rekabet Taktikleri:
Nev'i-zade Atayi'nin Heft-Han Mesnevisine Anlatıbilimsel Bir Bakış
24.05.2013
2 Sadık Armutlu

Arap ve Fars Şiiri Bağlamında Gazel Türünden Gazel Nazım Şekline Geçiş

24.05.2013
3 İsmail Avcı

İskendernamelerde Ölümsüzlüğe Yolculuk: İskender-i Zülkarneyn ve Hızır

24.05.2013
4 Haluk Aydın Muhtevanın Çerçevesi - Çerçevenin Muhtevası: Baki Divanı Örneği 24.05.2013
5 Mustafa Ayyıldız-Selami Alan

Hüsnü Aşk Mesnevisini Roman Olarak Okumak

24.05.2013
6 H. Dilek Batislam

Mihri Hatun'un İki Müraca'ası

24.05.2013
7 Pervin Çapan

Şefik Divanı Örnekleminde Manzum Tarih Düşürme Geleneği

24.05.2013
8 Mehmet Korkut Çeçen

Klasik Türk Şiirine Biyografik Yaklaşımlar

24.05.2013
9 Şener Demirel

16. Yüzyıl Şairlerinden Mani'nin Bir Kasidesi Üzerine Psikanalitik Çözümleme Denemesi

27.05.2013
10 İ. Çetin Derdiyok "Ru Be-Kafa Gelmek" Deyimi Üzerine 27.05.2013
11 Yasemin Ertek Morkoç Mesihi ve Yahya Bey'in Şitaiyyelerindeki Anlatım Teknikleri Çerçevesinde Kış İmgesi 27.05.2013
12 Abdulmuttalip İpek Klasik Türk Şiiri Metin Çözümlemelerinde Geleneksel/Çağdaş Yöntem İkilemi ve Tenkit İhtiyacı 27.05.2013
13 Bilge Karga XVII. Yüzyıla Ait Bir Seyahatname: ''Mir'atü'l-Kuds" 27.05.2013
14 Derya Kılıçkaya

Hazine-i Fünun ve Maarif Dergilerindeki Müşterek Şiirler

27.05.2013
15 Hilal Nayır Divan Şiirinde Cadı 27.05.2013
16 Nuran Öztürk

Elifname ve Nidai'nin Elifname'si

27.05.2013
17 Michael D. Sheridan Nüh Felekte Bir Zelzele: Nefi’nin Siham-ı Kaza'sında Yergisel Söylem 27.05.2013
18 Emine Tuğcu Osmanlı Divan Şiirinde Hami ile Şair Arasında Bir Söz Sarrafı: Eleştirmen 27.05.2013
19 Mehmet Ulucan

Türk Kültür ve Edebiyatında Pend (Öğüt) Geleneği

27.05.2013
20 Kadriye Yılmaz Orak-Bayram Orak Belagatin Felsefi Temeli: Mantık 27.05.2013


Yeni Türk Edebiyatı


No Yazar Bildiri Tarih
1 Refika Altıkulaç Demirdağ

Halikarnas Balıkçısı'nın Doğa-İnsan İkilemi Felaketler Romanı: Aganta Burina Burinata

27.05.2013
2 Mustafa Apaydın Cahit Sıtkı ve Garip Hareketi 27.05.2013
3 Pelin Aslan Türk Edebiyatında Fantastik Tür Açısından Farklı Bir Durak: Halide Edip Adıvar'ın Bazı Öykülerinde Milliyetçi "Tayflar" 28.05.2013
4 Bedri Aydoğan

Ömer Seyfettin'in Efruz Bey Romanında Gerçek Kişiler

28.05.2013
5 Kahraman Bostancı

Edebiyat Gazetesi Peyam'da Bir Beyit Müsabakası

28.05.2013
6 Sema Çetin Baycanlar

Süreli Yayınlar ve Edebiyat Dünyası "1950'lerden Günümüze Genel Bir Değerlendirme"

28.05.2013
7 Esma Dumanlı Kadızade

Tomris Uyar'ın Öykülerinde Kurgu

28.05.2013
8 Yılmaz Evat

İnsan ve Herkes Bağlamında: Beyaz Mantolu Adam

28.05.2013
9 Mustafa Karabulut

Yeni Lisan'ın Şiir Bildirgesi: 'Lisan' Şiiri

28.05.2013
10 Nesrin T. Karaca

Yahya Kemal'in Şiir Evrenindeki İzdüşümlerden: LaLe Devri

28.05.2013
11 Meriç Kurtuluş

Nazlı Eray'ın Öykülerinde Fantastik Anlatının "Dişil Yazı"ya Dönüşümü

28.05.2013
12 Nesrin Mengi

Deneysel Biçimciliğin İlk Örneklerinden Biri: Ayışığında "Çalışkur"

29.05.2013
13 Olcay Önertoy

Tanzimat Şiirinden Günümüze Gelen Söyleyişler

29.05.2013
14 Seher Özkök

Halide Edib'in İlk Dönem Romanlarında Meşrutiyet Kadını

29.05.2013
15 Hale Sert

Hüsnü Aşk'tan Hilmi Yavuz'un Kalp Kalesi'ne Bir Bakış

29.05.2013
16 Namık Kemal Şahbaz

Yakup Kadri'nin Bir Sürgün ve Hüküm Gecesi Romanlarında Gizli Tarih

29.05.2013
17 Elmas Şahin

Kargışlar İçinde Eski Sevgili

29.05.2013
18 Veli Uğur

1980 Sonrası Türkiye'de Popüler Roman

29.05.2013


Türk Halk Edebiyatı


No Yazar Bildiri Tarih
1 Eyüp Akman

Âşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım’ın Şiir Sohbetleri

29.05.2013
2 Bülent Arı

Karacaoğlan’da Ölüm ile İlgili Unsurlar

29.05.2013
3 Erman Artun Günümüzde Yaşayan Âşıklık Geleneği Üzerine Düşünceler 29.05.2013
4 Ramazan Çakır

Musiki ve Irımların Türkmenistan Türkmenlerinin Kültüründeki Yeri ve Halk Eğitimine Katkısı

29.05.2013
5 Nilgün Çıblak Coşkun

Mersin Halk Kültüründe Muğdat Dede Kültü

29.05.2013
6 Ayşe Duvarcı Uyku Folkloru 29.05.2013
7 Abdulkadir İnaltekin

Türk Halk Edebiyatının Avrupalı Türklerin Sosyal Hayatına Etkileri (Almanya Örneği)

29.05.2013
8 Refiye Okuşluk Şenesen

Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit'e Dair Anlatılarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmesi

29.05.2013
9 Muzaffer Sümbül

Ramazanoğlu Ailesinden Bir Ozan: Hasibe Ramazanoğlu

29.05.2013
10 Halil İbrahim Şahin

Türkmenistan Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler

29.05.2013


Türk Dili


No Yazar Bildiri Tarih
1 A. Deniz Abik Elebaşı 29.05.2013
2 Şerif Ali Bozkaplan

Metin Eloğlu'nun Türkçesi

29.05.2013
3 Yasemin Çelik

Osmanlı Şarkı Güftelerinin Dil Araştırmalarında Malzeme Olarak Değeri

30.05.2013
4 Engin Çetin Eski Türkçede Ünlü ve Ünsüz+Ünlü Seslerden Oluşan Sözcükler 30.05.2013
5 Mustafa Çetin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Emir Kipi-İstek Kipi Kombinasyonunun Öğretimi ve Öğreniminde Karşılaşılan Güçlükler 30.05.2013
6 Pelin Ekşi

Türkçede Semantik ve Morfolojik Açıdan Cömertlik Kavramı

30.05.2013
7 Mevlüt Erdem

Yön Ekleri: Çekim ve Türetim Özellikleri Bakımından Tarihsel Bir Değerlendirme

30.05.2013
8 Oğuz Ergene

Sibicabi'nin Gülistan Çevirisi

30.05.2013
9 Sıla Gen

Tahsin Yücel'in Salaklık Üstüne Deneme'sinde Yönelim Metaforları

30.05.2013
10 Hürriyet Gökdayı

Dilde Kalıplaşma Dereceleri

30.05.2013
11 Könül Habibova Değişik Sistemli Dillerde Söylevde Eyletim Etkisinin Yapısı (Azerice, İngilizce ve Rusça'nın Dil Olguları Esasında) 30.05.2013
12 Emine Kısıklı

Harf Devrimi Sonrasında Yeni Harflerin Öğretiminde Usul ve Yöntemler

30.05.2013
13 Özgür Öner

Nezaket Dili ve Anıtkabir Özel Defteri 23. Cildinde Nezaket ve Saygı İfadelerinin İncelemesi

31.05.2013
14 Zafer Önler

Türkiye Türkçesinde Ad Durumu Kategorisi

31.05.2013
15 Özgül Özbek

Hermetik Bir Eser: Kitab-ı İlel-i Eşya

31.05.2013
16 Mehmet Özmen

Türkiye Türkçesinde Ses Sıklığı

31.05.2013
17 Jale Öztürk

Antakya Ağzında Kargışlar

31.05.2013
18 Rasim Özyürek

Konya Ereğlisine Yunanistan Selanik ve Yöresinden Göç Eden Türkler Arasında Konuşulan Ağız Özellikleri Üzerine

31.05.2013
19 Mustafa Sarı

Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde Teklik-Çokluk Uyumunda Arapçanın Etkisi

31.05.2013
20 Gülseren Tor

Mersin'den Birkaç Kalıp Söz (İlişki Sözü) Üzerine

31.05.2013
21 Yeter Torun

Divanu Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve ile İlgili Söz Varlığı Üzerine

31.05.2013
22 Tayyibe Uç

Deyimlerdeki Eski Ögeler Üzerine

31.05.2013
23 Ramilya Yarullina Yıldırım

Son Yıllar Tatar Nesrinde İbretli Kahraman

31.05.2013
24 Muna Yüceol Özezen

Türkiye Türkçesinde Kişi Adlarındaki Sesbilimsel Değişmelerde Dil Dışı Etken Olarak "Din"

31.05.2013