Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
?Kalaç? Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları Link
'Don' Kelimesi Üzerine Link
'Gönül' Kelimesi Üzerine Link
"Amca" ve "Teyze" Kelimeleri Hakkında Link
"Baş, Kafa, Ser" Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve "Baş" Kelimesine Divanü Lugati't-Türk

Merkezli Bir Yaklaşım
Link
"Çal" Kelimesinin Etimolojisi ve Kastamonu'da Çal ile İlgili Yer Adları Link
"Çelebi" Kelimesi Hakkında Ebû's-Su'ûd'a Atfedilen Bir Fetva Link
"Çok" Kelimesinin Kökeni Üzerine Link
"diye" Kelimesi Üzerine Link
"Doküman" Kelimesi Hakkında Link
"Haydi, Hadi, Hayda" Kelimeleri Üzerine Link
"Kat" Kelimesinin Coğrafi ve Semantik Yolculuğu Üzerine Link
"Kurlugan" Kelimesi Üzerine Link
"Ne" Kelimesinin Çekimi Üzerine Link
"Ne" Kelimesinin Farklı Bir Kullanışı Üzerine Link
"Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine Link
"omuz" Kelimesi Hakkında Link
"Sonra, Önce" Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
"Urfî-Dânlar Arasında 'Urfî'nin Bir Beytinde Geçen " 'Abes " Kelimesi Üzerine

Tartışmalar
Link
"Yol" Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
7-9 Yaş Arasındaki Türk Çocuklarında Kelime Çağrışımını Etkileyen Sosyoekonomik Değişkenler Link
8. Sınıf ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Performansları ile Kompozisyonlarında Kullandıkları Kelimeler Arasındaki İlişki Link
Ağıt Kelimesinin Kökeni Link
Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Kelime Hazinesi Link
Ahmet Vefik Paşanın Lehce-i Osmânî'si ve Batı Kaynaklı Kelimeler Link
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük Link
Alıntı Kelimeler Üzerine Düşünceler Link
Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi Link
Alıntı Kelimelerde Son Türeme Link
Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Almanca ve Türkçe'deki Sesteş Kelimeler ve Bu Kelimelerin Her İki Dildeki Karşılıkları ve

Fonksiyonları
Link
Almanca'nın Yabancı Dillerle Kelime Alışverişi Link
Alpamış Destanında Baysın Kelimesinden Görünen Kurt Totemi Link
Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır Link
Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler Link
Anadolu Ağızlarında –vIk/-vUk VE -yIk/-yUk Ekleriyle Oluşturulan Kelimeler Link
Anayasa Sözlüğünde Geçen Bazı Kelimeler Üzerine Link
Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don Link
Anonim Bir Tarih-i Al-i Osman Nüshasının Sözvarlığında Kalıp Yapılar ve Arkaik Kelimeler Link
Ant Kelimesinin Kökeni Üzerine Link
Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Link
Arapça ve Farsça Kelimelerin Başkurt Türkçesi‘nde Anlam Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine Link
Argolaşmış Eski Türkçe Bir Kelime: Gacı Link
Armağan Kelimesinin Kökeni ve XIV-XVI. Yüzyıl Divanlarında Oluşturduğu İmajlar Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Âşık Talibî Coşkun?un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Atasözleri ve Deyimlerimizde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları Link
Atatürk'ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri Link
Ayakkabı Kelimelerinde Anlam Değişmeleri Link
Aydın Kelimesi Üzerine Link
Ayınlı ve Hemzeli Kelimeler Link
Aynılaşmış Kelimeler Link
Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren "Geraylı/Keraylı" Kelimesinin

Kökeni Üzerine Bir Araştırma
Link
Azerbaycan Türkçesinde ?Göz? Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri Link
Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde Yeni Kelime Yapımı Link
Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler Link
Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine Link
Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin Tanımlanması Problemi Üzerine Tespitler Link
Balkımak Fiili ve Oğuz Türkçesinde y- ~ b- Değişmeli Kelimeler Link
Başkurt Türkçesi İle Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış Link
Batı Kaynaklı Yabancı Kelimeler ve Dilimiz Üzerindeki Etkileri Link
Batı Kültürünün Ortak Kelimeleri Karşısında Biz ve Başkaları Link
Batıdan Alınan Kelimelerin İmlâsı Link
Bay, Bayan, Bayın ve Sayın Kelimeleri Üzerine Link
Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine Link
Bazı Türkçe Kelimelerde Mede Dair Düşünceler Link
Belguedj'in Makalesine Göre Cezayir Konuşma Dilindeki Türkçe Kelimeler ve Tunus'taki

Durum
Link
Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar Link
Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -I: Türemiş Kelimeler Link
Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -II: Basit Kelimeler Link
Bir Fransızca Kelimenin Türkçe ile İlgisi Üzerine Link
Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler Link
Bir Kelimenin İzinde: Klasik Türk Şiirinde "Levend" Üzerine Bazı Düşünceler Link
Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken

Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak
Link
Birince Kelimesi Üzerine Link
Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü'ndeki

Kullanımları
Link
Birleşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine Link
Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine Link
Bolmasa Kelimesine Dair Link
Bolu Ağzında Yemek Kültürüyle İlgili Kelimeler Link
Boşnakça Hırvatça ve Sırpçadaki Türkçe Kelimelerin Balkan Ortak Halk Kültürü Unsurlarının Oluşumundaki Yeri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler Link
Boşnakçada Türkçe Kelimeler - Fiiller Üzerine Link
Cahit Külebi'de Anadolu'nun Kelime Alanı Link
Cep Telefonuyla İngilizce Kelime Öğrenme: Mesajınız Var Link
Cevrî Divanı'nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler Link
Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe ve [Türkçe Aracılığı İle Gelen] Farsça

Kelimeler
Link
Cümle, Kelime Grupları ve Kelime Öğretimi Link
Çağdaş Arnavutçada Türkçe Kökenli Alıntı Kelimelerde Görülen Fonolojik Değişimler Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinde Kullanılan, Yabancı Dilden Ekli Yabancı Kelimeler Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri - 8: Batı Kaynaklı Kelimelerin Kullanımında Alan

Genişlemesi
Link
Çift Ünsüzle Başlayan Kelimeler Link
Çince £ Tay "Büyük" Kelimesi ile Yapılan Damla, Dayı, Teyze ve Dede Kelimeleri

Üzerine
Link
Çincedeki Türkçe Kelimeler Üzerine Link
Çocuklarda Kelime Akıcılığı Yeteneğinin Organizasyonu ve Ölçülmesi Link
Dede Korkut Hikâyelerinde "Gerek" Kelimesi ile Kurulu Cümleler Link
Dede Korkut Hikâyeri'nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler Link
Dede Korkut Kelimeleri Üzerine Link
Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ

Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine
Link
Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine Link
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Link
Dede Korkut'ta Yer Alan "Urlaşuban" Kelimesi Hakkında Link
Değirmen Kelimesi Üzerine Link
Değirmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine Link
Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Link
Derleme Sözlüğü'nde İkinci Kelimesinin Başında S- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle

Benzer Diğer Tekrarlar
Link
Dil Biliminin Kelime Öğretimine Açılan Kapısı: Bağlam Türleri Link
Dil ve Edebiyat Üzerine: Açıklamalar [Baki'nin Mersiyesindeki "içirdi" kelimesi] Link
Dil: Arnavutçada Türkçe Kelimeler Link
Dilbilgisi Konuları: Bileşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine Bir Deneme Link
Dilbilgisi Konuları: Kelimelerin Bölüklere Ayrılması Üzerine Deneme Link
[ 1 2 3 4 ]