Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı Link
Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi Link
Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I Link
Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle Link
Yazma Sözlük ve Gramerler Link
Türk Sözlükçülük Geleneği Açısından Osmanlı Dönemi Sözlükleri ve Şemseddin Sâmî’nin

Kâmûs-ı Türkî’si
Link
Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları Link
Kritische Gedanken Zu Herkunftsangaben Mancher Lehworter Im -TDK- Türkçe Sözlük Link
KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR Link
TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Link
Memlûk Dönemi Türkçe Sözlüklerinin Yapısı Link
Sözlük Bilimi Açısından Tuhfetü’l-Erîbin-Nâfi’a Lir-Rûhânî ve’t-Tabîb Link
Yard. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü-Tanıklı Link
Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü'l-Leâl Link
Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) Link
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine Link
Sözlük Bilimi Açısından "Türkçe Sözlük" Link
"Türkçe Sözlük" Üzerine Link
Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük Link
Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü Link
Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin

Önemi
Link
Andrey Nikolayeviç Kononov: Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü

(tanıtma)
Link
Cumhuriyet Döneminde Yapılan Sözlük Çalışmaları Ve Türkçe Sözlükler Üzerine Bir Kaynakça

Denemesi
Link
Türkiye ve Dünyada Sözlük Bilimi: Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Link
TDK Güncel Türkçe Sözlük İle TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması Link
Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması Link
Türkçeyi Türkçeyle Anlatmak: Türkçe-Kırgızca Sözlük'ün Neşrinden Sonra Link
Qaşqayi sözlügü (Kaşkay Türkçesi-Farsça)/Kaşkay Türkçesi Sözlüğü (tanıtma) Link
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Link
Türkçe Sözlük'teki Örneklerden Hareketle Dönüşlü ve İşteş Fiillerin Geçişlilik Durumları Link
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü?nde, Garib-Nâme?deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler Link
Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma

Denemesi
Link
"Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2" (tanıtma) Link
Nazilli (Aydın) Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine Link
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Link
Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü'ne Tarsus Yöresinden Katkılar Link
Türkçede et- Katkısız Eyleminin Sözlüksel İşlevleri Link
Sözlüklerde Tanımlama Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme Link
Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözlüklere Yönelik Tutumları: Betimsel Bir Analiz Link
Ağız Sözlükçülüğü Üzerine Link
Alıntı Sözcükler İçin Verilen Kaynak Dil Ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Erzincan Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne Kandıra Ağzından Katkılar Link
Gönül Maddesinin Farklı Türkçe Sözlüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi Üzerinden TDK Sözlüğünün Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi Link
Türkçe Sözlükteki Akrabalık Adlarının Tasnifi Link
Derleme Sözlüğünde Dokumacılık Mesleği İle İlgili Söz Varlığı Link
Türk Sözlükçüğünde Bir Dönüm Noktası: Misalli Büyük Türkçe Sözlük Link
Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Kırgız Sözlükçülüğünde Husein [Karasayeviç] Karasayev Ve Konstantin [Kuzmiç] Yudahin’in Yeri Link
Renkler Ulamı Üzerine Türkçe ve Arapça Sözlük Tabanına Yönelik Gözlemler Link
Kâmûs-ı Türkî’den Türkçe Sözlük’e Anlam Değişmeleri – Eylemler Link
Kavram Sözlükleriyle İlgili Terminoloji Üzerine Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri Link
Türkçe-Özbekçe Özbekçe-Türkçe Sözlük Link
Kırgız Sözlükçülüğü ve Kırgız Türkçesinin Sözlükleri Link
Saha (Yakut) Türkçesinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir Katkı Link
Karacaoğlan Sözlüğü ve Metin Bozuklukları Üzerine Düşünceler Link
Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine Link
Dil Kullanımında Verimlilik Açısından Tikel Sözlükçe Link
Eşdizimli Sözlükler Link
Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri Link
Güncel Türkçe Sözlük'te "Zarf" Olarak Tanımlı Sözlük Birimlerin Derlem-Denetimi Link
Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü -Yöntem ve Uygulama- Link
Türkiye Türkçesinde 'İkili Tekrarlar'ın Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri Link
Sözlüklerin Niteliği ve İşlevsel Özelliği Bağlamında Sözlük Okuma

Alışkanlığının Ana Dili Becerilerine Etkisi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım
Link
Okul Sözlükleri Üzerine Link
Ağız Sözlükçülüğü Link
Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür Link
Sözlükbirimlerin Tanımlanmasına Anlambilimsel Bir Bakış Link
Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Link
Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü Link
Sözlüksüz Köke Ulaşma Yöntemi Link
Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler Link
Türkçe Bir Sözlükteki Tanımlardan Kavramlar Arasındaki Üst-Kavram İlişkilerinin Çıkarılması Link
1945'ten Bu Yana Türkçe Sözlükler Link
Sözlük ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma Link
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Link
Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri Link
Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Örnekler) Link
Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri Link
Wilhelm Radloff ve Türk Diyalektleri Sözlüğü Link
Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri Link
Tarama Sözlüğü Link
Çağatayca Sözlükler Link
Etimoloji Sözlükleri Link
Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri Link
Eski Türkçenin Sözlükleri Link
Divan Şiirinin Anlaşılmamasında Sözlüklerin Rolü Nedir? Link
Manzum Sözlükler ve "Şemsî'nin Cevâhirü'l-Kelimât'ı Üzerine Bir Dil İncelemesi." Link
Karahanlıca İlk Kuran Tercümesi Sözlüğünün Söz Denizinde Biz Gezi Link
İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Divanu Lugati't-Türk'te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış Link
Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye'de Sözlük Link
Sözlük Bilimi Açısından Kamus-i Türki Üzerine Bir İnceleme Link
Tarihî Türk Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası:[Büyük] Türk Lügatı Link
Kıpçak Sahasına Ait Sözlük ve Kaynaklarda At ve Atçılıkla İlgili Terminoloji Link
S. Gerard Clauson'un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtları İle İlgili Veriler Link
XVIII. Yüzyılda Latin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük Link
Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz Link
Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır ? Link
15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn?in Istılah Lügatı Link
Meninski'nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler Link
Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Türkçede Çokluk Bildiren Fiiller ve Birlikte Kullanıldığı İsimlerle Sayılabilirlik Bağlamında Görünümleri Link
Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Plana Üzerine Öneriler Link
Arnavutluk'taki Dilde Sadeleştirme Çalışmalarında Metin Altı Sözlüklerin Fonksiyonu Link
Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük Link
Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Dürrî’nin Güher-Rîz’i Link
Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler Link
Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü Link
Derleme Sözlüğü'nde İkinci Kelimesinin Başında S- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle

Benzer Diğer Tekrarlar
Link
Argo Sözlükleri Link
Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî Link
[ 1 2 3 ]