Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Manas Destanı’nda İslamî Unsurlar Link
Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından

Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Link
Mahâbhârata Destanından Seçmeler Link
Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine Link
Destansı Bir Roman “Durgun Don” ve Bir Yıkımın İzleri: Devrim, Savaş, Ölüm Link
Oğuzlar'a Ait Destani Mahîyetde Eserler Link
Türk Destanlarında İntikam Motifi Link
Manas Destanı ve Muhtar Avezof Link
Altınorda ve Kırım Hanlıklarındaki “Kurultay” Geleneğinin Kırım Tatar Destanlarına Ve Kırım Tatar Geleneklerine Yansıması Link
Güneş İnancına Bağlı Ziyaret Yerleri ve Köroğlu Destanı Link
Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler:Keşanlı Ali Destanı Örneği Link
Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler Link
Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Hatun Destanı ve Dili Link
Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf Link
Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duygularna

Etkisi
Link
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir

Deneme
Link
Moğol-Türk Destanları: Tipolojik Oluşum ve Gelişimi Link
Kazak Türklerinin Munlık-Zarlık Destanında “Altın” Link
Balık Destanları Link
Türk Destanları Çerçevesinde Hediyeleşmenin İşlevleri Link
Türkmen Destanlarının Poetikası Üzerine Tespitler Link
Türk Dünyası Mitolojik Destanları ile Kalevala Destanının Tipolojik Açıdan Mukayesesi Link
Kitabi Dede Gorgud Dastanının Strukturunda Sistemlilik [=Kitabi Dede Gorgud Destanının

Yapısında Tutarlılık]
Link
Destanın Tarifi Link
Türk Kültüründe Rüya ve Battal Gazi Destanı’nda İşlevleri Link
Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar Link
Yola Girme Merasiminin Köroğlu Destanı'nda İzleri Link
Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair Link
Dede Dorkut Destanlarının Türkmenistan Varyantının Yazma Nüshalarla İlişkisi Üzerine Link
Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar Link
Kırgızların Mitolojik İçerikli Destanlarından Kococaş Destanı Link
Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" Şiiri ile Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" Adlı

Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
Link
Kırgız Destanı Kococaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine Link
Türk Destancılık Geleneği Link
Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar Link
Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması Link
Manas Destanı’nda Alp Kadın Tipi Link
Yalanlamalı Destanlar ile Masal Tekerlemeleri Arasındaki Benzerlikler Link
Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme Link
Azerbaycan Muhabbet Destanlarında Hak Âşıklığı Motifi Link
Dede Korkut Destanı’nda Dua Link
Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri Link
Tıva ve Şor Kahramanlık Destanlarında Mitolojik Motifler Link
Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme Link
Oğuz Destanı'na, Manas Destanı'na ve Dede Korkut Hikayeleri'ne Yansıyan Kahraman Kültür

Tipindeki Ortaklıklar
Link
Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek Link
Destandan Hikâyeye, Bozkır Medeniyetinden Yerleşik Medeniyete Geçiş Açısından Manas Link
Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri Link
Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı

İle Yahya Kemal'in O Rüzgâr Şiiri
Link
Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya Link
Âşık Gufrânî'nin Cihâd-ı Ekber Destanı'nın Tahlili Link
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Söz Varlığı Link
Kurtlar Vadisi-Destan İlişkisi Üzerine Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği Link
Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış Link
Destanların Eğitimdeki İşlevi/ Atasözlerinin Destan Metinleri İle Öğretilmesi Link
Yeni Lisan, Eski Tarz: Ziya Gökalp’in Koşma ve Destanları Link
Epikten Modern Şiire: İlhan Berk'in "Köroğlu Destanı" Link
Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Olan Seyyid Battal Gazi Destanı Üzerine Bir İnceleme Link
Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Çalışmalarında İdeolojik Yaklaşımlar: Er

Soltonoy Destanı Örneği
Link
Şora/Çora Batır Destanının Kazak, Tatar ve Kırım Tatar Türk Varyantlarının Karşılaştırılması Link
Sözlü Tarih-Folklor İlişkisi Bağlamında Üç Âşık Destanı Link
İdegey Destanında Bazı Motifler Link
Saha Kahramanlık Destanı "Olonko" Link
Karaçay-Malkar Nart Destanları Link
Kafkas Nart Destanlarında At Motifi Link
Balkanlar?da Türk Şiiri-Balkan Türklerinin Kimlik Destanı Link
?Köruğlı Men Bezergen? Destanındaki Özel Adlara Dair Link
Tatar Kahramanlık Destanlarında Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri Link
Moldo kılıç?ın İlk Kitabı ?Buudayıktın Toyu? Bir Destan Sayılabilir mi? Link
Karaçay-Malkar Nart Destan Kahramanlarından ? Demirci Debet ? Link
Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Olağanüstü Doğum Motifi Link
Güney Sibirya Türk Destanı ?Ak-Kübek? İle Kafkas Nart Destanı ?Sosurka? Arasındaki

Paralellikler
Link
Manas Destanı'ndaki Kadın Adları ile İlgili Bir Deneme Link
Çukurova Masallarında Destani Özellikler Var mıdır? Link
Uygurların Yakın Çağ Ünlü Şairlerinden Abdurehim Nazari ve Şairin Destanları Hakkında Kısaca

Tanıtım
Link
Dedem Korkut Destanlarında Ahlak Kavramı Link
Yunus Emre'nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği Link
Süleymânnâme?de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler Link
Kitâb-I Dede Korkut ve Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-Nâme Link
Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine Link
Temsil Edilen Destanlar: Çin ve Moğol Tiyatrosunda Türklerin Etkileri Link
Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları Link
Seyit Noçi Destanı ve Seyit Tipi Üzerine Link
Adil Sultan Destanı Link
Ahmet Harami Destanı Link
Battal Gazi Destanındaki Beldeler ve Tabiat Link
Battal Gazi Destanında Deyimler Link
Çora Batır Destanı Link
Halk Edebiyatında Yemek Destanları Link
Sivaslı Pehlivanları Konu Edinen Destanları Link
Sivaslı Âşıkların Yemek Destanları Link
Zaralı Destancı Şairler Link
Âşık Esrarî'nin Vehhâbî Destanı Link
Ak Möör Destanı'nın Aile Kurumuna Bakışı Link
Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz Link
Gül Bilbil Destanı Link
Kırgız "Kococaş Destanı"nın Üç Varyantı Link
Kırgızlardan Bir Destan: Cangıl Mirza Link
Kızcibek Destanı Link
Kızıl Gülüm Destanı Link
Narkız Destanı ve Dede Korkut Link
Seyitbek Destanı Üzerine Link
Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım

Denemeleri
Link
19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu'nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık Esrari'nin Vehhabi

Destanı
Link
Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Destanları Link
Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları Link
Sivaslı Âşıkların Marmara Depremi İle İlgili Destanları Link
Âşık Talibî Coşkun?un Seyahat Destanlarında Kayseri ve Yöresi Link
Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi'nin Yeri Link
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri Link
Destandan Halk Hikayesine Değişen Beden Tasvirleri Link
Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki

Paralellikler
Link
Seyitbek Destanı'ndaki Müstakil Türler ve İkilemeler Link
Aşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri Link
Kazak Edebiyatında Manas Destanı Link
Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut Kitabı'na Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik

Anlamları Üzerine Değerlendirmeler
Link
Milli Folklor Dergisi'nde yayınlamış Destan Konulu Makalelerin Tenkidli Bibliyografisi Link
Uygur Sahasındaki "Emir Gör Oğli" Destanının Olay Örgüsü ve Bazı Motifler Üzerine Link
Türk Destanlarında Evren Tasarımı Link
[ 1 2 3 ]