Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Yeni Uygur Türkçesînde İsimden İsim Yapım Ekleri Link
MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ Link
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Link
Stt'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı Link
Gaziantep İlinde Yemeni Yapımı Link
Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan /+(E)n/ Eki ve Buna Bağlı Ses

Değişmeleri
Link
Birleşik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği Çeşitlilikler Link
Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar Link
Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve Yapımı ve Sunumu İle İlgili

Kabartmalar Üzerine
Link
Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri Link
Dil Etkileşimi ve Makedonya Türklerinin Yazı Dilinde Çekimsiz Fiiller Üzerine Link
Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde İsimler ve İsim Çekim Ekleri Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fiil Çekimlerindeki Birleşik Yapılar ve Kip Üzerine Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Link
Hikmetli Hikâr’ın Hikâyesi’nin Dil Özellikleri I: Yapım Ekleri Link
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi Belirtme Hali Link
Eski Türkçedeki İnsan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine Link
DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te ?DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi Link
Yön Ekleri: Çekim ve Türetim Özellikleri Bakımından Tarihsel Bir Değerlendirme Link
Türkçede Çokluk Birinci Emir Çekiminin Üçüncü Biçimi ve Kerkük Türkçesi Link
Gerek, Gerekmek ve Gereklilik Çekimi Link
Türkçede “Bildirme” Çekimi ve Pekiştirme-Olasılık Kategorisi Link
Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine Link
Fiil Çekiminde Görülen İstisnai Haller Link
Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu Ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine Link
Türkçede Edatlı (Sentaktik) İsim Çekimi Link
Öz Türkçe: İşlekleşen Yapım Ekleri Link
Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine Link
Özbek Türkçesinde -gän/-kän, -kän Sıfat-Fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş ?gänlig/-känlig, -

känlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller
Link
Günümüzde Tokat ilinde çarık yapımı[özet] Link
Türkçe ve Moğolcada Çekim Edatlarından Önce Gelen İsim ve Zamirlerin Aldığı Hal Ekleri Link
Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası Link
Kazak Türkçesinde İsim Çekim ve İşletme Eklerindeki Kalıplaşmalar Link
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Fiil Çekimi Ulamları Link
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Ad Çekimi Ulamları Link
Türkçede Zamir Çekimi Link
Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendirmeler Link
Geçmişten Günümüze El Yapımı Ayakkabılar Link
Kahramanmaraş İlinde Ayakkabı Yapımı Link
İli Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde İsim Çekimi Link
İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri Link
Yapım Eki Gibi Kullanılan Bulunma Durumu Eki Link
Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde Yeni Kelime Yapımı Link
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi: Bulunma Hâli Link
Kazak Türkçesinde İsim Çekimi Ayrılma Hâli Link
Ad Durum Çekimlerinin Kırgızca-Türkçe Tipleri Link
Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hâl) Ekleri Link
Kırım Tatar Türkçesinde İsim Çekimi : Bulunma Hâli Link
Dâstân-ı Varka ve Gülşâh'ın Fiil Çekimi Link
uçun~üçün~için v.b. Çekim Edatlarının Yapısı Üzerine Link
Türkçede Fiillerin Çekimlenişine Toplu Bir Bakış Link
İsimlerin ve Sıfatların Küçültme Şekilleri ve Söz Yapımı Link
Türkçede Şimdiki zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri Link
Tıbb-ı Nebevî'de İsim Çekimi Ekleri Link
Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine Link
Edirne İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Çekimleri Link
Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri Link
"Ne" Kelimesinin Çekimi Üzerine Link
Yabancı Dil Öğretimi: Sözcük Öğretimi ve Türkçe-İngilizce Sözcük Yapım Türleri Üzerine Bir

Karşılaştırma
Link
Çekimser mi? Çekinser mi? Tartışması Üzerine Link
Türkçe Fiillerin Yapım Ekleri Üzerine Bir Deneme Link
Çekim Ekli Özneler Link
Muğla Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine Link
Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Çekimleri İle Güney Azerbaycan

Türkçesindeki Örnekleri
Link
Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri

Üzerine
Link
Eski Anadolu Türkçesinde /dUk/ Ekli Geçmiş Zaman Çekimi Link
Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü Link
Delile Dayalılık Bakımından Türkiye Türkçesi ile Bazı Kızılderili

Dillerinde Basit Çekimli Geçmiş Zamanlar
Link
Türkçe Yapım Eklerinin Arnavutçada Yapım Eklerine Etkisi Link
-ma Olumsuzluk Biçimbiriminin "Kip"le İlgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin Adlandırılması

Sorunu
Link
Bünyesinde Art veya Ön Damak /g/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu

Türkçesine Kadar Tarihî Seyirleri
Link
Kıbrıs Ağızlarında Ek Eylem-I (Birleşik Çekimler) Link
"Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Link
Türkçede Tek Şekilli ve Çok İşlevli Yapım Ekleri Link
Türkçe ve Moğolcada İsim Çekim Eklerinin Sırası Link
Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler Link
Ad Durum Çekimlerınin Kırgızca-Türkçe Tipleri Link