ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1522 ?anl?er Kenan 2000 Yunus?leyin V???. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.241 ? 249
1552 Tatç? Mustafa 1997 Yunus?ta Birli?e Davet Edebiyattan ?çeri ? Dini Tasavvufi Türk Edebiyat? Üzerine Yaz?lar Akça? Yay?nlar? Ankara Ss.98 / 100
1582 Y?ld?z Saadettin 2000 Yunus?ta ?maj Olu?turma Tarz? Ve Ba?l?ca ?majlar V???.Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.293 ? 306
1511 Sarar ?smail Ali 1994 Yunus?tan Bize Kalan Miras (Yunus Gelene?i) V.Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Ve Sevgi Y?l? Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.191-201
1249 Abdulkadiro?lu Abdulbaki 1997 Yunus?un Deryas?nda Türk Halk Edebiyat? Ve Folklor Yaz?lar? An?l Matbaas? ?zmir Ss.1-26
1532 Tansu? Sabiha 1994 Yunus?un Ölümü Dile Getiren ?iirler V. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Ve Sevgi Y?l? Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.215-223
1385 Gürsoy Sevinç 1997 Yunus?un ?iir Dünyas? Uluslararas? Yunus Emre Nasreddin Hoca Karamano?lu Mehmet Bey Ve Türk Dili Semineri Bildirileri Konya Turizm Derne?i Yay?nlar? Konya Ss.37 ? 41
1553 Tatç? Mustafa 1997 Yunus?un ?iir Dünyas?nda Dinî Ve Tasavvufî Davramlar?n Yeri Edebiyattan ?çeri ? Dini Tasavvufi Türk Edebiyat? Üzerine Yaz?lar Akça? Yay?nlar? Ankara Ss.90 ? 98
1535 Tatç? Mustafa 1991 Yunus?un ?iir Dünyas?nda Dini Ve Tasavvufi ?iirlerin Yeri Iv.Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanl??? Halk Kültürünü Ara?t?rma Dairesi Yay?nlar? Ankara Ss.101 ? 105
1510 Sarar ?smail Ali 1987 Yunus?un ?iiri Ve Halk Edebiyat?m?za Etkileri I??.Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.353 ? 361
3162 Tan Orhan 1996 Yurt D??? Folklor Ara?t?rmalar?nda Kar??la??lan Baz? Problemler I.Türk Halk Kültürü Ara?t?rma Sonuçlar? Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanl??? Hagem Yay?nlar? Ankara Ss.146-152
3177 Tezcan Mahmut 2002 Yurt D???nda Çal??an Türkler Ve Kültürel De?i?im (Avustralya Ve Avrupa Örne?i) V?.Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Yurt D???nda Çal??an Türkler Ve Kültürel De?i?im Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.128-138
2778 Akta? Gürbüz 2002 Yurt D???nda Ya?ayan Türklerde Kültürel ?ok V?.Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Yurt D???nda Çal??an Türkler Ve Kültürel De?i?im Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.1?5
731 Sakao?lu Saim 1987 Yüksek Ö?retimde Halk Edebiyat? Ö?retiminin Problemleri I??. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.329 ? 333
337 Eliade Mircea 1993 Zamana Egemen Olunabilir Mitlerin Özellikleri Simavi Yay?nlar? ?stanbul Ss.75-90
2312 Yard?mc? Mehmet 1999 Zara?da Halk ?nançlar? Ve ?nançlara Dayal? ?yile?tirme Yollar? Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.391-403
1688 Ayd?n Rabia Kocaman 2004 Zeybek K?yafetlerinin Sosyolojik Aç?dan De?erlendirilmesi Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Mu?la Üniversitesi Yay?nlar? Mu?la Ss.261-273
1793 Çine Hamit 1988 Zeybek Oyunlar?na Olumsuz Etki Yapan Metronom (Tempo) De?i?iklikleri Türk Halk Oyunlar?n?n Sahnelenmesinde Kar??la??lan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.107-111
1978 Karademir Abdurrahim 1988 Zeybek Oyunlar?nda Sahneleme Ve Sahne Düzenleri Türk Halk Oyunlar?n?n Sahnelenmesinde Kar??la??lan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.147-155
233 Çine Hamit 2004 Zeybek Oyunlar?n?n Yap?sal Özelli?i Ve Milli Kültür Olmas?n?n De?eri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Mu?la Üniversitesi Yay?nlar? Mu?la Ss.447-457
2523 Nesim Ali 2002 Zeytinlik Köyün ?nanç Ve Efsaneleri ?nançlar Halk Hekimli?i Kötü Sözler ? K?br?s Türk Kültürü Çal??malar? I?? Do?u Akdeniz Üniversitesi Yay?nlar? Gazima?usa Ss.29-39
2756 Yard?mc? Mehmet 1999 Zile?de H?d?rellez Gelene?i Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.335-338
899 Yard?mc? Mehmet 1999 Zile?de Söylenen Gelin Kaynana Mânileri Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.309-313
2608 Yard?mc? Mehmet 1985 Zile?de Yat?rlar Ve Yat?rlarla ?lgili Menk?beler Halk Kültürü S.1 Ss.109-114
1574 Yard?mc? Mehmet 1998 Zile?de Yat?rlar Ve Ziyaret Yerleri ?le ?lgili ?nan??lar Uygulamalar Menk?beler I. Uluslararas? Türk Dünyas? Eren Ve Evliyalar? Kongresi Bildirileri Ervak Yay?nlar? Ankara Ss.543-565
2611 Yard?mc? Mehmet 1999 Zile?de Yat?rlar Ve Ziyaret Yerleri ?le ?lgili ?nan??lar Uygulamalar Menk?beler Zile Ve Çevresinde Görülen Çe?itli ?nan??lar Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.338-352
1577 Yard?mc? Mehmet 1999 Zileli Â??klarda Dini Motifler Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.43-53
2569 ?anl?er Nevin 1997 Ziyaret Ve Adak Yerlerinde Kullan?lan Yiyecek Çe?itleri V.Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.414-423
1054 Gözük?z?l Ömer 2000 Zülâli ? ?enlik?in Kar??la?mas? ?le ?lgili Varyantla?man?n Nedenleri Â??k ?enlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.75 ? 137
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş