Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Prof. Dr. Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (Tanıtma) Link
"Afganistan Özbekçesi?Türkçe Sözlük" (tanıtma) Link
"Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika"

(tanıtma)
Link
"Merdani Rahimi'nin, Kaşkay Türkçesi Sözlükleri" (tanıtma) Link
"Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2" (tanıtma) Link
"Türk Ninnileri" (tanıtma) Link
"Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri" (tanıtma) Link
(Tanıtma) Çetin, Engin (2017). Altun Yaruk Sekizinci Kitap [Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin]. Adana: 1. Baskı, Karahan Kitabevi. Link
(Tanıtma) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. Link
(Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. Link
18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu (tanıtma) Link
A Grammar of Old Turkic (tanıtma) Link
Ahmet BURAN, SAATNAME (tanıtma) Link
Ali Yıldırım, Edebiyat (tanıtma) Link
Almanya’daki Türkler (tanıtma) Link
Altayca-Türkçe Sözlük (tanıtma) Link
Amin Baubec Limba Turca (tanıtma) Link
Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri (tanıtma) Link
Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899) (tanıtma) Link
Anadolu’dan Sibirya’ya. Araştırmacıların Gözünde Türk Dünyası (tanıtma) Link
Andrey Nikolayeviç Kononov: Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü

(tanıtma)
Link
Arabische und Neupersische Lehnwörter im Tschuwaschischen. Versuch Einer Chronologie ihrer

Lautveränderungen (tanıtma)
Link
Âşık Monografileri İçin Yeni Bir Çığır: "Furkanî'nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi

Denemesi" (tanıtma)
Link
Âşık Ömer Divanından Seçmeler Halk Şiirleri (tanıtma) Link
Az Eke és a Szántás Története Magyarországon (tanıtma) Link
Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) (tanıtma) Link
“Azerbaycan Halk Türküleri” (tanıtma) Link
Balkanlar ve Ortadoğu?da Türk İzleri (tanıtma) Link
Başlangıcından Günümüze Türk Destanları (Tanıtma) Link
Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) Link
Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü (tanıtma) Link
Benim Kitaplarım. Otuz İsim Otuz Kütüphane (tanıtma) Link
Bilgi Toplumu Stratejisi (2006–2010) (tanıtma) Link
Bilinç ve Dil (tanıtma) Link
Buddhistisehe Erztihlliteratur und Hagiographie in türkiseher Überlieferung (tanıtma) Link
Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında (tanıtma) Link
Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi (tanıtma) Link
Current Researchs in Turkish Lingustics (tanıtma) [özet] Link
Çelebizâde Âsım Divanı (tanıtma) Link
Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı (Tanıtma) Link
Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü (tanıtma) Link
Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) (tanıtma) Link
Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme (tanıtma) Link
David Crystal’in Language Death Adlı Eserinin Türkçe Baskısı Üzerine (tanıtma) Link
Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin) (tanıtma) Link
Deutsch-Türkisches Wörterbuch (tanıtma) Link
Devlet Çapında İçte ve Dışta Türk Milli Kültürünü Tanıtma İlkeleri Link
Die Reehtslehre des Imam an-Nasaft in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332 (tanıtma) Link
Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi (Tanıtma) Link
Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar Link
Dilin Kökeni (tanıtma) Link
Dillerin Katli (tanıtma) Link
Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti: Yakup Kadri’nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir

Yaklaşım (tanıtma)
Link
Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin (tanıtma) Link
Doğu Türkistan Uygur Ağızları (tanıtma) Link
Dolganischer Wortschatz (tanıtma) Link
Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi (tanıtma) Link
Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar

(tanıtma)
Link
Edebiyattan Felsefeye Açılan Kapı (tanıtma) Link
Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı (tanıtma) Link
Elazığ Efsaneleri (Tanıtma) Link
Emir Efsahuddin Hidayetullah Beg and His Divan: Textual Analysis, Critical Edition (tanıtma) Link
En Uzun Asrın Hikâyesi I Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım (tanıtma) Link
Erdal Marcel: Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon (tanıtma) Link
ERDEM, Mehmet Dursun-BÖLÜK Ramazan 2011; Antalya ve Yöresi Ağızları (tanıtma) Link
Eski Türk Edebiyatına Giriş (tanıtma) Link
Eski Uygurca DKPAM (Dasakarmapathavadanamala) Metni Yayımı (tanıtma) Link
Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar (tanıtma) Link
Fahri Kaya: Gökkuşağı (tanıtma) Link
Gaguz Yazıları (tanıtma) Link
Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili (tanıtma) Link
Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Menşeü'l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine (tanıtma) Link
Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) Link
Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtma) Link
Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri (tanıtma) Link
Hekim Tilim Han Divanı (tanıtma) Link
II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim Tüketim İlişkileri (tanıtma) Link
İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726–1746) Yeniden Değerlendirme

(tanıtma)
Link
İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (tanıtma) Link
İmya i Obşçestvo (tanıtma) Link
Kafkasya Gerçeği (tanıtma) Link
Kapitalizm ve Enformasyon Çağı: Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi (tanıtma) Link
Kaptanın Aynasından Yansıyanlar Romancı Yönüyle Attila İlhan (tanıtma) Link
Karamanlı Ortodoks Türkler (Tanıtma) Link
Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovi?ius (tanıtma) Link
Kazakistan Halklarının Dilleri Sosyolengüistik Kılavuz (tanıtma) Link
Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü (tanıtma) [özet] Link
Kırgız Türkçesi Grameri (tanıtma) Link
Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie V!I. (tanıtma) Link
Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları (Söz Varlığı İncelemesi) (tanıtma) Link
Kumuk Halk Şairi Yırçı Kazak (Giriş-Metin-Sözlük) (tanıtma) Link
Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine Ayrıntılı Bir Çalışma (tanıtma) Link
Le Conte Bouddhique du Bon Et du Mauvais Prince En Version Ouïgoure (tanıtma) Link
Leksika Tyurkskix Yazıkov v Sravnitel’nom Osveşçenii (Zapadnokıpçakskaya Gruppa) (tanıtma) Link
Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) Link
“Marzubân-nâme Tercümesi” Üzerine (tanıtma) Link
Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation (tanıtma) Link
“Mitoloji Üzerine Araştırmalar” (tanıtma) Link
Modern Uygur Türkçesi Grameri (tanıtma) Link
Moğolistan'daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

(tanıtma)
Link
Mu'înü'l-Mürîd (tanıtma) Link
Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihani-

Tradition (tanıtma)
Link
Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi (tanıtma) Link
Mustafa ÖNER (2011), Türkçe Yazıları (tanıtma) Link
Mustafa Öner, Türkçe Yazıları (tanıtma) Link
Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) (Tanıtma) Link
Orta Asya (Anonim) Kuran Tercümesi Üzerinde Özbekistan'da Yapılmış Bir İnceleme (tanıtma) Link
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum (tanıtma) Link
Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin Üzerine (Tanıtma) Link
Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük (tanıtma) Link
Panislamizm’den Büyük Asyacılığa Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya (tanıtma) Link
Pioneer of Photography in The Ottoman Empire (tanıtma) Link
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Makaleler Dil ? Destan ? Tarih - Edebiyat (tanıtma) Link
Prof. Dr. Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji (tanıtma) Link
Prof. Dr. Cem Dilçin, Fuzuli Divanı Üzerine Notlar (Studies on Fuzuli's Divan)

(Tanıtma)
Link
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ- Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ, TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR TÜR:

KÜÇÜREK ÖYKÜ (tanıtma)
Link
Prof.Dr. Bilge Ercilasun Armağanı (tanıtma) Link
Qaşqayi sözlügü (Kaşkay Türkçesi-Farsça)/Kaşkay Türkçesi Sözlüğü (tanıtma) Link
Reşat Ekrem Koçu’nun İki Eseri: Osmanlı Padişahları ve Aşık Şair ve Padişahlar (tanıtma) Link
Rus İşgaline Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı (tanıtma) Link
[ 1 2 ]