Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
?Müstezat Mani? Terimi Doğru mudur? Link
"Betaçar" terimi Üzerine Link
"Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri"ne Ekler Link
"Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn?in Istılah Lügatı Link
15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs’ın Türk Bilim Dili ve Astroloji -

Kronoloji Terimleri Açısından Önemi
Link
Abdî'nin Gül ü Nevrûzunda Mûsikî Terimleri Link
Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Kavâid-i Osmâniyye Adlı Eserindeki Dil Bilgisi Terimleri Link
Alevi İnanç Sistemindeki Ritüelik Özel Terimler Link
Altay Destanlarında Tayga, Kutlu ve Kutsuz Ağaçlarla İlgili Terimler Link
Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler Link
Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlâsı Link
Atatürk ve Terim Devrimi Link
Ayraç İçi Dilbilim Terimleri Üzerine Link
Azerbaycan'da Terim Çalışmaları Link
Bankacılık Terimleri Üzerine Link
Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Bilgisayar Destekli Terim Çalışmaları ve TDK İktisat Terimleri Sözlüğü Link
Bilim Alanlarında Terimlerin Önemi ve “Küçürek Öykü” Terimi Link
Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz

Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma Projesi
Link
Bir Askerlik Terimi Olarak til/tıl/dil İle Kurulan Unutulmuş Deyimler Link
Bir Okçuluk Terimi: "Kurban" ve Divan Şiirinde Kullanımı Üzerine Link
Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi Link
Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine Link
Cevrî Divanı'nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler Link
Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi Link
Çağdaş Terimbilim ve Kurumsal Çalışmalar Link
Çatı Bahçesi Kavramı ve Terim Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Link
Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme Link
Değerlendirmeler: Ali Şafak: Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü Link
Değerlendirmeler: Hamza Zülfikar: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları Link
Değerlendirmeler: Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce Karşılaştırmalı

Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
Link
Denizli Ağzındaki El Dokumacılığı İle İlgili Terimler Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında I Link
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II Link
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Link
Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri Link
Dil Öğretimi Üzerine: Bildirişimin İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi Link
Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri Link
Divan Şiirinde Elbise Terimleriyle Yazılmış Manzumeler Link
Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler Link
Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri Link
Divanu Lügati’t-Türk’te Yer Alan Mimarî Terimler Üzerine Link
Divanü Lûgat-it-Türk’te Yer Şekillerine İlişkin Terimler Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde

Görünümleri
Link
Düğünlerimizle İlgili Terimler ve Bunların Fonksiyonel Özellikleri Link
Dünden Bugüne Türkçe/ Kavramları Açısından Güvenlik, Emniyet Terimleri Link
Edebi Sanat Terimlerinin Türkçe Karşılıkları Üzerine Link
Edirne'ye Has Bir El Sanatı Olarak Süpürgecilik ve Süpürgecilikte Kullanılan Terimler Link
Ekoloji Yayınlarının Başlıklarında Kullanılan Terimlerin Belirlenmesi ve Zamana Göre Değişimlerinin Analizi Link
Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine Link
Eleştirmede Terim, Tanım ve Sonuç Link
Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları Link
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Eserdeki Töre, Yargı, Bitik

Terimleri Üzerine
Link
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri Link
Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertîb-i Mu‘alece’deki Organ Adlı Tıp Terimleri Link
Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji,

Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri
Link
Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki İki Terim Üzerine Tespitler: Çignemek

ve Çeynemek
Link
Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi Link
Eski Kimyada Kibrît-i Ahmer Teriminin Klasik Türk Şiirine Yansımaları Link
Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askerî Terimlerden Örnekler Link
Fıtrat'ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye

Türkçesindekilerle Karşılaştırılması
Link
Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık

Teriminin Etimolojisi
Link
Gagauzlar Türklerinde Düğünle İlgili Terimler Link
Gök Tanrısı Terimi Üzerine Link
Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Link
Görünüş Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler [özet] Link
Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri Link
Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri Link
Hayvancılık Terimleri ile İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz – 2 Link
Hayvancılık Terimleri ile İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz -3 Link
Hayvancılık Terimleriyle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz Link
Hazâinü's-Saadât'ta Geçen Tıp Terimleri Link
İki Terim Sözlüğü Üzerine Link
İktisat Terimleri Üzerine Link
İlgi Zamiri ve İyelik Zamiri Terimleri Üzerine Link
İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler I Link
İlköğretim-Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Türk Dili Alanındaki Terim Farklılıkları I – Ses Bilgisi Link
İmlâ ve Terim Birliği Link
İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım

Sorunları
Link
Karahanlı Dönemi Metinlerinde İnançla İlgili Türkçe Terimler Link
Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine Link
Karakalpak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü Link
Karamanlıca Eserlerde İslâm İnancıyla İlgili Terimler Link
Kazak Dilinde Terim Yapma Prensipleri Üzerine Link
Kazak Dilinin Tarihi Grameri Adlı Eserden Kazakça Dil Bilgisi Terimleri Link
Kazak Türkçesinin Ses ve Şekil Bilgisi Terimleri Link
Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I Link
Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Link
Kitâb-ı Tıbb-I Hikmet’te Geçen Yabancı Tıp Terimlerine Türkçe Karşılıklar Link
Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati’t-Türk’te Oyunla İlgili Kavramlar ve Terimler Link
Lebib Divanı’nda Musiki Terimleri ve Bir “Gazel-i Ferah-Sâz” Link
Mahayana Budizmine Ait Sayı ve Zamanla İlgili Bazı Terimler Link
Manastırlı Celal'in Satranç Terimleri ile Yazdığı Gazeli Link
Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme Link
Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler Link
Metin İncelemesi Aşamaları, Terimleri ve Bunlardan Biri: Metin Tahlili Link
Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Link
Muhâkemetü'l-Lügateyn'deki Türk Ordu Teşkilatına Ait Terimlerin Karşılaştırmalı İncelemesi Link
Musikî ve Musikî Terimlerinin İbrahim Râşid Divanı'ndaki Yansımaları Link
Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal, Nazire, Çeşitleme,

Varyant, Aranjman, Cover, İcra
Link
Nehcü’l–Feradis’ Teki Terzilik Terimleri ve Bu Terimlerin Türkiye Türkçesindeki Kullanımları Link
Nev'i Divanında Musiki Terimleri Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II Link
Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Edebiyat

Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Link
Osmanlı Dönemi Somut Terimler Peşinden Link
Örtmece Sözlerle İlgili Terimler Link
Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız:

I
Link
Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız:

II
Link
Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız:

III
Link
Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız:

IV
Link
Psiko-Mitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması Link
Rusçuklu Zarîfî Ömer Baba ve Manzum-Mensur Tasavvuf Terimleri Lügatçesi: Istılahât-ı

Meşâyıh
Link
Sanal ve Gösterimci Müzecilik Link
Subay, Astsubay; Er, Erat/Erbaş Terimleri Üzerine Link
Sü ve Sü ile Yapılan Tarihi Askeri Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme Link
[ 1 2 ]