:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 141278 Metin Akar Türk Edebiyatında manzum mi'râcnâmeler 1980 515 Doktora Türkçe
Göster 1101 Ahmet Sevgi Latifi'nin kayıp iki risalesi: Enisü'l-Fusaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa 1984 107 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 160846 Ayşe İlker Türkmen şivesi Ersari Urugu Ulu Depe ağzı 1984 122 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 163278 Pakize Erciş Halk edebiyatını tenkit (Halk edebiyatına bakışlar, yorumlar ve halk edebiyatından faydalanma cereyânı) 1984 466 Doktora Türkçe
Göster 470 Mehmet Ali Uyar Karahanlı Türkçesi fiilleri ile Türkiye Türkçesi fiilleri arasında fonetik ve semantik bakımlardan bir karşılaştırma 1985 79 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 162010 Zühal Yüksel Polatlı Kerç ve Çongar Tatar ağızları 1985 232 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 162085 Şeyma Güngör Fuzulî'nin Hadikatu's-Su'Ada'sı 1985 725 Doktora Türkçe
Göster 162237 Hatice Uzunal Kadı Burhaneddin Divanı (s. 1-30)`nın gramatikal indeksi 1985 204 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında mekan 1987 228 Doktora Türkçe
Göster 19712 Mehmet Kara Yasin süresi tefsiri (inceleme-metin-sözlük-tıpkı basım) 1988 242 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 6503 Cengiz Aydemir Ömer Seyfettin ve hikayelerinde eğitim değerleri 1989 262 Doktora Türkçe
Göster 12683 Kenan Erdoğan Fuzuli Divanı'nda kozmografya ve tabiat 1989 155 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19632 Nazan Kuloğlu Abdi Cemşidü Hurşid 1989 369 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19633 İsmail Çetişli Memduh Şevket Esendal -insan ve eser- 1989 460 Doktora Türkçe
Göster 19636 Ahmet Buran Anadolu ağızlarında isim çekim ekleri 1989 382 Doktora Türkçe
Göster 11986 Mahmut Kaplan Hayriyye-i Nabi (inceleme-metin) 1990 423 Doktora Türkçe
Göster 15641 Didar Akar WH-questions in Turkish 1990 71 Yüksek Lisans İngilizce
Göster 19197 Esma Şimşek Yukarıçukurova masallarında motif ve tip araştırması (2 cilt) 1990 865 Doktora Türkçe
Göster 19210 İsmail Görkem Yukarıova (Çukurova) ağıtları üzerine mukayeseli bir araştırma (inceleme-metinler) 1990 582 Doktora Türkçe
Göster 17117 C.E. Faroe Lütfullah Halimi'nin Bahrü'l-Gara'ib'i 1991 373 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 17224 Ramazan Korkmaz Sabahattin Ali-İnsan ve Eser- 1991 372 Doktora Türkçe
Göster 20415 Zeki Coşkun Türk romanında siyasallaşma 1992 276 Doktora Türkçe
Göster 20992 Ali Duymaz Kerem ile Aslı hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma 1992 683 Doktora Türkçe
Göster 21216 Berat Demirci Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı romanında toplumsal değişme 1992 124 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 24185 Rahşan Gürel Razavi'nin Fütüvvet-namesi 1992 183 Doktora Türkçe
Göster 30381 Süleyman Yıldızbaş Asuman ile Zeycan hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma 1993 162 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 30620 Hülya Yeşil İslami Türk halk destanları üzerinde bir araştırma 1994 241 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 53241 İhsan Safi 1951-1955 yılları arasındaki edebi faaliyet (4 Cilt) 1996 1569 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 110054 Ali Erişik Türk halk oyunlarında kullanılan terim ve tabirlerin incelenmesi 2002 145 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 110500 Kürşad Kızıltuğ İletişim açısından modernist edebiyat: Franz Kafka`nın yapıtlarında modernliğin sunumu 2002 94 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210904 Salih Sevim Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin sentaksının karşılaştırılması 2003 203 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210634 Aliya Bashenova Kazak destanları (transkripsiyon, aktarma, metinin grameri) 2007 487 ; Selçuk Kırbaç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140772 Adnan Oktay İshak Çelebi Divanı`nda sosyal, kültürel ve tarihsel doku 2003 354 A. Azmi Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215064 Bilal Alpaydın Refi-i Kalayi Divanı ( inceleme-metin) 2007 456 A. Azmi Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215068 Emrullah Yakut Saib-i Tebrizî Divanı Şerhi'nin incelenmesi 2008 262 A. Azmi Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 333 K.Mehmet Gece Azeri Şivesi Güney Azerbaycan ağızlarından Serap ağzı 1985 111 A. Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32498 Ceyhun Vedat Uygur Kırgız-Kazak-Karakalpak Türkçelerinde isim 1994 771 A. Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 52229 Uğur Avşar Müyessiretü`l-Ulum (Bergamalı Kadri) 1996 96 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 64250 M. Ali Kurutaş Sürgün'de birleşik eylemler (yapıları ve zaman kılınışları) 1997 314 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 64854 Begüm Çelik Özbek halk masalları (Metin-gramer-indeks) 1998 280 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 125305 Evrim Topak Divanü Lügati`t-Türk'te "t" sesi ile başlayan kelimelerin derleme sözlüğüne yansımaları 2002 280 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 125323 Engin Çetin 11. yüzyıl ve öncesi Türkçesinde insan yapımı nesne adları 2002 455 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 125682 Alp Karatay Kısasü`l-Enbiya ve Nehcü`l-Feradis`te soru cümleleri 2003 286 A. Deniz Abik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 74127 Mehmet Önuçar Mecmua-i Ebüzziya'da Rousseau tercümeleri (1880-1912) 1998 228 A. Emel Kefeli Yüksek Lisans Türkçe
Göster 94410 Nuray Şahin Ahmed Şakir Paşa Divanı , metin-inceleme 2000 319 A. Hilmi İmamoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219366 Esma Karakaş Raculi, hayatı, edebi kişiliği ve divanı 2008 348 A. İrfan Aypay Yüksek Lisans Türkçe
Göster 207472 Leyla Yiğit Ferit Edgü'nün roman ve öykülerinde yapı ve tema 2007 324 A. Mecit Canatak Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219980 Sami Akbulut Ziya Osman Saba'nın şiiri 2008 137 A. Mecit Canatak Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1702 Orhan Yavuz Anadolu Türkçesi ile yapılan en eski Tezkiretü'l-Evliya tercümesi ve dil özellikleri (2 cilt) 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban Türkiye Türkçesi'nde kullanılan Arapça kelimeler üzerinde fonetik ve morfolojik bir inceleme 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 13468 M. Mehdi Ergüzel Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesir tercümesi (IV.cild. 219 b.438 b) inceleme-metin-sözlük (2 cilt) 1991 995 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 14436 Arslan Tekin Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (4.cilt, 1 b-219 a) (inceleme-metin-sözlük) 1991 1182 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 25610 Kamil Tiken Eski Anadolu Türkçesinde edat ve zarf fiillerin fonksiyonları 1993 273 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 25878 Nasrullah Özsoy Eski Anadolu Türkçesinde hal eklerinin fillerle münasebeti 1993 112 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 36793 Ahmet Zeki Yunusoğlu Fuzuli'nin gazallerinde manevi unsurlarla ilgili mazmunlar 1994 119 A. Necla Pekolcay Yüksek Lisans Türkçe
Göster 52278 Pakize Ünal Batı uygarlığı ve edebiyatı karşısında Halit Ziya Uşaklıgil 1996 191 A. Necmi Yaşar Yüksek Lisans Türkçe
Göster 81341 Zekiye Ceyda Arslan Approaches to wh-structures in Turkish 1999 94 A. Sumru Özsoy Yüksek Lisans İngilizce
Göster 53038 Kemal Özcan Dr. Bayramirza Hayit. Hayatı ve eserleri 1996 165 Abdulkadir Donuk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 53225 Abdurrahman Kaplan Yusuf Has hacib ve Eseri Kutadgu Bilig`in yeni bir gözle tahlili 1996 128 Abdulkadir Donuk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 191414 Murat Aytekin Vak'anüvis Halil Nuri'nin Matla'u'n-nur adlı Telhis tercümesi 2006 286 Abdulkadir Gürer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 211502 Günay İnci Baki'nin gazellerinde teşbih 2007 128 Abdulkadir Gürer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215319 Kadir Ay Lise birinci sınıf edebiyat ders kitaplarındaki tanzimat sonrası yazılan şiirlerin eğitimdeki yeri 2006 213 Abdulkadir Hayber Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19716 Tahsin Önemli El-Muhkem fi Şerhi'l-Hikem kitabında geçen dini, tasavvufi, harsi ıstılah ve tabirler konusunda bir lügat denemesi 1989 308 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19854 Mehmet Sarı Sabuhi Şeyh Ahmed Dede hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Türkçe Divanı'nın tenkitli metni 1992 376 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 41106 Avni Erdemir Anadolu sahası musikişinas divan şairleri 1995 751 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 52632 Abdülkerim Gülhan Hakani Mehmet Bey hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni 1996 708 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 63025 Asiye Duman Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerinde Türkçenin eğitimi ve öğretimi 1997 263 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 87529 Avni Erdemir Muslihu`d-din Mustafa İbn Vefa hayatı, eserleri, tesirleri ve manzum eserlerinin tenkidli metni 1999 368 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 92926 Pevane Abdulhaligova Anadolu sahası eski Türk edebiyatında müfredler 2000 228 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 133837 Şevkiye Kazan Üsküdarlı Sırri hayatı, eserleri, edebi kişiliği Divan’ı (tenkitli metin-inceleme) ve Şerhu Medhi’n-Nebi 2003 464 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 134924 Savaş Uzun Ünsi Hasan Efendi'nin hayatı, eserleri, dönemi ve divaninin tenkidli metni 2003 344 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140110 Bilge Kaya Hisali hayatı-eserleri ve Metaliü’n-Nezair adlı eserinin birinci cildi (inceleme-metin) 2003 1136 Abdulkerim Abdulkadiroğlu Doktora Türkçe
Göster 63017 Hikmet Feridun Güven Klasik Türk şiirinde hiciv 1997 510 Abdulkerim Abdulkerimoğlu Doktora Türkçe
Göster 332 Ali Osman Coşkun Seyrek-Zade Mehmet Asım'ın hayatı ve Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'ar adlı eseri 1985 185 Abdulkerim Abdülkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 43937 Cihat Erol Muhammed Şakir Efendi hayatı, eserleri ve Enisü`l-Uşşak adlı divanı 1995 295 Abdulkerim Abdülkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son