ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (101)Makale (250)
Dr. Eldeniz Abbaslı
 1. Çocuk Eğitiminde Bayramların Rolü (14.02.2007)
Aydın Sefa Akay
 1. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tarih Araştırmalarında Kaynak Olma Özelliği (28.09.2006)
Doç. Dr. Tamilla Aliyeva
 1. Novruz ve Halk Dramları (29.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Uğur Alpagut
 1. Otantikten Klasiğe Müzik Kültüründe Gelişim-Değişim ve Kurtarıcının Eleştirisi (13.10.2005)
 2. Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu (13.10.2005)
 3. Sanatın Şekillenmesi – Kutupların Oluşumu ve Müzikte Yeni Yönelimler (16.11.2006)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının Nevruz'a Yansıması (29.05.2006)
Prof. Dr. Metin And
 1. Komşu Kültürlerde Dramatik Köylü Oyunları ve Türk Etkisi (16.01.2006)
 2. Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği (16.01.2006)
 3. Dramatik Köylü Oyunları Açısından Muharrem, Aşure ve Taziye (17.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan
 1. Bursa Halk Kültüründe Eski Türk İnançlarının İzleri ve Bunların Türk Dünyası Sözlü Anlatmalarındaki Yansımaları (11.05.2006)
Tudora Arnaut
 1. Gagauzlarda Halk Hekimliği (17.04.2006)
Prof. Dr. Ensar Arslan
 1. Nevruz Geleneği (16.03.2006)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Adana'da İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri
 2. Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler
 3. Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış
 4. Küreselleşmenin Geleneksel Türk Halk Kültürüne Etkisi
 5. Osmanlının İlk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim
 6. Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi
 7. Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü
 8. Günümüzde Yeniden Yapılanan Âşıklık Geleneğinin Sosyo- Kültürel Boyutu
 9. Küreselleşme Olgusu Karşısında Türk Halk Kültürü
 10. Türk Dünyasında Nevruz
 11. İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği
 12. Aşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri
 13. Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında "Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Sembolleri"
 14. Küreselleşen Dünyada Güney Anadolu Halk Kültürünün Geleceği
 15. Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması (22.12.2005) (HTML)
 16. Ozandan Âşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları (03.02.2006)
 17. Anadolu'da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış (03.02.2006)
 18. Halk Kültürünün Uluslararası Tanıtımında Medyanın Rolü (09.02.2006)
 19. Halk Kültürlerinin Gelecek Kuşaklara Taşınması (09.02.2006)
 20. Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkisi ve Katkısı (09.02.2006)
 21. Ritüel Kökenli Trakya ve Balkan Köy Seyirlik Oyunlarında “Ölme-Dirilme, Kız Kaçırma” Motifleri (26.04.2006)
 22. Tekirdağ Köy Seyirlik Oyunları (26.04.2006)
 23. Tekirdağ'da Bilmece Sorma Geleneği (26.04.2006)
 24. Tekirdağ'da Ninni Söyleme Geleneği (26.04.2006)
 25. Adana'da Mani Söyleme Geleneği (27.04.2006)
 26. Köy Seyirlik Oyunlarındaki Düğünlerde Gelin Güvey Motifinde Eski Kültür İzleri (27.04.2006)
 27. Türk Halk Edebiyatının Ermeni Halk Edebiyatına Etkileri (01.05.2006)
 28. Halk Kültürünün Uluslararası İlişkilerde Ülkelerin Tanıtımına Katkısı (01.05.2006)
 29. Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları (08.05.2006) (HTML)
 30. Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları (08.05.2006) (HTML)
 31. Tekirdağ'da Hıdrellez Geleneği (12.05.2006)
 32. Osmanlı- Türk Kültüründe Âşık Şiirinin Belirleyici Rolü (18.05.2006) (HTML)
 33. Tekirdağ Âdetlerinden "Bocuk Gecesi ve Sedenka" (29.05.2006)
 34. Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm (29.05.2006)
 35. Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri (02.06.2006) (HTML)
 36. Günümüz İnternet Ortamında Türkoloji Araştırma Merkezleri Web Sitelerinin Türk Kültürünün Tanıtımına Katkıları (04.09.2006) (HTML)
 37. Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim Boyutu ve İşlevselliği (21.11.2006) (HTML)
 38. Ortak Türk –Nahcivan Halk Kültürü’nün Geleceğe Taşınması (21.11.2006) (HTML)
 39. Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği (19.12.2006) (resimli metin) (HTML)
 40. Tekirdağ'da Batıl İnanışlar (19.12.2006)
 41. Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Leylek Oyunu, Hoca Oyunu) (19.12.2006)
 42. Tekirdağ Ritüelleri ve Balkanlardaki Varyantları (19.12.2006)
 43. Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları (19.12.2006) (HTML)
 44. Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Köpek Satma ve Arap Oyunu) (19.12.2006)
 45. Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat  Oyunu) (22.12.2006)
 46. Tekirdağ'da Söylenen Ninnilerden Örnekler (22.12.2006)
 47. Türk Halk Kültüründe Nevruz (19.03.2007) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Arslan
 1. Türk Destanlarında Evren Tasarımı (03.05.2006)
Dr. Namık Aslan
 1. Türk Halk Anlatılarında Toleranslı Tipler ve Kıyafet Değiştirme Motifi Üzerine (17.01.2006)
Dr. Mehmet Aysoy
 1. Geleneğin Sosyolojik Paradigması (20.02.2007)
Doç. Dr. Pakize Aytaç
 1. Nevruz'un Analizi : Baharla Uyanış ve Diriliş (16.03.2006)
Ayşegül Bahşişoğlu
 1. Halk Kültürü Alan Araştırmalarında Medya Faktörü (13.11.2006)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Türk Kültüründe Nevruz (21.11.2006)
Prof. Dr. İlhan Başgöz
 1. Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı (03.10.2006)
Richard Bauman
 1. Halkbiliminin Farklı Kimliği ve Sosyal Tabanı (30.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Türk Mitolojisinde Kurban (17.11.2006) (HTML)
 2. Merkez Simgeciliği ve At Çakı (17.11.2006)
 3. Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi (20.11.2006)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Türk Halk Temaşası (16.01.2006)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Şaman (24.08.2004)
 2. Şamanizm (24.08.2004)

Gloria L. Clarke

 1. Mysticism and Music (24.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Zekiye Çağımlar
 1. Sivas Yöresi Köy Seyirlik Oyunlarında Halk Bilimsel Öğeler ve Cinsellik (20.12.2006)
 2. Kastamonu Halk Kültürü İçinde Yatır-Ziyaret İnancı ve Bu İnanç Çerçevesinde Şeyh Şaban-ı Veli Etrafında Oluşturulan Efsaneler (20.12.2006)
Doç. Dr. İsmet Çetin
 1. Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır'dan Hızır'a Geçiş (06.05.2005)
 2. Edebiyatta Nevruz (22.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Türklerinin Düğün Geleneği (18.12.2006)
 2. Tatar Türklerinin Mevsimlerle İlgili Gelenekleri (21.12.2006)
Nihal Kadıoğlu Çevik
 1. Türk Mutfak Kültürü (11.10.2004)
Yard. Doç. Dr. Hülya Çevirme-Yard. Doç. Dr. Ayşe Sayan
 1. Alkarısı İnanmaları ve Bilim (30.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Prof. Dr. Erman Artun, “Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri" (Tanıtma) (10.12.2004)
 2. Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri (27.02.2006)
 3. İçel’de Yağmur Yağdırma Törenleri (11.12.2006)
 4. Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme (11.12.2006)
 5. Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar (11.12.2006)
 6. Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler (13.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar
 1. Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At-İnsan Birlikteliği (14.04.2006)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Bilim Felsefesi Bağlamında Halkbilimi ve Halkbilimsel Bilginin Teleolojik Serüveni (01.05.2006)
 2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında Erken Dönem Osmanlı Tarihlerinden Aşıkpaşazade'nin Epik Karakteri Üzerine Tespitler (08.01.2007)
 3. Yapısal ve İşlevsel Bakımdan Geleneksel Bayramlar Bağlamında Nevruz ve Hıdrellez (18.01.2007)
Mahmut Davulcu
 1. Halk Mimarisi (13.11.2006)
 2. Halk Mimarisi Araştırmalarının Uygulanabilirliği (13.11.2006)
 3. Anadolu'da Konut ve Türk Evleri (13.11.2006)
Sema Demir
 1. Karanlıktan Aydınlığa, Kıştan Bahara Geçiş: Hıdırellez (27.02.2007)

Dr. Bayram Durbilmez
 1. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Halkbilimi Çalışmaları (27.03.2007)
Alan Dundes
 1. Folklor Nedir? (04.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu (26.12.2005)
Doç. Dr. Metin Ekici
 1. Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme (27.01.2006)
 2. Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar (Konteks) İlişkisinin Önemi (06.02.2006)
 3. Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz (16.03.2006)
Prof. Dr. Mircea Eliade
 1. Orta Asya ve Kuzey Kavimlerinde Semavi Tanrılar (24.08.2004)
Prof. Dr. Öcal Oğuz-Petek Ersoy
 1. Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları (23.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy
 1. Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih İlişkisi Üzerine Bazı Görüşler (26.01.2006)
 2. Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgili Rit ve Ritüeller (27.01.2006)
 3. Şehirleşme <Elektronik Kültür Ortamı> Sürecinde Çocuk - Şiddet ve Çocuk Oyunları’na Halkbilimi Disiplini Açısından Bir Yaklaşım (29.09.2006)
 4. “Performans Teori” Bağlamında Sözlü Kültür Ürünleri’nin Müzelenmesi Sorunu Üzerine Bazı Görüş ve Düşünceler (29.09.2006) (HTML)
 5. Kadın Kamlar’dan Göçerevli Türkmenler’de “Ebelik” Kurumu’na Dönüşüm (29.09.2006)
 6. Gaziantep Eğlence Yaşamında Karagöz Oyunu ve Soküm Bağlamında Gaziantepli Karagöz Ustası Mehmet Parlaksoy’un Koleksiyonu (29.09.2006)
 7. Yerelden Evrensele Maddi Kültür Unsurları ve Kooperatifçilik “Osmaniye Karatepe Kızyusuflu Köy Kooperatifi Örneği” (29.09.2006)
 8. Barak Türkmenleri’nin Sözlü ve Yazılı (Resmi) Tarihlerine Mukayeseli Bir Yaklaşım Denemesi (10.01.2007)
 9. Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri (27.03.2007) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Selami Fedakar
 1. Özbekistan’da Destan Çalışmalarının Tarihçesi (07.09.2006)
 2. Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları (07.09.2006)
 3. Özbek Sözlü Destan Geleneğinde Değişim ve Tür Sorunu (08.09.2006)
Serkina Galina
 1. Geçiş Ritüellerindeki Benzerlikler (06.01.2006)
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl
 1. Karagöz (04.03.2005)
 2. Geleneksel Halk Tiyatrosu (13.11.2006)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Güney Türkmenlerine Ait 'Yazıcıoğlu ile Senem' Türkülü Hikayesinin Anlam ve Nesne Dünyası (15.09.2005 )
 2. Türk Göçer Şairlerine Ait Eserlerin Derleme, İnceleme ve Değerlendirme Sorunları (17.04.2006)
 3. Ceyhan'dan Folklor Derlemeleri (17.04.2006)
 4. Tahir Alangu'nun Folklor Anlayışı (19.04.2006)
 5. Anadolu-Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme (07.12.2006)
 6. Kültür Turizmi İçin Bir Öneri: Faruk Nafiz ve ‘Han Duvarları’ (10.01.2007)
 7. Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu: Bütün Şiirleri (19.01.2007)
 8. Doğu Karadeniz Bölgesi Düğünlerinde Görülen Enişteyi Tavana Asma Geleneği (22.01.2007)
 9. Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’:Değişim ve Dönüşüm (22.01.2007) (HTML)
 10. Tahir Alangu’nun Balkan Folkloru Çalışmaları (22.01.2007)
 11. Elazığ Efsaneleri (Tanıtma) (22.01.2007)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri
 2. Anonim Halk Şiiri Üzerine (21.10.2005)
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Atalar Sözü Boş Söylemez (07.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler
 1. Harput'ta Edebiyat ve Sözlü Folklor (21.09.2006)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Türk Masallarında Geleneksel ve Efsanevi Yaratıklar (06.01.2007)
 2. Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı (08.01.2007)
Prof. Dr. Şeyma Taşçıoğlu Güngör
 1. İstanbul Halk Hikayelerinde Çevre, Kültür Unsurları ve Toplum Hayatı (16.01.2006)
Harun Güngör
 1. Eski Türk Dininin İsimlendirilmesi Üzerine (24.08.2004)
 2. Dinler ve İnançlarda Nevruz (22.05.2006)
Lauri Honko
 1. Halk Anlatısı Araştırma Metodları-Bu Metodların Durumu ve Geleceği (06.02.2006)
Aysun İmirgi
 1. Festival Kavramı Üzerine Düşünceler (05.10.2006)
Doç. Dr. Yalçın İzbul
 1. Kültür Antropolojisinin Folklora Bakış Açısı (12.01.2007)
Esther Jacobson
 1. Şamanlık Geleneği (04.10.2006)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Halk İnançlarında "Kara" (06.01.2006)
 2. Bölgesel İstikrarda Türk Halk Kültürünün Yeri ve Önemi (20.01.2006)
 3. Geçmişten Günümüze Türklerde Din ve İlgili Bazı Meseleleri (20.01.2006)
 4. Kültürel Küreselleşme ve Mistik Folklor (26.01.2006)
 5. Anadolu ve İran'da Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (14.04.2006)
 6. Halk Tasavvufu ve Tasavvuf Halk İnançlarına Dair (07.06.2006)
 7. Türk Mistik Kültüründe “Er” veya Halk Kültürümüzde “Er Tiplemesi” (03.07.2006)
 8. Kocaeli ve Çevresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında ADANMIŞLIK / SAHİPLİLİK (03.07.2006)
 9. Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme (03.07.2006)
 10. Halaç Türklerinde Halk İnançları (03.07.2006)
 11. Horasan Türk Halk İnançları (03.07.2006)
 12. Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş Motifi (20.07.2006)
 13. Van Gölü Havzası Örnekleri ile Halk İnançlarımızda Ölüm Meleği (25.07.2006)
 14. Karabağ Türk Halk İnançları (25.07.2006)
 15. Çepni Türk Halk İnançları (27.07.2006)
 16. Dadalı Türk Halk İnançları (27.07.2006)
 17. Kızıltepe Yöresinin “Sofrada Kelle” Geleneği ve Türk Halk Kültüründe Kemiğin Yeri (27.07.2006)
 18. Hamse Türklerinde Halk Kültürü (31.07.2006)
 19. Karir Türk Halk İnançları (03.08.2006)
 20. Kısas Türk Halk İnançları (03.08.2006)
 21. Kültürel Kimlik Algılayışına Eleştirisel Bir Yaklaşım (20.11.2006)
 22. Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı (27.03.2007)
Bircan Kalaycı
 1. Halkbilimi/Folklor Tarihsel Süreç (01.11.2004)
Araş.Gör. Ayhan Karakaş
 1. Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak, “Mersin Tahtacıları-Halkbilimi Araştırmaları-” (Tanıtma) (14.10.2005)
 2. Osmaniye’de “Durmayan Çocuk” İçin Yapılan Uygulamalar ve Bunlardaki Eski Kültür İzleri (08.08.2006)
Doç. Dr. Asker Kartarı
 1. Kültürlerarası İletişim ve Bir Araştırma Projesi (25.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Muğla Türküleri (16.11.2006)
Prof. Dr. Salim Koca
 1. Eski Türklerde Bayram ve Festivaller (22.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Aynur Koçak
 1. Karagöz Oyunlarında Zeybek Tipi (28.03.2007)
Uzm. M. Tekin Koçkar
 1. Halk Bilim'e Giriş (27.10.2005)
 2. Halk Kültürü'nün Ekonomik ve Siyasal Kazanç Amacıyla Kullanılmasında Medya'nın Rolü (27.10.2005)
Prof. Dr. Günay Kut
 1. Türklerde Beslenme Biçimi Dünü-Bugünü (15.03.2006)
Sait Küçük
 1. Kars Aşıklık Geleneğini Sorgulamak ve Çobanoğlu (13.10.2005)
Charles H. Long
 1. Popüler Din (24.08.2004)
Prof. Dr. Sultan Mambetkaliyev
 1. Şamanizm ve Çocuk Folkloru (14.04.2006)
Prof. Dr. Babış Mametyazov
 1. Türkmen Halk Destanları (25.10.2005)
Ezgi Metin
 1. Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkloru (23.02.2007)
Dr. Gülay Mirzaoğlu
 1. “Güdüşlü’nün Çeşmesi”: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal Yapı (10.05.2006)
 2. Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi (10.05.2006)
 3. Bir Tarihî Türkü: “Cezayir” (10.05.2006)
Sinan Oğan
 1. Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri (22.03.2007)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi Sorunu ve Tunus El Sanatları (27.01.2006)
 2. Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi ve Türk El Sanatları (27.01.2006)
 3. Kentlerin Oluşumu ve Gelişimi Süreçlerinde Türk Halkbilimi (01.02.2006)
 4. Kültürün Küreselleştirilmesi Açısından Sevgililer Günü ve Nevruz (16.03.2006)
 5. Halkbilimi Çalışmalarının Yeni Dönemi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (13.11.2006)
M. Trefor Owen
 1. Folklor ve Popüler Kültür (06.10.2006)
Dr. Ahmet Öcal
 1. Bulgaristan Türk Masalları ile Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması (28.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Unutulmaya Yüz Tutan Düğün Geleneklerimizden “Tohumkavut”Un İşlevi, Anlamı ve Kökeni Hakkında (06.12.2006)
Araş. Gör. Kürşat Öncül
 1. Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi (27.02.2007)
Yard. Doç. Dr. Fuat Özdemir; Doç. Dr. Mustafa Apaydın
 1. Türk Halk Şiirinde Anlatım Tekniği (08.03.2005)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi (27.01.2006)
 2. Sanal Dünyanın Köy Monografileri (20.02.2007)
Kutlu Özen
 1. Sivas ve Divriği Yöresindeki Dede Düşekleri (04.10.2004)
Mevlüt Özhan
 1. Kadınlar Arasında Oynanan Dramatik Seyirlik Oyunlarda İşlenen Konular (16.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk (e-posta)
 1. Pertev Naili Boratav'ın Türk İletişim Tarihi Araştırmalarına Katkıları (28.09.2006)
 2. İletişim Bilimi ile Halkbilimini Buluşturan Bir Bilim İnsanı: İlhan Başgöz (06.03.2007)
 3. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları (06.03.2007)
 4. Karagöz Co-Opted: Turkish Shadow Theatre of the Early Republic (12.03.2007)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Çok Kültürlülük Miti” ve “Kültürel Tüketim” Süreci Bağlamında Medya ve “İmge Simülasyonu (27.02.2007)
Dr. H. B. Paksoy
 1. Türk Destanlarının Kimliği (02.02.2007)
 2. Alpamış Destanı (06.02.2007)
 3. Türk Destanları ve Dede Korkut (08.02.2007)
 4. Central Asia's New Dastans (08.02.2007)
 5. Dastan Genre in Central Asia (08.02.2007)
 6. Keloğlan ve Kurgu Bilim (09.02.2007)
 7. Elements of Humor in Central Asia: The Example of The Journal Molla Nasreddin in Azarbaijan (09.02.2007)
 8. Two Altaic Games: "Chelik-Chomak" and "Jirid Oyunu" (23.02.2007)
 9. The American West and the Zeybeks in the Turk Lands (01.03.2007)
Lord Raglan
 1. Mit ve Ritüel (26.01.2006)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Gölge Oyununun Doğuşu (16.01.2006)
Alparslan Santur
 1. Halk Hekimliği (Geleneksel Tıp) (13.11.2006)
Meltem Emine Santur
 1. Evlenme Adetleri (26.11.2004)
Robert A. Segal
 1. Joseph Campbell'in Mit Teorisi (04.10.2006)
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı
 1. Türkülerde Mitolojik Unsurlar (22.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Selma Ergin Sol
 1. Bulgaristan İslimye İli Kazan İlçesi Türk Halk Kültüründe “Kırklama” Geleneği (09.03.2007)
 2. Bolvadin-Büyükkarabağ Çocuk Oyunları (09.03.2007)
 3. Ali Şir Nevâyî’ye Bağlı Olarak Anlatılan Fıkralar (09.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen
 1. Prof. Dr. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi yayınları, İstanbul 2004. (27.01.2005)
 2. Türk Halkbilimi Çalışmalarına Yeni Bir Katkı: Türk Halkbilimi (Tanıtma) (26.09.2005)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Türk Drama Geleneği (26.12.2005)
Ebru Şenocak
 1. Halk Hikayelerinde Ölüm Kavramının Tematik Değerlendirmesi (27.02.2007)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Manas Destanı ve Anadolu'daki Bazı Adet ve İnanmalarla İlişkisi...(20.02.2007)

Aslı Uçar
 1. Ekşi Sözlük: "Format" Sözlükçüleri Gözetliyor (23.02.2007)
Francis Utley
 1. Folklorun Tanımı (06.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Bektaşilik (06.01.2006)
Dr. Ömer Faruk Yaldızkaya
 1. Kına Ağıtları (13.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Osmanlı Döneminde Çeşitli Düzensizlikler Karşısında Âşıkların Davranışları (23.08.2004)
 2. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar (23.08.2004)
 3. Kıbrıs ve Diğer Türk Ülkelerinde Ortak Ninni ve Tekerlemeler (11.04.2006)
 4. Şiirini Halk Şiirinin Gür Kaynağından Besleyen Cahit Külebi ve Şiir Dünyası (11.04.2006)
 5. Kıbrıs ve Balkan Türkleri Efsanelerinin Anadolu Efsaneleriyle Mukayesesi (11.04.2006)
 6. Hacı Bektaş'tan Manevi Etki ile Âşıklığa Ulaşan Mahlas Alan Âşıklar ve Âşıkların Dilinde Hacı Bektaş Sevgisi (13.04.2006)
 7. Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler (13.04.2006)
 8. 18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri (13.04.2006)
 9. Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlarda Ortak Maniler (13.04.2006)
 10. Âşık Figani'de Klasik Türk Şiirinin Etkileri (13.04.2006)
 11. Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış (26.10.2006)
Sabri Yener
 1. Türk Halk Müziğinde Diziler ve İsimlendirilmesi (13.10.2005)
Doç. Dr. Naciye Yıldız
 1. Nevruz Adlandırmaları (22.05.2006)
 2. Kırgız Türklerinde İş Türküleri (29.09.2006)
Dr. Güllü Yoloğlu
 1. Türklerde Merasimler (06.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Yücel
 1. Türk Dünyasında Hıdırellez Kutlamaları ve İşlevleri (27.01.2006)
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu
 1. Türk Halk Dansları Hakkında (24.07.2006)
-
 1. Davulun Tarihçesi (05.09.2006)

1. sayfa |2. sayfa |3. sayfa |4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa