Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Irak’ta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye, Türkler ve Türkçe Algısı Link
Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme Link
Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi Link
Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar Link
Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Link
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Türkçenin Dil Bilgisi ve Yazım Özellikleriyle İlgili Karşılaştığı Zorluklar Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Yazma Becerisinin Ediniminde ve Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-I} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler Link
Türkiye Türkçesindeki Anlam Bilimi Bibliyografyası Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne

Katkılar
Link
-gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Link
-ginä ve -råq Eklerinin Tarihî Türk Şiveleri ve Özbek Türkçesinde Kullanışları Link
-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı

Üzerine
Link
-VIII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar- Dini Metinler ve Türkçe Link
?Kalaç? Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları Link
''Tek Örnek'' Tek Örnek Değildir: Eski Türkçe üz "sağır'' Sözü Hakkında Link
"Dilde Bozulma" Teorisi ve Almancada ve Türkçede Bozulma ve Kirlenme İddiaları Link
"Dravid Dilleri, Türkçe ve Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler" Link
"Moğolların Gizli Tarihinde" Türkçe Unsurlar Link
"Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Link
"Özel Öğretim Yöntemleri" Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı Link
"Sibirya Tatar Türkçesi" Üzerine Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
"Türkçe Öğretimi Bibliyografyası" Yayımlandı Link
"Türkçe Sözlük" Üzerine Link
"Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını" Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler Link
"Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" Link
/ı/ Türkçede Bir Anasesbirim midir? Link
/k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu Link
+/A- Ekinin Kırım Tatar Türkçesindeki kullanılışı üzerine Link
1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde "Olga-bolga" Sorunu Link
14. yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü Link
1525 Tarihinde Adana Sancağında Türkçe Kişi Adları Üzerine Link
1538 Tarihli İlk Türkçe Tûtî-Nâme Çevirisi Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
1612'de Avrupa'da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri Link
17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu Link
1730'lar Türkçesine Tanıklık Eden Bir Yapıt [Grammaire Turque Ou Methodé Courte Et

Facile Pour Apprendre La Langue Turque]
Link
1910 Yılında Latin Harfleriyle Türkçe Bir Telgraf Metni Link
1945'ten Bu Yana Türkçe Sözlükler Link
2001 Avrupa Diller Yılı ve Türkçe Öğretimi [özet] Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi Link
26 Eylül ve Dilimizi Türkçeleştirme Yolundaki Gelişme Süreci Link
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Link
6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki Metinlerin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeterliliği ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi Link
8-10. Sınıf “Türkçe ve Türk Kültürü” Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Link
90’lı Yıllardan Günümüze Popüler Müziğin Türkçenin Yozlaşmasındaki Rolü Link
AB Tartışmaları Sırasında Almanya'daki Türkçe...veya Biz Nereye? Link
Ad Durum Çekimlerınin Kırgızca-Türkçe Tipleri Link
Ad Durum Çekimlerinin Kırgızca-Türkçe Tipleri Link
Afganistan'da Türkoloji ve Türkçe Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma Link
Ağ Ortamındaki Türkçeye Genel Bir Bakış Link
Ağız Alanından Yazı Diline Geçiş: Gagavuz Türkçesi Örneği Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Ağızların Baskın Olduğu Bölgelerde İletişim Araçlarının Türkçe Öğretimine Etkisi Link
Ahmet Benzer,Türkçede Zaman,Görünüş ve Kiplik Link
Ahmet Caferoğlu'nun Seçilmiş Eserleri Azerbaycan Türkçesinde Link
Ahmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi Link
Ahmet Efe’nin Çocuk Hikâyelerinde Değer Eğitimi ve Hikâyelerin Türkçe Eğitimine Katkısı Link
Ahmet Mithat Efendi ve Türkçemiz Link
Ahmet Mithat Efendi'nin Türkçenin Sadeleşmesiyle İlgili Görüşleri Link
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük Link
Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Alıntı Sözcükler İçin Verilen Kaynak Dil Ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması Link
Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri Link
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği Link
Almanca ve Türkçe Haber Metinlerinde Politik Dil Kullanımı Link
Almanca ve Türkçe'deki Sesteş Kelimeler ve Bu Kelimelerin Her İki Dildeki Karşılıkları ve

Fonksiyonları
Link
Almanca ve Türkçede Düz ve Dolaylı Tümleçler Link
Almancada ve Türkçede Davetiye Örneklerinin Biçim, İçerik ve Dil İşlevi Açısından

Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Link
Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği Link
Almanya'da Türkler ve Türkçe Link
Almanya'daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı Link
Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Link
Altay Dil Ailesi ve Japoncanın Türkçe ile Akrabalığı Sorunu Link
Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II : Modern Türk Dilleri Türkiye

Türkçesi
Link
Altay Türkçesinde İkilemeler Link
Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları Link
Altay Türkçesinde Sözeylemler Link
Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi Link
Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları Link
Altay Türkçesindeki {-GILA-} Eki Hakkında Link
Altay ve Hakas Türkçesindeki Şimdiki Zaman Kiplerinin Muğla Ağzıyla Karşılaştırılması Link
Altay/Oyrot Türkçesinin Rusçadan Yaptığı Kavram Çevirileri Link
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun

Değerlendirilmesi
Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi Link
Ana Dili Türkçe Olan Ortodoks Rumlar Link
Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair Link
Anadili Olarak Türkçe Öğretimi Link
Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış Link
Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '?sEyDI' ve '?DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç

Uyandırma Etkinlikleri Önerisi
Link
Anadili Türkçe ve Kürtçe Olan 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Link
Anadolu Halk Dilinde Türkçe Çiçek Adları Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler Link
Anadolu Türkçesi Metinlerinde 'bolay ki' Sözü Üzerine Link
Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler Link
Anadolu Türkçesinde Yabancı Öğeler Link
Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri Link
Anadolu'da Türkçenin Yazı Dili Oluşu ve İlk Öncülleri Link
Anadolu'da Yaşayan Halk Hekimliği Uygulamalarının Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Temelleri Link
Anadolu'da Yazılmış İlk Türkçe Tıp Kitabı Link
Anadolu’da Oğuz Türkçesi Temelinde İlk Yazı Dilinin Kuruluşu Link
Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ'im-i Cerrâhîn Link
Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe Link
Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar Link
Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Link
Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi Link
Arapça ve Farsça Kelimelerin Başkurt Türkçesi‘nde Anlam Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Arapça ve Farsça Tamlamaların Türkçe Cümleye Katılma Şekilleri Link
Arapçadan Türkçeye Tercüme Edilen Bir Kıyafetname Metni Üzerine Link
Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son