Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Kelime Gruplarını Nasıl Tasnif Edelim? Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Kelime Hazinesi Link
Kaplan Kelimesinin Kökenbilimsel İncelenmesi Link
Munis Harezmî’nin Firdevsü’l-İkbâl İsimli Eserinde “Ölmek” Fiili ile “Ölüm” Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler Link
Divanü Lugati't-Türk'te "Kıpçakça" Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı

İçindeki Yeri
Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Link
Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine

Notlar
Link
Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I Link
Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak Link
İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında Link
Çocuklarda Kelime Akıcılığı Yeteneğinin Organizasyonu ve Ölçülmesi Link
Dilbilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri

Örneği
Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine Link
Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine Link
ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER Link
Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Strahlenberg ve İlk Çuvaşça Kelime Listesi Link
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması Link
Mustafa Altun, Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri Türk Romanlarından Örneklerle Link
Türkçede Kendi Zamiri ve Kendi Zamiri İle Oluşmuş Kelime Öbeklerinin Kuruluş Biçimi Link
Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine Link
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları Link
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler Link
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında Link
Türkçe-Ermenice Kelime Alışverişi ve Tapan Kelimesi Üzerine Link
Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelihâ’sında Yanlış Algılanan Bir Kelime Üzerine Link
Yunus Emre Divanı'ndaki Bazı Kelimelere Dair Farklı Yorumlar Link
Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri Link
Uygur Türkçesinde Arap ve Fars Menşeli Kelimelerdeki Ünsüz Değişmeleri Link
Tanzimat Gazetelerindeki Batı Kaynaklı Kelimeler Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
Yunus Emre'de Öz Türkçe Kelimeler Link
Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında Link
Kelime Ortasında Anorganik "B, P" ve "M"-nin Türemesi Link
"Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine Link
Türkmen Türkçesinde Zaman Kelimelerinin Zamanın İfadesindeki Yeri Link
Şemsettin Sami’nin Canlandırılmasını Önerdiği Doğu Türkçesi Kelimeleri ve Eski Kelimeler

Üzerine
Link
Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Kelime Ağı Oluşturma Yönteminin

Etkililiği
Link
Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Kelime Ağı Oluşturma Yönteminin Etkililiği Link
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü?nde, Garib-Nâme?deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler Link
Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine Link
Kul Mesud'un Kelile ve Dimne Tercümesinde Bazı Arkaik Kelime ve Yapılar Üzerine Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına

Yansıması
Link
Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları

ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
Link
Türkçenin Yabancı Dillerdeki On Binlerce Kelimesi Link
Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine Link
Ziya Gökalp'ın 'Lisan' Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi Link
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Link
Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık

Teriminin Etimolojisi
Link
Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi Link
Türkçenin Eğitimi Ve Öğretimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinde Geçen Anahtar

Kelimelere Dönük Bir İçerik Analizi
Link
Türkiye’de Farklı Dönemlere Ait Kelime Sıklığı Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme Link
Bazı Türkçe Kelimelerde Mede Dair Düşünceler Link
Türkiye Türkçesinde Durum Değişikliği Gösteren Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Link
Yunus Emre'de Kelime Kadrosu Link
Kazak Türkçesinde "Ne" Kelimesi ve İşlevleri Link
Kazak Türkçesindeki Arapça ve Farsça Kelimelerin Fonetik Değişimleri Link
Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine Link
Türkçe Eğitimi Bölümü Ve Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Gençliğe Hitabedeki Kelimelerin Anlamlarını Bilme Düzeylerinin Karşılaştırlması Üzerine Bir Araştırma Link
Bir Kelimenin İzinde: Klasik Türk Şiirinde "Levend" Üzerine Bazı Düşünceler Link
Eski Türkçede Geçen “yiçe” Kelimesinin Kökeni Üzerine Link
Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler Link
Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin Tanımlanması Problemi Üzerine Tespitler Link
Zarf Tümleçleri ‘-Dır Bildirme Ekli Bir Kelime veya Kelime Grubu Olan’ Cümlelerin Yapısı Üzerine Link
8. Sınıf ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Performansları ile Kompozisyonlarında Kullandıkları Kelimeler Arasındaki İlişki Link
Türkçede Ortak Köklü Kelimelerde Anlam Farklılaşması: Tavan ve Taban Örneği Link
Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri Link
Lebbeyk Kelimesinin Osmanlı Türkçesindeki Kullanımları Üzerine Link
Ebri Hâce İbn-i Âdil'in Kitâb-ı Usûlü'l-Melâhame Adlı Eserinde Anlam Değişmesine Uğramış Bazı

Kelimeler Üzerine
Link
Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi Link
Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine Link
Dede Korkut'ta Yer Alan "Urlaşuban" Kelimesi Hakkında Link
Yabancı Kelimelere Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Link
Kitabü’l-İdrak li Lisâni’l-Etrâk’te Alıntı Kelimeler Link
Atatürk'ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri Link
Başkurt Türkçesi İle Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış Link
Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren "Geraylı/Keraylı" Kelimesinin

Kökeni Üzerine Bir Araştırma
Link
Ruhnama'nın Kelime Kadrosu Link
Türkmencede Ünlü Uzunluklarıyla Birbirinden Ayrılan Kelimeler Üzerine Link
Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler Üzerine Link
Kazak Şairi Abay Kunanbayoğlu'nun Eserlerinde Kara Kelimesinin Kullanımına Dair Link
Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler Link
Kırgız Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Anlam Özellikleri Link
Yansıma kelimelerle İlgili Yapılan Çalışmalar Link
Saha Türkçesindeki Rusça Alıntı Kelimeler Link
Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Eş Sesli Kelimeler Üzerine Link
Karacaoğlan'ın Yaşadığı Yöre, Şiirlerinde Geçen Mahalli Kelimeler ve Deyimler Link
Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı Link
Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine Link
Ömer Seyfettin?in ?Bahar ve Kelebekler? Hikayesine Kelime Alanları Açısından Bir Bakış Link
Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada

Kullanılması
Link
Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada Kullanılması Link
Yabancı Kelimeler-Yerlileşmiş Kelimeler ve Uluslararası Kelimeler Link
Divanü Lügati't-Türk'te Şamanizme Ait Kelimeler Link
Türkçede vefât Kelimesi ve Yardımcı Fiilleri Link
Köktürk Yazıtları'ndaki 'Türük oguz begleri bodun eşidiñ' ve 'Oguzı yeme tarkınç ol

temiş' Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Link
Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır Link
Divan Şiir Dilindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Taşlıcalı Yahya ile Şeyhülislam Yahya Divanlarında Zühdî be Harâbâtî Kelimelerin Kullanımı Link
Tarihi Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine Link
Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine Link
Divanü Lugati't-Türk'te Oğuzca Olarak Geçen geşür "havuç" Kelimesinin Kökeni Üzerine

Düşünceler
Link
Divanü Lugat''t-Türk'te Geçen ulas / öles "Süzgün, Baygın" Kelimesinin Okunuşu, Anlamı ve

Yapısı Üzerine Düşünceler
Link
Divânü Lugâti't-Türk'te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler Link
Kutadgu Bilig'de Geçen "simiş" kelimesi Üzerine Düşünceler Link
Mehmet Emin Vahid Paşa'nın Eserlerinde Batı Kökenli Kelimeler Link
Anonim Bir Tarih-i Al-i Osman Nüshasının Sözvarlığında Kalıp Yapılar ve Arkaik Kelimeler Link
Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine Link
Âşık Talibî Coşkun?un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair Link
[ 1 2 3 4 ]