:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 214556 Zuhal Doğan Demirciler Çarşısı cinayeti ve Leopar'ın Karnaval yöntemine göre karşılaştırılması 2008 100 Fatma Erkman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 214578 Derya Girgel Enderunlu vâsıf divanında musammat ve murabbalarda ahenk unsurları incelenmesi 2008 84 Hasan Altınzencir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215068 Emrullah Yakut Saib-i Tebrizî Divanı Şerhi'nin incelenmesi 2008 262 A. Azmi Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215104 Oktay Akraz Dâstân-ı Gazavât-ı İmam Ali 2008 244 Metin Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215644 Vildan Emre Dede Korkut hikâyelerindeki fiillerin birleşim değerleri 2008 172 Erol Öztürk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215724 Talha Tunç Manisa masalları üzerine bir inceleme 2008 312 Halil Altay Göde Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215740 İsa Şevik Şah Tahmasb (1524-1576) ile Osmanlı Sarayı arasında teati edilen mektupları içeren "Münşe,at-ı atîk"in edisyon kritiği ve değerlendirilmesi 2008 290 Süleyman Genç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215752 Arzu Polatoğlu İsmail Hakkı Bursevî’nin “Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram-ı Velî” adlı eseri (metin ve inceleme) 2008 102 Mehmet Demirci Yüksek Lisans Türkçe
Göster 216928 Evin Eroğlu Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarının mizah unsurları yönüyle incelenmesi 2008 205 İbrahim Kıbrıs Yüksek Lisans Türkçe
Göster 216929 Burcu Eren Nutuk'un kelime serveti ve sadeleştirilmesi üzerine bir araştırma 2008 87 Zeki Gürel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 216938 İbrahim Tökel Gökhan Akçiçek'in çocuk şiirlerinin değer aktarımı açısından incelenmesi 2008 151 Muhammet Sani Adıgüzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 216944 Gökçen Türcan Yüksel 9- 11 yaş grubu çocukları için Ömer Seyfettin'in öyküleriyle ilgili bir değerlendirme 2008 158 İbrahim Kıbrıs Yüksek Lisans Türkçe
Göster 217062 Emine Seymen Sehî Beg ve Latîfî Tezkirelerinde istitrâd 2008 212 Mine Mengi Yüksek Lisans Türkçe
Göster 217101 Mustafa Bal Nedim Gürsel'in öykü ve romanlarında kent ve kadın 2008 119 Bedri Aydoğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 217192 Fatmagül Yolcu Adana ili Ceyhan ilçesi halk kültürü araştırması 2008 342 Refiye Okuşluk Şenesen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 217193 Nabi Kobotarian Tebriz âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı 2008 770 Erman Artun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 217214 Safiye Yılmaz Çağataycanın Türk dilleri arasındaki yeri üzerine bir değerlendirme 2008 383 Zühal Ölmez Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218217 Ayşe Güçlü Selim İleri'nin romanlarında kültür unsurları 2008 275 Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218222 Nazlı Sağlam Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun romanlarında gerçekçilik 2008 182 Ramazan Kaplan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218248 Tuncay Böler Mehmed Râşid’in Rehnümâ-yı Lisân-ı Türkî’si Tanzimat öncesi ve sonrası Türk gramerciliğiyle ilgili kavramlar 2008 363 Hamza Zülfikar Doktora Türkçe
Göster 218353 Banu Özdemir 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının tTürk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) 2008 109 Ülkü Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218386 Mehmet Kaygana Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1919-1944 yılları arasında yazdığı romanlarında yapı, tema ve anlatım 2008 750 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 218401 Mümine Çakır Kavsî, hayatı, edebî kişiliği ve dîvânı (inceleme-tenkitli metin-dizin) 2008 1106 Filiz Kılıç Doktora Türkçe
Göster 218439 Leyla Kağnıcı Nedim Divanı'nda mimari, eşya ve kıyafet 2008 124 Ahmet Mermer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218471 Salim Pilav Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma 2008 1014 Cemal Kurnaz Doktora Türkçe
Göster 218519 Şeyda Bayındır Şehdi Divanı 2008 397 Filiz Kılıç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218534 Sümeyra Harmanda Günümüz Türkmen Türkçesinin kelime hazinesi ile eski Türkçenin kelime hazinesinin karşılaştırılması 2008 1126 M. Fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218544 Dinara Duısebayeva Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" ve Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" adlı eserinin tema bakımındanincelenmesi 2008 463 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 218569 Ayşe Nur Mermer On dokuzuncu yüzyıl mevlevi şairleri 2008 252 Ali Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218614 Emel Kaya Muhyiddin Mehî'nin Müfîd (Nazmü't-Teshîl) adlı eseri (inceleme- metin- dizin) ve bu eserin XV. yüzyıl Türk tıp dilinin oluşmasındaki yeri 2008 1129 Yakup Karasoy Doktora Türkçe
Göster 218624 Fatih Erbay W. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” adlı eseri ve eserde geçen Çağatay Türkçesine ait kelimelerin incelenmesi 2008 1034 Mustafa Toker Doktora Türkçe
Göster 218686 Mutlu Yaşkeçeli Ay Dede (1-45. sayılar)-tahlilî fihrist-inceleme-metin 2008 302 Alim Gür Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218687 Metin Günay Hande - tahlilî fihrist – inceleme - metin 2008 243 Alim Gür Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218697 Mehmet Turgutlu Enderûnlu Halîm Dîvânı (inceleme - metin) 2008 235 Semra Tunç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218753 Mehmet Şirin Güzel Halit Ziya Uşaklıgil'in "Bir Ölünün Defteri" romanında Türkçenin sadeleşme seyri 2008 334 Mustafa Toker Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218791 Yasemin Yavuz Hekim Hayreddin'in Kit?b-ı Akr?b?d?n'i 2008 284 Yakup Karasoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218839 Özgür Çakmak "Varlık dergisinde şiir ve edebi inceleme" 2008 412 Ayfer Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218840 Nurcan Özgen Yirminci yüzyılın ilk yarısında Kırgız edebiyatı tarihi (1900-1950) 2008 441 Şuayip Karakaş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218841 Zeliha Arı Ferit Edgü'nün öykü ve romanlarında anlatım teknikleri 2008 323 Mehmet Önal Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218859 Mevlüt Altınoluk Rıfkî Dîvânı 2008 205 İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218868 Petek Ersoy Cumhuriyet Döneminde yılbaşı kutlamaları üzerine halkbilimsel bir inceleme 2008 100 M. Öcal Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218874 İmran Ağca Halit Ziya Uşakligil'in romanlarinda yapı tema 2008 527 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 218875 Hüseyin Kahraman Mutlu Balıkesir ili ağızları (İnceleme-metinler-sözlük) 2008 762 Leyla Karahan Doktora Türkçe
Göster 218944 Ömer Özbey Âşık Aşur Uygur'un hayatı - sanatı ve eserleri 2008 301 Fatma Ahsen Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218946 Ezgi Metin Kent kültürünün geleneği yansıtan mizahi eleştirisi: Devekuşu Kabare 2008 126 Nebi Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218947 Mirlanbek Nurmatov Kırgız Türkçesindeki deyimler (aktarma-inceleme) 2008 734 Naciye Yıldız Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218950 Ali Özgün Öztürk Dil devrimi sonrası Türkiye Türkçesine giren Türkçe kelimelerin söz varlığına etkileri 2008 655 Çetin Pekacar Doktora Türkçe
Göster 218951 Savaş Şahin Türkmen Türkçesinde tasviri fiiller üzerine örnekli çalışma 2008 175 M.fatih Kirişçioğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218953 Mustafa Erdoğan Kabûlî İbrahim Efendi, hayatı, edebî kişiliği ve divanı (inceleme-tenkitli metin-dizin) 2008 910 Ahmet Mermer Doktora Türkçe
Göster 218956 Reyhan Gökben Saluk Köroğlu Destanı'nın Uygur versiyonu (metin-aktarma-inceleme) 2008 560 İsa Özkan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218957 Janyl Myrza Bapaeva Tuva kamlarının alkışları (inceleme - metin - aktarma) 2008 182 Ekrem Arıkoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218958 İsrafil Babacan Klasik Türk şiiri'nde sebk-i hindî (Hint üslûbu) 2008 508 Ahmet Mermer Doktora Türkçe
Göster 218960 Ayşe Yıldız Türk edebiyatında Varka ve Gülşah mesnevileri ve Mustafa Çelebi'nin Varka ve Gülşah mesnevsi 2008 1370 Filiz Kılıç Doktora Türkçe
Göster 218962 Bülent Kaya Divan şiirinde at 2008 471 Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218963 Gülsüm Nilgün Akgün Sadettin Nüzhet Ergun'un halk edebiyatı araştırmaları 2008 367 Mustafa Tatcı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218964 Harun Ceylan Malumat mecmuası (25-50. sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler 2008 561 Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218970 Hüseyin Kaloğulları Malumat mecmuası (51-75. sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler 2008 532 Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219001 Tuğba Güngör Nef'î'nin Türkçe divânında maddi unsurlar 2008 368 Ahmet Mermer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219157 Emine Dinçtürk Yusuf ile Züleyha Mesnevilerinde Allah korkusu motifleri (Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi, Yahya Bey Örnekleri) 2008 114 Ahmet Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219184 Zübeyde Yaşar Sevdâyî Divanı’nın çeviri yazı metni ve günümüz Türkçesiyle nesre aktarımı 2008 132 Gönül Ayan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219186 Ahmet Koçakoğlu İhsan Oktay Anar hayatı-eserleri-sanatı 2008 285 Alim Gür Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219239 Mustafa Durdu Türk edebiyatında nasihat 2008 136 Ahmet Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219240 Melike Gedik Konya ili Derebucak ilçesi ve çevresi halk edebiyatı ve folkloru üzerine bir inceleme 2008 391 Seyit Emiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219248 Hilal Doğan Kemal Tahir'in romanlarında kadın kahramanlar 2008 243 Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219262 Ümit Kaldar Adana ili Yumurtalık ilçesi halk kültürü ve edebiyatı üzerine bir inceleme 2008 123 Seyit Emiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219269 Satiye Dağı Safranbolu masalları 2008 143 Ali Berat Alptekin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219347 Zeliha Gaddar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanında ad ve eylem öbeklerinde niteleyiciler 2008 622 Ahmet Akçataş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219362 Afife Turgut İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak ili/ merkez örneği) 2008 354 Selcen Çifci Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219364 Fatih Süleyman Zeybek Bayat köyleri ağzı 2008 374 Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219366 Esma Karakaş Raculi, hayatı, edebi kişiliği ve divanı 2008 348 A. İrfan Aypay Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219370 Emine Adaş Sutûrî, hayatı, edebî kişiliği ve dîvânı 2008 531 Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219382 Ozan Başpınar İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Manisa / Turgutlu ilçesi örneği) 2008 452 Selcen Çifci Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219386 Mehmet Öztekin İlköğretm 5. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Düzce/Akçakoca örneği) 2008 309 Musa Çifci Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219391 Nuriye Bozdemir 8.sınıf öğrencilerinin yazılarında ve ders kitaplarında kullanılan batı kökenli sözcüklerin karşılaştırılması / İzmir ili 2008 127 Cemil Gülseren Yüksek Lisans Türkçe
Göster 219397 Şirin Aydoğan Sel?nikli Akif Efendi’nin hayatı, edebi kişiliği, div?nı 2008 285 Hikmet Feridun Güven Yüksek Lisans Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son