Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) Link
"Hoşça Bak Zâtına Kim / Âlem-i Kübrâsın Sen" Nazire Geleneği İçinde Şeyh Gâlib'in Meşhur

Şiiri
Link
"Karacaoğlan 'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler" in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine

Notlar
Link
16 yy Çağatay Edebıyatında Yesevilik Geleneği (Şeybânî ve Ubeydî Örneği) Link
18. Yüzyıl İskoç Felsefe Geleneğinde İki Filozof Portresi ve Düşündürdükleri Link
19. Yüzyıl Aşıklık Geleneğinde Aşık Erzurumlu Emrah'ın Yeri Link
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun Link
21. Yüzyıla Girerken Geleneksel Türk El Sanatları Link
Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş Link
Absürd'den Geleneksel'e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandas Oyunu Link
Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Fasılları Link
Adana Âşıklık Geleneğinde ?Karacaoğlan Çığırma? Link
Adana Âşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Âşık: Âşık Derdiderya Link
Adana Âşıklık Geleneğinin Yeniden Yapılanmasında Sıvaslı Âşıkların Etkisi Link
Adana Halk Kültüründe Askeri Uğurlama ve Askeri Karşılama Geleneği Link
Adana ve Çevresinde Gelenek ve Görenekler Link
Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği Link
Adana'da Bilmece Sorma Geleneği Link
Adana'da Mani Söyleme Geleneği Link
Ağıt Söyleme Geleneğimiz ve Kadirli-Kozan Yöresinde Söylenen Ağıtlar Link
Akseki İlvat Köyleri ve Çevresindeki Geleneksel Türk Evlerinden Örnekler Link
Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet Kültürü Link
Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine Link
Alevi-Bektaşi Geleneğinde Tahta Kılıç Motifi Link
Altay-Türk Kayçılık Geleneği ve Kayçı N. U. Ulagaşev Link
Alte Traditionen im Hombur-Spiel [=Hombur Oyununda Eski Gelenekler] Link
Altınorda ve Kırım Hanlıklarındaki “Kurultay” Geleneğinin Kırım Tatar Destanlarına Ve Kırım Tatar Geleneklerine Yansıması Link
Anadolu Sahasında Arıcılık Ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç Ve Gelenekler Konusunda Bir İnceleme Link
Anadolu?da Geleneksel Konut Düzeninde Kültürel Etmenler Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
Anadolu'da Toplu Yardımlaşma Gelenekleri, İmece Link
Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı Link
Antakya ve Çevresinde Geleneksel Tedavi Yöntemleri Link
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri Link
Aşık Edebiyatı Bütünü İçinde Sivas'ta ve Adana'da Aşıklık Geleneğinin Ortak ve Farklı Yanları Link
Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tuluat Divan Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Aşık Geleneği İçinde Ermeni Aşık Sarkis Zeki Link
Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Link
Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine

Düşünceler
Link
Âşık Tarzı Destan Geleneğinde Esnaf Destanı Araştırmalarına Katkılar Link
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Link
Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Erzurumlu Emrah Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde “Mitik Mekân” ve “Mitik Zaman” Algısı Link
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma Link
Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği Link
Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl Link
Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği Link
Âşıklık Geleneği Link
Âşıklık Geleneği İçinde Âşık Müziği ve Kimi Problemler Link
Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Link
Âşıklık Geleneğinde Ekoller ve Bunlarda Dil Link
Âşıklık Geleneğinde Neşat Ertaş Türkülerinin Yeri Link
Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu Link
Âşıklık Geleneğinin Geleceğiyle İlgili Düşünceler ve Yapılması Gerekenler Link
Âşıklık Geleneklerinde Saz Link
Avrupalılara Göre Osmanlı Döneminde Askeri Müzik Geleneği Link
Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler Link
Aydın-Karpuzlu Yöresinde Nişan Çiçeği Geleneği ve İşlevsel Yapısı Link
Azerbaycan Âşıklık Geleneği ve Dirili Kurbanî Link
Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları Link
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Link
Azra: Geleneksellikle Modernlik Arasında İdeal Bir Karakter Link
Bahşılık Geleneğinde Hediyelerin Fonksiyonları ve Sembolik Anlamları Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir

Araştırma
Link
Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir Araştırma Link
Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları Link
Balodan Düğün Geleneğine Link
Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu Bireştirme Çabalarından İki Örnek: Eşeğin Gölgesi

ve Şahları da Vururlar
Link
Batı Trakya (Yunanistan) Türklerinde Kurban (Mahya) Geleneği Link
Batı Türkistan'da Aşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu Link
Battal-Nâme, Sasonlu Tavit ve Digenis akritas destanlarındaki kahramanların lord raglan'ın

geleneksel kahraman kalıbına göre değerlendirilmesi
Link
Bayburt Mânilerinden Hareketle İletişimde Yüklendiği Fonksiyonla Mâni Söyleme Geleneği Link
Bayburt Yöresinde Geleneksel "Ehram Dokumacılığı" Üretim Teknikleri, Motif ve Kompozisyon Özellikleri Link
Bayramlar ve İçel'de Dinî Bayram Gelenekleri Link
Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları'nda

Birkaç Açıklama
Link
Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair: Haydar Kaim ve Şiirleri Link
Bellek, Gelenek ve Köy Tiyatrosu Geleneğimiz Link
Benzerlikler ve Farklılıklar: Bütünleşik Bir "Geleneksel Anadolu Müziği" Link
Bet Açma Geleneği ve "Betaşar" Türü Link
Bir Geleneğin Farklı Coğrafyalardan Yankısı: “Zamana” / “Zamane” Link
Bir Halk Ekonomisi Örneği Olarak "Hab" ve "Değişik/ Deñişik" Geleneği ve İşlevleri Link
“Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Link
Bir Senkretizm Örneği Olarak Sinop’ta Helesa Geleneği ve Mitik Nitelikleri Link
Bulgaristan İslimye İli Kazan İlçesi Türk Halk Kültüründe "Kırklama" Geleneği Link
Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar Link
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma Link
Cumhuriyet Sonrası Türk Tiyatrosunda Halk Anlatı Geleneğinden Yararlanma Link
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Geleneksel Türk Tiyatrosu Link
Çagdaş Türk Tiyatrosu Müziginin Geleneksel Kaynakları Link
Çoban Kültüne Bağlı Bir Bereket Dileği ve "Iduk" Geleneğinin Anadolu'daki Devamı Link
Çorum Alevîlerinde Kamberlik Geleneği Link
Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde "Gelin Göçürme Ağıtları" Link
Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Link
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar Link
Çukurova Fıkra Anlatma Geleneğinde Nasrettin Hoca Etkisi Link
Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Yerel Fıkra Tipi: Karakülah Hoca Fıkraları Link
Çukurova Halk Kültüründe Şaba Geleneği Link
Çukurova Kına Geleneğinde Ağıt Türküler Link
Çukurova Konulu Romanlarda Çukurova Halk ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi ve Yeri

Link
Çukurova Yerel Fıkra Tiplerinin Türk Fıkra Anlatma Geleneğindeki Yeri Link
Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri, Bunlardaki Eski Kültür İzleri Link
Çukurova'da (Yukarıova) Yas Törenleri ve Ağıt Söyleme Geleneği Link
Çukurova'da Salavatçılık Geleneği ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları Link
Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği Link
Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna

Etkisi
Link
Değiştirmekte Geciktiğimiz Bazı Gelenek ve Göreneklerimiz Link
Deliorman Türk Sözel Kültüründe Adam Odaları ve Oda Geleneği Link
Denizli Yöresinde Masal Anlatma Geleneği Link
Destan Geleneğinden Tarihi Romana: Tölögön Kasımbek ve Kırılan Kılıç I,II Link
Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi'nin Yeri Link
Dinî -Tasavvufi Türk Edebiyatı Vadisinde Bâtıni yorum geleneği üzerine bazı düşünceler Link
Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu Link
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi Link
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan

Kapılar
Link
Diyarbakır'da Bebek Besleme Gelenekleri Emzirme ile İlgili İnanış ve Uygulamaların Çocuk

Sağlığı
Link
[ 1 2 3 4 5 ]