Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Illuminations" Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - I Link
"Illuminations" Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - II Link
"Maça Kızı"ndan "Gizli Günce/Günlük"e A. S. Puşkin Çevirilerinin Türkiye "Serüveni" Link
"Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! Link
1538 Tarihli İlk Türkçe Tûtî-Nâme Çevirisi Link
Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi Link
Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere Çevirilerinde Anlatım Nitelikleri Link
Aktarma ve Çeviri Eserlerin Çok Adlılığı Link
Alımlama Estetiği Açısından Çeviri Link
Almanca Öğretiminde Yazınsal Metin Çevirisinin Yeri Link
Altay/Oyrot Türkçesinin Rusçadan Yaptığı Kavram Çevirileri Link
Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
Link
Anlam, anlatım ve yazınsal çeviride algılama, anlamlama, yeniden anlatım sorunsalı ile bir örnekleme Link
Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar Link
Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi Link
AT Antlaşma ve Anlaşma Metinleri Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler ve Yöntemler Link
Ataç ve Çeviri Link
Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler Link
Başarılı Çevirinin Koşulları Link
Baudelaire ve Baudelaire'den Çeviriler Üzerine Link
Belirli ve Belirsiz Geçmiş Zaman Kiplerinin İngilizce ve Almancaya Çevirisi Üzerine Link
Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
Link
Bilgisayar Destekli Çeviri Üzerine Bir İnceleme Link
Bilgisayarlı Çeviri Mümkün Müdür? Link
Bilgisayarlı Çeviriye Doğru Link
Bir Çevirinin Anatomisi Link
Bir Fıkra Çevir de Görelim! -Çeviri Edincinin Algılanmasına Yönelik Bir Uygulama- Link
Bir İletişim Edimi Olarak Çeviri Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara'da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve

Araştırmacısı
Link
Camus: Yabancı'nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevirilebilirliği Link
Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Link
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları Link
Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir? Link
Çeviri Etkinliği ve Kültür Link
Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi Link
Çeviri Tarihimizde “Gözle Görülür” Bir Mütercime: Fatma Âliye Hanım Link
Çeviri Uğraşı Link
Çeviri Üzerine: Almancada Orhan Veli Link
Çeviri Yazılı Metinlerde Türkçenin Ünsüzleri Link
Çeviri Yöntemleri Link
Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar Link
Çeviribilim Uygulamalı Dilbilim midir ? Link
Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye'de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi Link
Çeviribilimde İnceleme Alanları Link
Çeviribilimsel Metin Çözümlemesinin Çeviri Sürecinde, Uygulamasında ve Eğitimindeki Yeri Link
Çeviride Anlam Boyutu Link
Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri Link
Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma Link
Çeviride Eşdeğerlik: Eğretilemeler Link
Çeviride Kayıplar Sorunu Link
Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi Link
Çevirinin Diyalektiği Link
Çevirinin Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri Link
Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin

Türkçeye Çevirileri
Link
Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi Link
Dilbilim Açısından Çeviri Link
Dilbilim ve Çeviri İlişkisi Link
Dilbilimsel Çeviri Kuramı Link
Dilde Çeviri İşlemi Link
Diliçi Çeviri ve Mehmed Rauf’un Eylül Romanında Yaptığı Diliçi Çevirisi Üzerine Link
Diliçi Çeviride Şiirsellik ve Neşatî'nin Bir Gazeli Link
Diliçi Çeviriler: Mai ve Siyah Link
Disiplinlerarası etkileşim bağlamında dilbilim-çeviribilim ilişkisine genel bir bakış Link
Divanü Lugati't-Türk'ün İngilizce Çevirisi Link
Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” Adlı Şiirinin Melih Cevdet Anday Tarafından Yapılan Çevirisine Eleştirel Bir Çözümleme Link
Edirneli Nazmî'nin Pend-i Attâr Çevirisi Link
El-Cahız’dan Manastırlı Mehmet Rıfat’a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki Bağlantılar Link
Eleştirinin Kötü Yolları Çevirinin Kötü Yolları Link
Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kâbûs-nâme Çevirisi Link
Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri Link
Filolojik Değerlendirmeler ve Karşılaştırmalar: Gülistan’ın Türk Diliyle İlk Çevirileri Link
Gaspıralı: Kiril Latin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program Link
Gerhart Hauptmann’ın Bahnwärter Thiel Adlı Novelin Türkçe Çevirisi Üzerine Yorumsal Bir

İnceleme
Link
Gıbb?in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları Link
Google Çevirileri Link
Hardy Çevirileri Üzerine Bazı Görüşler Link
Hasan Basri Çantay'ın Divanü Lugati't-Türk Çeviri Denemesi Link
Hilmi Yavuz: Tenha. Şiir Çevirisinde Bireysel İmgeler ve Geleneksel Artalan Link
İbnü'l-Verdî’nin Nasîhatü’l-İhvan Adlı Kasidesi ve Çevirisi Link
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Çeviri Metni Okuma Hızı ve Anlama İlişkisi Link
İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-

Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulanması [özet]
Link
İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım

Sorunları
Link
İsmailîler Tarihi İçin Önemli Bir Eser ve İki Çevirisi Link
Kâbus-nâme ve Marzuban-nâme Çevirileri Kimindir? Link
Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı : Edebi Çeviri Etkinliği Link
Kavramların Yolculuğu: Kültür Kavramının Türkçe'deki Serüvenini Çeviribilimsel Bakışla Sorgulamak Link
Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser

Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç?ın ?Buudayıktın Toyu? Eserinin Çevirisi
Link
Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı Link
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esrna-i Hüsna Link
Kur'an'ın Eski Tükçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar Link
Kur’an-ı Kerim’in Kırgızca Çevirileri Link
Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen Link
Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları Link
Lâtin Ozanlarından Çeviriler [Oktay Rifat] Link
Le Tartuffe’ten Tartüf’e: Ahmet Vefik Paşa’dan Bir Çeviri-Uyarlama Link
Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Çeviri Faaliyetlerine Dair Bir İnceleme Link
Madrit'teki Tarih-i Fenâyî Yazması Dolayısıyla Tarihi Türk Lehçeleri Arası Çeviriler Üzerine Link
Makine Çevirisi Versus İnsan Çevirisi Link
Mantıkut-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi Link
Ovidius’un Metamorphoses Adlı Eserinin Türkçeye İlk Çevirisi ve Salih Zeki Aktay’ın

Çevirileri Üzerine
Link
Özerk Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilim-Adı ile Kimliği Link
Patrick Süskind’in “Koku” Adlı Romanının Türkçe Çevirisinde Dil Oyunları Eşdeğerliği Link
Paul Mirabile'in "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-Poetik Özellikleri Link
Paul Mirable'nin "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-poetik Özellikleri Link
Reiß ve Vermeer'in 'Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli'- Çeviribilimde 'Yapısalcı'

Eğilime Karşı 'Bütünleyici' Bir Çözüm Mü?
Link
Reklam Çevirilerinde Yerelleştirme Link
Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
Link
Richard L. Chambers'ın "The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization" Adlı Makalesinin

Değerlendirme ve Çevirisi
Link
Sadî Gülistan'ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi Link
Sait Faik'in Çevirileri Link
Sibicabi'nin Gülistan Çevirisi Link
Simultane Çeviri Eğitiminde Bir Yöntem Link
Siyaset Dili ve Çevirisi Link
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi Link
“Sosyal bilimlerde çeviri / aktarılabilirlik ve kültürler üstü iletişim” konulu uluslararası Paris kolokyumunun düşündürdükleri Link
Sosyo-Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü Link
Sözlü Çeviride Gölgeleme Alıştırmasının Bilişsel Dayanakları Link
Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si Link
[ 1 2 ]