ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Kitap Adı alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
207 Örnek Sedat Veyis 1988 100 Soruda ?lkellerde Din Büyü Sanat Efsane Gerçek Yay?nevi ?stanbul
194 Necatigil Behçet 1969 100 Soruda Mitologya Gerçek Yay?nevi ?stanbul
524 Gölp?narl? Abdülbaki 1969 100 Soruda Tasavvuf Gerçek Yay?nevi ?stanbul
49 Boratav Pertev Naili 1978 100 Soruda Türk Halk Edebiyat? Gerçek Yay?nevi ?stanbul
19 And Metin 1970 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi Gerçek Yay?nevi ?stanbul
125 Gölp?narl? Abdülbaki 1969 100 Soruda Türkiye?de Mezhepler Ve Tarikatlar Gerçek Yay?nevi ?stanbul
400 Kaya Do?an 1999 Ac?yurtlu Halk ?airleri Ac?yurt Köyü Kalk?nma Ve Dayan??ma Derne?i Yay?nlar? Sivas
847 Kut A. Turgut 1985 Aç?klamal? Yemek Kitaplar? Bibliyografyas? (Eski Harfli Yazma Ve Basma Eserler) Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara
707 Akal?n ?ükrü Haluk? Aslan Abidin ? Atilla Adale 1991 Adana ?l Y?ll??? Bask? Kemal Matbaas? A.?. Adana
31 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yay?nlar? Adana
615 Artun Erman 1998 Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri Çuktob Kültür Yay?nlar? Adana
6 Akata Ahmet 1997 Adana?n?n Yollar? Ta?tan Hece Yay?nlar? Adana
748 Erol Ayd?n 1989 Adlar?m?z Türk Kültürü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar? Ankara
192 Nasratt?no?lu ?rfan Ünver 1976 Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar Nasratt?no?lu Yay?nlar? -
416 Nasratt?no?lu ?rfan Ünver 1981 Afyonkarahisarl? ?air Çizmecio?lu Vehbi Nasratt?no?lu Yay?nlar? Ankara
37 Bali Muhan 1997 A??tla Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
579 Sungur Necati 1994 Âhi Divan? Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
487 Baran Merih 1991 Ahi Emir Ahmed Kültür Bakanl??? Halk Kültürünü Ara?t?rma Dairesi Yay?nlar? Ankara
838 Bozyi?it A. Esat 1989 Ahilik Ve Çevresi Olu?an Kültür De?erleri Bibliyografyas? Kültür Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara
638 Hal?c? Nevin 1983 Akdeniz Bölgesi Yemekleri Ar? Bas?mevi Konya
359 Elçin ?ükrü 1988 Akdeniz?de Ve Cezayir?de Türk Halk ?airleri Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü Yay?nlar? Ankara
215 Öztürk Ali Osman 2001 Alamanya Türküleri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
510 Duygulu Melih 1997 Alevi ? Bekta?i Müzi?inde Deyi?ler Sistem Ofset ?stanbul
525 Gölp?narl? Abdülbaki 1992 Alevi Bekta?i Nefesleri ?nk?lap Kitabevi ?stanbul
484 Avc? A. Haydar 1998 Alevi Tarihinden Bir Kesit Kalender Çelebi Ayaklanmas? Aaa Yay?nlar? Ankara
574 Pevlivan Battal 1995 Alevi Ve Bekta?i F?kralar? Alev Yay?nlar? ?stanbul
565 Özmen ?smail 1998 Alevi-Bekta?i ?iirleri Antolojisi C.I Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
566 Özmen ?smail 1998 Alevi-Bekta?i ?iirleri Antolojisi C.I? Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
567 Özmen ?smail 1998 Alevi-Bekta?i ?iirleri Antolojisi C.I?? Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
568 Özmen ?smail 1998 Alevi-Bekta?i ?iirleri Antolojisi C.Iv Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
569 Özmen ?smail 1998 Alevi-Bekta?i ?iirleri Antolojisi C.V Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
341 Birdo?an Nejat 1991 Alevilerin Büyük Hükümdar? ?ah ?smail Hatai Can Yay?nlar? ?stanbul
495 Birdo?an Nejat 1991 Alevilerin Büyük Hükümdar? ?ah ?smail Hatai Can Yay?nlar? ?stanbul
563 Öz Gülo?lu 1996 Alevili?in Tarihi Kökleri Ve Anadolu Erenleri Uyum Yay?nc?l?k Ankara
475 Alt?nok Baki Yasa 1998 Alevilik Hac? Bekta? Veli Bekta?ilik Oba Kitabevi Ankara
637 Hal?c? Feyzi 1992 Ali E?ref Dede?nin Yemek Risalesi Atatürk Kültür Merkezi Yay?n? Ankara
531 Gülerman Adnan ? Sevda Ta?tekil 1993 Ali Te?kilat?n?n Türk Toplumunun Sosyal Ve Ekonomik Yap?s? Üzerindeki Etkileri Kültür Bakanl??? Halk Kültürlerini Ara?t?rma Ve Geli?tirme Vakf? Yay?nlar? Ankara
713 Alt?nay Ahmet Refik 1980 Âlimler Ve San?atkârlar Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
521 Gençosmano?lu N. Y?ld?r?m 1990 Alp ? Erenler Destan? Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
542 Kalafat Ya?ar 2004 Altaylar?dan Anadolu?ya Kamizm ?amanizm Yeditepe ?stanbul
87 Do?an Mehmet H. 1991 Alt?n Dal Dinin Ve Folklorun Kökleri Payel Yay?nc?l?k ?stanbul
86 Do?an Mehmet H. 1991 Alt?n Dal Dinin Ve Folklorun Kökleri I? Payel Yay?nc?l?k ?stanbul
116 Gökalp Ziya 1985 Alt?n I??k ?Masallar- Serhat ?stanbul
493 Birdo?an Necat 1995 Anadolu Alevili?inde Yol Ayr?m? Mozaik Yay?nlar? ?stanbul
113 Esen Ahmet ?ükrü 1991 Anadolu Destanlar? Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara
136 Kabaa?çal? Cevat ?akir (Halikarnas Bal?kç?s?) 1974 Anadolu Efsaneleri Yeditepe Yay?nlar? ?stanbul
629 Erden Attila 1998 Anadolu Giysi Kültürü - -
631 Eyubo?lu ?smet Zeki 1998 Anadolu ?laçlar? Toplumsal Dönü?üm Yay?nlar? ?stanbul
685 Eyubo?lu ?smet Zeki 1998 Anadolu ?nançlar? Toplumsal Dönü?üm Yay?nlar? ?stanbul
698 Bahri Hasan 1979 Anadolu Köy Dü?ünleri Orta Do?u Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Toplulu?u Yay?nlar? Ankara

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş