ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2503 Yahya Kemal Beyito?lu ?deal Bir Toplum Yaratmak: Ömer Seyfettin?in Hikâyelerinde Toplumsal Ele?tiri 09.07.2018
2502 Esra Soy Hermenötik Yakla??mla Michael Cunningham??n Saatler Roman?ndan Virginia Woolf?un Mrs. Dalloway Roman?na Uzanan Çizgide: Okurun Anlad??? 09.07.2018
2501 Mustafa Karabulut Disiplinleraras?l?k Ba?lam?nda Trt ve ?iir (1968-2008) 09.07.2018
2500 Mustafa Karabulut - ?pek Güvenç Roman Tekni?i Bak?m?ndan Tahsin Yücel?in ?Yalan? Roman? 09.07.2018
2499 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde ?Fikir Sanc?s?? 09.07.2018
2498 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde ?Allah? (c.c.) Alg?s? 09.07.2018
2497 Veysel ?ahin Turgut Uyar??n ?iirlerinde ?Ben ve ?Öteki?nin Özgürlük ve Kaç?? ?tkisi 05.07.2018
2496 Mustafa KARABULUT Mekân?n Poetikas? Ba?lam?nda Necip Faz?l K?sakürek?in ?Otel Odalar?? ?iiri Üzerinde Bir ?nceleme 19.05.2018
2495 Mustafa KARABULUT YAHYÂ KEMÂL??N HATIRALARINDA VE ???RLER?NDE ?ANNE? ?MAJI 19.05.2018
2494 Serdar Demircan Bat? Penceresinden Kendi Toplumuna Bakan Bir Yazar: Fazl? Necip?in Saraylarda Mecnunlar Roman?nda Oto-Oryantalizmin ?zleri 24.04.2018
2493 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirine Dair Baz? Tespitler 24.04.2018
2492 Mustafa Karabulut - ?brahim Biricik Postmodern Roman?n ?Nas?l?L??? Ba?lam?nda Orhan Pamuk?un ?K?rm?z? Saçl? Kad?n? Roman? 24.04.2018
2491 Mustafa Karabulut ?stiklâl Mar???na Kur?an-? Kerim Ba?lam?nda Bir Bak?? 24.04.2018
2490 Mustafa Karabulut - Ufuk Sar?ta? Postmodern Bir Roman ?ncelemesi: Galîz Kahraman 24.04.2018
2489 Erol Gök?en Tanp?nar??n Kitaplar?na Girmeyen Bir Yaz?s? 20.04.2018
2488 Veysel ?ahin 'Sevgilerde' ?iiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi 13.04.2018
2487 Veysel ?ahin Halide Edip Ad?var??n ?Yeni Turan? Roman?n? Yeniden Anlam(land?rm)a 29.03.2018
2486 Veysel ?ahin Tahsin Yücel'in Öykülerinde ?nsan? Sonsuzlu?a Ta??yan Kap?/Ölüm Temi 22.03.2018
2485 Veysel ?ahin Sezai Karakoç'un ?iirlerinde Kur(t)ulu? De?erleri ve Dirili? Esteti?i 22.03.2018
2484 Veysel ?ahin Dede Korkut Hikâyeleri'nde Mekân Alg?s? ve Kurgusu 21.03.2018
2483 Veysel ?ahin Turgut Uyar??n ?iirlerinde ?Ben? ve ?Öteki?nin Ba?kald?r?s? 21.03.2018
2482 Veysel ?ahin Ahmet Hamdi Tanp?nar??n ?iirlerinde ?mge 21.03.2018
2481 Veysel ?ahin Ahmet Ha?im'in ?iirlerinde Ate?in Dili 21.03.2018
2480 Veysel ?ahin Ömer Seyfettin'in 'Ba??n? Vermeyen ?ehit' Adl? Öyküsünde Kendilik Bilinci 21.03.2018
2479 Veysel ?ahin Aytmatov'un Beyaz Gemi Roman?nda Ötelerin Ça?r?s? ve Kaç?? 21.03.2018
2477 Bahir Selçuk - Mesut Algül Hüseyin Raci Efendi?nin ?lcâm-? H?sâm ve ?lzâm-? ?Avâm?? 28.01.2018
2475 Bahir Selçuk Millî Mücadele?nin Elaz???dan Yükselen Sesi Satvet-? Milliye?nin Edebî Yönü Üzerine 28.01.2018
2474 ?lyas Üstünyer - Aysel Kamal Ahmet Hamdi Tanp?nar??n Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni 12.01.2018
2473 Ramis Karabulut Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kad?nlar Dünyas? 04.01.2018
2472 Mehmet Özmen Kurtulu? Sava?? Y?llar?n? Anlatan Ankara'n?n Ta??na Bak Türküsünün Bir De?i?kesi Üzerine 04.01.2018
2471 Bedri Aydo?an Adana Ticaret Rehberi Adl? Kitab?n Reklam Ya da ?lan K?sm? 03.01.2018
2469 ?emseddin Koçak "Çal?ku?u" Roman?nda Notre Dame De Sion (Türk E?itim Tarihi Aç?s?ndan E?itimin Ö?eleri Üzerine Bir ?nceleme) 03.01.2018
2468 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek‟in ?iirlerinde Daüss?la 27.12.2017
2467 Mustafa Karabulut Mehmet Akif Ersoy?da ??deal ?nsan? ve ?Müslüman? Tipi 27.12.2017
2466 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde Üslûp Üzerine 27.12.2017
2465 Bahanur Garan Kapak K?z?'n?n Varolu?çu Feminist Okuma Denemesi: Kapak K?z?'n?n Kad?nlar? 02.12.2017
2464 Bahanur Garan Gök?en - Erol Gök?en 1923?ten 1960?a Kadar Ankara?da Ç?kan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tan?t?c? Bir Kaynakça Denemesi 02.12.2017
2462 Mahfuz Zariç Kerime Nadir'in A?k Hasreti Adl? Roman? Üzerine Bir ?nceleme 06.11.2017
2461 Mustafa Karabulut - Necla Da? Ütopik Bir Mekan Aray??? Olarak Deniz (Denizin Ça??r??? Örne?i) 30.10.2017
2460 Mustafa Karabulut - Eyüp Güne? Rasim Özdenören'in Hikayelerinde Gelenek - Modernizm Çat??mas? 30.10.2017
2458 Mustafa Karabulut - ?brahim Biricik Postmodern Edebiyat?n ?Ne?li?i 30.10.2017
2456 Mustafa Karabulut Osmanl? ?mparatorlu?unda 19. Yüzy?lda De?i?im Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum 30.10.2017
2453 Mahfuz Zariç Halit Ziya U?akl?gil'in Mai ve Siyah Adl? Roman?nda Libido Ve Destrudo 30.10.2017
2452 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek'in ?iirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma 30.10.2017
2451 Mustafa Karabulut Edip Canseverin ?iirlerinde Melankoli 30.10.2017
2448 Mustafa Karabulut cenap_?ahabettinin_siirlerinde_ask_ve_kadin_olgusu.pdf 30.10.2017
2447 Mahfuz Zariç Akademik Ele?tiri Ba?lam?nda Mehmet Rauf'un Eylül Adl? Roman? 24.10.2017
2446 Claudia Römer Klasik Edebiyat?m?z?n Dili (Bildiriler) 23.10.2017
2445 ?amil Ye?ilyurt-Elif Esra Önen Fantastik Bir Anlat?: Zaragoza?da Bulunmu? El Yazmas? 02.10.2017
2444 Oktay Yivli Metaforlar?n Yorumlanmas? Sorunu 15.08.2017

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa