Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları Link
Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi Dilbilimsel Bir İnceleme Link
Türk Dili Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunlar Link
Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri Link
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmaları Link
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız Link
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler Link
Türk Dili ve Kültürü Açısından Baburname'de Avcılık Link
Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları Link
Türk Dili Nereden Nereye Link
Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi

araştırmaları açısından önemi
Link
Türk Dilinde Meronimi Link
Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri Link
Türk Dilinde Varsayılan Anlam Link
Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması Link
Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: Aşağı:Yukarı Sözcükleri Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri Link
Bosna- Hersek’te Türkçe ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Link
Türk Dili ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına

Eleştirel Bir Bakış
Link
Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi Link
Filolojik Değerlendirmeler ve Karşılaştırmalar: Gülistan’ın Türk Diliyle İlk Çevirileri Link
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlilik Algıları ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma Link
Türk Dilinde Edilgen Biçimbirimsiz Etken Yapi Tipolojisi Link
Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin

Görüşleri: Fransa Inalco Örneği
Link
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin

Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Link
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının

Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Link
Türk Dili ve Kültürünün Ermeniler Üzerindeki Etkileri Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir

İnceleme
Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme Link
Türk Dili Şekil Bilgisi Çalışmaları -Bibliyografya Denemesi Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı Link
Birinci Türk Dili Kurultayı Bildirilerinde Dil Ve Egemenlik İlişkisi Link
Türk Dilinde Ortaçlar – Yunan Dilinde İlgi Yantümceleri:Türkçe’de Parasentemler, Yunanca’da

Sentagmalar
Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Edinme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma Link
Atatürk ve Kültürel Alandaki Çağdaşlaşmada Türk Dilinin Yeri Link
Güney Slav Dünyasının Batısında Una-Drina Hattında Türk Dili ve Kültürünün İzleri Üstüne Link
Yugoslavya'nın Kosova Bölgesinde Türkçe İlkokul ve Ortaokullar için Türk Dili ve

Edebiyatı Ders Plan ve Programlarında Karacaoğlan ve Türk Halk Edebiyatının Yeri
Link
Türk Dilinin Sesleri ve Alfabe Sorunu Link
Türk Dilini Koruma ve Geliştirmede Mutabakat Noktaları Link
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlara Batı Üniversiteleri Temelinde Çözüm

Önerileri
Link
Türk Dilinde Mecaz-ı Mürsel Link
Tarihten Geleceğe Türk Dili Link
Türk Dili Geçmişi Link
Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı Link
Kore Diliyle Türk Dili Arasında Bir Akrabalık Var mıdır? Link
Tarihi Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine Link
Türk Dili Tarihinde Bir Dilbilimsel Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır Link
Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Link
Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri Link
İnternet Türk Diline Zarar mı Veriyor, Yarar mı Sağlıyor? Link
Beşinci Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nı Açış Konuşması Link
Türk Dili Niçin Özleştirilmelidir Link
Bosna'da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine Link
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Belli Bir Metne Dayanan

Lisansüstü Çalışmalar ve Halk Hikayeleri Arşivi
Link
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk

Edebiyatı Anabilim Dalı Bibliyografya Çalışmaları
Link
Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri Link
Türk Dilinde Yazılmış Mensur Mihr ü Mâh Hikâyesi Link
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış Link
Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük Link
Su-Subay-Zubek-Zeybek İfadesinin Türk Dilinde Yeri Link
Türk Dilinin Sadeleşmesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Link
Türk Diline Kuramsal Yaklaşımlar Link
Türk Dilinin Meseleleri 1 Link
Türk Dilinin Meseleleri 2 Link
Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler Link
Ata Terzibaşı: Irak’ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi Link
Türk Dilinin Tarihi Söz Varlığından Örnekler II Link
Bosna’da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine Link
Türk Dilinde Güne Bağlı Zaman Sözleri Link
Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili Link
Türk Dili Çalışmalarına Toplu Bir Bakış Link
Erol Güngör ve Türk Dili Link
Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin "Yabancı Dil

Öğretimi" ve "Yabancı Dille Öğretim" Konusundaki Yönelim ve Görüşleri
Link
Türk Dilinin Bu Günkü Sorunları Link
Türk Dilinde Çocuk ve Genç Link
Karadeniz Çevresi Türk Dili Link
Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü'ndeki

Kullanımları
Link
Dünyada Türk Dili Sosyo-Politik Bir Yaklaşım Link
Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Link
Türk Dilinde -ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme Link
Tarihi Akışı İçinde ve Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Link
Türk Dili ile İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri Link
Türk Dili Dergisinde Türkçenin Kaynak Eserleri Hakkında Yayımlanmış Yazılar Üzerine Link
Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisinin Yeri Link
Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi Üzerine Link
Türk Dilinde "+DIR" Bildirme Eki ve "+DIR" Bildirme Ekiyle Yapılan Belirsizlik

Kelimeleri
Link
Atatürk'ün Düşünce Sisteminde Türk Dilinin Yeri Link
Dil İnkılabı ve Atatürk'ün Türk Diline Bakış Açısı Link
Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler Link
Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme - Ana ve Ara Temel Kelimeler- Link
Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi ile İlgili Tespitler Değerlendirmeler ve

Öneriler
Link
Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine Link
Cumhuriyet Devrinde Türk Dilinin Kültürümüzdeki Yeri Link
Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi Link
Öğretmen ve Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminden Beklentileri Link
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri İçin Diksiyon Lüks mü İhtiyaç mı? Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünden Mezun Öğretmen Adayların "Edebiyat" Hakkındaki

Metaforları
Link
Veled çelebi'nin Türk milliyetçiliğinin doğuş ve gelişme sürecindeki yeri ve türk diline dair

çalışmaları
Link
Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Link
Yenileşme Sürecinde Türk Dili Link
Tarihin Aynasında Türk Dili Link
Türk Dilindeki Fiilden İsim Yapan -cAk Eki Hakkında Link
Türk Dilinde {-GAç} Ekinin Kaynakları - I Link
Türk Dili Dersinde İçerik ve Sınıf Ortamının Dersin Etkililiği Açısından İncelenmesine Yönelik Aksiyon Araştırması Link
Türk Dili ve Kitle İletişim Araçlarında Türk Dilinin Kullanımı Link
Türk Dili ve Edebiyatını İlgilendiren Neşriyat Link
Türk Dilinde Yazılan İlk Yusuf ile Züleyha Link
VII. H./XIII. M. Asra Ait Çok Değerli Bir Türk Dili Yadigârı Behcetü'l- Hadâik Fi Mev'izetü'l-Halâik Link
Kuzey-Doğu Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili Link
Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri Link
Son Yılda Yurdumuzda Yapılan Türk Dili Yayınları Link
Türk Diline Bir Bakış Link
Balkanlar’da Bir Arada Yaşama Kültürü Bağlamında Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona Türk Dili ve Kültürünün Önemi Link
Atatürk ve Türk Dili Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

'nda Hazırlanan Tezler Bibliyografyası
Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’nda

Hazırlanan Tezler Bibliyografyası–II
Link
Türk Dilinin Tunus‘taki Tarihi : Örnekler ve Evreler Link
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi Çerçevesinde Milli Eğitim Şuralarının

Değerlendirilmesi
Link
Ömer Faik Nemazende'nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları Link
[ 1 2 ]