Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar"a Notlarla Katkılar - I Oku
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? Oku
"Kitab-ı Dede Korkut" Hakkında Oku
10 Yıl Sonra Dede Korkut Oğuznameleri ve Notlar Oku
Alpamış Destanı ve Dede Korkut Kitabı'nda Kahramanların Ortaya Çıkışı Oku
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bağdaşıklık Görünümleri Oku
Cumhuriyet Tiyatrosunda Dede Korkut Oku
Dede Korkut Anlatmalarında Metinlerarası Söylem Oku
Dede Korkut Destanı’nda Dua Oku
Dede Korkut Destanında Epitetler Oku
Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü Oku
Dede Korkut Destanları'nda Manzum Kısımların Şiirsel Özellikleri Oku
Dede Korkut Destanlarında Aralıklı İkilemeler Oku
Dede Korkut Destanlarında İslâmî Unsurlar Oku
Dede Korkut Destanlarında Tav-Eli ve Çevresi Oku
Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine Oku
Dede Korkut Destanlarının Yeni Tercümesi Hakkında Oku
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! Oku
Dede Korkut Eydür: ‘Oğul, Ol Nesne, Tarıglık Degül Tar Kıllık’dur; Ol Fi‘l Boşalmak Degül Yoşulmak’dur Oku
Dede Korkut Hikayeleri Bağlamında Dua Oku
Dede Korkut Hikâyeleri ve Âşık Garip Hikâyesi'nde Yer Alan Maddi Kültür Ürünleri Oku
Dede Korkut Hikâyeleri'nde Geçen Bazı Sözcüklerin Kara Koyunlu Yörüklerinde Kullanımı Oku
Dede Korkut Hikâyeleri'nde Mekân Algısı ve Kurgusu Oku
Dede Korkut Hikayeleri'nden Günümüze Yansıyan Evlilik Âdetleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde "Gerek" Kelimesi ile Kurulu Cümleler Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Adı Geçen Hayvanlar ve Bu Hayvanların Diğer Türk Lehçelerindeki Adlandırılışları Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Av Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları

Üzerine
Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Dağ Kültü Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Eski Türkçenin İzleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde İnsan ve Doğa Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik İmgesinin Görüntü Seviyeleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik Kültürü Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Eğitimi Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları Oku
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Şart Cümleleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinde “Tutsaklıktan Kurtarma Motifi” Ve “Bey Oğulları” Arasındaki İlişki Oku
Dede Korkut Hikayelerinde ve Manas Destanında Ağaç Oku
Dede Korkut Hikayelerinde Zarf-Fiilli Birimler Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşım Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili Oku
Dede Korkut Hikayelerindeki Olağanüstü Motifler ve Kaynakaları Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te'lif Tarihi Oku
Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik Analizi Oku
Dede Korkut Hikayelerinden 'Begil Oglı Emrenün Boyı'nın Tahlili' Oku
Dede Korkut Hikayelerinden Günümüze Yansıyan Doğum Adetleri Oku
Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Edebî Metinlerde Nikap Sorunu Oku
Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı Oku
Dede Korkut Hikayelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum Oku
Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli'deki İzleri "Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek

Destanı"nın Bünyan; "Deli Dumrul Destanı"nın Rumeli Varyantı
Oku
Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumelinde Yaşayan Kolları Oku
Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması Oku
Dede Korkut Hikâyeri'nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler Oku
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma Oku
Dede Korkut Kelimeleri Üzerine Oku
Dede Korkut Kıtabı'nda Dinî-Tasavvufî Unsurlar-II Oku
Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar Oku
Dede Korkut Kitabı İle Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler Oku
Dede Korkut Kitabı ve Beowulf Destanında Yaşlılık ve Yaşlanma Oku
Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik Oku
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri Oku
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av Oku
Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları Oku
Dede Korkut Kitabı ve Türk Türeyiş Efsanesi Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Anne-Çocuk İlişkisi Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna

Etkisi
Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Kadına Yönelik Hitaplar Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Okuma Önerileri Oku
Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Oku
Dede Korkut Kitabı'nda tur- Fiili Oku
Dede Korkut Kitabı'ndaki Bazı Manzum Parçaların Hece Vezni ve Manzume Türü Açısından

Değerlendirilerek Yeniden Okunması
Oku
Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı

Bakımından Tahlili
Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ

Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine
Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Giriş Bölümü Üzerine Bazı Görüşler Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Macaristan'daki Geçmişi ve Önemi Oku
Dede Korkut Kitabı'nın Şamanlık Temeli Oku
Dede Korkut Kitabına Girmeyen Hikâyeler Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Ağaç Kavramının Semiyotik ve Semantik Açılımı Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’ Oku
Dede Korkut Kitabında Dinî – Tasavvufî Unsurlar Oku
Dede Korkut Kitabında Erkek Kahraman Statüsü Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine Oku
Dede Korkut Kitabında Kadın Oku
Dede Korkut Kitabında Mistik Ögeler Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Mizah Oku
Dede Korkut Kitabı’nda Sosyal Çevre İçinde Ozan Oku
Dede Korkut Kitabındaki Bamsı Beyrek ile Anadolu ‘da Anlatılan Bey Böyrek Hikâyeleri ve

Masalları Üzerine Motif Bakımından Bir Karşılaştırma Denemesi
Oku
Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar Oku
Dede Korkut Kitabını Oluşturan Destanlardaki Ortak Özellikler Oku
Dede Korkut Mirası Oku
Dede Korkut Mukaddimesi'ndeki Bazı Sözcükler Üzerine Oku
Dede Korkut Oğuzları’ndaki Kam Oğullarına Dair Oku
Dede Korkut Oğuznameleri Çerçevesinde Epik Zamanla Epik Mekanın Birliği Oku
Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Yeni Çalışmalar Oku
Dede Korkut Oğuznameleri?nde ?Köri ~ Közi ~ Göri? Sorunu Oku
Dede Korkut Oğuznamelerinde Aile Oku
Dede Korkut Üzerine Oku
Dede Korkut ve Yunus Emre‘de Hayat, Tabiat, Tanrı ve Ölüm Oku
Dede Korkut'a Yeni Bir Bakış Oku
Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine Oku
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Oku
Dede Korkut'ta Renkler Üzeine Oku
Dede Korkut'ta Yer Alan "Urlaşuban" Kelimesi Hakkında Oku
Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi İle Mukayesesi Oku
Dede Korkut'tan Murathan'a Deli Dumrul Oku
Dede Korkut'u Okumak İstiyorum, Ama... Oku
Dede Korkut'u Yeniden Okumak-2 Oku
Dede Korkut'un Delileri Oku
Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler Oku
Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir Oku
[ 1 2 ]