Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler Oku
Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar Oku
Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar Oku
Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri Oku
Türk Kültüründe “Deliler” ve Bunların Dede Korkut Oğuznâmelerine Yansıması Oku
Dede Korkut Kitabında Erkek Kahraman Statüsü Oku
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine Oku
Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine Oku
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Mizah Oku
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? Oku
Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı

Bakımından Tahlili
Oku
Dede Korkut Oğuznamelerinde Aile Oku
Oğuz Epik Düşüncesinin Kaynağı Olarak Kitab-ı Dede Korkut'un Dresden Nüshası Oku
Dede Korkut Kitabı ve Türk Türeyiş Efsanesi Oku
Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları Oku
"Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında Oku
Dede Korkut Kitabında Kadın Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te'lif Tarihi Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşım Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Anne-Çocuk İlişkisi Oku
Dede Korkut Destanı’nda Dua Oku
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Şart Cümleleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik Analizi Oku
Oğuz Destanı'na, Manas Destanı'na ve Dede Korkut Hikayeleri'ne Yansıyan Kahraman Kültür

Tipindeki Ortaklıklar
Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı Oku
Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları

Üzerine
Oku
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku Oku
Dede Korkut Mukaddimesi'ndeki Bazı Sözcükler Üzerine Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Eski Türkçenin İzleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Eğitimi Oku
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bağdaşıklık Görünümleri Oku
Dede Korkut'ta Yer Alan "Urlaşuban" Kelimesi Hakkında Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine Oku
Dede Korkut Hikayelerindeki Olağanüstü Motifler ve Kaynakaları Oku
Zikredilen Şahıslara Dayanılarak Dede Korkut Boylarının Kronolojik Sıralanması Oku
Kitâb-I Dede Korkut ve Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-Nâme Oku
Dede Korkut Oğuznameleri?nde ?Köri ~ Közi ~ Göri? Sorunu Oku
Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine Oku
Narkız Destanı ve Dede Korkut Oku
Dede Korkut Hikayelerinden 'Begil Oglı Emrenün Boyı'nın Tahlili' Oku
Dede Korkut Hikayelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum Oku
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri Oku
Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki

Paralellikler
Oku
Dede Korkut Hikayeleri Bağlamında Dua Oku
Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut Kitabı'na Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik

Anlamları Üzerine Değerlendirmeler
Oku
Dede Korkut'tan Murathan'a Deli Dumrul Oku
Dede Korkut Oğuznameleri Çerçevesinde Epik Zamanla Epik Mekanın Birliği Oku
Türk Destanları ve Dede Korkut Oku
Dede Korkut'un Delileri Oku
Dede Korkut'ta Renkler Üzeine Oku
Alpamış Destanı ve Dede Korkut Kitabı'nda Kahramanların Ortaya Çıkışı Oku
Dede Korkut Hikayeleri'nden Günümüze Yansıyan Evlilik Âdetleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik Kültürü Oku
Dede Korkut Oğuzları’ndaki Kam Oğullarına Dair Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine Oku
Dede Korkut Hikâyeleri'nde Mekân Algısı ve Kurgusu Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’ Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Adı Geçen Hayvanlar ve Bu Hayvanların Diğer Türk Lehçelerindeki Adlandırılışları Oku
“Devlet Ana” Romanına Nakşedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri Oku
Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve ‘100 Temel Eser’ Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Ağaç Kavramının Semiyotik ve Semantik Açılımı Oku
Dede Korkut'a Yeni Bir Bakış Oku
Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Av Oku
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av Oku
Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Macaristan'daki Geçmişi ve Önemi Oku
On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut Oku
"Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar"a Notlarla Katkılar - I Oku
Dede Korkut Kitabında Mistik Ögeler Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar Oku
Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar Oku
Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu

Hakkında
Oku
Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım

Modeli
Oku
Türk Agaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna

Etkisi
Oku
Dede Korkut Kitabında Dinî – Tasavvufî Unsurlar Oku
Dede Korkut Kıtabı'nda Dinî-Tasavvufî Unsurlar-II Oku
Dede Korkut Üzerine Oku
Manas Destanı ve Dede Korkut Kitabında Kardeşler Arası İlişkiler Oku
Halk Deyimleri-Duyumları ve “Kitab-ı Dede Korkut”ta Alkış-Dua, Ant-Kasem ve Kargışlar Oku
Dede Korkut Kitabına Girmeyen Hikâyeler Oku
Dede Korkut ve Yunus Emre‘de Hayat, Tabiat, Tanrı ve Ölüm Oku
Dede Korkut Destanında Epitetler Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Sosyal Çevre İçinde Ozan Oku
Dede Korkut Hikayelerinde ve Manas Destanında Ağaç Oku
Dede Korkut Kitabındaki Bamsı Beyrek ile Anadolu ‘da Anlatılan Bey Böyrek Hikâyeleri ve

Masalları Üzerine Motif Bakımından Bir Karşılaştırma Denemesi
Oku
Dede Korkut Destanlarının Yeni Tercümesi Hakkında Oku
Paul Mirabile'in "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-Poetik Özellikleri Oku
Paul Mirable'nin "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-poetik Özellikleri Oku
Sözlü Formül Kuramı Işığında Dede Korkut Kitabı'na Bakış Oku
Dede Korkut Anlatmalarında Metinlerarası Söylem Oku
10 Yıl Sonra Dede Korkut Oğuznameleri ve Notlar Oku
Dede Korkut Kitabı ve Beowulf Destanında Yaşlılık ve Yaşlanma Oku
Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik Oku
Kitab-ı Dede Korkut'taki "Tutsaklık" Durumu Karşısında Oğuz'un Tutumu Oku
Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması Oku
Kazakistan Kaynaklarına Göre Dede Korkut’un Doğumu Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Şamanlık Temeli Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik İmgesinin Görüntü Seviyeleri Oku
Dede Korkut Destanlarında İslâmî Unsurlar Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler Oku
Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli'deki İzleri "Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek

Destanı"nın Bünyan; "Deli Dumrul Destanı"nın Rumeli Varyantı
Oku
Dede Korkut Kitabı'ndaki Bazı Manzum Parçaların Hece Vezni ve Manzume Türü Açısından

Değerlendirilerek Yeniden Okunması
Oku
Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumelinde Yaşayan Kolları Oku
Dede Korkut Kitabı İle Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler Oku
Türkmenistan'dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları Oku
Dede Korkut Hikâyeri'nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme Oku
Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Okuma Önerileri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ

Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine
Oku
[ 1 2 ]