Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
Urdu Dilinde Akrabalık Terimleri ve Müslüman Hint Toplumunda Aile Yapısı Link
Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler Link
"Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Link
Osmanlı Dönemi Somut Terimler Peşinden Link
Türkçede Tıp Terimleri ile Kurulmuş Deyimler Link
İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler I Link
Çatı Bahçesi Kavramı ve Terim Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Link
Ekoloji Yayınlarının Başlıklarında Kullanılan Terimlerin Belirlenmesi ve Zamana Göre Değişimlerinin Analizi Link
Hazâinü's-Saadât'ta Geçen Tıp Terimleri Link
Bir Askerlik Terimi Olarak til/tıl/dil İle Kurulan Unutulmuş Deyimler Link
Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati’t-Türk’te Oyunla İlgili Kavramlar ve Terimler Link
Kazak Dilinde Terim Yapma Prensipleri Üzerine Link
Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler Link
Türkçe İlk Kur'an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine Link
Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık

Teriminin Etimolojisi
Link
Kitâb-ı Tıbb-I Hikmet’te Geçen Yabancı Tıp Terimlerine Türkçe Karşılıklar Link
Divanü Lûgat-it-Türk’te Yer Şekillerine İlişkin Terimler Link
Divanu Lügati’t-Türk’te Yer Alan Mimarî Terimler Üzerine Link
Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Link
Muhâkemetü'l-Lügateyn'deki Türk Ordu Teşkilatına Ait Terimlerin Karşılaştırmalı İncelemesi Link
Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji,

Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri
Link
Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine Link
Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Link
Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama Link
Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım

Sorunları
Link
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Link
Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri Link
Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri Link
Gök Tanrısı Terimi Üzerine Link
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Eserdeki Töre, Yargı, Bitik

Terimleri Üzerine
Link
Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde

Görünümleri
Link
15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn?in Istılah Lügatı Link
Sü ve Sü ile Yapılan Tarihi Askeri Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme Link
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri Link
Karahanlı Dönemi Metinlerinde İnançla İlgili Türkçe Terimler Link
?Müstezat Mani? Terimi Doğru mudur? Link
Düğünlerimizle İlgili Terimler ve Bunların Fonksiyonel Özellikleri Link
Gagauzlar Türklerinde Düğünle İlgili Terimler Link
Sanal ve Gösterimci Müzecilik Link
"Betaçar" terimi Üzerine Link
Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme Link
Türk Dünyasında Bazı Düğün Terimleri ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine Link
Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi Link
Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi Link
Divan Şiirinde Elbise Terimleriyle Yazılmış Manzumeler Link
Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz

Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma Projesi
Link
Terimlerde Kapsam Sorunu: “Zarf” Örneği Link
Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine Link
Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine Link
Terim Dünyamızda Yılan: Kavram, Anlam ve Yapı Bakımından Link
15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs’ın Türk Bilim Dili ve Astroloji -

Kronoloji Terimleri Açısından Önemi
Link
Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Link
Türk Dünyasında Ortak Gramer ve Kimya Terimleri Kullanılması Üzerine Link
Türkçenin Teknik Terim Zenginliği Link
Terim Türetmeye Elverişli Bir Ek: -an/-en Link
Türkçe'deki Terim Sorunsalı Link
Hayvancılık Terimleriyle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz Link
Yabancı Kökenli Bilişim Terimlerinin Yazılışları Link
Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler Link
Yeni Türk Edebiyatında Terimleşme ve Tematik Yapı Meselesine Dair Düşünceler Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II Link
Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I Link
Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler [özet] Link
Terzilik Terimlerinin Argoda ve Mecaz Anlamda Kullanımı Link
Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri Link
Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi Link
Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine Link
İlgi Zamiri ve İyelik Zamiri Terimleri Üzerine Link
Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal, Nazire, Çeşitleme,

Varyant, Aranjman, Cover, İcra
Link
Türkçede Anlam ve Kavram Terimleri Üzerine / Ogden ve Richards’ın Üçgenine Yeniden Bakmak Link
Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi Link
Çağdaş Terimbilim ve Kurumsal Çalışmalar Link
Kazak Türkçesinin Ses ve Şekil Bilgisi Terimleri Link
Nehcü’l–Feradis’ Teki Terzilik Terimleri ve Bu Terimlerin Türkiye Türkçesindeki Kullanımları Link
Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine Link
Edebi Sanat Terimlerinin Türkçe Karşılıkları Üzerine Link
Karamanlıca Eserlerde İslâm İnancıyla İlgili Terimler Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II Link
"Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri"ne Ekler Link
Bir Okçuluk Terimi: "Kurban" ve Divan Şiirinde Kullanımı Üzerine Link
Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Link
Türkiye‘de Halk, Folklor ve Halk Edebiyatı Terimleri Link
Hayvancılık Terimleri ile İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz – 2 Link
Hayvancılık Terimleri ile İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz -3 Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında I Link
Türk Anlatım ve Gösterim Geleneği İçinde Özay Gönlüm‘ün Yeri Link
Yazmadan Basmaya, Gösterimden Romana: 19. Yüzyılda Osmanlı'da Folklor Link
Ziya Gökalp'in "Halk" ve "Halkbilimi" Terimlerine Bakış Açısında Geleneğin Yeri Link
Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler Link
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzuna Ek, Karakalpakça Gramer Terimleri Link
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzuna Ek-2, Kırım Tatarcası Gramer Terimleri Link
Karakalpak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü Link
Fıtrat'ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye

Türkçesindekilerle Karşılaştırılması
Link
Altay Destanlarında Tayga, Kutlu ve Kutsuz Ağaçlarla İlgili Terimler Link
Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim - Kelime Üzerine Link
Terimlerde Özleşme Sorunu Link
Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk Link
Cevrî Divanı'nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler Link
Türkiye Türkçesinde Bazı Gramer Terim ve Anlayışları Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertîb-i Mu‘alece’deki Organ Adlı Tıp Terimleri Link
Terim Oluşturma Yöntemleri Link
Eleştirmede Terim, Tanım ve Sonuç Link
Terim Nedir ? Link
Atatürk ve Terim Devrimi Link
Azerbaycan'da Terim Çalışmaları Link
İki Terim Sözlüğü Üzerine Link
Türkçede Terim Üzerine Link
Dil Öğretimi Üzerine: Bildirişimin İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları Link
Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlâsı Link
Değerlendirmeler: Hamza Zülfikar: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları Link
Bankacılık Terimleri Üzerine Link
Değerlendirmeler: Ali Şafak: Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü Link
İmlâ ve Terim Birliği Link
Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız:

I
Link
[ 1 2 ]