Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Ulusların ve Ulusal Kimliklerinin Oluşturulmasında Çeviri Yöntemlerinin Rol ve İşlevi Link
Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” Adlı Şiirinin Melih Cevdet Anday Tarafından Yapılan Çevirisine Eleştirel Bir Çözümleme Link
Yalnızlık Dolambacı: İkinci Dil Çevirisi Klasiği Link
Çeviri Tarihimizde “Gözle Görülür” Bir Mütercime: Fatma Âliye Hanım Link
Edirneli Nazmî'nin Pend-i Attâr Çevirisi Link
Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere Çevirilerinde Anlatım Nitelikleri Link
Le Tartuffe’ten Tartüf’e: Ahmet Vefik Paşa’dan Bir Çeviri-Uyarlama Link
Çevirinin Diyalektiği Link
Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
Link
Tarihte Çeviri, Aydınlanma ve Erken Romantizmin Edebi Çeviri Kuramları Link
Tarihte Çeviri Link
Mantıkut-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
Link
Eleştirinin Kötü Yolları Çevirinin Kötü Yolları Link
Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
Link
Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara'da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve

Araştırmacısı
Link
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları: İletişimsel Yöntem, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi ve Dil Bilgisi Öğretimi Link
Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir? Link
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Voltaire ve Rousseau Çevirileri Link
Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları Link
Gıbb?in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları Link
Çeviribilimsel Metin Çözümlemesinin Çeviri Sürecinde, Uygulamasında ve Eğitimindeki Yeri Link
Ziya Paşa?nın Emil Çevirisinin Önsözü Link
Reiß ve Vermeer'in 'Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli'- Çeviribilimde 'Yapısalcı'

Eğilime Karşı 'Bütünleyici' Bir Çözüm Mü?
Link
Alımlama Estetiği Açısından Çeviri Link
Çeviride Eşdeğerlik: Eğretilemeler Link
Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri Link
Richard L. Chambers'ın "The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization" Adlı Makalesinin

Değerlendirme ve Çevirisi
Link
Bilgisayar Destekli Çeviri Üzerine Bir İnceleme Link
Filolojik Değerlendirmeler ve Karşılaştırmalar: Gülistan’ın Türk Diliyle İlk Çevirileri Link
Kur’an-ı Kerim’in Kırgızca Çevirileri Link
Uluslararası Diplomaside Çeviri ve Müdahale Anaforunda Anlam Link
İbnü'l-Verdî’nin Nasîhatü’l-İhvan Adlı Kasidesi ve Çevirisi Link
Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Çeviri Faaliyetlerine Dair Bir İnceleme Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Almanca Öğretiminde Yazınsal Metin Çevirisinin Yeri Link
Makine Çevirisi Versus İnsan Çevirisi Link
El-Cahız’dan Manastırlı Mehmet Rıfat’a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki Bağlantılar Link
Türkiye’de Çeviri Politikaları ve Yayınevleri Üzerine Dönemsel Bir Kesit İncelemesi Link
Çeviri Uğraşı Link
Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser

Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç?ın ?Buudayıktın Toyu? Eserinin Çevirisi
Link
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları Link
Gaspıralı: Kiril Latin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program Link
Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları Link
Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen Link
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi Link
Özerk Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilim-Adı ile Kimliği Link
Siyaset Dili ve Çevirisi Link
Türkçe ve Kırım Tatarcası Arasında Bir Çeviri Sistemi Link
Türkçeden SQL Sorgularına Çeviri Yapan Bir Doğal Dil İşleme Uygulaması Link
Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi Link
Bir Fıkra Çevir de Görelim! -Çeviri Edincinin Algılanmasına Yönelik Bir Uygulama- Link
Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri Link
Dilbilim Açısından Çeviri Link
İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım

Sorunları
Link
Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar Link
Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Link
Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı : Edebi Çeviri Etkinliği Link
Sibicabi'nin Gülistan Çevirisi Link
Madrit'teki Tarih-i Fenâyî Yazması Dolayısıyla Tarihi Türk Lehçeleri Arası Çeviriler Üzerine Link
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esrna-i Hüsna Link
"Maça Kızı"ndan "Gizli Günce/Günlük"e A. S. Puşkin Çevirilerinin Türkiye "Serüveni" Link
Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler Link
Türk Romanının Oluşumunda Çevirinin Ekinsel Etkileri Link
Çeviribilimde İnceleme Alanları Link
İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel-

Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulanması [özet]
Link
Yazınsal çeviride biçem aktarımı sorunu [özet] Link
Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye'de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi Link
"Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! Link
Camus: Yabancı'nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevirilebilirliği Link
Dilbilim ve Çeviri İlişkisi Link
Sözlü Çeviride Gölgeleme Alıştırmasının Bilişsel Dayanakları Link
Bir Çevirinin Anatomisi Link
Ovidius’un Metamorphoses Adlı Eserinin Türkçeye İlk Çevirisi ve Salih Zeki Aktay’ın

Çevirileri Üzerine
Link
Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si Link
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Çeviri Metni Okuma Hızı ve Anlama İlişkisi Link
Bilgisayarlı Çeviriye Doğru Link
Yananlam ve Çeviri Link
Çeviride Anlam Boyutu Link
TV-Film Çevirileri: Çağdaş Çeviri Kuramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme Link
AT Antlaşma ve Anlaşma Metinleri Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler ve Yöntemler Link
Bilgisayarlı Çeviri Mümkün Müdür? Link
Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi Link
Çeviride Kayıplar Sorunu Link
Yazınsal Çeviride Sanatsal Eşdeğerlilik Sorunu Link
Hardy Çevirileri Üzerine Bazı Görüşler Link
Şiir Çevirilerinde Ses ve İmge Sorunları Link
Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Çeviri Derlerinin Yeri Link
Çevirinin Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri Link
Simultane Çeviri Eğitiminde Bir Yöntem Link
Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi Link
Çeviri Yazılı Metinlerde Türkçenin Ünsüzleri Link
Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar Link
Türkiye?nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü Link
Konuşma Dilinden Yazı Diline: Abecesel Çeviri - Yazı Tasarımı Link
Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin

Türkçeye Çevirileri
Link
Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Çeviri Link
Şiir Çevirisinde Sözdizimsel Eşdeğerlik Link
Türkmenceden Türkçeye Bilgisayarlı Metin Çevirisi Link
“Sosyal bilimlerde çeviri / aktarılabilirlik ve kültürler üstü iletişim” konulu uluslararası Paris kolokyumunun düşündürdükleri Link
Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi Link
Diliçi Çeviriler: Mai ve Siyah Link
Anlam, anlatım ve yazınsal çeviride algılama, anlamlama, yeniden anlatım sorunsalı ile bir örnekleme Link
Reklam Çevirilerinde Yerelleştirme Link
Disiplinlerarası etkileşim bağlamında dilbilim-çeviribilim ilişkisine genel bir bakış Link
Şiir çevirisine kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar Link
Türkçe'deki -dik ve -en Ekli Ortaç Yantümcelerinin Çeviribilimsel Bir Yöntem Oluşturması Üzerine Link
Çeviribilim Uygulamalı Dilbilim midir ? Link
Bir İletişim Edimi Olarak Çeviri Link
Patrick Süskind’in “Koku” Adlı Romanının Türkçe Çevirisinde Dil Oyunları Eşdeğerliği Link
Hilmi Yavuz: Tenha. Şiir Çevirisinde Bireysel İmgeler ve Geleneksel Artalan Link
Kavramların Yolculuğu: Kültür Kavramının Türkçe'deki Serüvenini Çeviribilimsel Bakışla Sorgulamak Link
Paul Mirabile'in "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-Poetik Özellikleri Link
Paul Mirable'nin "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-poetik Özellikleri Link
Tıp Metinleri Çeviri Sorunları Link
Çeviri Yöntemleri Link
Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma Link
Sosyo-Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü Link
Aktarma ve Çeviri Eserlerin Çok Adlılığı Link
Kur'an'ın Eski Tükçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar Link
[ 1 2 ]