Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Bilge Kagan Yazıtında Geçen Kök Teye? Hayvan Adı Üzerine Link
A Feature of the Izafet in the Orhon Inscriptions [=Orhon Yazıtlarında İzafetin Bir

Özelliği]
Link
Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili

Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri
Link
Azerbaycan'daki Arap Harfli Yazıtların Bugünkü Durumu Link
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları Link
Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları'nda

Birkaç Açıklama
Link
Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler Link
Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme Link
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması Link
Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı Link
Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine Link
Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Yazıtlarıyla İlgili Çalışmalar Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
Çöyr Yazıtı Link
Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları Link
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Eserler Koleksiyonunda Saklanan Türkçe Taş

Yazıtlar
Link
Erdem Bayazıt'ın Şiir Dünyası Link
Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları, Eski Türk Yazıtlarına Göre Link
ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER Link
Eski Türk Yazıtları ve Sonrası Link
Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askerî Terimlerden Örnekler Link
Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının

Yazımı Üzerine Notlar
Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç 'Sandal Ağacı' Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Yarış'ın Yerinin Belirlenmesine Bir Katkı Link
Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Link
Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine Link
Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü Link
Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları Link
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri Link
Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili (tanıtma) Link
Göktürk Harfli Yazıtlarda –gAlI Eki Üzerine Link
Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan’daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü

Durumu
Link
Göktürk Tarihinin Meseleleri : Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve

Anlamlandırmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri
Link
Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not Link
Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine Link
Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmlâ Kuralları Link
Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam

Yükleri
Link
Göktürk Yazıtlarında İsim ve Ünvan Söyleme Geleneği Link
Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları - Güçlü Anlatım Yolları Link
Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri Link
İdil Boyunda Bulunan Runik Harfli Yazıtların Dili Link
İpek Yolu ve Orhun Yazıtları Link
Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması Link
Karakurum Bölgesi’ndeki Arap Harfli Yazıtlar Link
Karı Çor Tigin Yazıtı Link
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi Link
Kazakistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları Hakkında Link
Kırgızistan'da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler Link
Kırgızistandaki Arap Harfli Yazıtlar Üzerine Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki

Paralellikler
Link
Koçkordaki Türgeş Yazıtları Link
Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler Link
Kök-Türk Âbidelerinde Millî Kimlik Hassasiyeti/ Link
Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı Link
Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi Sogutça Bugut Yazıtı Link
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar Link
Köktürk Yazıtları'ndaki 'Türük oguz begleri bodun eşidiñ' ve 'Oguzı yeme tarkınç ol

temiş' Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Link
Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine - I Link
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar Link
Köl Tigin Yazıtı Bir Nutuk Metni midir? Link
Köl Tigin Yazıtı Taş Anıtının Korunması Link
Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın mı Yoksa Agısın mı Okunmalı? Link
Köl Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde taygun mu yoksa ataygun mu okunmalı? Link
Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri Link
Köni mi, Küni mi ya da Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarından E 6 Barık II Yazıtının Kadına Ait Olduğu Meselesi Üzerine Link
Kül Tegin Yazıtında 'öyür ermiş' Eylemi Üzerine Link
Kül Tigin Abidesi ve Kutadgu Bilig'deki Ortak Fiillerin Tamlayıcı İlişkisi Açısından

İncelenmesi
Link
Kül Tigin Abidesi'nin Güney-Doğu Yüzünde Geçen “ıġar oġlanı~ızda tayġunu~uzda yigdi igidür ertigiz.” İfadesindeki “igid-” Fiili Üzerine Link
Kül Tigin Yazıtı’ndaki ‘er at’ Sözcüğü Link
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi Link
Küli Çor Yazıtının Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları Link
Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları Link
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası Link
Moğolistan’daki Runik Yazıtlar Link
Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristiği Link
Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler Link
Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Link
Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme Link
Orhon Yazıtları: İran Dilleri ile İlk Temaslar ve Benzer Birkaç Öge Üzerine Link
Orhon Yazıtları'nda bol- ve er- Fiilleri Üzerine Link
Orhon Yazıtları'ndaki At İsimleri Üzerine Link
Orhon Yazıtlarında 'İtaat' Kavramı Link
Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri Link
Orhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları Link
Orhun Abidelerinde 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Yükleme Hâli Eki Kullanıldı mı? Link
Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli Link
Orhun Yazıtlarına Dokunmak Link
Orhun Yazıtlarında Anlama ve Anlatma Becerileri Link
Orhun Yazıtları’nda Boyları Bir Araya Getirme Çabaları Link
Orhun Yazıtlarında Sosyal ve Siyasi Mesajlar Link
Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine Link
Orhun Yazıtlarının Bulunuş Öyküsü Link
Orta Asya'da İslâmiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Âbide Link
Runik Türk Yazıtlarında Anlamsal Açıdan Geçişlilik ve Geçişsizlik Özelliğini Ortaklaşa

Taşıyan Eylemler Üzerine
Link
RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ Link
S. Gerard Clauson'un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtları İle İlgili Veriler Link
Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları Link
St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor Link
Suci Yazıtı'nın İlk Satırıyla İlgili Yeni Bir Öneri Link
Şemseddin Sami'nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri Link
ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ Link
Şine Usu Yazıtında Hayvan Adlarıyla Kurulmuş Yer Adları Üzerine İncelemeler Link
Tacizade Cafer Çelebi'nin Sultan II. Beyazıt Methiyesi Link
Taikhar Çuluu Yazıtı Link
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri Link
Talasta Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı Link
TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ Link
Taş Yazıtlarda Türkçe Vakfiyeler, Arapça Yazıtlarda Türkçe Söz ve Şiirle Link
Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar Link
Tonyukuk Yazıtında Birkaç Düzeltme Link
Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine Link
Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine Link
Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine Link
[ 1 2 ]