Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
?İhtiyar Çilingir? Hikâyesinin Metin Merkezli Dilbilimsel Eleştirisi Link
?Vire? Hikâyesi Üzerine Metin Dilbilimsel Bir İnceleme Link
''Çevredilbilim''e Doğru Link
Anadilden Sonra Öğrenilen Dilde Dilbilgisel İşlemleme: Geç İkidilliliğin Beyindilbilimi

Açısından Değerlendirilmesi
Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Atasözlerinin Kısalığı ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu Link
Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni'nin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi Link
Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine Link
Basın Dili ve Gazete Manşetlerinin Dilbilimsel Analizi Link
Bericht Über Eine Linguistische Forschungsreise in Iran [=İran'da Bir Dilbilim Araştırma

Gezisi Üzerine Rapor]
Link
Betiksel Dilbilimde Yeni Aşamalar ve Üretici Bir Yazınbilim Tasarısı Link
Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi Link
Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim ve Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi Link
Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler Link
Bilişsel Dilbilim, Şiirin Bilişsel Söylemi ve Sisler Bulvarı'nda Bilişsel Etkinleştirme Link
Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme Link
Bugünkü Dünyada Dilbilimi ve Bize Düşen Görevler Link
Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilgisi Link
Çağdaş Dilbilimde Kuramsal Yönelimler Link
Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar Link
Çeviribilim Uygulamalı Dilbilim midir ? Link
Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye'de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi Link
Çevredilbilimi Açısından Eskişehir’de Konuşulan Kazan Tatar Türkçesi Link
Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme Link
Değerlendirmeler: Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce Karşılaştırmalı

Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
Link
Dil Bilimlerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Dilbilim

Dersleri
Link
Dil eğitiminin dil bilimsel temelleri: Ferdinand de saussure'ün genel dilbilim kuramında dil eğitimiyle ilgili bulgular Link
Dil: Niçin Dilbilim? Link
Dilbilim Açısından Çeviri Link
Dilbilim Açısından Şiir Link
Dilbilim Çalışmalarında Bilgisayar Link
Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazançlarına Yönelik Öğrenci Tutumları Link
Dilbilim kuramları ve yabancı dil öğretimi Link
Dilbilim Nedir? Link
Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar Link
Dilbilim Tarihine Bir bakış Link
Dilbilim Üzerine Link
Dilbilim ve Çeviri İlişkisi Link
Dilbilim ve Gösterge Kuramı Link
Dilbilim ve Linux Buluşması: Morphix-NLP Link
Dilbilim ve Şiir Dilinin İncelenmesi Link
Dilbilim ve Temel İlkeleri Link
Dilbilim ve Türkiye Türkçesi Link
Dilbilim, Anlambilim ve Edimbilim Link
Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Link
Dilbilim, Türkçe Öğretimi ve Ötesi Link
Dilbilim'de Yoz-Yorum İşlemi Link
Dilbilimci Olarak Evliyâ Çelebi Link
Dilbilimi İlke ve Yöntemleri Işığında Türkiye'de Türk Dilbilimi Link
Dilbilimin Dil Öğretimindeki Yeri Link
Dilbilimin Konusu Link
Dilbilimsel Açıdan Erzurum'lu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri Link
Dilbilimsel Açıdan Şiir Dili Ve Bu Bağlamda Baki'nin Gazellerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar Duygu Değeri Uzak Çağrışımlar Link
Dilbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi: Tekirdağ Yöresinden Bir Ninni Link
Dilbilimsel Çeviri Kuramı Link
Dilbilimsel İnceleme Yöntemleri ve Klâsik Türk Edebiyatı Link
Dilbilimsel Kavramsalcılık’ta Anti -Görsel Deneyim ve Anti -Estetik Haz: Joseph Kosuth Link
Disiplinlerarası etkileşim bağlamında dilbilim-çeviribilim ilişkisine genel bir bakış Link
Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divân-u Lûgâti't-Türk'ün Yeri ve Önemi Link
Dünyanın Belli Başlı Dilbilim Dergileri Link
Folklor Ürünlerinin İncelenmesinde Dilbilim Yöntemlerinin Kullanılmasının Önemi Üzerine Link
Genel Dilbilim Dersleri Link
Genel Dilbilim-I Link
İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın ‘Duygular’ Temasında Yer Alan Okuma Metinlerine

Metindilbilimsel Bir Yaklaşım
Link
İngilizce Öbeksi Eylemlerin Öğretiminde Dilbilimsel Bir Yaklaşım Link
İran'da "Diller İlişkisi" - "Diller Çatışması" : Azeri Türkçesi'nin Konumu ve İşlevine

Toplumdilbilimsel Bir Bakış
Link
İran'da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor Link
İşlevsel Dilbilimde Alan Çalışması ve Betimleme Örnekçesi Link
İşlevsel Dilbilimde Sözdizim Sorunları Link
İşlevsel Dilbilimde Temel İlkeler ve Yeni Yönelişler Link
Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım Link
Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Türkçe ve Almanca Deyimlerde Kadın Link
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yabancı Dil Dersi Link
Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın Yeri I Sesbilgisi Link
Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Link
Mahmut Kaplan'ın Görüntünün Ötesi Adlı Hikâyesi Üzerine Metindilbilim Açısından Bir Yaklaşım Link
Manisa Ağızlarındaki Dört Benzetme Cümlesine Toplumsal Dilbilim Açısından Bir Yaklaşım Link
Memduh Şevket Esendal'ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Çözümleme "Pazarlık

"
Link
Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi Link
Metin Dilbilimsel Yontemler Işığında Tahsin Yücel'in "Ayna" Adlı Öyküsünün Okunması Link
Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme Link
Metindilbilim Dersinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Okuma Etkinlikleri Geliştirme Yetilerine Etkisi Link
Metindilbilim Ölçütleriyle Yabancı Dil Sınavlarının Değerlendirilmesi: Üds Sınavından

Örnek Bir Betimleme Çalışması
Link
Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner'in ?On ikiye Bir Var? Adlı

Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri
Link
Metindilbilimin Temel Kavramlarının Anadili Öğretimi Süreci Açısından

Değerlendirilmesi
Link
Modern Dilbilim Bulguları Işığında Türkçe Sözlüğe Bir Bakış Link
Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel Bir

Bakış
Link
Ömer Seyfettin'in "Pembe İncili Kaftan ve Diyet" Adlı Öykülerinin Metindilbilimsel Açıdan Çözümlenmesi Link
Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış Link
Reşat Nuri Güntekin’in “Aşk Mektupları” Adlı Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım Link
Sait Faik’in “Sinağrit Baba” Adlı Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım Link
Saussure Dilbilimi: Kaynakları ve Yöntem Sorunu Link
Sovyetler Birliği’nde Türk Dilbilimi - Sonuçlar ve Sorunlar Link
Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi Link
Şiir Çözümlemesi Dilbilimsel Yöntemler ve Araçlar Link
Tahsin Yücel’in Yalan Adlı Romanında Yapısal Dilbilimin ve Göstergebilimin İzleri Link
Tarihi ve Çağdaş Türk lehçelerinin Etimoloji Çalışmaları Üzerine Dilbilimsel Bir Yöntem

Denemesi
Link
Televizyon dizilerinin iletişimsel ve dilbilimsel işlevleri Link
Toplum Dilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları Link
Toplum-dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı Link
Toplumdilbilimde Özgünlük Kavramı Link
Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca

Açısından Bir Yaklaşım
Link
Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım Link
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe

Öğretimi
Link
Türk Dili Tarihinde Bir Dilbilimsel Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır Link
Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi Dilbilimsel Bir İnceleme Link
Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri Link
Türkçe Çalışmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri Link
Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Çözümleme Yönteminin Uygulanması Link
Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine

Bir deneme
Link
Uygulamalı Dilbilim Link
Yabancı Dil Öğretimi: Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yanlış

Çözümlemesinin Yeri
Link
Yabancı Dil Öğretimi: Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Sözcüklerin Ruhdilbilimsel

Sorunları
Link
Yabancı Dil Öğretiminin Eğitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri Link
Yabancı Yayınlar: Edebiyatçı ve Dilbilimci El Ele Verebilir mi? Link
Yapısal Dilbilim: Ferdinand de Saussure Link
Yapısal Dilbiliminde Birleşik Cümlelerle İlgili Sorunlar Link
Yeni Eleştiri Bağlamında Metindilbilimsel Çözümlemelerle Cevat Şakir’i Anlamak Link
Yunus Emre'nin Bir İlahisi ve Dilbilim Açısından İncelenmesi Link
Yüz Kuramları Çerçevesinde Dil–Beden İlişkisi ve Türkiye Türkçesi -Bilişsel Dilbilimsel Bir Yaklaşım Link