Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
İlkokullarda Türkçe Öğretimi ve Sorunları Link
İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü Link
Sanal Dünyada Çok Dillilik ve Türkçenin Konumu Link
Türkçe Zarf Tümceciklerinde Özne Konumu Link
Dil Değişimi ve Türkçe Kullanımı Tartışmaları Link
17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu Link
Standart Türkçedeki Ünlüler ve Ünsüzler Link
Türkçenin Öğretiminde ünsüzlerin Sınıflandırılması Link
Türkçe Öğretiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Yeri Link
Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi Link
Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri Link
Türkçe Derslerinde Eleştirel Okuryazarlık Link
Türkçe Te’lîf Edilmiş Bir Belâgat Kitabı: Şerîfî’nin Hadîkatü’l-Fünûn İsimli Eseri Link
Türkiye’de Türkçe Hazırlanmış Urdu Dili Kitapları Link
Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar Link
Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye'de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II Link
Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine

Notlar
Link
Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri Link
Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme Link
Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri Link
Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması Link
Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak Link
Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Yeni Uygur Türkçesînde İsimden İsim Yapım Ekleri Link
Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
Link
Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar Üzerinde Yeni

Araştırmalar
Link
Türkçe Çalışmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri Link
Türkçenin Yapısı Link
İngiltere'de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler Link
Philologica III. : Kazan Türkçesine Ait Dil Yadigarları Link
Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler Link
Korece ile Türkçenin Durum Eklerinin Karşılaştırması Link
Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları Link
Türkçede Üçüncü Kişi Buyrum Yapıları Link
Türkçede Duygu Durumu Eylemlerinin Kılınış Özellikleri Link
Türkçede Görünüş ve Dilbilgisel Zaman: Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı Örneğinde Eylem

Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve Belirteç Etkileşimi
Link
Türkçede Kiplik Anlamının Belirsizliği ve Anlamsal Roller Link
Türkçede Özne Belirtme ve Özne Yükleme: İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bir Çalışma Link
Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
Link
Türkçe ve İngilizce Öğretmen Adaylarının Akademik Yazılarında Yapısal Özellikler Link
Türkçede Zaman-Tarz-Neden-Sonuç İlişkilerinin Ulaç Ekleriyle Belirginleştirilmesi:

Sıklık Yüzdeleri ve Uzman Uyumlarına Dayalı Anket Sonuçları
Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Mikro Öğretim Tekniği”: Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Link
Türkçe Ünlü Formant Frekans Değerleri ve Bu Değerlere Dayalı Ünlü Dörtgeni Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı Link
Tömer'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Kompozisyonlarında Hata

Analizi
Link
Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları İçin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Link
Türkçe Öğretiminde Yaratıcılık Almanya’daki Yeni Öğretmenler: Göçmen Kökenli Üçüncü Kuşak Link
Kritische Gedanken Zu Herkunftsangaben Mancher Lehworter Im -TDK- Türkçe Sözlük Link
Silberman’ın Öğrenme Yaklaşımını Temel Alarak Türkçe Öğretiminin Planlanması Link
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun

Değerlendirilmesi
Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınavların Hazırlanması ve Uygulanması Link
TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU Link
Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine Link
Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine Link
ESKİ TÜRKÇEDE ZAMİRLER Link
Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Link
Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme Link
Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri Link
Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü Link
Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri Link
SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI Link
RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER Link
POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ Link
TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Link
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BENZER ATASÖZÜ VE DEYIMLERIN ÖNEMI VE POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BUNLARIN KULLANIMI Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi Link
Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği Link
Afganistan'da Türkoloji ve Türkçe Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler Link
Memlûk Dönemi Türkçe Sözlüklerinin Yapısı Link
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Link
Bosna Hersek’te Türkçe Öğretimi ve Öğrenciler Açısından Problemleri Link
90’lı Yıllardan Günümüze Popüler Müziğin Türkçenin Yozlaşmasındaki Rolü Link
Türkmen Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler Link
Hindistan’ın Rampur Raza Kütüphanesi’ndeki Edebiyatla İlgili Türkçe El Yazmaları Üzerine Notlar Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi Link
Türkçe–Farsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme Link
Rahmetî-i Tebrizî ve Türkçe Şiirleri Link
Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler Link
Fetihten Sonra Yazılmış Türkçe İlk Mevlid-i Manevî: Kerîmî’nin İrşâd’ı Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Türkçe'de -E/-İ Durum Eklerinin Karışması Sorunu Link
Bir Türkçe Öğrenme ve Öğretme Kılavuzu: Bürüc-ı Fünûn Be-Nâm-ı Havâriyyûn Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Eski Türkçedeki -d- Pekiştirme Ekinin Özbekçe ve Türkiye Türkçesindeki İzleri Link
Yard. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü-Tanıklı Link
Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Mehmet Ölmez, Tuvacanın Sözvarlığı Eski Türkçe ve Moğolca Denkleriyle Link
Hakas Türkçesinde İkilemeler Link
Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler Link
Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla'nın Eserleri Türkiye Türkçesinde Link
Salar Türkçesinde İlgi İşaretleyicisinin Görünüm ve İşlevleri Link
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Yayılma Alanları Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının İş Birlikli Çalışma Sürecine İlişkin Tutum ve Düşünceleri: Atatürk Üniversitesi Örneği Link
Çuvaşça “Юм/Yum”- Ortak Türkçe “Yum” Sözcüğü Üzerine Link
Mustafa Altun, Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri Türk Romanlarından Örneklerle Link
Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri Link
Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde Kullanılışı Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi Link
Hamit Zübeyr Koşay’ın Kazan Türkçesi Birkaç Şiiri Link
Türk Yazı Dilinin Tarihî Dönemleri ve Orta Türkçenin Yeri Meselesi Link
Türkçede Kendi Zamiri ve Kendi Zamiri İle Oluşmuş Kelime Öbeklerinin Kuruluş Biçimi Link
Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Link
Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Link
Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından

Değerlendirilmesi
Link
Türkiye'de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili Link
Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçe'sindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Greenberg'in Avrasyatik Dil Teorisi ve Türkçe Link
Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler Link
Türkçede Benzerlik Bildiren +m Morfemi Link
la Enklitiği ve Türkçede Bir "Pekiştirme Enklitiği" Teorisi Link
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son