Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları Link
?Köruğlı Men Bezergen? Destanındaki Özel Adlara Dair Link
"Defter-i Cingiznâme" ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından "Cengiz Han" Link
"Kızcibek Destanı"nın Nogay Varyantı Üzerine Link
"Kurmanbek Destanı"nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma Link
"Oğuz Kağan" ve "Arı-haan" Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir? Link
15.yy Tekke Şairlerinden Kemal Ümmî‘nin Bir Destanı Link
19. Yüzyıl Ermeni Aşuğlarından Mizahî Destanlar Link
19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu'nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık Esrari'nin Vehhabi

Destanı
Link
1950-1975 Yılları Arasında Yazılan Âşık Destanlarında "Namus" Kavramı Link
Adil Sultan Destanı Link
Ahmet Bican Ercilasun'un "Gülnar" ve "2BA Beden Beyin Akımı" Adlı Romanlarında

Türk Destanlarının İzleri
Link
Ahmet Harami Destanı Link
Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" Şiiri ile Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" Adlı

Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
Link
Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı Link
Ak Möör Destanı'ndaki Ara Sözler Link
Ak Möör Destanı'nın Aile Kurumuna Bakışı Link
“Alıp-Manaş” ve “Bamsı Beyrek” Destanlarının Ortak Motifleri Link
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir

Deneme
Link
Alpamış Destanı Link
Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma Link
Alpamış Destanı ve Dede Korkut Kitabı'nda Kahramanların Ortaya Çıkışı Link
Alpamış Destanında Baysın Kelimesinden Görünen Kurt Totemi Link
Alpamış Destanında Hz. Ali Tasavvuru Link
Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar Link
Alpamış ve Prens Marko Destanlarında Kahramanın Erginlenmesi Link
Altay Destanı Almıs Kaan Link
Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması Link
Altay Destanlarında Tayga, Kutlu ve Kutsuz Ağaçlarla İlgili Terimler Link
Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan Link
Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili Link
Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı : Alıp Manas Link
Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme Link
Altınorda ve Kırım Hanlıklarındaki “Kurultay” Geleneğinin Kırım Tatar Destanlarına Ve Kırım Tatar Geleneklerine Yansıması Link
Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Bâki Gül ve Balık Destanı Link
Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar Link
Anlatı Tekniği Açısından "Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı"nı Bir Çözümleme Denemesi Link
Arkaik Kahramanlık Destanları ile Saltukname’nin Benzerlikleri Üzerine Link
Armín Vámbéry'nin Türkistan Seyahatnamesi'nde Geçen Ahmet ile Yusuf Destanı Link
Arnavut Epik Destanlarında Türkçe Silah Adları Link
“Aslı ve Kerem Destanı”nın Türkmen Varyantından Şiirler Link
Âşık Esrarî'nin Vehhâbî Destanı Link
Âşık Gufrânî'nin Cihâd-ı Ekber Destanı'nın Tahlili Link
Âşık Mehmet Yakıcı'nın Destanlarında İşlediği Konular Link
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi Link
Âşık Şenlik‘in Salsal Destanı Hakkında Link
Âşık Talibî Coşkun?un Seyahat Destanlarında Kayseri ve Yöresi Link
Âşık Tarzı Destan Geleneğinde Esnaf Destanı Araştırmalarına Katkılar Link
Âşık Tarzı Destan Türü ve Çankırılı Âşıklardan Âşık Nâili , Âşık Ali ve Ali Kadri'nin Destanları Üzerine Bir Tahlil Denemesi Link
Aşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri Link
Atasözleri ve Köroğlu Destanı'nda Bazı Kullanımları Link
Atatürk?ün Ana Fikrini Verdiği İlk Opera: Özsoy Destanı Link
Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış Link
Azerbaycan Aşk Destanlarında Elmadan Doğuş Motifleri Link
Azerbaycan Muhabbet Destanlarında Hak Âşıklığı Motifi Link
Azerbaycan Sahasında Derlenen "Deli Çoban" Destanı Link
Balık Destanları Link
Balkanlar?da Türk Şiiri-Balkan Türklerinin Kimlik Destanı Link
Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları Link
Bamsı Beyrek İle Alpamış Destanının Coğrafyası Link
Başkurt Destani Akbuzat'ın Epik Kurallara Göre İncelenmesi Link
Battal Gazi Destanı Adlı Filme Alaycı Dönüşüm Bağlamında Bir Yaklaşım Link
Battal Gazi Destanında Deyimler Link
Battal Gazi Destanı’nda Göndergeler ve Anıştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme Link
Battal Gazi Destanındaki Beldeler ve Tabiat Link
Battal-Nâme, Sasonlu Tavit ve Digenis akritas destanlarındaki kahramanların lord raglan'ın

geleneksel kahraman kalıbına göre değerlendirilmesi
Link
Battalname-Sasonlu Tavit ve Digenis Akritas Destanlarında Rüyaların İşlevleri Link
Bayburtlu Celâlî'nin Tortum Destanı ve Erzincan'a Ağıt Manzumeleri Link
Bilinmeyen Kayserili Şair İsmail Hakkı Oral’ın “Üç Destan” İsimli Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Erzincan Destanı İnceleme- Trankripsiyonlu Metin Link
Bir Anadolu-Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi Link
Bir Kırgız Destanı: Mendirman Link
Bir Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesik Baş Destanı Link
Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf Link
Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler Link
Boğaç Han Destanı'nın Metin Dil Bilimsel Yaklaşımla Çözümlemesi Link
Büyük Bir Türk Destanı Yazma Fikri Etrafında Link
Camgırçı Han Örneğinden Hareketle Kırgız Destanlarında Tarihî Şahsiyetler Link
Celali İsyanları ve Köroğlu Destanı Link
Coodarbeşim Destanının Varyantları Link
Çanakkale Şehitlerine İsimli Destanda Yer Alan Tarih ve Medeniyet Olguları Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Çora Batır Destanı Link
Çukurova Masallarında Destani Özellikler Var mıdır? Link
Dede Dorkut Destanlarının Türkmenistan Varyantının Yazma Nüshalarla İlişkisi Üzerine Link
Dede Korkut Destanı’nda Dua Link
Dede Korkut Destanında Epitetler Link
Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü Link
Dede Korkut Destanları'nda Manzum Kısımların Şiirsel Özellikleri Link
Dede Korkut Destanlarında Aralıklı İkilemeler Link
Dede Korkut Destanlarında İslâmî Unsurlar Link
Dede Korkut Destanlarında Tav-Eli ve Çevresi Link
Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine Link
Dede Korkut Destanlarının Yeni Tercümesi Hakkında Link
Dede Korkut Hikayelerinde ve Manas Destanında Ağaç Link
Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli'deki İzleri "Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek

Destanı"nın Bünyan; "Deli Dumrul Destanı"nın Rumeli Varyantı
Link
Dede Korkut Kitabı İle Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler Link
Dede Korkut Kitabı ve Beowulf Destanında Yaşlılık ve Yaşlanma Link
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri Link
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av Link
Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları Link
Dede Korkut Kitabını Oluşturan Destanlardaki Ortak Özellikler Link
Dedem Korkut Destanlarında Ahlak Kavramı Link
Değerlendirmeler: A. Turan Oflazoğlu: Fetih-Destan Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında I Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II Link
Destan Geleneğinden Tarihi Romana: Tölögön Kasımbek ve Kırılan Kılıç I,II Link
Destan Kahramanlarının Evlenmek İçin Göstermek Zorunda Oldukları Hünerler Link
Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi'nin Yeri Link
Destan Şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Söz Varlığı Link
Destan Tanımı ve Eski Türk Destanları Link
Destandan Halk Hikayesine Değişen Beden Tasvirleri Link
Destandan Hikâyeye, Bozkır Medeniyetinden Yerleşik Medeniyete Geçiş Açısından Manas Link
Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı

İle Yahya Kemal'in O Rüzgâr Şiiri
Link
Destanın Tarifi Link
Destanlarda Evlilik Link
Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz Link
Destanlarımızdaki Olağanüstü Doğu Motifi Etrafında Manas Link
Destanların Eğitimdeki İşlevi/ Atasözlerinin Destan Metinleri İle Öğretilmesi Link
Destanların Şahı Link
Destansı Bir Roman “Durgun Don” ve Bir Yıkımın İzleri: Devrim, Savaş, Ölüm Link
Dil-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Arif Nihat Asya'nın Türkçesi: Destanca, Divanca ve

Hakanca
Link
[ 1 2 3 ]