:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 187343 Ahmet Dağlı "1990-2000 yılları arası ilköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarındaki halk şiiri metinlerinin "Çoklu Zeka Teorisi" açısından incelenmesi" 2006 136 Şahin Köktürk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 53604 Aysel Nursen Güneş "Çeviri eleştirisi" çevirmen Melahat Togar`ın üç kısa öykü çevirisine dizgesel ve betimleyici bir yaklaşım 1996 126 Neşe Onural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42364 Fikret Uslucan "Dergah Mecmuası" üzerine bir inceleme (2.Cilt) 1995 468 Celal Tarakçı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174962 Betül Korkmaz "Ege Bölgesi halk mutfağında, sebze ve ot yemeklerinin beslenme kültüründeki yeri ve karakteristiği" 2006 240 Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210081 Ebru Kavas "Ferhat ile Şirin" öyküsünden uyarlanan oyunlar 2007 260 Olcay Önertoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 54555 M.Fetih Yanardağ "Hanımlara Mahsus Gazete" üzerine bir araştırma 1995 190 Himmet Uç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42536 Zeynep Günay "İblis" adlı piyesin dil incelemesi 1995 259 Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 86056 Zeynep Uysal Elkatip "Kahraman"dan "Aydın"a Adıvar ve Karaosmanoğlu`nda entellektüel kimlik 1999 376 İnci Enginün Doktora Türkçe
Göster 42556 Müberra Paker "Karşılaştırmalı Türk dilbilgisi terimleri sözlügü" 1995 819 Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210570 Ahmet Durmuş Taşdemir "Mektebli" çocuk dergisi (indeks, seçme metin ve değerlendirme) 2007 455 Mehmet Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 31723 Cem Şems Tümer "Mektep" mecmuası -tahlili fihrist, inceleme ve seçilmiş yazılar- 1994 561 Orhan Okay Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42367 İsa Çolaker "Milli Tetebbular Mecmuası" üzerine bir inceleme 1994 88 Mustafa Özbalcı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 162390 Tarana Abdullayeva "Molla Nasreddin" dergisinin Azerbaycan şiirine katkıları 2005 358 Fikret Türkmen Doktora Türkçe
Göster 72694 Ahmet İhsan Kaya "Mütalaa gazetesi" inceleme, fihrist, seçme metinler 1998 296 Mehmet Törenek Yüksek Lisans Türkçe
Göster 188134 Emine Topal "Nart Jırla Bla Tauruhla" adlı derleme kitabındaki dilin eski Kıpçakçı ile ilişkisi üzerine bir inceleme (giriş-inceleme-metinler-sözlük) 2005 423 Can Özgür Yüksek Lisans Türkçe
Göster 10122 Mehmet Önal "Peyami Safa" imzalı romanlarda fiktif yapı 1989 546 Sadık Kemal Tural Doktora Türkçe
Göster 42555 Hüseyin Durgut "Şeyh Süleyman Efendi-i Buhari Lügat-ı Çağatay ve Türki-i Osmani (Cild-i evvel) adlı eserin transkripsiyonu 1995 654 Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 117358 arzu Kalender "Taze can buldu cihan" Osmanlı şiirinde bahar 2002 82 Mehmet Kalpaklı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 61334 Süleyman Hilmi Emirikci "Tenbihü`l-Gabi fi Rü`yeti`n-Nebi" adlı eserin söz dizimi 1997 248 Hacı Ömer karpuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218839 Özgür Çakmak "Varlık dergisinde şiir ve edebi inceleme" 2008 412 Ayfer Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140659 Ferhat Ardıç (1951-1970) yılları arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar 2003 339 Abdullah Şengül Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140652 Yasemin Yabuz (1971-1985) arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar 2003 582 Abdullah Şengül Yüksek Lisans Türkçe
Göster 188217 Rabia Çatalbaş (1986-2000) yılları arası konusunu Türk tarihinden alan tiyatrolar 2005 812 Abdullah Şengül Yüksek Lisans Türkçe
Göster 14869 Lilien Buzaş (Anonim) Hikaye-i Al-i Osman inceleme-metin 1990 225 Mehmet Akalın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 102039 Özgen Felek (Antakyalı) Münif Divanı tahlili 2000 417 Sabahattin Küçük Yüksek Lisans Türkçe
Göster 14843 Mehmetrahim Sait (Kitab-ı Kırk Sual) metin ve indeks 1990 242 Mehmet Akalın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 13773 İsa Kayaalp 1. Ahmed ve divanı 1991 110 Mustafa Özkan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 54395 Nurettin Öztürk 1. Tanzimat dönemi edebi eserlerinde insan motifi 1996 264 Önder Göçgün Doktora Türkçe
Göster 125323 Engin Çetin 11. yüzyıl ve öncesi Türkçesinde insan yapımı nesne adları 2002 455 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 100272 Defne Bilir 12 Mart romanları tematik inceleme (1970-1980) 2001 179 Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210647 Yılmaz Yasemin 14. yüzyıl Anadolu Türkçesinde ikileme-sayıca eş heceli kelimelerde- 2007 409 Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 61349 Funda Sezgin 14. yüzyıla ait bir Yasin suresi tefsiri üzerinde sentaks çalışması 1997 352 C. Vedat Uygur Yüksek Lisans Türkçe
Göster 125702 Mehmet Altınöz 15 Şubat 2002 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet ve Türkiye gazetelerinde birleşik fiiller 2003 382 Mehmet Özmen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 104860 Abdurrahim Elveren 15. yüzyıl şairlerinden Arif ve Hamsesi 2001 469 Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209759 Mestan Yıldırımer 15. Yüzyıl Şairlerinden Gülşenî-i Sarûhânî'nin Râz-nâme (Makâlât-ı Gülşenî) Aalı Eeerinin tenkitli metni 2007 244 Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32201 İbrahim Çetin Derdiyok 15. yüzyıl şairlerinden Mesihi'nin Gül-i Sad-Berg'i 1994 429 Mine Mengi Doktora Türkçe
Göster 123089 Savaş Günbaş 15. yüzyıl şairlerinden Sadıki`nin şiirleri 2003 103 Selami Ece Yüksek Lisans Türkçe
Göster 109355 Hamza Kolukısa 15. yüzyıldan günümüze güney Azerbaycan aşık şiirinde vatan, millet (halk) ve azadlık (bağımsızlık) konuları 2001 108 Ali Kafkasyalı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 109086 Sevil Öge 15. yy. şairlerinden Mesihi, Cem Sultan, Ahmed Paşa, Necati Beg, Üsküblü İshak Çelebi ve Şeyhi'nin divanlarında atasözleri ve deyimler 2001 294 Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 72562 Mehmet Emin İnan 16. asır şairlerinden Za`ifi ve Bağ-ı Behişt mesnevisi 1998 130 Ümit Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172842 Ömer Saraç 16. ve 17. yüzyıl Türk halk şiirinde toplumsal yergi 2006 157 Bekir Şişman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218639 Erol Çöm 16. Yüzyıl ahlâkî mesnevîleri ve Şemseddîn-i Sivâsî’nin İbret-Nümâ adlı mesnevîsi (inceleme-metin) 2007 747 Emine Yeniterzi Doktora Türkçe
Göster 24175 Sabahat Deniz 16. yüzyıl bazı divan şairlerinin Türkçe divanlarında kozmik unsurlar (Baki-Fuzuli-Hayali Beğ-Nev'i-Yahya Beğ) 1992 463 Nejat Sefercioğlu Doktora Türkçe
Göster 42379 Yavuz Bayram 16. yüzyıl divan şiirinde "poetika" 1995 205 Ali Osman Coşkun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 27377 Nuray Kartal 16. yüzyıl şairlerinden Baki, Fuzuli, Hayali, Nev'i ve Yahya Bey divanlarında, bitkilerle ilgili bazı hususiyetler 1994 621 Nejat Sefercioğlu Doktora Türkçe
Göster 209809 Özgür Doğan 16. yüzyıl şairlerinden Derviş'in Mevlid'i (metin ve inceleme) 2007 149 Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 190664 Nuri Çelebican 16. yüzyıl tezkirelerinde bilgi akışı 2006 229 Menderes Coşkun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 111265 Hasan Kurutaş 16. yüzyıla ait yazarı bilinmeyen mensur bir baz-name incelenmesi 2002 170 Gülşen S. Alışık Yüksek Lisans Türkçe
Göster 107021 İbrahim Hakan Karataş 16. yüzyılda bir nazire şairi Sebzi ve nazireleri 2001 252 Günay Kut Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172785 Hakan Çelik 17. yüzyıl halk şiirinde inançlar 2006 284 Hamiye Duran Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209712 Özgü Karamanlıoğlu 17. yüzyıl Mensur Şehname tercümesi 200a-230b 2006 316 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209830 Tülin Sarıibrahimoğlu 17. yüzyıl mensur şehnâme tercümesi 231a-260b 2006 285 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 123280 Selçuk Peker 17. yüzyıl Türk saz şiirinde konu (2 cilt) 2003 1155 Saim Sakaoğlu Doktora Türkçe
Göster 209757 Mehmet Gürlek 17. yüzyılda yapılmış Mensur Şehname Tercümesi 2006 227 Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209832 İshak Algan 17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi (160a-200b) 2005 432 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209672 Dilek Karayağız 17. Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi 261a-290b 2006 237 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209878 Nilgün Yıldız 17. yüzyılda yapılmış mensur Şehnâme tercümesi 80a - 119b 2005 386 Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209718 Erhan Aktaş 17. yüzyılda yapılmış mensur Şehname tercümesi(120a- 159b) 2005 358 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209746 Zahide Okun 17. yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi(320a-350b) 2006 211 Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209689 Selvet Isparta 17. yüzyılda yazılmış mensur Şehname tercümesi(291a-320b) 2006 408 Ahmet Topaloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 133801 Neslihan İlknur Koç Keskin 17. yy Divan şairi Şerif Nehci, hayatı, eserleri ve Divanı'nın Tenkitli Metni 2003 593 Ahmet Mermer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 137178 Jule Yentür 17. yy şairlerinden Fehim, Na’ili ve Neşati divanlarında kozmik unsurlar 2003 49 Şener Demirel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 205607 Aysel Eğri 17. yy. şairlerinden Hikmeti ve Divanı 2007 399 Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209760 Neslihan Balcı Eriş 17.yüzyılda yapılmış Mensur Şehnâme tercümesi (440a-470b) 2006 259 Zuhal Kültüral Yüksek Lisans Türkçe
Göster 206730 Feriha Çabuk 17.yy aşıklarından Gevheri,Kayıkçı Kul Mustafa,Aşık Ömer, Karacaoğlan ve Ercişli Emrah'ın şiirlerinde mistik unsurlar 2007 197 Pakize Aytaç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209891 Yılmaz Öztürk 17.yy şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin divanının tenkitli metni 2006 159 Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 161606 Gülsevim Yılmaz 18. ve 19. yüzyıl Türk halk şiirinde toplumsal eleştiri 2005 209 Bekir Şişman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209873 Ali Yıldız 18. yüzyıl divan şâirlerinden Ferhad Paşa’nın divanı (metin - inceleme) 2007 175 Üzeyir Aslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 160633 Gamze Demirel 18. yüzyıl şairlerinden Beliğ Mehmed Emîn Dîvânı (inceleme-tenkitli metin-tahlil) 2005 455 Sabahattin Küçük Doktora Türkçe
Göster 188413 Hafize Gamze Demirel 18. yüzyıl şairlerinden Beliğ Mehmed Emîn Dîvânı (inceleme-tenkitli metin-tahlil) 2005 887 Sabahattin Küçük Doktora Türkçe
Göster 209899 Meryem Kurumehmet 18. Yüzyıl şairlerinden Müsellem (Şeyh Ebu'l- Vefa Edirnevî) Hayatı, Sanatı, Dîvânı'nın tenkitli metni 2006 257 Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 62239 Mehmet Gümüşkılıç 18. yüzyıl Türkçesinde ses hadiseleri (2 cilt) 1997 1800 Mustafa Özkan Doktora Türkçe
Göster 63015 Gülşah Oktay 18. yüzyıla ait bir Barbaros Hayreddin Paşa Gazavat-namesi üzerinde sentaks incelemesi 1997 274 İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 30398 Pervin Çapan 18. yy. tezkirelerinde edebiyat araştırma ve tenkidi 1993 551 Namık Açıkgöz Doktora Türkçe
Göster 209784 Sibel Akbulut Selçuk 18.Yüzyıl Şairi Gurbi'nin Divanı (metin-inceleme) 2007 250 Sebahat Deniz Yüksek Lisans Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son