ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Yeri alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
510 Duygulu Melih 1997 Alevi ? Bekta?i Müzi?inde Deyi?ler Sistem Ofset ?stanbul
742 Elçin ?ükrü 1980 Çocuklar?m?za ?iirler Kültür Bakanl??? Yay?nlar? ?stanbul
81 Dede Abdürrahim 1978 Bat? Trakya Türk Folkloru Kültür Bakanl??? Yay?nlar? -
185 Lutfi Muzaffer 1928 Türk Atalar Sözü Matbaai Ebüzziya -
192 Nasratt?no?lu ?rfan Ünver 1976 Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar Nasratt?no?lu Yay?nlar? -
288 Yavuz Muhsine Helimo?lu 1971 Azerbaycan Halk Edebiyat? ?le Türkiye Halk Edebiyat? Aras?ndaki Benzerlikler - -
503 Çetin ?smet 2002 Tursun Fakih Hayat? ? Edebi ?ahsiyeti Mesnevileri ?lesam Yay?nlar? -
520 Eyubo?lu Sabahattin 1971 Yunus Emre Cem Yay?nevi -
626 Çinkayalar Erbil 1990 K?br?s Türk Halk Oyunlar? Kktc Milli E?itim Ve Kültür Bakanl??? Yay?nlar? -
629 Erden Attila 1998 Anadolu Giysi Kültürü - -
691 Köse Nerin 2000 Kazak Dü?ünü Milli Folklor Yay?nlar? -
736 Daküki ?brahim - Irak Türkmenleri ? Dilleri Tarihleri Ve Edebiyatlar? Güven Yay?nlar? -
6 Akata Ahmet 1997 Adana?n?n Yollar? Ta?tan Hece Yay?nlar? Adana
31 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yay?nlar? Adana
88 Dokuzo?lu Ahmet - Çukurova?dan F?kralar Medyasan Matbaac?l?k Adana
103 Emre Mustafa 1994 Geçmi?ten Gelece?e Çukurova?da ?iir ? Derleme- Seçme Alt?n Koza Yay?nlar? Adana
104 Emre Mustafa 1994 Geçmi?ten Gelece?e Çukurova?da ?iir 2. Cilt Adana Büyük?ehir Belediyesi Alt?n Koza Yay?nlar? Adana
105 Emre Mustafa 1994 Geçmi?ten Gelece?e Çukurova?da ?iir Alt?n Koza Yay?nlar? Adana
161 Karal? ?brahim 1978 Düziçi?nde Bir Albüm Güney Matbaas? Adana
203 Onar Mustafa 1987 Kurulu?undan Kurtulu?una Ba?lant?lar? ?le Saimbeyli Ekin Yay?nc?l?k Adana
204 Onar Mustafa 2002 Kurulu?undan Kurtulu?una Saimbeyli2 Adana Valili?i Kültür Yay?nlar? Adana
242 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
243 Tacemen Ahmet 1991 Y?lba?? Bayramlar? Ve Manileri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
269 Toros Taha 1938 Çukurova?da Etili ?airler Seyhan Bas?mevi Adana
287 Ya?ar Necmi ? Halil At?lgan 1993 Neden Arabesk? Kültür E?itim Tesisleri Yay?n? Adana
299 Yüce Ça?r? Kür?at 2002 Medeniyetler ?ehri Kozan Adana Valili?i Yay?nlar? Adana
305 Akkaya Â??k Cumali - Özledim Adanam Seni ? Fekeli Halk Ozan? ? Â??k Cumali Akkaya Öz Akdeniz Ofset Adana
317 Â??k Ali ?lhami 2001 ?nce ?nce Â??k Ali ?lhami ?lhan Yay?nlar? Adana
318 Â??k Derdi Derya 1990 Â??k Derdi Derya?n?n Hayat? Ve ?iirleri Eser Matbaa Ve Cilt Evi Adana
323 At?lgan Halil 1995 Â??k Dertli Kaz?m Metin Ofset Adana
330 Babacano?lu Demirel 1992 ?nsan Hayran?y?m ? Â??k Haydar Aslan ? Ya?am? ?iirleri Adana Büyük?ehir Belediyesi Matbaas? Yay?nlar? Adana
420 Onar Mustafa 2002 ?brahim Ozanc? Ya?am? ? Sanat? ?iirleri Kültür Ajans Yay?nlar? Adana
442 Siligünlü Mehmet - Çukuroval? Â??k Karamehmet ?iirleri Ekrem Ofset Matbaac?l?k Adana
450 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
457 Toros Taha 1938 Çukurova?da Etili ?airler Seyhan Bas?mevi Adana
474 Alperen Abdullah 2003 Sosyolojik Aç?dan Türkiye?de ?slam Ve Modernle?me Ça??m?z ?slam Dünyas?nda Modernle?me Hareketleri Ve Türkiye?deki Etkileri Karahan Kitabevi Adana
511 Ekmekçi Mansur 2003 ?nsan Dergah? Erenler Matbaas? Adana
554 Menek?eo?lu H. Ali - Kur?an-I Kerim Ve Tefsirlere Göre Eshab-I Arif Ofset Matbaac?l?k Adana
594 Uluçay Ömer 1995 Hac? Ahmed Yesevi Ofset Haz?rl?k Ve Bask? Adana
595 Uluçay Ömer 1996 Arap Alevili?i Ofset Yay?nc?l?k Adana
596 Uluçay Ömer 2003 Nusayrilik Karahan Yay?nlar? Adana
602 Yap?c? As?m 2004 Din Kimlik Ve Ön Yarg? ? Biz Ve Onlar Karahan Yay?nlar? Adana
612 Yüksel Murat - Çukurova?da Türk ?slam Eserleri Ve Kitabeler Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
615 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yay?nlar? Adana
702 Acevit Mehmet ? Hasan Artuk 1992 G. Alt?n Koza Kültür Sanat Festivali ? Adanal? ?airler Antolojisi Koza Kültür Sanat Ve Turizm Hizmetleri Adana
707 Akal?n ?ükrü Haluk? Aslan Abidin ? Atilla Adale 1991 Adana ?l Y?ll??? Bask? Kemal Matbaas? A.?. Adana
737 Derdiyok ?. Çetin 1998 Hikâye-? Câbir (?nceleme ? Metin ? T?pk? Bas?m) Türkoloji Ara?t?rmalar? Adana
738 Do?sever Bekir 1999 Mevsimin Son Çiçekleri ?iirler Ayk?r?sanat Yay?nlar? Adana
745 Emre Mustafa 1994 Geçmi?ten Gelece?e Çukurova?da ?iir ? I. Cilt Alt?n Koza Yay?nlar? Adana
319 Â??k Eserî 1998 Yayla Yolunda Dilek Ofset Matbaac?l?k Afyon

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş