Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma
Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği Link
Geleneksel Kataloglamadan Elektronik Ortamdaki Bilginin Organisazyonuna Geçiş Link
18. Yüzyıl İskoç Felsefe Geleneğinde İki Filozof Portresi ve Düşündürdükleri Link
Osmanlı’da Manzum Fetvâ Geleneği Link
Medikal Antropoloji Çerçevesinde Tunceli / Ovacık’ta Geleneksel Sağaltma Yöntemleri Link
Gelenekselden Batı'ya Türk Tiyatrosu Link
Çagdaş Türk Tiyatrosu Müziginin Geleneksel Kaynakları Link
Geleneksel Halk Tiyatrosunda Gayrimüslimlerin Temsili Link
Geleneksel Türk Tiyatrosunun Ulusal Tiyatromuza Kaynaklığı Üzerinde Yeniden Durmak Link
Bellek, Gelenek ve Köy Tiyatrosu Geleneğimiz Link
Meddah Geleneğinden Kültürlerarası Hikayeciliğe Uzanan Bir Serüven Link
Absürd'den Geleneksel'e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandas Oyunu Link
Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu Bireştirme Çabalarından İki Örnek: Eşeğin Gölgesi

ve Şahları da Vururlar
Link
Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla Kesişmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu'ndan Bir

Deneme: Kafa Tamircisi
Link
Şiddete Gülmek: Geleneksel Türk Tiyatrosunda Şiddet ve Mizah Link
Türk Üniversite Tiyatrosunda Geleneksel Kültür Araştırmalarının İşlevi Link
Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler Link
Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli Link
Osmanlı’da Neler Okundu, ‘Kütüphane Kurumu’ Nasıl Algılandı, Kurumlaşan ‘Gelenek’ Yoksa ‘Kütüphane

Kültürü’ müydü?
Link
Türk Sözlükçülük Geleneği Açısından Osmanlı Dönemi Sözlükleri ve Şemseddin Sâmî’nin

Kâmûs-ı Türkî’si
Link
Macar Epik Şiir Geleneğinin Kökenleri Link
Folklorik ve Antropolojik Yönleriyle Hediye Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri Link
Manisa Ağzında Eski Bir Miras Paylaşma Geleneği: Ok(+luk) Atmak Link
Türk Şiirinde Nazire Geleneği ve Kul Himmet'in Şiirlerinde Nazirecilik Link
Tezkire Geleneğinin Son Örneklerinden Veli Recai Velibeyoğlu ve Bütün Türk Şairleri Link
Kurtağzı Bağlama Geleneği ve Dinî Dayanağı Üzerine: Amasya İli Örneği Link
Emrî Divanı’nda Âdetler ve Gelenekler Link
Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği Link
“Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Link
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Link
Yahya Kemal: Geleneği Geliştiren, Dönüştüren Şair Link
Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL Link
Altınorda ve Kırım Hanlıklarındaki “Kurultay” Geleneğinin Kırım Tatar Destanlarına Ve Kırım Tatar Geleneklerine Yansıması Link
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Link
Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye'den

Örnekler
Link
Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler Link
Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul Link
Giresun'da Âşık Tarzı Şiir Geleneği Link
Erzurum'da Aşık Kahvesi Geleneği Link
Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü Link
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği Link
Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa Link
Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri Link
Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık Link
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Geleneğin Tesiri Link
Türklerde Ad Verme Törenleri, Adların Önemi, Ad Verme ile İlgili Gelenek ve İnançlar Link
Geleneksel Türk Sanat Mûsıkîsi Bestekârlığı’nda Söz-Beste İlişkisi Link
Güney Azerbaycan Türkleri'nden Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı

Gelenekler ve Özgün Özellikler
Link
Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları Link
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan

Kapılar
Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü Link
Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu Link
Musahipzade Celâl’in Oyunlarında Moderne Dönüşen Gelenek Link
Balodan Düğün Geleneğine Link
Alevi-Bektaşi Geleneğinde Tahta Kılıç Motifi Link
Antakya ve Çevresinde Geleneksel Tedavi Yöntemleri Link
Diyarbakır'da Bebek Besleme Gelenekleri Emzirme ile İlgili İnanış ve Uygulamaların Çocuk

Sağlığı
Link
Erzurum Halk Kültüründe Hamam Geleneği Link
Gaziantep Geleneksel Kadın Başlıklarından Örnekler ve Bazı Öneriler Link
Geçmişten Günümüze Uzun Çarşı ve Geleneksel Esnaf Pratikleri Link
Günümüzde Geleneksel Çocuk Oyuncaklarında Materyal ve Tasarım Değişikliği Link
Gelenek, Görenek ve İnançların Evlerin Mekansal Oluşumuna Etkisi Bağlamında Geleneksel

Diyarbakır Evleri
Link
Evlenme Geleneğinin Derlenmesinde Sözlü Tarih Yönteminden Yararlanma Link
Yeme - İçme Gelenekleri ve Hikâyeleri Üzerine Bir Derleme Link
Türkiye Türkçesi'nde Su ve Kullanımı Üzerine Geleneksel Kavramlar Link
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi Link
Gelenek ve Mistik Unsurların Tarihi Roman Türüne Yaptığı Katkı: Devlet Ana Örneği Link
Eski Türk Şiir Geleneği ve Hece Vezninin Oluşumu Link
Halk Şairleri ve Âşıklık Geleneği Link
Kitabi Dede Gorgud Dünya Dillerinde En‘eneler ve Perspektivler [=Kitabi Dede Gorgud Dünya

Dillerinde Gelenekler ve Bakış Açıları]
Link
Eski Türk Tul Geleneğinin Orta Asya ve Anadolu’daki Yansımaları Link
Geleneksel Hint Müziği Üzerine Bir Derleme Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
Tarsus-Çamalanı Köyü Tahtacı Türkmenlerinin Düğün Gelenekleri Link
Şamanlık Geleneği Link
Tatar Türklerinin Düğün Geleneği Link
Türk Destan Geleneğinin Tarihî Kökenlerine Dair Link
Türkmen Düğün Geleneği Link
Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler Link
Türk Destancılık Geleneği Link
Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar Link
Geleneksel Roman'dan Çağdaş Roman'a "Kişiler"İn Anlatıdaki Konumu Link
Türk Halk Şiirinde Ritm, Ezgi ve Ninni Söyleme Geleneğinin Rolü Link
Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir

Araştırma
Link
Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir Araştırma Link
Lâle Müldür'ün Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat Link
Tarih İçinde Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri Link
Türk Devlet Geleneğine Ait Tarihi Metinlerimizden Örnekler Link
Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği Link
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Link
Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı Link
Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Link
Edebiyat; Toplumsal Hafızanın, Geleneğin Kaybında, İnşasında Ne Kadar Etkilidir? Link
Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" ve Yapısal Yansımaları Link
Hilmi Yavuz’un “doğunun Geçitleri” Şiirini Geleneğin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Okuma Denemesi Link
Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi Link
Tarihi Süreç İçinde Türkiye'de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği Link
Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek Link
Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre'den Örf'e Değişim Link
Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış Link
"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) Link
Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Link
Kars Bağlamında Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması Link
Masumiyet Müzesi Romanı'nda Modernizm- Gelenek Algısı Link
Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği Ve Bu Gelenekte Mantıku’t-Tayr Tercümeleri Link
Kaside-i Bürde Tercümelerinde Cahiliye Dönemi Gelenekleri Link
Gelenek ve Arif Ay’ın Şiiri Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği Link
Hıdırellez ve Niğde'de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları Link
Na’t Geleneğinde Şeyh Gâlib Örneği Link
Gelenek ve Hatırlama: Belleğin Kültürel Olarak Yeniden İnşası Üzerine Bir Tartışma Link
Türk Halk Müziği Sözlerinde “Metaforik Anlatım Geleneği” Link
Makedonya Yörüklerinde Halk Mimarisi Geleneği Üzerine Bir İnceleme Link
Reşadiye Yöresinde Yas Geleneği Link
Anadolu Sahasında Arıcılık Ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç Ve Gelenekler Konusunda Bir İnceleme Link
Metinlerarasılık Bağlamında “Lâ: Sonsuzluk Hecesi” Romanının Geleneksel Anlatı Türleriyle

İlişkisi
Link
Azra: Geleneksellikle Modernlik Arasında İdeal Bir Karakter Link
[ 1 2 3 4 5 ]