Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Hurûfîliğe Dair Bir Eser: Mustafa Rumûzî’nin Hakîkat-Nâme’si Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne

Katkılar
Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca

Bilimsel Yayınlar
Link
15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri’n-Nücûm ve Havvâs’ın Türk Bilim Dili ve Astroloji -

Kronoloji Terimleri Açısından Önemi
Link
17. Yüzyıl Azerbaycan Sahasında Yazılan Hikayat Adlı Eserdeki Ünlü Uyumları Üzerine Bir İnceleme Link
1730'lar Türkçesine Tanıklık Eden Bir Yapıt [Grammaire Turque Ou Methodé Courte Et

Facile Pour Apprendre La Langue Turque]
Link
19.-21. Yüzyıl İngilizce Yazan Yazarların Eserlerinde Bilişsel-Dilsel Açıdan Çiçek Kokularının İsimleri Link
1971'de Tiyatro - I : Basılı Yapıtlar Link
A. Melek Özyetgin’in “İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku” Adlı Eserine Dair Link
A.Platonov’un “Can” Adlı Eserinde Yeni Düzenin İnsan ve Toplum Üzerindeki Etkisi Link
Abbaskulu Ağa Bakıhanov'un "Gülüstan-ı İrem" Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar Link
Abdurauf Fıtrat ve Onun Özbek Klasik Musikisi Hakkındaki Eseri Link
Abdurrahman-i Darir’in Tafsil-i Tarik-i Mukarrebin ve Sebilil-Müttebiin Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım Link
Abdülhak Hamid Tarhan'ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar Link
Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Eserlerinde Doğu-Batı Karşılaştırması ve Kültür

Meselesi
Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Hayallerden Hakikate İnsan Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Öncü Kişiliği, Sanatı ve Eserleri Üzerine Notlar Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Tahkiyeli Eserlerinde “Tür” Meselesi Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Türk Müzeciliği Adlı Eseri Link
Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl Adlı Eserlere Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Link
Agehi'nin "Riyazu-d - Dovle" Adlı Eserinde Geçen Karakalpak Türklerine Dair Kayıtlar Link
Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi Link
Ahmed Yesevî'nin Dîvân-ı Hikmet'i ve Nasıreddin Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ İsimli

Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri
Link
Ahmed-i Dâ'î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine Link
Ahmed-i Dâ'i'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevahirü'l-Ma'âni Link
Ahmed-i Dâ’î ‘nin Risâle-i Sî Fasl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Link
Ahmed-i Dâî?nin Farsça Ögretmek Amacıyla Yazdıgı Bir Eser: Müfredât Link
Ahmedî'nin Cemşid ü Hurşid ve Şeyhoğlu Mustafa'nın Hurşidnâme Adlı Eserlerinin

Perspektifinden XIV. Yüzyılda Sosyal Hayat
Link
Ahmet Caferoğlu'nun Seçilmiş Eserleri Azerbaycan Türkçesinde Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Kavâid-i Osmâniyye Adlı Eserindeki Dil Bilgisi Terimleri Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Trajik Olana Yol Açan Ölüm Hayat Çatışması Link
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Ne… Ne… Bağlacı Link
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi

Yaşında
Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Eserlerinde Yabancılar Link
Ahmet Midhat'a Atfedilen Bir Eser: "Hükm-i Dil" ve Manastırlı Mehmet Rıfat Link
Ahmet Mithat'ın Letaif-i Rivayat Adlı Eserinde Kadın Link
Ahmet Muhip Dıranas Hayatı- Eserleri- Sanatı Üzerine Link
Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Link
Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi Link
Ahmet Yaşar Ocak Hayatı ve Eserleri Link
Ahmet Yaşar Ocak’ın Eserlerinde İslam ve Kimlik Meselesi Link
Aka Gündüz'ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri Link
Aktarma ve Çeviri Eserlerin Çok Adlılığı Link
Alâeddîn Ali Çelebi’nin Münâzara Türünde Bir Eseri: Dâsitân-ı Tûtî vü Karga-i ‘Alâeddîn Link
Aleksandr Soljenitsın’ın Eserleri ve Yazar Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme Link
Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri Link
Ali Cemaleddin'in "Arûz-ı Türkî" İsimli Eserine Dâir Link
Ali Ferruh'un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci-İ Bend-Müstezad Nazım

Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi
Link
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine Link
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Link
Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara Link
Alimcan İbrahimov?un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri Link
Amasyalı Hüseyin Hüsameddin’in Temel Adlı Eserinin Birinci Cüz’ü Link
Ana Dili Eğitiminin Kazandığı Yeni Bir Eser: “KKTC Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma

Becerileri”
Link
Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
Anar'ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası Link
Annemarie Von Gabain'in Eserleri Link
Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân Link
Arif Süleyman ve Hilye-İ Nebî Adlı Eseri Link
Âsafî'nin Cezire-i Mesnevî Adlı Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Mesnevinin İlk On Sekiz Beytinin

Tercümesi
Link
Ashâb-ı Kehf Hakkında Manzum Bir Eser: Yedi Uyurlar - Lafzalı Nuri’nin Ashâb-ı Kehf Manzumesi- Link
Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Link
Atatürk'ün İsteğiyle Yazılan Bayönder İsimli Tiyatro Eserinde Atatürk Tarafından Yapılan

Dil Düzeltmeleri
Link
Atatürk’ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yansıması Link
Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği Link
Ayaz İshaki Eserlerinde Millet Kaderi Link
Ayaz İshaki'nin Eserlerinde Eğitim Link
Ayfer Tunç’un “Memleket Hikâyeleri” Adlı Eserinde Sakarya, Karasu ve İstanbul Üçgeni Link
Bahaeddin Ögel'in "Harput Ağzı Fonetik ve Morfoloji" Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Bahârî, Fetihnâme-i Üngürüs Adlı Eseri ve Bu Eserden Hareketle Macaristan Fethinin Edebi-Tarihi Üslupla Anlatılışı Link
Baki'nin Arapçadan Tercüme Mensur Bir Eseri: Fezâ’il-i Mekke yahut el-İ’lâm bi-A'lâmi Beledillâhi’l Harâm Tercümesi Link
Basîrî'nin Bengînâme Adlı Eseri Link
Batılı Üç Eserde ?Romantik Kurban? Cem Sultan Link
Bazı Edebî Eserlerimizde Meyve Link
Bazı Tiyatro Eserlerinin Sosyometri Testi İle ve İletişim Türleri Açısından İncelenmesi Link
Behçet Necatigil'in Eserlerinde Çocuk Link
Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine Link
Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar Link
Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Toplumuna Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme Link
Bergamalı Kadri ve Eseri Üzerine Link
Berke Vardar'ın Yapıtları Üstüne Link
Bilge Karasu'nun Eseri Göçmüş Kediler Bahçesi'nin Temel Sözdizimi, Derin Yapısı ve Gösterge

Dörtgenleri
Link
Bilinmeyen Bir Eser: Yümnî Divanı Link
Bilinmeyen Kayserili Şair İsmail Hakkı Oral’ın “Üç Destan” İsimli Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Erzincan Destanı İnceleme- Trankripsiyonlu Metin Link
Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri Link
Bir Eserin İki Yazma Nüshası Link
Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
Link
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri Link
Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm Link
Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri Link
Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri Link
Burdur-Antalya ve Havalisi Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe, Arapça ve Farsça Bazı Mühim Eserler Link
Bursalı Haşimi ve Eserleri Link
Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar Link
Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü ve Şiir Yazma Şekli Link
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler Link
Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi Link
Büyülü Gerçekçilik: Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Angela Carter’ın Büyülü

Oyuncakçı Dükkânı İsimli Eserlerinin Karşılaştırması
Link
Büyülü Gerçekçilik: Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Angela Carter’ın Büyülü Oyuncakçı

Dükkânı İsimli Eserlerinin Karşılaştırması
Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Eserlerinde Masalın İşlevi Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Estetiği: 1.) Estetik Obje/Sanat Eseri Link
Cefâyî ve Eseri: Dakâyıku'l-Hakâyık Link
Celil Memmedguluzade’nin Eserlerinde Osmanlı Tarihi, Dili ve Edebiyatı Link
Celilî'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Bahâr-nâme Link
Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa Link
Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Av Teması Link
Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi Link
Cengiz Aytmatov’un Eserlerinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Link
Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması Link
Cezmi Ertuğrul ve Lisan ve Edebiyatımız Adlı Eseri Link
Cumalı'nın Tiyatro Yapıtları Link
Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Eruzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle

Erzurum Kongresi"
Link
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yazılan Tiyatro Eserlerinde Atatürk ve Atatürkçülük Link
Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Ibıray Altınsarin- Hayatı ve Eserleri Link
Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri Link
[ 1 2 3 4 5 ]