Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Kavram ve Sembol Link
Devrim Kavramı ve Atatürk’ün Kültür Devrimi Link
Şifre Kavramı Işığında Karl Jaspers'de Felsefi İnanç Link
Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri Link
Munis Harezmî’nin Firdevsü’l-İkbâl İsimli Eserinde “Ölmek” Fiili ile “Ölüm” Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler Link
Orta Oyunu'nda "Yabancılaştırma" Kavramı Link
Çağdaş Tiyatro Uygulamalarımızda Çokkültürlülük/ Kültürlerarasılık Kavramlarına Yaklaşım;

Paradigmalar ve Paradokslar
Link
Oyun Kavrami'ndan Drama'ya Drama'dan Dramatik Eğitim'e Link
İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine Flaubert ve Kafka- "Bovarizm" ve "Kafkaesklik" Link
Kavram İncelemeleri III Link
Kavram İncelemeleri Link
İkiden Fazla Hakikat - Değerli Mantığın Temel Kavramları Hakkında Link
Toplum Dil Bilimin Kimi Kavramlarına Kuramsal Bir Bakış ve Dil Türleri Link
Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları Link
Olasılık Kavramının Bilgi İçin Önemi Link
Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme Link
Kavram İncelemeleri II Link
Kavram İncelemeleri IV, Hakikat Kavramı Üzerine Link
Kavram İncelemeleri VI, Hakikat Kavramı Üzerine Link
Kavram Tanımlamaları Link
Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Link
Kavram incelemeleri V, Hakikat Kavramı Üzerine 2 Link
Sicilya Sanat Şiiri’nden Boccaccio’ya kadın kavramı Link
Henri Matisse’in Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı Link
7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı Link
Üniversitelerce Yönetilen Yetişkin Eğitiminin Kavramları ve Kapsamı Link
Sanat Tarihinin Temel Kavramları Yakın Zamanlarda Sanattaki Üslup Gelişmesi Sorunları Link
Fuzûlî ve Bâkî Divânı’nda Belâ Kavramının Karşılaştırılması Link
Ahmed Paşa Divânı’nda Ah Kavramı Link
Birleşik Zarf-Fiil Kavramı ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Görünümleri Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki 'Cehri Zikir' Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri Link
Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp:

Aydın Kavramı
Link
Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın

Kavramı
Link
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri Link
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları Link
Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme Link
Dillerde Cinsiyet Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları Link
Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım Link
Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca

Açısından Bir Yaklaşım
Link
Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ‘Güzellik’ Kavramı Üzerine Link
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Nafs Kavramına Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar Link
Türkiye Türkçesi'nde Su ve Kullanımı Üzerine Geleneksel Kavramlar Link
Çatı Bahçesi Kavramı ve Terim Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Link
Divanü Lugati't-Türk'te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar Link
Toplumdilbilimde Özgünlük Kavramı Link
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Nefis Kavramı Link
Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba Kavramları Üzerine: Mistisizmden Sosyal Reforma Link
Dilbilimsel Kavramsalcılık’ta Anti -Görsel Deneyim ve Anti -Estetik Haz: Joseph Kosuth Link
Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati’t-Türk’te Oyunla İlgili Kavramlar ve Terimler Link
Türkçede Kavramsal Karmaşıklar: Düz-Eğretilemece Link
"Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine Link
Halk ve Kültür Kavramı Link
Alevîlik İle İlgili Kavram ve Deyişler Link
Vatan Yahut Silistre?de Vatan Kavramı Link
Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci ve Kavramı Link
Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleşme Link
Millî Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Millî Edebiyat Kavramı Üzerine Düşünceler Link
Romanda Zaman ve Mekan Kavramları Link
Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi Link
Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları Link
İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Öğreticilik Kavramı Bağlamında Eleştrisi Link
İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji Görüşleri Link
İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı Link
Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı Link
"Çocuksu Duyarlılık" Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in Gamsızın Ölümü Hikâyesi Link
İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi Link
Öğretmen Adaylarının Türkçe Kavramına İlişkin Metaforları Link
Derin Yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından Ne Anlıyoruz? Link
Anima-Animus Kavramları Çerçevesinde Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe Hikâyesinin

Değerlendirilmesi
Link
Siyaset Teorisinde ‘Otorite’ Kavramı Link
İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmge Link
Sait Faik Abasıyanık'ın Dünyasında İki Zıt Kavram Tembellik ve Çalışkanlık Link
Ses Bilgisinde ‘Çevre Şartı’ Kavramı ve Ağız İncelemelerindeki Önemi Link
Yüzey Yapı - Derin Yapı Kavramları Üzerine Link
Hümâyûn-Nâme Hikâyelerindeki Aşk Kavramının Kültürel Arka Planı ve Aşk Algısının Hikâyelerde

İşleniş Boyutları
Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki İyi, Kötü Kavramlarının Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi Link
Fuzûlî Divânı’nda Âh Kavramı Link
Yeni Türk Edebiyatında Kullanılan Bazı Kavramları Nesnelleştirme Denemesi Link
Türkçede Miktar Kavramı ve Sayı Sistemi Link
Kavram Haritalama Tekniğinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı Link
Bâkî, Fuzûlî, Şeyhülislâm Yahyâ ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar

Aracılığıyla Deyim Öğretimi
Link
Kavram Sözlükleriyle İlgili Terminoloji Üzerine Link
Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar Link
Atatürk Türkiye'sinde Çağdaş Düşüncenin Temel Kavramları Link
Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Tabiat, Aşk ve Güzellik Kavramları Link
Dedem Korkut Destanlarında Ahlak Kavramı Link
Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve "Yapı" Kavramı Link
Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine Link
İki Dilli Ortamda Kavram Karışması Link
Yabancı Dil Eğitimi Kavram ve Kapsamı Link
Dilek Kipleri ve Zaman Kavramı Link
Türkçede Zaman Kavramı ve İşlenişi Link
Türkçe Bir Sözlükteki Tanımlardan Kavramlar Arasındaki Üst-Kavram İlişkilerinin Çıkarılması Link
Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler Link
Mutasavvıf Şairlerde 'Zindan' Kavramı Link
Divanü Lügati't-Türk'te 'İranlı' Kavramı Link
Fuzûlî'de Melâmet Kavramı Link
Kutadgu Bilig'de Ölüm Kavramı Link
Orhon Yazıtlarında 'İtaat' Kavramı Link
Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lugati't-Türk" Eserinde Mitolojik Dünya Modeli ile İlgili Bazı

Kavramlar
Link
Hamdullah Hamdi'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Kavram ve Sembol Boyutu Link
Tercüme Kavramı ve Türkçe Mesnevilerde Tercüme Meselesinin Klâsik Edebiyatlar Bağlamında

Yorumlanması Denemesi
Link
Nef'i'nin Bir Şiirinden Hareketle Divan Şiirinde Söz Kavramı Link
Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci Link
Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi: Eleştirel Bir Yaklaşım Link
Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım

Denemeleri
Link
Aşık Şiirinin İnsani Değer Olarak Adalet Kavramına Bakışı Link
Âşıkların Dilinde ve Telinde Pir-Mürşit-Rehber Kavramları Link
Türk Kültüründe Oğuz-Türkmen-Yörük Kavramları Link
1950-1975 Yılları Arasında Yazılan Âşık Destanlarında "Namus" Kavramı Link
Bektâşîlikte Dâr Kavramı ve Hallâc-ı Mansûr Etkisi Link
Festival Kavramı Üzerine Düşünceler Link
Elektronik Cönk Kavramı ve Türk Halkbiliminin Değeri Bilinmeyen Kaynakları Link
Sanatsal Bir Dışavurum Formu Olarak Argo Kavramının Halkbilimsel Çözümlemesi Link
Kutadgu Bilig'de Geçen Kızıl Til ve Kara Baş Kavramlarının Anlamlandırılması Link
[ 1 2 3 ]