Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde "Olga-bolga" Sorunu Link
AB Tarama Sürecinde Türk Dili - I Link
AB Tarama Sürecinde Türk Dili - II Link
AB Ülkelerinde Türk Dili Öğretimi Üzerine Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri Link
Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları Link
Altay Destanları Temelinde Türk Dilinde Yaşam Evrelerinin Adlandırılması Link
An Assessment of “Secret History of Mongols” and “Altan Topçi” from the Viewpoint of the

Turkish Lingual and Cultural History [=”Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nın Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi]
Link
Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri Link
Arap Alfabesi ve Türk Dili Link
Âşıkların Harf İnkılabı'na, Türk Diline ve Türk Dil Kurumuna Bakışları Link
Ata Terzibaşı: Irak’ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi Link
Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük Link
Ataç ve Türk Dili Link
Atatürk Dönemi Basınında Türk Dili Link
Atatürk ve Kültürel Alandaki Çağdaşlaşmada Türk Dilinin Yeri Link
Atatürk ve Türk Dili Link
Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil Link
Atatürk'ün Düşünce Sisteminde Türk Dilinin Yeri Link
Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem Link
Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin

Görüşleri: Fransa Inalco Örneği
Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Balkanlar’da Bir Arada Yaşama Kültürü Bağlamında Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona Türk Dili ve Kültürünün Önemi Link
Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri Link
Bedii Faik'ten Türk Diline Katkılar Link
Beşinci Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nı Açış Konuşması Link
Bilimsel Tartışma Tipleri ve Türk Dili Dergisinde Dil Tartışmaları Link
Bir Gelişimin Tarihi [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri] Link
Birinci Türk Dili Kurultayı Bildirilerinde Dil Ve Egemenlik İlişkisi Link
Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü'ndeki

Kullanımları
Link
Bosna- Hersek’te Türkçe ve Türk Dili Eğitimi ile İlgili Çalışmalar Link
Bosna'da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine Link
Bosna’da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine Link
Bulgarlar ve Türk Dili Link
Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler Link
Cumhuriyet Devrinde Türk Dilinin Kültürümüzdeki Yeri Link
Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikasında Türk Dilinin Yeri Link
Cumhuriyet Döneminde Türk Dilinde ve Türk Dili Alanında Yaşanan Gelişmeler Link
Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Link
Çağdaş Türk dilinde Fiil Adlı Çalışma Link
Dil İnkılabı ve Atatürk'ün Türk Diline Bakış Açısı Link
Dünyada Türk Dili Sosyo-Politik Bir Yaklaşım Link
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Belli Bir Metne Dayanan

Lisansüstü Çalışmalar ve Halk Hikayeleri Arşivi
Link
Elements Common to Turkish and Mongolian and the Place of Mongolian in Turkish Language

Studies [=Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri]
Link
Erol Güngör ve Türk Dili Link
Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri Link
Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Yapısındaki Temel Nitelikler

Açısından Genel Bir Değerlendirme
Link
Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri Link
Fars Dilinde Türk Dilinden Alıntı Link
Fatih Devrinde Türk Dili ve Edebiyatı Link
Filolojik Değerlendirmeler ve Karşılaştırmalar: Gülistan’ın Türk Diliyle İlk Çevirileri Link
Filolojik-Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kaynaklarında Türk Dilinin Söz Dizimsel Yapılarının

Karşılaştırılması
Link
Gazavat-Nâme-i Midilli Türk Dili ve Kültür Tarihi Bakımından Değeri Link
Geleceğe Atılan İmza: Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi Anlaşması Link
Göytürk Dilinde Gelecek zaman Anlayışının İfadesi Link
Güney Slav Dünyasının Batısında Una-Drina Hattında Türk Dili ve Kültürünün İzleri Üstüne Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Edinme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’nda

Hazırlanan Tezler Bibliyografyası–II
Link
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

'nda Hazırlanan Tezler Bibliyografyası
Link
Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler Link
İlköğretim-Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Türk Dili Alanındaki Terim Farklılıkları I – Ses Bilgisi Link
İnternet Türk Diline Zarar mı Veriyor, Yarar mı Sağlıyor? Link
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk

Edebiyatı Anabilim Dalı Bibliyografya Çalışmaları
Link
Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri Link
Karadeniz Çevresi Türk Dili Link
Kazak Türkçesi Örneğinde Türk Dilinin Zenginliklerinden Biri Akraba İsimleri Link
Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmaları: Türk dili, edebiyatı ve tarihi

araştırmaları açısından önemi
Link
Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı Link
Kitap Tanıtımı / Türk Dilinin gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Link
Kore Diliyle Türk Dili Arasında Bir Akrabalık Var mıdır? Link
Kuzey-Doğu Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili Link
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir

Aksiyon Araştırması
Link
“Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nin Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından

Değerlendirilmesi
Link
Muharrem Ergin'in Meslek Arkadaşlığı ve Türk Diline Yaptığı Hizmetler Link
Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları Link
Öğretmen ve Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminden Beklentileri Link
Ömer Faik Nemazende'nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları Link
Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz

Kitabevi, İstanbul 1995 751 s.
Link
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmaları Link
Rus Dilinde Türk Dili Yadigârları Link
Son Yılda Yurdumuzda Yapılan Türk Dili Yayınları Link
Su-Subay-Zubek-Zeybek İfadesinin Türk Dilinde Yeri Link
Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi Link
Tarih Boyunca Türk Dili Link
Tarihi Akışı İçinde ve Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Link
Tarihi Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine Link
Tarihin Aynasında Türk Dili Link
Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı Link
Tarihten Geleceğe Türk Dili Link
Ters Dizim Sözlüklerinin Türk Dili Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Link
The Studies of the Turkic Languages in Japan After World War II [=II. Dünya Savaşından Sonra

Japonya'da Türk Dili Çalışmaları]
Link
Türk Dili Araştırmalarında Önemli Adımlar Link
Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisinin Yeri Link
Türk Dili Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunlar Link
Türk Dili Çalışmalarına Toplu Bir Bakış Link
Türk Dili Dergisi ve Söz Dizimi Yazıları Link
Türk Dili Dergisinde Türkçenin Kaynak Eserleri Hakkında Yayımlanmış Yazılar Üzerine Link
Türk Dili Dersinde İçerik ve Sınıf Ortamının Dersin Etkililiği Açısından İncelenmesine Yönelik Aksiyon Araştırması Link
Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını Link
Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi Üzerine Milletlerarası Bir Eser [Fundamenta] Link
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları Link
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe

Öğretimi
Link
Türk Dili Geçmişi Link
Türk Dili ile Halk Biliminin Bir Kavşak Noktası: Harmandalı Link
Türk Dili ile İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri Link
Türk Dili Kavramının Bilişsel-Lengüistik Açıklanması Üzerine Link
Türk Dili Nereden Nereye Link
Türk Dili Niçin Özleştirilmelidir Link
Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore ve Macar Tipolojileri İle

Karşılaştırılması
Link
Türk Dili Şekil Bilgisi Çalışmaları -Bibliyografya Denemesi Link
Türk Dili Tarihinde Bir Dilbilimsel Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır Link
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu ve Atatürk Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünden Mezun Öğretmen Adayların "Edebiyat" Hakkındaki

Metaforları
Link
Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi Link
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış Link
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlara Batı Üniversiteleri Temelinde Çözüm

Önerileri
Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir

İnceleme
Link
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme Link
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Link
[ 1 2 ]