Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Hitit Sanat Eserlerinde Sunak Betileri Link
Türkçe Te’lîf Edilmiş Bir Belâgat Kitabı: Şerîfî’nin Hadîkatü’l-Fünûn İsimli Eseri Link
Munis Harezmî’nin Firdevsü’l-İkbâl İsimli Eserinde “Ölmek” Fiili ile “Ölüm” Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler Link
Ahmed-i Dâ'î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine Link
Mesîhî'nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri Link
XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bîr Tıp Eserî Edvîye-i Müfrede Link
Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri Link
Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği Link
Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın Yapıtları ve Yaşam Öyküsü Link
Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın Yaşamı ve Yapıtları Link
Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
Link
Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara

Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri
Link
Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması Link
Herder Şahsiyeti ve Eserleri Link
Gogol'un Yapıtlarında Memur Tipleri Link
Sanat Eseri ve Hayatı Link
Eduardo Mendoza'nın "Mucizeler Kenti" Adlı Yapıtındaki Pikaresk Özellikler Link
George Sarton'un Introduction to The History of Science Adlı Eseri Link
Fârâbî'nin Bazı Mantık Eserleri Link
İkbal: Kişiliği, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Düşünceler Link
Ramuz'nün Yapıtlarında Doğaüstü Teması ve Kollektif Korku Link
Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı Link
Paul Valery'nin Defterlerine Göre Sanat Yapıtı Link
Eski Eserlerimizin Korunmasında Örgütlenme ve Yönetim Eksiklikleri Link
Eski Eserlerin Korunmasında Radyografi Yöntemlerinin Kullanılması Link
Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri Link
Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm Link
Oğuzlar'a Ait Destani Mahîyetde Eserler Link
Vecihi ve Eseri Link
Bazı Tiyatro Eserlerinin Sosyometri Testi İle ve İletişim Türleri Açısından İncelenmesi Link
RADLOFF’UN TARANÇİ DİYALEKTİ ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI HARF SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Link
Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri Link
İbn-i Abbas'tan Rivayet Edilen Yusȗf u Züleyha Hikayesinin Nüshaları ve Nüshalardan Hareketle Eserin Değerlendirilmesi Link
Seyyidi'nin Fıkh-ı Ekber Tercümesi Olan Manzume-i Akaid Adlı Eseri ve Muhtevası Link
Mehmed Ali Fethî’nin Terceme-i Nesâyih-ı Eflâtûn-ı İlâhî İsimli Eseri Link
Ashâb-ı Kehf Hakkında Manzum Bir Eser: Yedi Uyurlar - Lafzalı Nuri’nin Ashâb-ı Kehf Manzumesi- Link
Güzide Taranoğu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Link
Necip Fazıl Kısakürek’in Hayatında ve Eserlerinde Tasavvuf Olgusu Link
Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri Link
Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Seferine Dair Bir Mesnevi: Merâhî’nin “Fethnâme-i Sefer-i Sigetvar” Adlı Eser Link
Taşköprîzade Kemaleddin Mehmed ve Şerh-i Ehadis-i Erbain Adlı Eseri Link
Mu’allim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: Arûz Nümûnesi Link
Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla'nın Eserleri Türkiye Türkçesinde Link
Ömer Seyfettin'in Eserlerinde Mefkûre Link
Vâhidî’nin Cinânü’l-Cenân Adlı Eserinde İmla ve Dil Özellikleri Link
Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Batı Medeniyetini Olumlayıcı Yaklaşımlar Link
Nidâî ve Kırım Tarihi Hakkında Yeni Bir Eseri:Nusret-i Gazâ-yı Sâhib Gerây Han, Hikâyet-i Boğdan Link
Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri Link
Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi Link
Sanat Eserinin Kavranılmasının Sosyal-Estetik Problemleri Link
Mısır'daki Eyyubi Devri Mimari Eserleri: Türbeler Link
“Tom Amca’nın Kulübesi” ve “The Octoroon” Adlı Yapıtlarda Uzam ve Simge Link
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Link
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri Link
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri Link
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser Link
Sanayi Tarilimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili Link
Yenişehirli Avni Bey'in Âb-nâme Adlı Eseri Üzerine Link
Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği Link
Bursalı Haşimi ve Eserleri Link
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine Link
Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu Link
Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi Link
Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri Link
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri Link
Dil Öğretim Malzemesi Olarak Edebi Eserlerimiz Link
Mısır'daki Eyyubi Devri Mimari Eserleri: Medreseler ve Hankah/Zaviyeler Link
Thomas Berhard’ın Ereignisse (Olaylar) Adlı Yapıtında Psikososyal Bir Sorun Olarak Anguas (İç

Sıkıntısı) Olgusu
Link
Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri Link
Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih

Edilmesi Sebepleri
Link
Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Eruzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle

Erzurum Kongresi"
Link
Eskişehir ve Çevresinde Osmanlılar Zamanında Yapılmış Ancak Bugün Ayakta Olmayan Mimari

Eserlerin Listesi
Link
Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin

Önemi
Link
Ebû'l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî ve Eseri Mukaddimetü'l-Edeb'in Didaktik Değeri Link
Mehmed Niyâzî'nin "Taraf-ı Cânândan Uşşâka Hitâb Olarak Kaside" Adlı Eseri Üzerine Bir

Deneme
Link
Kırgız Türklerinde Erkek Çocuğun Önemi ve Edebi Eserlere Yansıması Link
Mehmet Rıfat Bey’in Hazırladığı ‘Yeni Şarkı Mecmuası’ Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme Link
Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri Link
Zeynep Korkmaz'ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine Link
Harold Pinter’in One For The Road Adlı Eserine Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım Link
The Role Of The Museums In Preserving And Presentation Of The Turkish Folklore In

Macedonia-Jasem
Link
Türk Mutasavvıflarıyla İlgili Gözden Kaçan Önemli Bir Eser İbrahim Hâs'ın Tezkiresi Link
Cefâyî ve Eseri: Dakâyıku'l-Hakâyık Link
Fuad Köprülü'ye Dair Önemli Bir Eser Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Estetiği: 1.) Estetik Obje/Sanat Eseri Link
Vilnius Üniversitesi Kütüphanesinin Oryantalistik Merkezindeki Litvanya Tatar Türklerine Ait Matbu Eserler Link
Kırgızistan’da Efsane ile Gerçek Arasında Kalan Bir Tarihî Eser: Taş Rabat Link
Bergamalı Kadri ve Eseri Üzerine Link
Devletmehmet Azadi’nin “Vaaz-i Azat” Eseri Hakkındaki Görüşlerle İlgili Bazı Yorumlar Link
Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl Adlı Eserlere Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Link
Ahmet Yaşar Ocak’ın Eserlerinde İslam ve Kimlik Meselesi Link
Çocuk Edebiyatı Yapıtları ve Eşduyum Eğilimi Link
Irk Ayrımcılığı’nın, J. M. Coetzee’nin Barbarları Beklerken, Michael K’nın Yaşamı ve Yaşadığı Dönem ve Taşra Hayatından Manzaralar Adlı Başlıca Eserlerine Olan Etkisi Link
Every Generation Gets The Vampire It Deserves : Change In Vampıre identity In Contemporary Supernatural Fiction Link
Harezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler Link
Yunanistan'da Türk mimari Eserleri - I Link
Namık Kemal'in Midilli'de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler Link
Mimar Davud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri Link
Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi Link
Bir Eserin İki Yazma Nüshası Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler Link
Nâmık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri Link
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Ozanlara Getirdiği Haklar Link
Halk Müziği Eserlerinde Hak Sahibi Tespit Ölçüleri Nasıl Olmalıdır? Link
Kaşgarlı Mahmut'un 'Divanü Lugati't Türk' Eserinde Mitolojik Dünya Modeli Link
Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân Link
İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması Link
Ubeydu'llah Han'ın İki Eseri: Salavat-name ve Gayret-name Link
Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara Link
İbrahim Temo’nun Bilinmeyen Bir Eseri: Usûl-i Mükâleme Link
Mirjakıp Duvlatulı: Hayatı ve Eserleri Link
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Link
19.-21. Yüzyıl İngilizce Yazan Yazarların Eserlerinde Bilişsel-Dilsel Açıdan Çiçek Kokularının İsimleri Link
Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Temel İslam Bilimleri ile ilgili Bazı Yazma Eserler Link
Atatürk’ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yansıması Link
Farklı Kültürlere Ait Edebiyat ve Medya Yapıtlarından Seçilen Örneklerde Adalet Olgusunun

Gerçekleşmesi
Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi

Yaşında
Link
[ 1 2 3 4 5 ]