:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 141278 Metin Akar Türk Edebiyatında manzum mi'râcnâmeler 1980 515 Doktora Türkçe
Göster 147357 Mehmet Alev Bulgaristan'da Türk kültürünün etkileri 1983 316 Sadettin Buluç Doktora Türkçe
Göster 160417 Sema Uğurcan Türk romanında çalışan kadın tipleri -Tanzimattan Cumhuriyete kadar- 1983 636 Mehmet Kaplan Doktora Türkçe
Göster 1624 Hasan Çebi Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri 1984 282 M. Kaya Bilgegil Doktora Türkçe
Göster 1993 Nazım H. Polat Fecr-i Ali yazarı Şahabeddin Süleyman -insan, eser, üslup- 1984 235 M. Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 144845 Beşir Amir Kânunî Sultan Süleyman devrinde Arapça şiir yazan Türk şairleri 1984 321 Ali Alparslan Doktora Türkçe
Göster 160599 Mohammad Jalal Shams Servet-i Fünûn'dan önce Türk romanında yabancılar ve azınlıklar 1984 480 Ali Alparslan Doktora Türkçe
Göster 163278 Pakize Erciş Halk edebiyatını tenkit (Halk edebiyatına bakışlar, yorumlar ve halk edebiyatından faydalanma cereyânı) 1984 466 Doktora Türkçe
Göster 163801 Ümit Tokatlı Elvan Çelebi'nin Menâkıb-Nâme'si (metin-indeks-gramer) 1984 784 Muharrem Ergin Doktora Türkçe
Göster 1059 Leyla Karahan Erzurumlu Mustafa Darir Kıssa-i Yusuf (Yusuf u Züleyha) 1985 911 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 1699 Ahmet Kırkkılıç Sultan Üçüncü Murad (Muradi) hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) 1985 685 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 2041 Numan Külekçi Gani-zade Nadiri hayatı, edebi kişiliği, eserleri, divanı ve şeh-namesinin tenkidli metni 1985 460 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 162078 Leyla Karahan Erzurumlu Mustafa Darîr Kıssa-i Yûsuf (Yûsuf u Züleyhâ) 1985 911 Ahmet Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 162085 Şeyma Güngör Fuzulî'nin Hadikatu's-Su'Ada'sı 1985 725 Doktora Türkçe
Göster 1520 Mehmet Tekin Peyami Safa'nın romanlarının yapı ve anlatım teknikleri bakımından incelenmesi 1986 332 M. Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 1700 Zöhre Bilgegil Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanında üslup çalışması 1986 348 Kaya Bilofgil Doktora Türkçe
Göster 1702 Orhan Yavuz Anadolu Türkçesi ile yapılan en eski Tezkiretü'l-Evliya tercümesi ve dil özellikleri (2 cilt) 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında mekan 1987 228 Doktora Türkçe
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban Türkiye Türkçesi'nde kullanılan Arapça kelimeler üzerinde fonetik ve morfolojik bir inceleme 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 2717 Vahap Kabahasanoğlu Ahmed Hamdi Tanpınar'da estetik trans (bütün eserleri) 1987 221 Ayhan Songar Doktora Türkçe
Göster 3245 İsa Özkan Yusup Beg-Ahmet Beg Destanı 1987 441 Dursun Yıldırım Doktora Türkçe
Göster 3750 Muhsin Kevser Nuri Erbil ve Amirli ağızları 1987 264 Faruk Timurtaş Doktora Türkçe
Göster 10608 F.Sema Barutçu Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva hikayesi 1987 491 Mustafa Canpolat Doktora Türkçe
Göster 13647 Durali Yılmaz Türk romanının doğuşu ve Ahmet Mithat Efendi 1987 143 Mehmed Çavuşoğlu Doktora Türkçe
Göster 19696 Ahmet Sevgi Latifi (hayatı ve eserleri) inceleme-metin 1987 542 Abdurrahman Güzel Doktora Türkçe
Göster 3330 İsmet Cemiloğlu On dördüncü yüzyıla ait bir Kısas-ı Enbiya nüshası üzerinde sentaks incelenmesi 1988 555 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 4450 Metin Kayahan Özgül XIX. asrın özel bir edebiyat mahfeli olarak Encümen-i Şuara 1988 321 Sadık K. Tural Doktora Türkçe
Göster 4451 Hüseyin Tuncer Türk Yurdu (1911-1931) üzerinde bir inceleme 1988 602 Bilge Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 4516 Nesrin Tağızade Celal Sahir Erozan (1883-1935) hayatı-dönemi-eserleri 1988 321 Bilge Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 4791 Nihal Nomer Karaman Cemali ve Divanının tenkidli metni 1988 431 Ali Alpaslan Doktora Türkçe
Göster 10643 Kaya Türkay Ali Şir Nevayi Bedayi'u'l-Vasat (inceleme-metin-dizin) 1988 938 Mustafa Canpolat Doktora Türkçe
Göster 4915 Saadet Şanlı Şehnameci Taliki Zade'ye göre Osmanlı padişahlarının şairlikleri -Taliki-Zade Şehnamesi (V. Hassa)'nın edisyon kritiği- 1989 207 Ali Alpaslan Doktora Türkçe
Göster 5636 Ruhsar Zübeyiroğlu Mecmü'atü't-teracim Mehmed Tevfik Efendi 1989 437 Ali Alpaslan Doktora Türkçe
Göster 5946 Hasan Kolcu Türk Edebiyatı'nda hece-aruz münakaşaları 1989 385 Ömer Faruk Akün Doktora Türkçe
Göster 6503 Cengiz Aydemir Ömer Seyfettin ve hikayelerinde eğitim değerleri 1989 262 Doktora Türkçe
Göster 6964 Kudret Altun Gelibolu Mustafa Ali ve divanı (Varidatü'l-Enika) (2 cilt) 1989 588 Ali Alparslan Doktora Türkçe
Göster 7221 Nuran Altuner(Üzer) Safayi ve Tezkiresi (3 cilt) 1989 1161 Alparslan Ali Doktora Türkçe
Göster 7377 Emine Yeniterzi Divan şiirinde na't (2 cilt) 1989 930 Amil Çelebioğlu Doktora Türkçe
Göster 7402 Mustafa Cemiloğlu Sorgun köyü halk edebiyatı 1989 565 Fikret Türkmen Doktora Türkçe
Göster 7417 Yakup Karasoy Şiban Han Divanı (inceleme-metin) (2 cilt) 1989 859 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 7547 Ceval Kaya Altun Yaruk (Suvarnaprabhasottama-Sutra) giriş-metin-dizin (2 cilt) 1989 779 Muharrem Ergin Doktora Türkçe
Göster 7730 İpek Bilgen Divanu Lugati't-Türk'te söz yapımı 1989 186 Talat Tekin Doktora Türkçe
Göster 8151 Hasan Akay Cenab Şehabeddin'in şiirleri üzerinde bir araştırma 1989 859 Zeynep Kerman Doktora Türkçe
Göster 8957 Zehra Toska Türk edebiyatında Kelile ve Dimne çevirileri ve Kul Mesud çevirisi (2 cilt) 1989 766 Ali Alparslan Doktora Türkçe
Göster 9088 Mustafa Argunşah Muhammed Bin Mahmud Şirvani Tuhfe-i Muradi (inceleme-metin-dizin) 1989 671 Mehmet Akalın Doktora Türkçe
Göster 9091 Mehmet Emin Ağar Kitabu Fi'l-Fıkh Bi-Lisani't-Türki (inceleme-metin-sözlük) (2 cilt) 1989 1104 Mehmet Akalın Doktora Türkçe
Göster 9094 Nüket Esen Türk romanında aile kurumu 1989 386 İnci Enginün Doktora Türkçe
Göster 10122 Mehmet Önal "Peyami Safa" imzalı romanlarda fiktif yapı 1989 546 Sadık Kemal Tural Doktora Türkçe
Göster 10127 Erdoğan Erol Sükkeri hayatı, edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni 1989 320 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 10826 Önal Kaya Ali Şir Nevayi "Fevayidü'l-Kiber" (inceleme-metin-dizin) 1989 1360 Mustafa Canpolat Doktora Türkçe
Göster 15391 Mehmet Kahraman Divan edebiyatı tartışmaları (1930-1940) 1989 304 Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 19633 İsmail Çetişli Memduh Şevket Esendal -insan ve eser- 1989 460 Doktora Türkçe
Göster 19636 Ahmet Buran Anadolu ağızlarında isim çekim ekleri 1989 382 Doktora Türkçe
Göster 19717 Abdulkadir Hayber Halide Edib, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin romanlarında nesil çatışmaları 1989 581 Bilge Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 9335 Gülşen Seyhan Köroğlu Destanı (Azerbaycan varyantı) inceleme-metin 1990 587 Muharrem Ergin Doktora Türkçe
Göster 9351 Behçet Dede Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili 1990 465 Bilge Seyidoğlu Doktora Türkçe
Göster 9375 Hatice Tören Ali-Şir Nevayi, Sedd-i İskenderi-metin inceleme-dizin (2 cilt) 1990 1129 Kemal Eraslan Doktora Türkçe
Göster 9379 Asuman Akay Firdevsi Süleyman-Name (44. cilt) metin ve fiiller üzerine bir deneme 1990 203 Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 9380 Saadet Güldaş Türkçe'de vurgu ve musikimizin sözlü eserlerinde prozodik uygulamalar 1990 765 Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 9381 Zeynep Sema Yüceışık Şeyhülislam Esat Efendi Atrabü'lasar fi Tezkireti Urefai'l-Edvar (Giriş-metin-tercüme-terimler-dil notları) 1990 304 Kemal Eraslan Doktora Türkçe
Göster 9396 Mustafa S. Kaçalin Çinggis Kağan Tarihi çevirisi 1990 344 Muharrem Ergin Doktora Türkçe
Göster 9543 Abdullah Azmi Bilgin Nazmü'l-Hilafiyyat tercümesi 1990 310 Kemal Eraslan Doktora Türkçe
Göster 11750 Ali Osman Coşkun Simkeş-Zade Feyzi Divanı (inceleme-metin-indeks) 1990 589 Cemal Kurnaz Doktora Türkçe
Göster 11752 Kamil Akarsu Za'ifi Divanı metin, tahlil ve sistematik endeks 1990 582 Ayten Akmandor Doktora Türkçe
Göster 11762 Mehmet Kiremit Mir'atü'l-Memalik (Seydi Ali Reis) inceleme-metin-indeks 1990 572 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 11771 Mustafa Tatçı Yunus Emre Divanı (inceleme-metin) (2 cilt) 1990 1284 Abdurrahman Güzel Doktora Türkçe
Göster 11861 Alim Gür Ebüzziya Tevfik'in hayatı, dil, edebiyat, basın, yayın ve matbaacılığa katkıları 1990 471 İsmail Parlatır Doktora Türkçe
Göster 11950 Nilay Işıksalan Kemal Tahir'in tarihi romanları üzerine bir inceleme 1990 415 Olcay Önertoy Doktora Türkçe
Göster 11986 Mahmut Kaplan Hayriyye-i Nabi (inceleme-metin) 1990 423 Doktora Türkçe
Göster 12254 İbrahim Altunel Anadolu mahalli fıkra tipleri üzerinde bir araştırma (inceleme ve metinler) 1990 664 Saim Sakaoğlu Doktora Türkçe
Göster 12434 Osman Horata Cemali Hüma vü Hümayun (Gülşen-i Uşşak) inceleme-tenkidli metin 1990 697 Tulga Ocak Doktora Türkçe
Göster 14530 M.Murat Yurtsever İsmail Hakkı Divanı (inceleme-metin) 1990 762 Mustafa Kara Doktora Türkçe
Göster 14531 Sabiha Gemici Mihri Hatun Divanı karşılaştırmalı metin cümle yapısı ve cümle türleri 1990 633 Coşkun Ak Doktora Türkçe
Göster 14865 Hülya Argunşah(Eraydın) Türk edebiyatında tarihi roman (Türk tarihiyle ilgili) 1990 432 İnci Enginün Doktora Türkçe
Göster 17754 Mehmet Arslan Divan edebiyatında manzum surnameler (inceleme ve metinler) 1990 833 Abdurrahman Güzel Doktora Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son