Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı Link
'Anadolu Halk Çalgıları' Link
13. Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi Link
1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde "Olga-bolga" Sorunu Link
14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca

Bilimsel Yayınlar
Link
17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları Link
1828-29 Osmanlı - Rus Savaşı ve Anadolu'da Alınan Tedbirler Link
19. Yüzyılda Anadolu’da Çerkes Göçmenlerinin İskânları Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar Uzunyayla Örneği Link
19. Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler Link
1945 Yılı Kuzey-Doğu Anadolu Gezisinden Link
93 Harbi'nden Önce ve Sonra Anadolu Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Ahmed-i Yesevî'nin Anadolu'daki Etkileri Üzerine Link
Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları Link
Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Link
Alâeddin Keykubad Dönemi Işığında Anadolu Selçuklu Devleti'nde Yapı Organizasyonu Link
Ali Rıza Önder – Yaşayan Anadolu Efsaneleri Link
Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan Link
Altaylar'dan Anadolu'ya Kamizm-Şamanizm Link
Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Bakışları Link
Ana Hatlarıyla Horasan'dan Anadolu'ya Alevîlik ve Bektaşîlik Link
Anadolu 'da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun : "Çömçeli Gelin" Link
Anadolu Ağız Tipleri Üzerine Link
Anadolu Ağızları Bibliyografyası Link
Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Link
Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri Link
Anadolu Ağızları Sözlüğü'ne Ekler Projesi ve 2006'daki Durumu Link
Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar Link
Anadolu Ağızlarında 'Ağaç Sürgünü' Link
Anadolu Ağızlarında "iken ~ -ken" Zarf-Fiilinin Kullanımı ve Görevleri Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
Anadolu Ağızlarında Çalışma Yapılmayan İl ve İlçeler Link
Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü Link
Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine Link
Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri Link
Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi Link
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözler ve Bu Kalıp Sözlerin Kullanım Özellikleri Link
Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler Link
Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar Link
Anadolu Ağızlarında Ünlüler Link
Anadolu Ağızlarında Ünsüzler Link
Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları Link
Anadolu Ağızlarında –vIk/-vUk VE -yIk/-yUk Ekleriyle Oluşturulan Kelimeler Link
Anadolu Ağızlarında Yaşayan Cip Sözü Üzerine Link
Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler Link
Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi Link
Anadolu Ağızlarındaki Sözdizimi Üzerine Bir Not Link
Anadolu Ağızlarının Arnavutçadaki İzleri Üzerine Link
Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu Link
Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler Link
Anadolu Alevi Kültüründe Kadına Bakışın Temelleri Link
Anadolu Alevilerinde Geyik Link
Anadolu Alevîliğine Bakışlar: Allı Turna - İnsan, Mekan ve Anılar Link
Anadolu Aleviliğinin Tarihsel ve Sosyal Kökenleri Link
Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Link
Anadolu Damga Mühürleri Link
Anadolu Etnografyasına Ait Araştırmalar: Abdallar Link
Anadolu Gazetelerinden Biri Olan "İzmir'e Doğru" ve Pierre Loti'nin Gazetedeki

Yazıları
Link
Anadolu Güneş Saatleri Link
Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu Link
Anadolu Halk Dilinde Türkçe Çiçek Adları Link
Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler Link
Anadolu Halk Tarihinde Yunus Emre Link
Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler, İnanışlar Link
Anadolu İnanç Yapılanmaları Temelinde Gazi-Veli Kültü Link
Anadolu İnançlarının Halk Hekimliğine Etkileri Link
Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Link
Anadolu Köy Seyirlik Oyunları Bağlamında Çanakkale İli Dümrek Köyü "Oturtma" Eğlencesi Link
Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik Link
Anadolu Masallarında Çok Eşlilik Link
Anadolu Masallarında Ormana Terk Edilme Motifinin İncelenmesi Link
Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri Link
Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler Link
Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler Link
Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu Link
Anadolu Sahası ve Kırgız Folklorunda Yalanlamalar ve İşlevleri Link
Anadolu Sahasında Arıcılık Ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç Ve Gelenekler Konusunda Bir İnceleme Link
Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa?nın Mıdır? Link
Anadolu Sahasında Yazılan Bazı "Yusuf u Züleyha" Mesnevilerinde Sebeb-i Telifler Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler Link
Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi Link
Anadolu Selçukîleri Gününde Mevlevi Bitiklerinin ikinci Kitabı Link
Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki

İlişkiler
Link
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Link
Anadolu Selçuklu Dönemi Yapılarından Medrese ve Camilerde Portal Link
Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Halının Görsel Tasarım Öğeleri Bağlamında İncelenmesi Link
Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Link
Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich

Sarre
Link
Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Bizans Sanatı'nın izleri Ve Hıristiyan Topluluğun Bu

Oluşuma Katkısı
Link
Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin

Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması
Link
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimari Süslemesinde Küre, Küre ve Koni Kesiti/Kabara, Rozet Link
Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü'd-din Konevî'nin Türkmen İsyanlarına Bakışı Link
Anadolu Selçukluları Zamanında Tasavvuf Düşüncesi Link
Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler Link
Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri Link
Anadolu Semah Müziklerinin Başlıca Özellikleri Üzerine Gözlemler Link
Anadolu Sûfiliğinde Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik Link
Anadolu Tıbbi Folklorunda Göz Hastalıkları Link
Anadolu Türk Halk İnanç Araştırmalarının Problemleri Üzerine Link
Anadolu Türk Mimarisinde Mevsimler Link
Anadolu Türkçesi Metinlerinde 'bolay ki' Sözü Üzerine Link
Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler Link
Anadolu Türkçesinde Yabancı Öğeler Link
Anadolu Üniversitesi 2006 Uluslararası Seramik Çalıştayı?nın Ardından Link
Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi Link
Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMDÜDÜ ANKA Link
Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk Link
Anadolu ve Balkanlardaki Karacaoğlanların Sosyolojik Bir Karşılaştırılması Link
Anadolu ve Balkanların Fethi Sürecinde Türkmen Boylarının Hazar Ötesinden Taşıdığı Sözlü

Kültürün İşlevi
Link
Anadolu ve İran'da Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Link
Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri Link
Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>ck>ç Değişmeleri Link
Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri Link
Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - II Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının En Eski Kaynaklarından Biri: Gramer Kitapları Link
Anadolu ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana

Celalettin Rumi?nin Etkisi
Link
Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri Link
Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar Link
[ 1 2 3 4 ]