Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Heidegger’in Aristoteles’in Zaman Anlayışının Yorumuyla Kant’ın Zaman Kavramını Eleştirisi Link
Divanü Lügati't-Türk'te İş Kavramına Dair Veriler Link
'Fakelore' Kavramı ve Nasreddin Hoca Link
"Çocuksu Duyarlılık" Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in Gamsızın Ölümü Hikâyesi Link
"Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür Olarak "Hatıra" Link
"Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine Link
"Sağ", "Oñ", "Sol" Sözleri ve Kavram Alanları Link
"Yazı" ve "Yazım" Kavramlarının Dilin "Anlam" ve "Ses" Ögeleriyle İlişkisi Link
1950-1975 Yılları Arasında Yazılan Âşık Destanlarında "Namus" Kavramı Link
7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı Link
A. Nihat Asya?nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine Link
A.H. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Saçma ve Gerçeklik Kavramları Link
Adalet Kavramı Bağlamında Aristoteles-Platon Karşılaştırması Link
Ahmed Paşa Divânı’nda Ah Kavramı Link
Akutagava Ryunosuke’nın “Burun” Adlı Öyküsüne Vicdan Kavramı Açısından Bir Bakış Link
Alevîlik İle İlgili Kavram ve Deyişler Link
Almanya‘da Masal : Ad, Kavram ve Önemli Çalışmaları Link
Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları Link
Altay/Oyrot Türkçesinin Rusçadan Yaptığı Kavram Çevirileri Link
Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı Link
Anima-Animus Kavramları Çerçevesinde Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe Hikâyesinin

Değerlendirilmesi
Link
Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş

Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine
Link
Aristoteles'te Katharsis Kavramı Link
Aşık Şiirinin İnsani Değer Olarak Adalet Kavramına Bakışı Link
Âşık ve Ozan Kavramlarının Günümüz Türkiye’sinde Müzikal ve Edebi Yönden Tanımlanması Link
Âşıkların Dilinde ve Telinde Gönül Kavramı Link
Âşıkların Dilinde ve Telinde Pir-Mürşit-Rehber Kavramları Link
Atasözleri ve Deyimlerimizde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atatürk Türkiye'sinde Çağdaş Düşüncenin Temel Kavramları Link
Atatürk'te Ulusal ve Evrensel Boyutlarıyla Barış Kavramı Link
Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması Link
Atatürkçülüğün Kavramsal Yapısı Link
Bâkî, Fuzûlî, Şeyhülislâm Yahyâ ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı Link
Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları Link
Bektâşîlikte Dâr Kavramı ve Hallâc-ı Mansûr Etkisi Link
Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde ?Eğitim? ve ?Bilgi? Kavramları Üzerine

Düşünceler
Link
Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım Link
Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler Link
Birleşik Zarf-Fiil Kavramı ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Görünümleri Link
Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk?ün Cumhuriyet Anlayışı Link
Çağdaş Tiyatro Uygulamalarımızda Çokkültürlülük/ Kültürlerarasılık Kavramlarına Yaklaşım;

Paradigmalar ve Paradokslar
Link
Çanakkale Şiirlerinde Şehit Kavramı Link
Çatı Bahçesi Kavramı ve Terim Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Link
Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci [özet] Link
Çocukta Nicelik ve Sayı Kavramı Üzerine Link
Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe

Sözcüklerin Durumu
Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı Link
Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı Link
Dede Korkut Kitabı’nda Ağaç Kavramının Semiyotik ve Semantik Açılımı Link
Dedem Korkut Destanlarında Ahlak Kavramı Link
Dedikodu Kavramına Dair Link
Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve "Yapı" Kavramı Link
Dekonstrüktivizm ve Ortaoyunu - Karagözde Ortak Kavramlar Link
Demokrasi Kavramı Link
Derin Yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından Ne Anlıyoruz? Link
Devrim Kavramı ve Atatürk’ün Kültür Devrimi Link
Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar Link
Dil Eğitiminde ve Öğretiminde Kavram Alanı Sözlüklerinin Önemi Link
Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Dil Öğretimi Üzerine: Bildirişimin İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Dil Sosyolojisi Açısından “Ocak” Kavramı Link
Dilbilimsel Kavramsalcılık’ta Anti -Görsel Deneyim ve Anti -Estetik Haz: Joseph Kosuth Link
Dilcilikte İlk Şekil ve Doğru-Yanlış Kavramı Link
Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi Link
Dilek Kipleri ve Zaman Kavramı Link
Dillerde Cinsiyet Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları Link
Divan Şiirinde "Cünûn" ve "Mecnûn" Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı

'ndaki Kullanımı
Link
Divan Şiirinde Mahallileşme Kavramı ve Bâkî Divanı?nda Bazı Mahallî Unsurlar Link
Dîvânu Lugat'it Türk'e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram

Alanları
Link
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Zaman Kavramına Ait Söz Varlığı Link
Divanü Lugati't-Türk'te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Tasavvuf Kavramları Link
Divanü Lügati't-Türk'te 'İranlı' Kavramı Link
Doğu Anadolu Ağızlarında Hal Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar Link
Dünden Bugüne Türkçe/ Kavramları Açısından Güvenlik, Emniyet Terimleri Link
E. Husserl’de Noema ve Noesis Kavramları Link
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları Link
Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı Link
Eğlence Kavramı ve Hıdırellez Kutlamaları Link
Elektronik Cönk Kavramı ve Türk Halkbiliminin Değeri Bilinmeyen Kaynakları Link
Empresyonizm, Sinema ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman ve Mekân Algılarının Dönüşümü Link
Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Link
Epik Tiyatro ve Gestus Kavramı Üzerine Link
Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme Link
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri Link
Eski Türk Dünya Görüşündeki "Kut" ve "Karga" Kavramları Link
Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı Link
Eski Uygur Türkçesinde "Ölüm" Kavramı ile İlgili İfadeler Link
Eski Uygur Türkçesinin Manihaist Dönem Metinlerinde Yetke Kavramı Link
Fakelore Kavramı Merkezinde Yunus Emre Link
Festival Kavramı Üzerine Düşünceler Link
Fuzûlî Divânı’nda Âh Kavramı Link
Fuzûlî ve Bâkî Divânı’nda Belâ Kavramının Karşılaştırılması Link
Fuzûlî'de Melâmet Kavramı Link
Fuzûlî’de ‘Aşk Ve Âşık Kavramı Link
Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ‘Güzellik’ Kavramı Üzerine Link
Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı Link
Halk Edebiyatı Kavramının Sınırlarını Nasıl Çizebiliriz? Link
Halk Hikayelerinde Ölüm Kavramının Tematik Değerlendirmesi Link
Halk ve Kültür Kavramı Link
Halkbilimi Çalışmalarının Gelişimine Paralel Olarak "Alan Araştırması" Kavramını Yeninden

Düşünmek
Link
Hamdullah Hamdi'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Kavram ve Sembol Boyutu Link
“Haymatlos” Kavramının Türkçedeki Serüveni Link
Hegel'de Gerçekleşme Kavramı Link
Henri Bergson’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Çağdaş Anlatı Sinemasına Etkisi Link
Henri Matisse’in Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı Link
Herder‘de Volk Kavramı Link
Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme Link
Höllük Kavramı ve Uygulaması Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler Link
Hümâyûn-Nâme Hikâyelerindeki Aşk Kavramının Kültürel Arka Planı ve Aşk Algısının Hikâyelerde

İşleniş Boyutları
Link
Hüseyin Cavid'in eserlerinde "Batı medeniyeti" kavramı Link
İki Dilli Ortamda Kavram Karışması Link
İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri Link
İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji Görüşleri Link
İkiden Fazla Hakikat - Değerli Mantığın Temel Kavramları Hakkında Link
İlk Türkçe Kur'an Tercümelerinde Geçen "Gün" Kavramı Üzerine Link
İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları Link
[ 1 2 3 ]