Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899) (tanıtma) Link
Pioneer of Photography in The Ottoman Empire (tanıtma) Link
II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim Tüketim İlişkileri (tanıtma) Link
A Grammar of Old Turkic (tanıtma) Link
Kırgız Türkçesi Grameri (tanıtma) Link
Dilin Kökeni (tanıtma) Link
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Makaleler Dil ? Destan ? Tarih - Edebiyat (tanıtma) Link
Salmas Ağzı, Güney Azerbaycan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme (tanıtma) Link
Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük (tanıtma) Link
Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) Link
Mustafa Öner, Türkçe Yazıları (tanıtma) Link
Yurtdışında Türkçe Öğretimi Sorunlar, Yaklaşımlar (tanıtma) Link
Sultan Abdülaziz’in Bazı Mebâhis-i Hikemiyye ve Mantıkiyye Tercemeleri Adlı Risalesi

(tanıtma)
Link
Devlet Çapında İçte ve Dışta Türk Milli Kültürünü Tanıtma İlkeleri Link
Fahri Kaya: Gökkuşağı (tanıtma) Link
The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 1604-1616 (tanıtma) Link
Andrey Nikolayeviç Kononov: Ülke Türkologlarının Biyobibliyografik Sözlüğü

(tanıtma)
Link
Modern Uygur Türkçesi Grameri (tanıtma) Link
Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427) (tanıtma) Link
Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili (tanıtma) Link
Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi (tanıtma) Link
Uygur Halk Eğız Edebiyatı Kamusı (tanıtma) Link
Moğolistan'daki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgaluud

(tanıtma)
Link
Kafkasya Gerçeği (tanıtma) Link
Voice of Hope: Turkish Woman Poet Gülten Akın (tanıtma) Link
Âşık Ömer Divanından Seçmeler Halk Şiirleri (tanıtma) Link
Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtma) Link
David Crystal’in Language Death Adlı Eserinin Türkçe Baskısı Üzerine (tanıtma) Link
Hekim Tilim Han Divanı (tanıtma) Link
Qaşqayi sözlügü (Kaşkay Türkçesi-Farsça)/Kaşkay Türkçesi Sözlüğü (tanıtma) Link
The Ottoman Army 1914 – 1918: Disease and Death on the Battlefield (tanıtma) Link
Doğu Türkistan Uygur Ağızları (tanıtma) Link
Kazakistan Halklarının Dilleri Sosyolengüistik Kılavuz (tanıtma) Link
Kumuk Halk Şairi Yırçı Kazak (Giriş-Metin-Sözlük) (tanıtma) Link
Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri (tanıtma) Link
"Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri" (tanıtma) Link
"Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2" (tanıtma) Link
Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar (tanıtma) Link
"Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika"

(tanıtma)
Link
Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin) (tanıtma) Link
Ahmet BURAN, SAATNAME (tanıtma) Link
Yavuz TANYERİ, GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ (tanıtma) Link
Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar (tanıtma) Link
Edebiyattan Felsefeye Açılan Kapı (tanıtma) Link
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ- Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ, TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR TÜR:

KÜÇÜREK ÖYKÜ (tanıtma)
Link
Orta Asya (Anonim) Kuran Tercümesi Üzerinde Özbekistan'da Yapılmış Bir İnceleme (tanıtma) Link
Türkiye'de Diller ve Etnik Yapılar (tanıtma) Link
En Uzun Asrın Hikâyesi I Yeni Türk Edebiyatına Teorik Bir Yaklaşım (tanıtma) Link
ERDEM, Mehmet Dursun-BÖLÜK Ramazan 2011; Antalya ve Yöresi Ağızları (tanıtma) Link
Mustafa ÖNER (2011), Türkçe Yazıları (tanıtma) Link
Altayca-Türkçe Sözlük (tanıtma) Link
Dolganischer Wortschatz (tanıtma) Link
Gaguz Yazıları (tanıtma) Link
Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı (Tanıtma) Link
Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi (Tanıtma) Link
Sartkoja Karcavbay, Orhon Muraları (tanıtma) Link
Prof. Dr. Cem Dilçin, Fuzuli Divanı Üzerine Notlar (Studies on Fuzuli's Divan)

(Tanıtma)
Link
The Uighur Translation of Sthiramathi's Abhidharmakosabhasya-tika Tattvartha <Text in

Transcription> (Tanıtma)
Link
Eski Uygurca DKPAM (Dasakarmapathavadanamala) Metni Yayımı (tanıtma) Link
Buddhistisehe Erztihlliteratur und Hagiographie in türkiseher Überlieferung (tanıtma) Link
Die Reehtslehre des Imam an-Nasaft in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332 (tanıtma) Link
SHOGAITO Masahiro/Tugusheva, Lilia/FUJISHIRO Setsu: Dasakarmapathavadanamala (tanıtma) Link
Erdal Marcel: Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon (tanıtma) Link
Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie V!I. (tanıtma) Link
Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments (tanıtma) Link
Symbolae Turcologicae. Studies in Honour of LARS JOHANSON (tanıtma) Link
Stanislaw Stachowski, Glosariusz Turecko-Polski (tanıtma) Link
The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies (tanıtma) Link
The Formation of Substantives in XVII. Century Ottoman-Turkish (tanıtma) Link
Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkisehen Texte aus Zentralasien

(tanıtma)
Link
Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme (tanıtma) Link
Wisdom of Royal Glory(Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirrorfor Princes (tanıtma) (Çev. Prof.

Dr. Mehmet Ölmez)
Link
Balkanlar ve Ortadoğu?da Türk İzleri (tanıtma) Link
Prof. Dr. Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (Tanıtma) Link
Türk Halkbilimi Çalışmalarına Yeni Bir Katkı: Türk Halkbilimi (Tanıtma) Link
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak, ?Mersin Tahtacıları-Halkbilimi Araştırmaları-? (Tanıtma) Link
Tıva Halk Masalları (tanıtma) Link
Elazığ Efsaneleri (Tanıtma) Link
(Tanıtma) Çetin, Engin (2017). Altun Yaruk Sekizinci Kitap [Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin]. Adana: 1. Baskı, Karahan Kitabevi. Link
(Tanıtma) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. Link
Tomris Uyar Külliyatına Çok Özel Bir Ek: Kitapla Direniş/Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar

(tanıtma)
Link
(Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. Link
İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (tanıtma) Link
Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin Üzerine (Tanıtma) Link
Sözcükbilime Giriş (tanıtma) [özet] Link
Current Researchs in Turkish Lingustics (tanıtma) [özet] Link
Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü (tanıtma) [özet] Link
Web Sitelerinin Kimliklenmesi: Üstveri (Metadata) (tanıtma) Link
Benim Kitaplarım. Otuz İsim Otuz Kütüphane (tanıtma) Link
Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü (tanıtma) Link
Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (tanıtma) Link
Tuwinische Folkloretexte aus dem Altai (Cengel/Westmongolei). Kleine Formen (tanıtma) Link
Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları (tanıtma) Link
İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726–1746) Yeniden Değerlendirme

(tanıtma)
Link
Kapitalizm ve Enformasyon Çağı: Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi (tanıtma) Link
Bilgi Toplumu Stratejisi (2006–2010) (tanıtma) Link
Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi (tanıtma) Link
Ali Yıldırım, Edebiyat (tanıtma) Link
Turkish Minority in Bulgaria (tanıtma) Link
Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi (tanıtma) Link
Reşat Ekrem Koçu’nun İki Eseri: Osmanlı Padişahları ve Aşık Şair ve Padişahlar (tanıtma) Link
Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar Link
Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek (tanıtma) Link
Bilinç ve Dil (tanıtma) Link
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum (tanıtma) Link
Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi (tanıtma) Link
Tufan Gündüz, Anadolu ve İran'a Seyahat Josaphat Barbaro (tanıtma) Link
Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında (tanıtma) Link
Solomon Volkov: Büyülü Koro (tanıtma) Link
Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları (tanıtma) Link
“Azerbaycan Halk Türküleri” (tanıtma) Link
“Mitoloji Üzerine Araştırmalar” (tanıtma) Link
“Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü” (tanıtma) Link
Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-I (Tanıtma) Link
Yunus Emre Oratoryosu ve Türk Kültürünü Uluslararası Çapta Tanıtmak Link
Yağmur Duası Kitabı (tanıtma) Link
Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) Link
Başlangıcından Günümüze Türk Destanları (Tanıtma) Link
Karamanlı Ortodoks Türkler (Tanıtma) Link
18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu (tanıtma) Link
[ 1 2 ]