Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar Link
Köl Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde taygun mu yoksa ataygun mu okunmalı? Link
TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ Link
ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ Link
Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor Link
RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ Link
ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER Link
Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Link
Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler Link
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası Link
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar Link
Türk Afiş Sanatının Abidesi İhap Hulusi Görey (28 Kasım 1898 - 27 Mart 1986) Link
Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri Link
Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan’daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü

Durumu
Link
Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili (tanıtma) Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
Orta Asya'da İslâmiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Âbide Link
Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar Link
Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not Link
Çöyr Yazıtı Link
Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine Link
Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine Link
Orhun Yazıtlarında Anlama ve Anlatma Becerileri Link
İdil Boyunda Bulunan Runik Harfli Yazıtların Dili Link
Kül Tigin Abidesi ve Kutadgu Bilig'deki Ortak Fiillerin Tamlayıcı İlişkisi Açısından

İncelenmesi
Link
Türk Asıllı Türkologların Orhun Yazıtlarını Okuma ve Yorumlamalarındaki Farklılıklar

Üzerine Notlar
Link
Kül Tigin Abidesi'nin Güney-Doğu Yüzünde Geçen “ıġar oġlanı~ızda tayġunu~uzda yigdi igidür ertigiz.” İfadesindeki “igid-” Fiili Üzerine Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Orhon Yazıtları'ndaki At İsimleri Üzerine Link
Köktürk Yazıtları'ndaki 'Türük oguz begleri bodun eşidiñ' ve 'Oguzı yeme tarkınç ol

temiş' Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Link
Orhon Yazıtlarında 'İtaat' Kavramı Link
Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine Link
Eski Türk Yazıtları ve Sonrası Link
Talasta Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı Link
Koçkordaki Türgeş Yazıtları Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının

Yazımı Üzerine Notlar
Link
Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüser mi Böñreser mi? Link
S. Gerard Clauson'un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtları İle İlgili Veriler Link
Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Yazıtlarıyla İlgili Çalışmalar Link
Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar Link
Bilge Kagan Yazıtında Geçen Kök Teye? Hayvan Adı Üzerine Link
Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarındaki Yarış'ın Yerinin Belirlenmesine Bir Katkı Link
Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması Link
Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Link
Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları Link
Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü Link
Orhon Yazıtları: İran Dilleri ile İlk Temaslar ve Benzer Birkaç Öge Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine Link
Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki

Paralellikler
Link
Kül Tigin Yazıtı’ndaki ‘er at’ Sözcüğü Link
Orhun Yazıtlarında Sosyal ve Siyasi Mesajlar Link
Küli Çor Yazıtının Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları Link
Tacizade Cafer Çelebi'nin Sultan II. Beyazıt Methiyesi Link
Eski Türk Yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine Link
Şemseddin Sami'nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri Link
Kül Tegin Yazıtında 'öyür ermiş' Eylemi Üzerine Link
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Eserler Koleksiyonunda Saklanan Türkçe Taş

Yazıtlar
Link
Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine Link
Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı Link
Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı Link
Yenisey Yazıtları'ndan 10, 25, 41, 51, 70, 109 ve 110 Üzerine Etimolojik Açıklamalar ile Düzeltmeler Link
Göktürk Harfli Yazıtlarda –gAlI Eki Üzerine Link
Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları, Eski Türk Yazıtlarına Göre Link
Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları Link
Kök-Türk Âbidelerinde Millî Kimlik Hassasiyeti/ Link
Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları'nda

Birkaç Açıklama
Link
Taş Yazıtlarda Türkçe Vakfiyeler, Arapça Yazıtlarda Türkçe Söz ve Şiirle Link
Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi Sogutça Bugut Yazıtı Link
Tonyukuk Yazıtında Birkaç Düzeltme Link
A Feature of the Izafet in the Orhon Inscriptions [=Orhon Yazıtlarında İzafetin Bir

Özelliği]
Link
Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler Link
Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları - Güçlü Anlatım Yolları Link
Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine Link
Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri Link
Köl Tigin Yazıtı Bir Nutuk Metni midir? Link
Vilhelm Thomsen'in Çalışmaları ve Kırgızistan'da Bulunan Göktürk Yazıtları Link
Göktürk Tarihinin Meseleleri : Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve

Anlamlandırmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri
Link
Ulaangom Yazıtı Üzerine İlâve Düşünceler Link
Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam

Yükleri
Link
Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları Link
Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme Link
Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristiği Link
Köl Tigin Yazıtı Taş Anıtının Korunması Link
Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları Link
Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmlâ Kuralları Link
Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine Link
Kırgızistan'da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler Link
Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme Link
Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine - I Link
Orhun Yazıtlarının Bulunuş Öyküsü Link
Yorçı Yazıtı Link
Orhun Yazıtlarına Dokunmak Link
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları Link
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı

Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar
Link
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri Link
Orhun Yazıtları’nda Boyları Bir Araya Getirme Çabaları Link
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması Link
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar Link
Yenisey Yazıtlarındaki Erkek Kişi Adlarında Geçen Kelimelere Göre Eski Türk Erkeği Link
Kazakistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları Hakkında Link
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme,

Hediyeleşmenin Bir Türü
Link
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi Link
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi Link
Yenisey Yazıtlarında Ekler Link
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri Link
Karı Çor Tigin Yazıtı Link
Orhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları Link
Orhon Yazıtları'nda bol- ve er- Fiilleri Üzerine Link
Moğolistan’daki Runik Yazıtlar Link
Taikhar Çuluu Yazıtı Link
Yenisey Yazıtlarındaki Tek Örnekler Link
Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili

Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri
Link
Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın mı Yoksa Agısın mı Okunmalı? Link
Orhun Abidelerinde 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Yükleme Hâli Eki Kullanıldı mı? Link
Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler Link
Kırgızistandaki Arap Harfli Yazıtlar Üzerine Link
[ 1 2 ]