Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
II. Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları’ndan Batı Anadolu Sahillerine Sığınan Mülteciler

Meselesi
Link
Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar Link
Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
DlE ElNFLÜSSE DER ANATOLİSCHEN DÖRFLİCHEN DRAMATİSCHEN SPİELE AUF DlE OSMANİSCHEN FESTE

Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarının Osmanlı Şenliklerine Etkisi
Link
Savaş ve Bölgesel Ekonomi: İran Savaşlarında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Link
Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika-19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundaki Misyoner

Okulları
Link
Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Bakışları Link
Kuzeybatı Anadolu'nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler Link
Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları Link
Güney Doğu Anadolu'da Yoksulluğun Sosyal Göstergeleri Link
Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Link
Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Link
Anadolu'nun Yerleşme Tarihi ile İlgili Görüşler Link
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Bulunan Üç Tablet Link
Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar Link
Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı Link
Anadolu Damga Mühürleri Link
Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları Link
Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus Morfolojik Tetkiki İle Ontojenetik ve

Filojenetik Münasebetleri Üzerinde Bir Araştırma
Link
Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Link
Osmanlı Devrinde Anadolu'da Oğuz Boyları Link
Kimmerlerin Anadolu'ya Girişleri ve M. Ö. 7. Yüzyılda Asur Devletinin Anadolu ile

Münasebetleri
Link
Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri Link
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar Link
Koloni Devri Anadolu'sunda, Tarihi ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarileme

Olarak Kullanılışı
Link
Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları Link
Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Link
Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar Link
Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma Link
Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi Link
Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler Link
Kınalızâde Hasan Çelebi’ye Gelinceye Kadar Anadolu’da Şu’arâ Tezkireciliğinin Gelişimi Ve Tezkiretü’ş-Şu’arâ’nın Tanıtılması Link
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Charles Texier’nin Seyahatnamesine Göre 19. Yüzyılda Anadolu’nun Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu Link
Selçuklu Anadolusu’nda Ekmek Link
Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Link
Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi Link
Anadolu, İran ve Kafkasya Halı Etkileşimi Link
Anadolu'da Bulunan İlk Arşiv Belgeleri Link
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları Link
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Link
Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Hatun Destanı ve Dili Link
Savaş Yıllarında Anadolu İnsanı ve Yozgatlı Hacı Hayrettin Efendi Link
Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları Link
'Anadolu Halk Çalgıları' Link
Bir Anadolu Türk Kentinde Koruma Sorunları Örnek Eskişehir Link
Evliya Çelebi Döneminde Anadolu’daki Halk Kıyafetleri Link
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tarihi Türkçe Yer Adlarında Meydana Gelen Değişmeler

Bazı Örnekler
Link
Türk Folklor Coğrafyası Olarak 19.Yüzyılda Güneydoğu Anadolu'nun Beşeri Profili Link
Türk Halk İnanışları İle Anadolu Ermeni Halk İnanışları Arasındaki Benzerlikler Link
Türk Dünyası'nda ve Anadolu'da Kopuz Link
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur’an Meal Tefsiri Link
Eski Türk Tul Geleneğinin Orta Asya ve Anadolu’daki Yansımaları Link
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimari Süslemesinde Küre, Küre ve Koni Kesiti/Kabara, Rozet Link
Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri Link
Anadolu'da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar Link
Anadolu Ağızları Bibliyografyası Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları Link
Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich

Sarre
Link
Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri Link
Anadolu Etnografyasına Ait Araştırmalar: Abdallar Link
Anadolu Alevilerinde Geyik Link
Anadolu Alevîliğine Bakışlar: Allı Turna - İnsan, Mekan ve Anılar Link
Güneydoğu Anadolu'nun Kalkındırılması ve Halk Kültürü İlişkisi Link
Kopuzun Anadolu'daki Torunları Link
Anadolu'da Tükenen Bir Kültür: Yörüklük Link
Anadolu Aleviliğinin Tarihsel ve Sosyal Kökenleri Link
Sivas Civarındaki Anadolu Erenlerinin Menkıbelerinde Belli Başlı Motifler Link
Anadolu'nun Sabrı Link
Ölüm Gerçeğinin Türk Kültürüne ve Anadolu Türk Şiirine Yansıması Link
Anadolu?da Yazılmış Bir Tıp Kitabı Kemâliyye Link
Orta Asya ve Anadolu'nun Yaşamsal ve Kültürel Alt Yapısında Türk İnanç Sistematiği Link
Alâeddin Keykubad Dönemi Işığında Anadolu Selçuklu Devleti'nde Yapı Organizasyonu Link
Anadolu İnanç Yapılanmaları Temelinde Gazi-Veli Kültü Link
Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar Link
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar veya Orta Asya-Anadolu Popüler Sufiliğinin Temelleri:

Meseleler, Yaklaşımlar
Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî'nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri Link
Eski Türkçe ķı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki ķı / ġı

Ünlemiyle Karşılaştırılması
Link
Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır Link
Onüçüncü Yüzyıl Anadolu Sahasında “Aydınlanma Kuşağı”nın Oluşumu Link
Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMDÜDÜ ANKA Link
1828-29 Osmanlı - Rus Savaşı ve Anadolu'da Alınan Tedbirler Link
Moğolların Anadoluyu İstilası Sonrası Batı Anadoluda Türkmen Tarzında Şekillenme Link
Anadolu'dan İstanbul'a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin "Kahvehaneler"in Önemini

1950 Sonrası Türk Romanı'ndan Okuma
Link
Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına Link
Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler Link
Milli Mücadele Başlarken Anadolu’nun Demografik Yapısı Link
Selçuklular Zamanında Anadolu’da Türk İskânına Dair Bir İnceleme: Malatya Örneği Link
Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Kadını Hakkında Bazı Gözlemler Link
Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatanları, Anadolu?ya Etkileri Üzerine Link
M.Ö. V- I. Binlerde Yakındoğu-Anadolu-Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari-Kültürel

İlişkiler ve Etkileşimler
Link
Anadolu'da Tabu İle İlgili Bir Tâbir: Düşmez Link
Bektaşîlik ve Alevîliğin Tarihî Arka Plânı ve XIII. Yüzyılda Anadolu?nun Genel Bir Görünümü Link
Anadolu Üniversitesi 2006 Uluslararası Seramik Çalıştayı?nın Ardından Link
Türk Dili ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına

Eleştirel Bir Bakış
Link
Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ'im-i Cerrâhîn Link
İlhanlı Hâkimiyeti Altında Anadolu’da Siyasetin Temel Dinamiği: Göçebe Moğol-Türkmen Çatışması Link
Ömer Bedrettin Uşaklı Şiirlerinde Anadolu Gerçeğine Bir Bakış Link
Azerbaycan Türkçesi İle Doğu Anadolu Ağızlarındaki Ortaklıklar Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesinde Birleşik Cümlelerde İç Cümlenin Öznesinin Genitif Durum İle Yetkilendirilmesi Link
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözler ve Bu Kalıp Sözlerin Kullanım Özellikleri Link
Türklerde Vatan Kültürünün Oluşumu: Anadolu Tecrübesi Link
XVI. Yüzyıl Anadolu'sunda Ziraî yapı ve Köylülerin Geçim Durumları Hakkında Bir

Değerlendirme: Akşehir Örneği
Link
Eski Anadolu Türkçesinde -dUK ve +lIK Eklerinin İşlevsel Denkliği Link
Bir Servet-i Fünûn Masalı: Yeni Zelanda Fikri ve Anadolu’ya Avdet Link
Türkçe Eğitimi Bölümü Ve Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Gençliğe Hitabedeki Kelimelerin Anlamlarını Bilme Düzeylerinin Karşılaştırlması Üzerine Bir Araştırma Link
XVIII. Yüzyıl Anadolu ve Türkmen Sahası Klasik Şiirinde Sevgili “Kânî-Mahtumkulu Örneği” Link
Mehmet Kaplan ve Anadoluculuk Hareketi Link
Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin

Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması
Link
Anadolu Sahasında Arıcılık Ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç Ve Gelenekler Konusunda Bir İnceleme Link
Anadolu Ağız Tipleri Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji,

Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri
Link
Eski Anadolu Türkçesine Ait Bir Tefsirin Üslûp Özellikleri Link
Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinde Batı Anadolu Kongreleri Link
Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk Link
Âşık Paşa'nın Garib-namesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk

Konusunda Karşılaştırılması
Link
[ 1 2 3 4 ]