ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Anasayfa | Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Seyahatname'den Evliya Çelebi'ye

ŞÜKRÜ HALÛK AKALIN

Mart 2011, C: C, S: 711, s. 212-233

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi

 

Türk gezi edebiyatının öncüsü Evliya Çelebi dört yüz yaşında...

Dilimize ve edebiyatımıza kazandırdığı Seyahatname ile dünyanın en ünlü
gezi yazarları arasında ilk sıralarda yer alan Evliya Çelebi, günümüzden dört
yüzyıl önce, 25 Mart 1611 günü İstanbul'da Unkapanı semtinde dünyaya geldi.

Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı Devleti'ne komşu ülkelerde yaptığı
gezilerde gördüklerini, yaşadıklarını, duyduklarını, öğrendiklerini yazıya ge¬
çirerek on ciltlik
Seyahatname'yi dilimize ve edebiyatımıza kazandıran Evliya
Çelebi'yi yeterince tanıyor muyuz? Kaynaklarda hakkında pek bilgi bulun¬
mayan Evliya Çelebi'nin kim olduğu sorusuna
Seyahatname'den yararlanıla¬
rak ortaya çıkarılabilecek özellikleri ve yetenekleri dolayısıyla birtakım
yanıtlar verilebilir:

Bir gezgindir, kendi deyimiyle seyyâh-ı âlemdir, Evliya Çelebi...

Yedi iklim, on sekiz padişahlık gezen; yetmiş yılı aşkın ömrünün elli bir
yılını seyahatlerde, bir diyardan bir başka diyara uzanan yollarda, farklı şe¬
hirlerde, değişik ülkelerde geçiren bir gezgindir.

Seyahat ettiği coğrafyanın yüz ölçümü yaklaşık yirmi beş milyon kilo¬
metre karedir. Bugün bu coğrafyada otuz devlet kurulmuştur. Evliya Çele-
bi'nin gördüğü, gezdiği, geçtiği şehir sayısı iki yüz ellinin üzerindedir.

Evliya Çelebi'nin gezilerinin çoğu kara yolundan yaptığı yolculuklardır.
Deniz yolculuğunu sevmediğini, ondan nefret ettiğini anlatır. Girit, Rodos, İs-
tanköy gibi nispeten yakın yerlere gemi yolculuğu yaptığını anlatır. Ancak
Mağrip, Hindistan gibi uzak diyarlara gitmeyişini deniz yolculuğunu sevme¬
diğine bağlar (Dankoff 2010: 167).
Seyahatname'nin İstanbul'dan başlayıp Bur-
sa'ya, Bursa'dan başlayıp yol boyunca geçtiği, konakladığı kasabalardan,
şehirlerden Sinop'a, Trabzon'a, Erzurum'a, Azerbaycan'a, Macaristan'a, Avus¬
turya'ya, Hicaz'a, Mısır'a uzanan yolu bizi alır götürür. Her gittiği şehirde mi-

mari yapıları ayrıntısıyla anlatır; halkı hakkında bilgiler verir.

Evliya Çelebi gezmekle kalmamış seyahat ettiği, dolaştığı yerleri; bu ül¬
kelerle, diyarlarla ilgili gözlemlerini, yolculuğu sırasında başından geçen olay¬
ları, gittiği yerlerde kendisine anlatılanları akıcı diliyle ve ilgi çekici üslubuyla
yazıya dökmüştür.

Seyahatname adını verdiği eseri yalnızca Türk edebiyatının değil bütün
dünya gezi edebiyatının en büyük, en kapsamlı, en ilginç gezi kitabıdır. Büyük
boyda on ciltten oluşur
Seyahatname... Türk edebiyatı, Evliya Çelebi'den sonra
bu kapsamda ve nitelikte gezi kitabı yazan bir başka yazar kazanamamıştır.

Bir başka özelliği insan dostu olmasıdır. Evliya Çelebi, can yoldaşıdır,
kendi söyleyişiyle
nedîm-i benî-âdemdir... Padişahlara, vezirlere, paşalara mu¬
sahiplik yapmıştır. Sohbet ehlidir. Bilgisiyle, tatlı diliyle, nükteli konuşmasıyla,
hazırcevaplığıyla, güzel sesiyle bir musahipte bulunması gereken bütün özel¬
liklerle donanmıştır. Her mecliste aranan bir kişidir Evliya Çelebi...

Kimi zaman Kur'an tilavet ederek, ilahiler söyleyerek; kimi zaman şarkı¬
lar terennüm ederek, şiirler okuyarak; kimi zaman fıkralar anlatarak, şakalar
yaparak bulunduğu ortamı canlandıran bir musahiptir.

İşte Evliya Çelebi, seyyâh-ı âlem ve nedîm-i benî-âdem özelliği ile Türk ve
dünya edebiyatının en ünlü gezi yazarı olmuştur. Ancak Evliya Çelebi'nin
özellikleri bununla da sınırlı değildir.

Bir dil bilimcidir Evliya Çelebi...

Gezdiği, gördüğü yerlerde konuşulan dilleri; konuşma biçimleriyle, söz
varlığıyla, nükteleriyle, şarkılarıyla
Seyahatname'sine aktaran Evliya Çelebi,
böylece yaklaşık dört yüzyıl öncesi Türkçesinin ağızlarını ve diğer dilleri en be¬
lirgin özellikleriyle bizlere ulaştırır.

Dönemin Türkçesini yalnız yazı dili olarak değil yöreden yöreye, şehirden
şehire değişen ses, biçim ve söz varlığı özellikleriyle anlatır. Gittiği yörenin in¬
sanlarının kullandığı sözcükleri kimi zaman onların konuşma biçimleriyle kay¬
detmektedir.

Sözcüklerin, yer adlarının anlamları, nereden çıktıkları konusunda da Ev¬
liya Çelebi ilginç yakıştırmalarda bulunur.
Güreş yerine halk gibi güleş biçi¬
mini kullanan (II, 344a) Evliya Çelebi, bu sözün aslında güraştan geldiğini
söyler.
Cirid yerine cilid (VIII, 310b), şalgam yerine şargam (I, 159a), filiz yerine filis
(X, 405a), Evliya Çelebi'nin halk söyleyiş biçimlerine uygun kullanımlarıdır.

Yer adlarının kökeniyle ilgili yakıştırmaları, benzetmeleri vardır. Uşak'ın

Uşşak "âşıklar, sevgililer" (IX, 19b), Trabzon'un Tarab-efzun "neşeli, neşesi çok"
(II, 248b),
Erzurum'un soğuğu dolayısıyla Ere-zulüm adından geldiğini yazar
(II, 288b).
İzmit adı Evliya Çelebi'ye göre İznim-git sözünün bozulmasından (IV,
191b) çıkmıştır.
Tebriz 'in adı ise teb 'sıtma' riz 'dökücü' sözlerinin birleşmesinden
gelmektedir.
Bu Kureyş sözleri birleşmiş Bükreş olmuştur. Çoruh Nehri'nin adı
da
cuy-ı ruh 'ruh ırmağı' sözlerinden gelmektedir (II, 328a).

Seyahatname yazarı, deyimlerle, söz kalıplarıyla oynamayı sevmektedir.
Örneğin, ustalıkla yapılan hırsızlığı ifade eden gözden sürmeyi çalmak deyi¬
mini (Dankoff 2008: 24) her seferinde farklı biçimde kullanır:
sürmelerinden göz¬
lerin çalup (I, 155a), sürmeden gözi agızdan sözi çalarlar (IV, 220a), sürmeden gözi
çalup sürme gözde kalır (IV, 317a), sürmeden gözi çalup sürme yerinde kalır (VII,
150a), sürmeden gözi çalup sürme sürülmeyüp yerinde kalır (IX, 260a), sürmeden gözi
çalup sürme yerinde sürine kalır (IX, 374b), sürmeden gözi çalarlar sürme yerinde
kalur (X, 178b).


Konuşma diline benzeyen akıcı
bir yanı vardır
Seyahatnamenin... Dö¬
neminin düzyazı türündeki diğer
eserleri göz önüne alındığında kıs¬
men yalın bir dille kaleme aldığı
Se-
yahatname
'si aradan geçen yaklaşık
dört yüzyıla karşın bugün de anlaşıl¬
maktadır.

Yine de yer yer yabancı sözler ve
tamlamalar bakımından dönemin
orta dilli metinlerini aratmayacak öl¬
çüde yabancı ögelerle örülü ifadelere
rastlanabilir (Duman 1997: 157).

Seyahatname'de Türkçenin en
güzel anlatı örnekleri sergilenmiştir.

Akıcı, sürükleyici üslubunu yer yer
secili anlatımla süsleyen Evliya Çe¬
lebi, öykülere, efsanelere, mânilere,
şarkılara, türkülere, yerel söyleyiş¬
lere yer verir.

Türkçe sözleri kimi zaman

Arapça kurala göre çokluk yapma eğilimindedir. Türkçe incir sözünü enâcir
biçiminde çoğul yapan Evliya Çelebi

Niçesi ol izdihâmda şâhrâh üzre oturup pesâtirma ve sucâyik ve kaşâ-
kaval peneyiri ve kesâtene ve leblebi ve fındık ve fısdık tenâvül ederler
(III, 31b).

cümlesinde sırasıyla pastırma, sucuk, kaşkaval peyniri ve kestane sözlerinin
uydurmaca çokluklarını yapmıştır (Dankoff 2008: 20).

Seyahatname'de dönemin Türkçesinin ağızlarıyla ilgili bilgiler de önemli
bir yer tutar. Evliya Çelebi, bir ağız derlemecisi titizliğiyle gittiği bölgelerde
konuşulan Türkçenin özelliklerini, söz varlığını bizlere vermektedir. Anadolu
ağızlarındaki ağaç bardak anlamına gelen
boduç, araba karşılığında kullanılan
gaylı sözüyle ilgili olarak Evliya Çelebi'nin yazdığı bilgiler, bu sözcüklerin ta¬
rihsel köklerinin aydınlatılmasında önemli pay sahibi olmuştur. Evliya Çele-
bi'nin Anadolu ağızları üzerinde dururken kişisel gözlemlerine dayandığı ve
sağlam bilgiler verdiği ortaya konulmuştur. Anadolu ağızları alanında bu ve¬
rilerden daha eski veri ve bilgilere rastlanmadığı göz önüne alınacak olunursa
Evliya Çelebi'ye borçlu olduğumuz söz varlığı seçkisinin değeri kolaylıkla an¬
laşılabilir (Eren 1972: 119).

Evliya Çelebi dille oynayan, sözlere yeni anlamlar yükleyen, hatta kimi
zaman sözcükler türeten kişiliğiyle karşımıza bir dil ustası olarak çıkar.

İstanbul'un hamamlarını anlatırken buralara kimlerin gittiği bilgisini de
verir, böylece adın nereden çıktığı konusunda imalarda bulunur. Hamamın
adıyla müdavimi arasında bir bağ kurar. Örneğin, sevgililerin gittiği hamamın
Sarıyar ’Sarıyer' Hamamı olduğunu belirtirken aslı yar 'uçurum' olan sözle sev¬
gili anlamındaki
yâr arasında tevriye yapar.

Hamamlar ve müdavimlerini sıralarken Evliya Çelebi kimi zaman da ince
ince eleştirilerini yöneltir, alaycıdır: Bostancılara Bostan Hamamı, pazarcılara
Cumapazarı Hamamı, mülhitlere Çukur Hamam, sofulara Sofular Hamamı,
nakkaşlara Çinili Hamam, ırgatlara Irgat Hamamı, saraylılara Aksaray Ha¬
mamı, hamallara Sırt Hamamı, müneccimlere Yıldız Hamamı, süvarilere At-
meydanı Hamamı, eşkıyalara Hançerli Hamamı, gemicilere Kadırga Limanı
Hamamı, kaptanlara Deniz Hamamı, mahpuslara Yedikule Hamamı, maska¬
ralara Şengül Hamamı, cücelere Küçük Ağa Hamamı, müezzinlere Bülbülde-
resi Hamamı, eskicilere Yamalı Hamam, masumlara Beşiktaş Hamamı, hayır
sahiplerine Hayreddin Paşa Hamamı, sevgililere Sarıyar (Sarıyer) Hamamı,
mezarcılara Türbedar Hamamı, yaşlılara Piri Paşa Hamamı, çobanlara Sütlüce
Hamamı, sağırlara Kulaksız Hamamı...

Sözcük türetmeye bayılır Evliya Çelebi... Farsça yer adı türeten -stan ekiyle
hiç görülmedik, duyulmadık sözler türetir:
Kumistan, Yörükistan, ormanistan,
çölistan, çayıristan, maymunistan, pirincistan
(Dankoff 2008: 18).

Tarihçidir Evliya Çelebi...

Eserinde verdiği tarihî bilgilerle, anlattıklarıyla tarihçi kimliği karşımıza
çıkar. Ancak Evliya Çelebi döneminin vakanüvisleri, hanedan ve saray tarih¬
çileri gibi yalnızca sarayda olup bitenleri değil yaşananları halkın gözüyle de
anlatan bir tarihçidir. Resmî tarih değildir Evliya Çelebi'nin anlattıkları... Saray
duvarlarının dışında olup bitenleri bütün gerçekliğiyle yazıya döker. Döne¬
mindeki padişahların nelere güldüklerini, nelere ağladıklarını Evliya Çe-
lebi'den öğreniriz. Devlete karşı ayaklanan kişilerin ve halkın ruhi durumunu
yansıtan bazı olayları Evliya Çelebi'den öğreniriz. Kimi zaman Evliya Çelebi
isyan edenlere kendisini daha yakın bulur (Kuran 1989: 251).

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'yi yazarken Tarih-i Taberî, Kanunname, Fü-
tüvvetname, Tezkiretü'l-Bünyan
gibi bazı tarih kitaplarından yararlandığını bi¬
liyoruz. Bu kaynaklardan bir bölümünün adı
Seyahatname'de geçmektedir.
Adını anmadığı hâlde yararlandığı tarih kaynakları da vardır. Bunların dışında
kaynak olarak gösterdiği ancak aslında yararlanmadığı eserlerin de bulun¬
duğu ortaya konulmuştur (Eren 1960: 37).

Seyahatname'de İstanbul esnafıyla ilgili son derece önemli bilgilerin yer al¬
dığı yaklaşık iki yüz sayfalık bölümün IV. Murad'ın hazırlattığı envantere da¬
yandığı sanılmaktadır. IV. Murad, Bağdat
seferine hazırlık amacıyla İstanbul'un bütün lon¬
calarının geçit töreni yapmasını ve kentteki
bütün binaların ve dükkânların envanterinin çı¬
karılmasını istemiştir. Bu envanter, Bağdat'ın
fethi ve padişahın muzafferane dönüşünün ar¬
dından Melek Ahmed Paşa'nın eline geçmiştir.


Evliya Çelebi, envanteri ondan ödünç alarak Se-
yahatname
'nin birinci kitabının en etkileyici bö¬
lümü olan İstanbul loncalarının geniş tasviri için
kullanmıştır (Dankoff 2010: 66-67). Ancak esna¬
fın geçit töreninde bağırışları, şakalaşmaları ile il¬
gili bölümler Evliya Çelebi tarafından eklenmiş olmalıdır. Örneğin işkembe¬
ciler esnafının
" Vere bizim Mahmur beşeye, vere Asan beşeye, ala iki ahça Ahmet be-
şeden"
diye bağırıp geçerken eşeklerinin de sahiplerine nazire yaparak segâh
makamında anırdıklarını anlatır (I, 170b).

Bu bilgiler Evliya Çelebi'nin Seyahatname'yi yazarken kaynaklardan ola¬
bildiğince yararlandığını ancak kendi gözlemlerini, saptamalarını da ekledi¬
ğini göstermektedir.

Bir başka tarihî kaynakta geçmeyen Hezarfen Ahmed Çelebi ile Lagari
Hasan Çelebi hakkındaki bilgileri yine Seyahatname'den öğrenmekteyiz. İlk
kez Okmeydanı minberi üzerinde yıldız rüzgârı şiddetinde kartal kanatlarıyla
sekiz dokuz defa göklere kanat açarak t
alim eden Hezarfen Ahmed Çelebi,
Sultan Murad Han, Sarayburnu'nda Sinanpaşa Köşkü'nden seyrederken Ga¬
lata Kulesi'nin en tepesinden lodos rüzgârıyla uçup Üsküdar'da Doğancılar
Meydanı'na inmiştir. Bir kese altın ihsan eden IV. Murad,
Her ne isterse elinden
gelir,
deyip Hezarfen Ahmed Çelebi'yi Cezayir'e sürer. Hezarfen, daha sonra
Cezayir'de ölür (I, 216b).

Lagari Hasan Çelebi'yi ise şöyle anlatır:

Murad Han'ın Kaya Sultan adlı bir kızı doğduğunda yeni doğan çocuk
için Allah'a şükür niyetiyle kesilen kurban olan akika şenliğinin olduğu
gece Lagari Hasan, elli okka baruttan yedi kollu bir fişek icat edip Sa¬
rayburnu'nda padişah huzurunda deniz üzere fişeğe bindi. Yardımcı¬
ları fişeğe ateş verirken Lagari:

-Padişahım seni Allah'a ısmarladım. İsa Peygamber ile konuşmaya gi¬
deriz, diye göklere yükselirken dua edip Allah'a hamdederek yanında
olan fişeklere ateş verip deniz yüzünü aydınlattı. Gökkubbede büyük fi¬
şeğin barutu kalmayıp yere inerken ellerinde olan kartal kanatlarını açıp
Sinanpaşa Kasrı önünde denize düşüp yüzerek çıplak, padişahın huzu¬
runda yer öpüp:

-Padişahım! İsa Peygamber padişahıma selam eyledi, diye şakalar etti.

Bunun üzerine bir kese altın ve yetmiş akçe ile sipahi zümresinden olup
Kırım'da Selamet Giray Han'a gidip orada öldü. Rahmetli yakın dos¬
tumuz idi. Allah rahmet eylesin
(I, 216b).

Gezginliğinin, musahipliğinin, yazarlığının, dil bilimciliğinin ve tarihçili¬
ğinin yanı sıra Evliya Çelebi'nin başka pek çok özelliği vardır...

Evliya Çelebi çok iyi bir dinî öğrenim görmüştür. Sıbyan mektebindeki
öğreniminden sonra Unkapanı yakınında Fil Yo-
kuşu'nda Şeyhülislam Hamid Efendi Medrese¬
sinde yedi yıl Ahfeş Efendi'den ders almıştır
(Baysun 1947: 401). Dönemin tanınmış hocaları
Evliya Mehmed Efendi, Gisudar Mehmed
Efendi, Üsküdari Mahmud Hüdayi Efendi,

Yahya Efendi gibi kişiler Evliya Çelebi'nin yetiş¬
mesinde pay sahibidir. İyi bir hafızdır, müezzin¬
lik yapmıştır. Zafer ezanlarının müezzinidir...


Katıldığı savaşlardan zaferle sonuçlananların
yirmi ikisinde zafer ezanını Evliya Çelebi oku¬
muştur (VI, 134b).

Güzel sesiyle Kur'an okuması dikkatleri çe¬
kince IV. Murad'ın huzuruna çıkarılır. Kaç saatte hatmişerif edebileceğini
soran IV. Murad'a hızlı okursa yedi saatte, ifrat ve tefrite düşmeden ise sekiz
saatte okuyabileceğini söyler. Bu cevap Padişah'ın hoşuna gider ve iki avuç
altın verir. Evliya Çelebi artık saraydadır. Bilgisi, hazır cevaplığı ile sarayda
dikkatleri çekmeye devam edecektir.

Bir gün IV. Murad bir şeyler okumasını istediğinde Evliya Çelebi bilgi¬
sini, ustalığını, maharetini ortaya koymak için bir soruyla cevap verir:

Pâdişâhım yetmiş iki ulûmden Fârisî mi ve Arabî mi ve Rûmî ve İbranî
ve Süryânî ve Yûnânî ve Türkî ve Şarkî ve Varsağ ve kâr u nakş ve savt
ü zecel ve amel ü zikr ve tasnîfât ve kavl ve haznegîr veyâhûd ebyât-ı
eş'ârdan bahr-i tavîl ve kasâyid ve tercî-i bend ve terkîb-i bend ve mer¬
siye ve lydiyye ve mu'aşşer ve müsemmen müsebba ve müseddes ve mu¬
hammes ve penc-beyt ve gazâliyât ve kıt'a ve müselles ve müfredât ve
ma'niyyât-ı ilâhiyyâtdan ne murâd-ı şerîfiniz olursa be-ser çeşm buyu¬
run okuyayım
(I, 69b).

Bu cevabı duyan IV. Murad:

-Bre şu köylü ne büyük iddiada bulundu! Acaba işidir revani mi yoksa
söylediklerini yerine getirmeye gücü yeter mi?

der. Evliya Çelebi de kendisini denemek için geçici olarak nedimliğe almasını
söyler. Verdiği cevaplarla, yaptığı nüktelerle IV. Murad'ın gözüne girecektir.

Sesinin güzelliği sonucu musikiye yönelmiştir. Pek çok makamda sayısız
şarkı bilmekte, bugün çoğu kaybolmuş, unutulmuş sazları çalmaktadır. Padi¬
şah musikiden bir şeyler okumasını iste¬
yince Evliya Çelebi yine musikideki bilgi¬
sini ve hünerini göstermek için IV.

Murad'a sorar:


Hünkârım ilm-i mûsıkîden yekgâh mı
dügâh segâh mı ve çârgâh pençgâh mı
ve şeş-âgâz mı râst ve ısfehân ve nişâ-
bûrek ve nikrîz ve mâhûr ve rehâvî ve
ırak ve hüseynî ve nevâ ve uşşâk ve sabâ
ve muhayyer bâzâr ile âyâ bûselik düp
gerdâniyye ile makâm-ı zengûle ile râst
karâr etsem olur mu?
(I, 69b)

Musikiye olan yeteneğini de geliştiren
Evliya Çelebi bilgisinin yanı sıra hoşsoh¬
bet ve nüktedan yanıyla da aranan kişi hâ¬
line gelmiştir. Evliya Çelebi'nin güzel sesi
ve hafızlığının yanı sıra şiir bilgisi ve hi¬
kâye anlatıcılığıyla, konuşkanlığıyla, hazır
cevaplığıyla sohbet meclislerinde kendi¬
sini gösterdiği anlaşılıyor. Bu nitelikleri dolayısıyla Baysun, Evliya Çelebi'yi
zeki ve uyanık İstanbul çocuğu olarak niteleyecektir (Baysun 1947: 407).

Mükemmel bir halk bilimcidir; halk inanışlarını, geleneklerini, kültür öge-
lerini en küçük ayrıntısına kadar gözlemleyerek kayda geçirmiş, yararlı sular
ve bitkiler hakkında bilgiler vermiştir.

Başta İstanbul olmak üzere gezdiği, gördüğü yerlerdeki binaları bir mimar
gibi tanımlamıştır.

Sanatçıdır; resme, el sanatlarına, oymalara ilgi duymaktadır. Sarayın ku-
yumcubaşı olan babasından taş, kıymetli maden vb. üzerine yazı yazma, resim,
şekil oyma sanatı olan hakkâklik öğrenmiştir (Baysun 1947: 401). Bu sanatını


gezilerinde duvarlara, taşlara yazdığı yazılarda
gösterecek, geçtiği şehirlerde iz bırakacaktır. Tür-
| belerin, camilerin, değirmenlerin, mezarlıkların
sarayların duvarlarına, ağaçların gövdelerine di¬
zeler, notlar yazmak, adını kazımaktır. Evliya Çe¬
lebi, nerelere iz bıraktığını
Seyahatname'sinde
belirtmiştir (Dankoff 2010: 169-171). Ancak bu işaretlerden hiçbiri günümüze
ulaşmamıştır. Bununla birlikte Evliya Çelebi'nin eserinde anmadığı ama
Adana, Foça ve Köstendil'de cami duvarlarına yazdığı kanıtlanmış olan yazı¬
lar, yakın zamana kadar durmaktaydı. En son Karaman'da da 2008 yılında yeni
bir duvar yazısı bulunmuştur (Tütüncü 2009: 401-402). Adana'da Hasanağa
Camii'ndeki yazısı ise 1998 depreminden sonraki onarımda bilinçsizce yok
edilmiştir.

Şikemperesttir, günümüzün moda tabiriyle gurmedir, yanı tatbilirdir...
Ağzının tadını bilen, yemesini seven, yemeklere ilgi gösteren bir kişidir. Elli bir
yılı yolculuklarla geçen Evliya Çelebi, gittiği yerlerin ekmeklerini, yemekle¬
rini, meyvelerini yemiş; sularını, şerbetlerini içmiştir.

Yolculuktan dönen kişileri konuşturmak, başından geçenleri anlattırmak
üzere genellikle
Yediğin içtiğin senin olsun, sen gördüğünü anlat, diye kullandı¬
ğımız bir söz vardır. Evliya Çelebi
Seyahatname'sinde yalnızca gördüklerini,
yaşadıklarını değil yediklerini, içtiklerini de anlatmıştır.

Ayrıntılı tarifler vermese de yemekleri anlatmayı sever Evliya Çelebi...
Farklı yörelere, değişik ülkelere gittiğinde o yerin yemeklerini yemekten çe¬
kinmez. Ancak, yediklerinin içtiklerinin helal olması konusunda dikkatlidir.
Domuz eti yemez ama deve, yaban mandası, keklik, turaç, sülün, ahu, yılan ba¬
lığı gibi etleri yediğini belirtir. Sudan'da zürafa kebabı ikram edildiğinde İn¬
şallah helaldir, diyerek yemiş ve çok beğenmiştir (Işın 2009: 189).

Pilavdan, kebaptan, hoşaftan, şerbetten hoşlanan Evliya Çelebi ağzının
tadını bilen bir kişidir. Yemek yediği yer padişah sofrası da olabilir, bir köy
evinde fakir sofrasına da oturabilir; önemli olan
Evliya'nın ilgisini çekecek yemeklerin bulun¬
ması, karnının doymasıdır. Bitlis'te Melek
Ahmed Paşa onuruna verilen ziyafette sunulan
yemekleri şöyle sayıyor:
Kükü pilav, müzafer pilav,
çilav pilav, dûzdeh büryân pilav, dûd pilav, şille pilav,
rummân pilav, ûd pilav, amber pilav, âbşula pilav,
köfte pilav, fısdık pilav, kırma bâdem pilav, kişmiş
pilav, mastaba çobra, kıjı çobra, lakişe çobra, keklik
pilav, nar pilav, kebap
(IV, 230a).


Vitoş Dağı'nda rastladığı Yörükler arasında kırk gün zevk ve safa içinde
yaşayan Evliya Çelebi yediği yemekleri şöyle anıyor:
Kâmil beş gün bunların

obalarında süd ve kaymak ve yogurd ve gölemez ve höşmerim ve tereyağıyla pişmiş
bazlama ve damzırma ve sızırma ve katık ve teleme peyniri ve agız ve ekir ve uyku ve
ayran ve yayık ve pişi ve katmerce ve pogaça ve ezme ve yazma misilli taamlar ki bu
yaylalarda Yörükâna mahsûs etime-i hafîfeleri tenâvül edüp semîn kuzu büryânlara ile
ten-perver olup mücessem olduk. Netîce-i merâm köşe köşe, oba oba Yörükân ve Çıta-
kân kavmi içre kırk gün tamâm zevk edüp...
(III, 142a)

Evliya Çelebi'nin tatlıyı övmesinden tatlıları sevdiğini söyleyebiliriz. Ba¬
lıkçılar ile helvacıların törende geçiş sırasıyla ilgili tartışmaları da anlatan Ev¬
liya Çelebi, helvacıların Hz. Muhammed'in tatlıyı sevdiğine dair örnekler
getirerek üstün çıkmaya çalıştığını yazar. Hz. Muhammed'in
Tatlı sevmek iman¬
dandır, Mümin tatlıcıdır
diye buyurduğunu ileri süren helvacılar sonunda
önden geçmek için ferman
alırlar (I, 173b).

Hoşafçılar esnafını anlattığı bölümde kayısı, zerdali, Azerbaycan armudu,
Arapgir dutu, İzmir üzümü, Tekirdağ vişnesi, Kocaeli elması, Tımışvar eriği,
İstanbul şeftalisi, Çubuklubahçe kızılcığı gibi çeşit çeşit meyveden hoşaf ya¬
pıldığını yazar. Hoşafçılar
Râhat-ı cândır, bedene kandır, benî-âdem kandırır, cânım
hoşâb!
diye bağırmaktadır. Hoşafçıları bu kadar ayrıntısıyla anlatır ancak so-
222 nunda şunu da yazmaktan kendisini alamaz: Eğer bu yazılacak bütün esnafı bu
şekilde ayrıntılarıyla yazsak başka bir fütüvvetname olup seyahatimize mâni olur. Şim-
den gerü kısaltarak yazmak daha makbuldür.
Ancak, söz şerbetçiler esnafına ge¬
lince de yine şerbetleri ve şerbetçileri
ayrıntısıyla anlatacaktır (I, 171b-172a).


Sanatçı bir kişiliğe, hassas bir ruha
sahip olduğu anlaşılan Evliya Çelebi aynı
zamanda cengâverdir. Güreşçidir, dövüş¬
çüdür, attığını vuran bir okçudur... Usta
bir binicidir, iyi bir ciritçidir. Yolculukları
sırasında pek çok kez tehlikeyle burun
buruna gelen, haydutlarca yolu kesilen,
saldırıya uğrayan Evliya Çelebi, savaşçı¬
lığı sayesinde bu badireleri atlatmasını
bilmiştir.

Bu özellikleri dolayısıyla Evliya Çe-
lebi'nin çevik bir vücuda sahip olduğunu
tahmin edebiliriz. Ancak herhangi bir
resmi, minyatürü ele geçmeyen Evliya

Çelebi'nin yüzünün nasıl olduğunu bilemiyoruz. Yine de Seyahatname' nin satır
aralarından edindiğimiz bilgi kırıntılarıyla Evliya Çelebi'nin başının büyük ol¬
duğu, tıraşlı dolaştığı ve sakal bırakmadığını, ayaklarının büyük olmadığını bi¬
liyoruz. Yirmi yaşında iken ince yapılı, zayıf ve çocuk görünüşlü olduğunu (I,
69a) yazan Evliya Çelebi kafasının büyüklüğünden ve bu yüzden doğumunun
zorluğundan da söz eder (X, 230a).

Özel hayatı ile ilgili bilgileri de yine Seyahatname'den ancak bilgi kırıntıları
ile edinmekteyiz. Evliya Çelebi, hiç evlenmemiştir. Ömrünün elli bir yılını ge¬
zilerde geçiren, gittiği şehirlerde genellikle birkaç geceden fazla kalamayan
Evliya Çelebi evlenip yuva kurmaya vakit bulamamıştır. İstanbul'da iki evinin
ve dört dükkânının yandığını anlattığı bölümde akrabası olduğunu yazmakta
ancak
mücerred 'bekâr' yaşadığından söz etmekte, bekârlığı övmektedir.

Adını daima Evliya diye anan ünlü gezgin, bu adın kendisine nasıl veril¬
diğinden ve bir başka adı olup olmadığından söz etmez. Hocası Evliya Meh-
med Efendi'den esinlenerek onun adını almış olması yalnızca bir varsayımdır
(Dankoff 2010: 53).
Çelebi ise Evliya'nın unvanıdır. Günümüzde görgülü, ter¬
biyeli, olgun kimseler için kullanılan (TDK 2010: 516)
çelebi sözü Osmanlı Dev-
leti'nde çeşitli sanat ve meslek sahiplerine simge olmuş bir tabirdir. Çelebi
tabiri pek çok zaman, soylu ailelere mensup kişilere, özellikle bunların oku¬
muş, yazmış olanlarına unvan olarak veriliyordu (Pakalın 1946: 342-343).

Kendisinden söz ederken hakîr 'değersiz, aşağı, bayağı', fakîr, bî-riyâ 'özü
sözü bir, doğru, dürüst' sıfatlarını kullanır.

Atalarının Kütahyalı olduğunu, soyunun Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar
uzandığını belirtmektedir. Babası Derviş Mehmed Zıllî, sarayın kuyumcuba-
şıdır. Kanuni Sultan Süleyman'dan Birinci Ahmed'e kadar hüküm süren pa¬
dişahların kuyumcubaşılığını yapmıştır. Dedesinin adının Kara Ahmed
olduğunu yazan Evliya Çelebi onun babasının Kara Mustafa, onun babasının
Yavuz Er, onun babasının Ece Yakub, onun babasının da Germiyanzade Yakub
olduğunu belirterek soyunu Türk-i Türkân Hoca Ahmed Yesevi'ye oradan da
Muhammed Hanefi'ye, İmam Zeynelabidin, İmam Hüseyin, İmam Ali ve Fa-
tımatüzzehra'dan da
bizzat cedd-i ızamımız diye andığı Hz. Muhammed'e bağ¬
lar (VI, 78a).

Padişaha ve devlet ricaline çok yakın bir aileden olmasına, saraya girme¬
sine karşın ikbal, makam hısrına kapılmayan bir kişiliği vardır Evliya Çele-
bi'nin... Pek çok kişinin bir memuriyet, makam peşinde olduğu dönemde

Evliya Çelebi âdeta bir yere bağlanmaktan kaçınmıştır. Hayatını seyahate, yani
her yeri görmek, herkesi tanımak ve her şeyi öğrenmek gayesine adamış nevi
şahsına münhasır bir kişidir (Baysun 1947: 407).

Evliya Çelebi IV. Murad'a, vezirlere, paşalara musahip olmuştur. Vilayet¬
leri yönetmek üzere taşraya gönderilen çeşitli paşalarla bağlantı kurmuş, on¬
lara musahip ve hikâyeci, hafız, müezzin, kurye, vergi memuru veya vekil
olarak hizmet etmiş (Dankoff 2010: 29), böylece pek çok şehir, ülke dolaşmış¬
tır.

İlk seyahat heyecanını, Kanuni Sultan Süleyman döneminden Sultan İb¬
rahim'e kadar gelen padişahlara hizmet ettiğini belirttiği babasının sohbetle¬
rinden aldığı, ayrıca babasının arkadaşlarından ve dostlarından dinlediği
çeşitli seyahat maceralarının da Evliya Çelebi'ye ilham verdiği sanılmaktadır
(İlgürel 1995: 529).

Yolculuklarında pek çok tehlike atlatan, katıldığını yazdığı yirmi iki sa¬
vaşta (I, 131b) ciddi bir yara almayan Evliya Çelebi, Seydi Ahmed Paşa'nın
şaka olsun diye attığı ciridin yüzüne gelmesi nedeniyle dört dişini kaybet¬
miştir. Evliya Çelebi bu yüzden
Kur'an okuması sırasında bazı sesleri çıkara¬
madığını belirtir (II, 335b).

Evliya Çelebi'nin çıkarmakta zorlandığı seslere bakarak ön dişlerinin kı¬
rılmış olabileceğini söyleyebiliriz. 1647 yılında meydana gelen bu olayın yanı
sıra 1663'te de Kıbleli Mustafa Paşa'nın Uyvar'ın aşağısında attığı cirit nede¬
niyle Evliya Çelebi'nin üç dişini kaybettiğini
Seyahatname'den öğreniriz. Ancak
Osmanlı elçilik heyeti ile birlikte gittiği Viyana'da tanıştığı bir diş hekimi ola¬
ğanüstü bir yöntemle Evliya Çelebi'nin bu dişlerini tedavi edecektir (VII, 63a-b).

Evliya Çelebi aynı zamanda şairdir... Seyahatname'de manzum parçalara
da yer vermiştir. Bunların bir bölümü başka şairlerin eserleri olsa da bir bö¬
lümü Evliya Çelebi'ye aittir. Anlattığı olayın, bir mimari eserin tarihini ebced
düşürerek vermeye özen gösterir Evliya Çelebi...

Evliya Çelebi, eserin akıcılığını sağlamak, üslubu derinleştirmek ve zen¬
ginleştirmek amacıyla genellikle birkaç beyti aşmayan parçalara yer verir. Ata¬
sözleri gibi kıssadan hisse çıkarmaya yarayan, anlatılan konuyu daha özlü bir
biçimde ortaya koyarak verilmek istenen öğüdün daha açık ve etkili bir bi¬
çimde anlatılmasını kolaylaştıran şiirler de
Seyahatname'de bulunmaktadır. Ese¬
rinde andığı kişilerle veya olaylarla ilgili olarak Evliya'nın duygu ve
düşüncelerini daha yoğun ve etkili bir dille anlatmasına yardımcı olan şiir par¬
çaları da önemli bir yer tutar (Horata 2002: 39-40).

Yaptığı bir iyilik dolayısıyla daha sonra Allah'ın lütfuyla canını kurtardı¬
ğını anlatırken sözünü iyilik yapmanın erdemini öğütleyen atasözü niteliğin¬
deki dizelere şöyle bağlamaktadır:

Netîce-i kelâm dünyâda benî âdemle ihtilât eden kimesnelere iyilik eylemek ge-
rekdir. Mısra-i Şâhidî

Yokdur iki âlemde iylik gibi sermâye
Diger mısra-i Şâhîdî

Kamuya senden iylik eyle sana ögüd işte benden
demişler. Aceb pendnâme!.. (III, 93b)

Nevi, Cinani, Azmî, Hüdayi gibi şairleri anan, eserlerinden zaman zaman
örnekler veren Evliya Çelebi han, hamam, cami duvarlarına yazılmış şiirlerden
beğendiklerini de
Seyahatname'sine almıştır. Bunlardan en ilgi çekici olanı Edir¬
ne'de bir dolap üzerinde gördüğü beyittir (Horata 2002: 43). Şair, sevgilisinin
güzelliğini saklamak için gözlerini iki kapaklı dolaba benzetmiştir.

Hüsnün esbâbını hıfz etmege ey gevher-i nâb

Oldular dîdelerim iki kapaklı dûlâb (III, 162a)

Evliya Çelebi'nin şairliği, şiire olan ilgisi; eserinde şairlerle ilgili olarak
verdiği bilgiler ve kaydettiği şiirler açısından
Seyahatname'yi inceleyen Prof.
Dr. Mustafa İsen; Bitlisli Cennetî, Kâtip Çelebi ve Molla Ramazan; Van'dan Mir
Sipihrî; Kazvin'den ise Hümai, Kâşani, Pencahi, Yâri, Sabai, Vaizî ve Hatai gibi
şairlerin yalnızca isim olarak eserde yer aldıklarını, tezkirelere girmeyen şair
sayısı bakımından
Seyahatnamenin son derece sınırlı olduğunu belirtmiştir
(İsen 1989: 233).

Başından geçen olayları anlatırken Evliya Çelebi'nin meddahlık yönü de
kendisini gösterir.
Seyahatname'sinde kaydettiği bu olayları büyük bir olasılıkla
bulunduğu meclislerde, olaydaki kişilerin taklitlerini de yaparak anlatmıştır.
Sarayda bulunduğu dönemde de sık sık IV. Murad'ın huzuruna çıktığı, hatta
sinirli zamanlarında bizzat padişahın kendisini çağırdığı anlaşılmaktadır.
Böyle durumlarda Evliya Çelebi nükteleriyle hoş sözleriyle padişahı oyala¬
maktadır. Saraydaki çevresi, Evliya Çelebi'nin kudret, bilgi ve görgüsünün art¬
masında önemli rol oynamış olmalıdır (İlgürel 1995: 529).

Tatlı dili, bilgisi, zekâsı, güzel sesi, müzik yeteneği, taklitçiliği, güzel sa¬
natlara olan yatkınlığı Evliya Çelebi'nin öne çıkan özellikleridir. Bunlara
gezme, yolculuk etme, görme, araştırma, öğrenme merakı da eklendiğinde
müstesna bir kişilik karşımıza çıkar:

Kendi tanımlamasıyla bu kişi seyyâh-ı âlem, nedîm-i benî-âdem Evliya Çele-
bi'dir...

Evliya Çelebi hayatındaki birtakım önemli olayları gördüğü rüyaya bağ¬
lamaktadır. Böylece girişeceği işe manevi bir destek, bir vesile de sağlamakta¬
dır. Yedi iklim, on sekiz padişahlık yer gezerek Evliya Çelebi'nin anlattığı bu
seyahatler de,
Seyahatname de bir rüya ile başlamaktadır.

Seyahatname'nin birinci cildinin daha ilk sayfalarında Hikmet-i Hudâ sebeb¬
i seyâhat ve geşt ü güzâr-ı vilâyet
başlığı altında gördüğü rüyayı şöyle anlatır Ev¬
liya Çelebi:

İstanbul'da 1040 Muharrem'inin aşure gecesi (19 Ağustos 1630)
evimizin köşesinde değirmi yastık üzerinde murat uykusuna
mıştık. Bu hakir, kendimi uyku ile uyanıklık arasında
Yemiş İskelesi yakınında, helal ve temiz para ile yapıl¬
mış, edilen duaların kabul olduğu Ahi Çelebi Ca¬
mii'nde gördüm. Derhâl cami kapısı açıldı,
tepeden tırnağa silahlı askerlerle, nurlu camiin
içi nur yüzlü cemaatle doldu. Sabah namazının sünne¬
tini kılıp salavat-ı şerifeye başladılar.

Evliya Çelebi de minber dibinde oturmuş bu nur yüzlü cemaati seyrede¬
rek hayran kalmıştır. Yanındaki nur yüzlü kişiye sorar:

-Benim sultanım, mübarek zatınız kimdir, mübarek isminizi bağışlar mısınız?

Nur yüzlü kişi, sağlığında cennetle müjdelenen on kişiden Ebi Vakkas
oğlu Sad olduğunu söyleyince Evliya Çelebi hemen bu kişinin elini öper. Ca¬
mide sağ tarafta ışıklar içinde oturmakta olan kişileri sorduğunda:

-Onların hepsi peygamber ruhlarıdır, gerideki safta bütün evliya ve as-
fiya ruhlarıdır. Bunlar Sahabe-i kiram, Muhacirin, Ensar, Erbab-ı suffe,
Kerbela şehitleri ve sadıklarıdır. Mihrabın sağında Hz. Ebubekir ve Hz.

Ömer, solunda Hz. Osman ve Hz. Ali vardır,
cevabını alır.

Camideki cemaatin hepsi din ulularıdır. Hz. Muhammed ise mihrapta
oturmaktadır. Evliya Çelebi bu cemaate müezzinlik yapar. Namaz bitince Ebi
Vakkas, Evliya Çelebi'ye tevhit sonrasında hemen kalkıp Hz. Muhammed'in
mübarek elini öpüp “
Şefaat ya Resulallah" demesini öğütler. Çok heyecanlanan
Evliya Çelebi'yi Ebi Vakkas oğlu Sad, elinden tutarak Hz. Muhammed'in ya¬
nına götürür ve:

-Sadık âşıkın ve ümmetinden Evliya kulun şefaatini diler, diye söyleyince daha
da heyecanlanan Evliya Çelebi, Hz. Muhammed'in elini öperken
"Şefaat ya
Resulallah"
diyeceği yerde "Seyahat ya Resulallah!" der.

Hazreti Peygamber gülümseyerek:

-Allah'ım şefaati, seyahati ve ziyareti sağlık ve esenlikle kolaylaştır, diye dua et¬
tikten sonra
el-Fatiha der, cemaat de Fatiha suresini okuyarak bu duaya katılır
(I, 7b).

Evliya Çelebi daha sonra camideki bütün mübarek kişilerin ellerini öper,
hayır dualarını alır. Dönemin tanınmış rüya yorumcularına rüyasını anlatır.
Yorumcular, rüyasının dünyayı gezip dolaşan seyyah olacağı, güzel bir sonla
görevini bitirip Hz. Muhammed'in şefaatiyle cennete gireceği anlamına gel¬
diğini söylerler.

İşte böylece Evliya Çelebi, dünyanın en ünlü seyyahı olur...

Gördüklerini, yaşadıklarını, duyduklarını yazıya geçirerek de ünlü eseri
Seyahatname'yi yalnızca Türk milletine değil bütün insanlığa bir bilgi hazinesi
olarak bırakır.

Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşan tek eseri, çeşitli nüshaları bulunan on
ciltlik
Seyahatname'sidir. Eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat
Köşkü bölümünde kayıtlı bulunan bu nüshaların Evliya Çelebi'nin kendi ka¬
leminden çıktığı veya müstensihler tarafından yazılmasının ardından üzerinde
el yazısıyla düzeltmeler yaptığı kabul edilmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa ve Hacı Beşir Ağa bölümlerinde
kayıtlı iki takım
Seyahatname nüshası daha bulunmaktadır. İstanbul Üniversi¬
tesi Türkçe Yazmalar bölümünde de onuncu cildin bir nüshası vardır.

Evliya Çelebi'nin tahminen 1685'te ölmesinden sonra Seyahatname yakla¬
şık yüz otuz yıl ünlü tarihçi Joseph v. Hammer-Purgstall tarafından keşfedil¬
meyi bekleyecektir. Osmanlı kaynaklarında pek anılmayan Evliya Çelebi ve
Seyahatname'si Hammer'in 1814'te yayımlanan yazısıyla gün ışığına çıkar
(Hammer 1814: 9).

Seyahatname abartılı bir eser midir?\

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de olağanüstü
olaylara yer vermesi, kimi zaman abartılı anlatım kul¬
lanması dolayısıyla yazdıklarının abartma, hatta "pa¬
lavra" diye tanımlandığına tanık olmuşuzdur.

Oysa Seyahatname'de doğru ve gerçek bilgi ço¬
ğunluktadır. Abartılı anlatımlar varsa bunlar Evliya
Çelebi'nin gözlem ve hayal gücünü, bakış açısını, üs¬
lubunu ortaya koyan ve ayrıca incelenmesi gereken    _
*

bölümlerdir. Olağanüstü birtakım olayların yer aldığı bölümler, aslında Ev¬
liya Çelebi'nin gittiği bölgedeki halkın kendisine anlattıklarından oluşmakta¬
dır. Evliya Çelebi bu durumlarda
darbımeseldir, böyle anlatırlar ama ben görmedim
diyerek açıklama getirir. Örneğin, Erzurum'un soğuğu ile ilgili bölümde Evliya
Çelebi şöyle yazmaktadır:

Erzurum'da kış öyle sert olur ki, insanların dilinde bir darbımeseldir ki bir
dervişe sorarlar:

-Nereden gelirsin?

-Kar rahmetinden gelirim, der.

-O yer hangi diyardadır? derler.

-Soğuktan Ere-zulüm olan Erzurum'dur, der.

-Orada yaza rastladın mı hiç? derler. Derviş:

-Vallahi on bir ay yirmi dokuz gün orada kaldım, bütün halkı yaz gelir de¬
diler amma ben görmedim, der.

Evliya Çelebi darbımeseli şöyle sürdürür:

Hatta bir kere bir kedi bir damdan bir dama atlarken havada donup kalır. Sekiz
aydan sonra bahar gelince, hava ısınınca, kedinin buzları çözülünce "Mırnav!" deyip
yere düşer.

Evliya Çelebi, bunun fıkra olarak anlatıldığını söylemeyi unutmaz ama
Erzurum'un soğuğu ile ilgili olarak kendi gözlemini de şöyle anlatır:

Bir adamın eli ıslak iken bir demir parçasına yapışsa derhâl donar; elinden de¬
miri ve demirden eli ayırmak mümkün
değildir. Eli demirden bin ah vah ile kur-
tarsa bile ayasının derisinin bir bölümü
demire yapışır kalır
(II, 288b).


Evliya Çelebi'yi ve eseri Seyahatna-
me
'yi anlayabilmek için dönemin özellik¬
lerini, mecazlara olan eğilimlerini, metin
bağlamını da göz önünde tutmak gerekir.
Ünlü romancımız ve edebiyat araştırma¬
cımız Ahmet Hamdi Tanpınar
"Ben Ev¬
liya Çelebi'yi tenkit etmek için değil, ona
inanmak için okurum. Ve bu yüzden de
daima kârlı çıkarım"
diyerek Evliya Çele-
bi'ye ve
Seyahatname'ye yaklaşımını or¬
taya koymuştur (Tanpınar 1960: 19).

Evliya Çelebi Seyahatname'yi nasıl yazmıştır?

Evliya Çelebi'nin eserini yazarken tuttuğu yol bize onun gezgin kimliği¬
nin de önünde araştırmacı, gözlemci kimliğini ortaya koymaktadır.
Seyahat-
name
'ye yıllarını veren, yoğun emek ve bilgi birikimiyle özgün metnini ve
günümüz Türkçesine aktarımını bugünün insanına kazandıran Seyit Ali Kah¬
raman Evliya Çelebi'nin eserini nasıl yazdığını şöyle anlatıyor:

Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerlere ait bilgileri kaydetmek için kendisine
çok güzel bir şablon hazırlamıştır. Günümüz gezginlerine örnek olabilecek
nitelikteki bu şablon, bir gezi sırasında sorulabilecek bütün sorulara cevap
verebilecek yapıdadır. Bir ülkeye, bir yere, bir şehre gittiği zaman neler ya¬
zacak, neleri araştıracak, kimlerle görüşecek, kimlerden ne gibi bilgiler ala¬
caksa bunu önceden tespit edip başlıklar yapmış ve buna göre bilgilerini
tasnif etmiştir. Eğer bu şablonda bulunan başlıklara ait bilgileri bulama¬
mışsa boş bırakmış, daha sonra bilgi edinmişse bunları da ilave olarak say¬
fanın kenarına yazmıştır
(Kahraman 2009: 209).

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de verdiği bilgiden Şakaname adlı bir ese¬
rinin daha olduğunu öğreniyoruz (I, 114b). Herhangi bir nüshası ele geçmeyen
ve hiçbir kaynakta hakkında bilgiye ulaşılamayan
Şakaname'nin içeriği konu¬
sunda bilgi vermek mümkün değildir. Evliya'nın böyle bir eseri varsa değin¬
diği bölümde yer alan bilgiler göz önünde bulundurularak
Şakaname' de
döneminin tanınmış kişileriyle ilgili nüktelere, başlarından geçen ilginç olay¬
lara ve onların taklitlerine yer verdiği söylenebilir.

Seyahatname'deki bilgilerin ışığında Evliya Çelebi'nin bazı durumlarda ça¬
ğının ilerisinde öngörülere sahip oldu¬
ğunu söylemek yanlış olmasa gerek...
Viyana'da tanık olduğu beyin ameli¬
yatı sırasında ağzını ve burnunu ka¬
patması ve bununla ilgili açıklaması
buna en iyi örnektir. Kara Mehmed Pa¬
şa'nın elçilik heyetiyle 1665 yılının
Nisan ayında Viyana'ya gelen Evliya
Çelebi, bir yaralının kafatasına sapla¬
nan kurşunun çıkarılması ameliyatını
izler. Kafatasını açan cerrah, Evliya Çe-
lebi'yi yanına çağırır ve kurşunu gös¬
terir. Bu sırada yaralının beyni de
görünmektedir. Evliya Çelebi ağzını ve
burnunu makramesiyle kapatarak ya¬
ralının başına yaklaşır ve kafatasını, beyni inceler.


Hekimbaşı, Evliya Çelebi'ye neden ağzını burnunu makrameyle kapattı¬
ğını sorar. Evliya Çelebi'nin yanıtı çok ilgi çekicidir:

-Belki bakarken ya aksıram ya öksürüp nefes alup verirken herifin kellesi içre rüz¬
gâr girmesin diyü ağzım ve burnum kapadım
, diye söyleyince cerrah Evliya'nın
bu düşüncesine olan takdirini şöyle belirtir:

- Aferin, mübarek ol... Sen bu bilimle uğraşsan usta ve uzman bir cerrah olurdun
(VII, 62a).

Bu konuşmalardan, ameliyatlarda hastanın mikrop kapma tehlikesine
karşı cerrahların maske kullanması uygulamasının o dönemde henüz olma-
dığınıve ameliyatı yapan cerrahın böyle bir önleme gerek görmediğini anlı¬
yoruz. Ameliyatlarda maske takma uygulaması birkaç yüzyıl sonra
başlayacakken Evliya Çelebi'nin ağzını ve burnunu mendille kapaması, cer¬
rahların nasıl davranması konusunda daha XVII. yüzyılda örnek bir tutum
sergiliyor.

Kâbe yollarında

Son yıllarını geçireceği Mısır'a yerleşmeden önce Hacca gitme zamanı gel¬
miştir. Yine gördüğü bir rüya üzerine Hicaz yolculuğuna çıkar Evliya Çelebi...
Hac yolculuğunu
Seyahatname'nin dokuzuncu cildinde ayrıntısıyla anlatır.

Gittiği şehirlerde çeşitli yerlere yazılar yazan Evliya Çelebi, kutsal top¬
raklarda da bu geleneği bozmayacak, iki ayrı yere iz bırakacaktır. Bunlardan
biri Hz. Muhammed'in mezarının yakınlarındadır. Evliya Çelebi Hazreti Mu-
hammed'in mezarının karşısındaki gonca bahçesinin duvarının önüne gelir.

Yıllar önce gördüğü rüyada Hz. Muhammed'den şefaat dileyecekken yan¬
lışlıkla seyahat isteyen ve böylece
seyyâh-ı âlem olan Evliya Çelebi Peygambe¬
rin huzurundadır... Uzun gezilerin ardından artık şefaat dilemenin zamanı
gelmiştir. Bu kez dili sürçmeyecektir. Büyük kalemini çıkarır ve duvara tek bir
satır yazı yazar:

Şefâat yâ Muhammed Evliyâ'ya...

Son yolculuğu

Ömrünün elli bir yılını evinden uzakta, başka diyarlarda geçiren...

Gezileriyle birlikte, gördüklerini, yaşadıklarını ve yediğini, içtiğini renkli
üslubuyla, etkileyici diliyle bizlere aktaran...

İçinde yaşadığı toplumun dilini, kültürünü, inançlarını, geleneklerini,
değer yargılarını ortaya koyan...

Gittiği ülkelerdeki toplumların dillerini, kültürlerini, inançlarını, gele-
neklerini, değer yargılarını Türk toplumuna tanıtan...

Yazdığı Seyahatname ile Türk ve dünya gezi edebiyatına eşsiz bir anıtsal
eser kazandıran...

Seyyâh-ı âlem nedîm-i benî-âdem Evliya Çelebinin sonsuzluğa uzanan yol¬
culuğu konusunda ne yazık ki fazla bilgimiz yok...

Bu dünyadaki bütün yolculuklarını ayrıntısıyla Seyahatname'sinde anla¬
tan
Evliyâ-yı bî-riyâ'nın ne zaman, nerede, nasıl öldüğünü, cenazesinin nereye
defnedildiğini bilmiyoruz.

Hacdan sonra Evliya Çelebi Mısır'a gitmiştir. Seyahatname' nin onuncu cildi
bütünüyle Mısır ve çevresini anlatmaktadır. Bu cildin tamamlanmadan biti-
vermesi Evliya Çelebi'nin son günlerindeki bazı olayları yazmaya vakit bula¬
madığını gösteriyor. Baysun, Evliya Çelebi'nin tahminen 1682 yılından sonra
fazla yaşamadığını yazarken (Baysun 1947: 406) daha sonra Dr. Richard F.
Kreutel'in yeni kanıtlar sunan mektubu ile bu görüşünü değiştirmiştir. Bay-
sun, İkinci Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlandığına Evliya Çele-
bi'nin vâkıf olduğunun anlaşıldığını belirtir (Baysun 1955: 260). Bu bilgi, Evliya
Çelebi'nin 1684 yılında hayatta olduğunu göstermektedir.

Seyyâh-ı âlem Evliya Çelebi'nin kesin ölüm tarihini bilemediğimiz gibi me¬
zarının da nerede olduğundan haberdar değiliz. Bu konuda çeşitli görüşler
öne sürülmektedir. Mısır'da öldüğü oraya gömüldüğü veya İstanbul'a döner¬
ken yolda öldüğü mezarının nerede olduğunun bilinmediği veya İstanbul'a
döndükten sonra İstanbul'da öldüğü ve Meyyitzade kabri yakınındaki aile
kabristanına defnedildiği gibi görüşler bulunmaktadır.

Hangisinin gerçek olduğunu bilemiyoruz.

Ancak bildiğimiz tek gerçek var...

Seyyah-ı âlem nedim-i benî-âdem Evliya Çelebi, XVII. yüzyılda, üç kıtada,
yedi iklimde, on sekiz padişahlıkta, yaklaşık yirmi beş milyon kilometre ka¬
relik bir coğrafyada dolaşarak yazdığı
Seyahatname'yi dünya kültürüne miras
bırakıp son yolculuğuna çıktı, sessiz sedasız...

Türk edebiyatına en büyük, en kapsamlı ve en ilgi çekici Seyahatname'yi
kazandıran Evliya Çelebi'yi saygıyla anarken bir de dileğimiz var...

Gördüğü rüyada şefaat dileyecekken seyahat isteyen ve dünyayı dolaşan
Evliya Çelebi'nin ebedî hayata giden bu son yolculuğunda çok sevdiği Pey¬
gamberimiz Hz. Muhammed'in şefaatine nail olması...

Evliya Çelebi'ye şefaat ya Resullah...

A) Metin alıntıları

Seyahatname'den alıntılarda belirtilen Romen rakamları eserin ciltlerini, Arap rakamları ise
varak sayılarını göstermektedir. Bu alıntılar şu yayınlardan yapılmıştır:

I    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (1. Kitap), hzl. Robert Dankoff - Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı,

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (1.
Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.

II    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (2. Kitap), hzl. Zekeriya Kurşun - Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı,

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (2.
Kitap), hzl. Yücel Dağlı - Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.

III    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (3. Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Yapı Kredi Ya¬

yınları, İstanbul, 1999; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (3. Kitap), hzl. Seyit
Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.

IV    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (4. Kitap), hzl. Yücel Dağlı - Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Ya¬

yınları, İstanbul, 2001; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (4. Kitap), hzl. Seyit
Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.

V    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (5. Kitap), hzl. Yücel Dağlı - Seyit Ali Kahraman - İbrahim Sez¬

gin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi,
(5. Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.

VI    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (6. Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı Yapı Kredi Ya¬

yınları, İstanbul, 2002; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (6. Kitap), hzl. Seyit
Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.

VII    - Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (7. Kitap) hzl. Seyit Ali Kahraman, Yapı

Kredi Yayınları, İstanbul, 2011.

VIII    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (8. Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı - Robert Dan-

koff, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.

IX    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (9. Kitap), hzl. Yücel Dağlı - Seyit Ali Kahraman - Robert Dankoff,

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.

X    - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (10. Kitap), hzl. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı - Robert Dan-

koff, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007.

B) Yararlanılan kaynaklar

Baysun, M. Cavid (1947), "Evliya Çelebi", İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı yayını, C. IV,
s. 400-412.

_(1955), "Evliya Çelebi'ye Dâir Notlar", Türkiyat Mecmuası, 12, İstanbul Üniversitesi Tür¬
kiyat Enstitüsü yayını, İstanbul, s. 257-264.

Dankoff, Robert (2008), Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğü, katkılarla İngilizceden çeviren:
Semih Tezcan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

_(2010), Seyyâh-ı Âlem Evliyâ Çelebi'nin Dünyaya Bakışı, çeviren: Müfit Günay, Yapı Kredi

Yayınları, İstanbul.

Develi, Hayati (1995), "Evliya Çelebi Seyahatname'sinin Türkiye'de Yapılan Yayınlarına Bir Bakış",
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK yayını, S. 527, s. 1239-1244, Ankara.

Duman, Musa (1997), "Evliya Çelebi Seyahatname'sinin Türkçe Açısından Önemi”, Türk Dili Araş¬
tırmaları Yıllığı-Belleten 1995,
s. 153-178, Ankara.

Eren, Hasan (1972), "Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları", Bilimsel Bildiriler, Türk Dil Kurumu ya¬
yınları, s. 113-119, Ankara.

Eren, Meşkûre (1960), Evliya Çelebi Seyahatnamesi Birinci Cildinin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma,
İstanbul.

Gözaydın, Nevzat (2000), "Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Üzerine", Türk Dili Dil ve Edebiyat Der¬
gisi,
Türk Dil Kurumu yayını, Ankara.

Hammer, Joseph v. (1814), "Merkwürdiger Fund einer türkischen Reisebeschreibung", Intelli¬
genzblatt zur Wiener Allgemeinen Literaturzeitung,
2, 2.1, s. 9-15.

Horata, Osman (2002), "Evliya Çelebi Seyahatname'sindeki Manzum Kısımlar", Türkbilig Dergisi,
2002/3, s. 34-44, Ankara.

Işın, Priscilla Mary (2009), "Evliyâ Çelebi'nin Diliyle 17. Yüzyıl Yiyecek Manzaraları", Çağının Sı-
radışı Yazarı Evliyâ Çelebi,
hzl. Nuran Tezcan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 189-202.

İlgürel, Mücteba (1995), "Evliya Çelebi", İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.
XI, s. 529-533, İstanbul.

İsen, Mustafa (1989), "Edebiyat Tarihimizin Kaynaklarından Evliya Çelebi Seyahatnamesi", Türk¬
lük Araştırmaları Dergisi,
Evliya Çelebi Semineri Bildirileri, Marmara Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi yayını, İstanbul, 229-233.

Kahraman, Seyit Ali (2009), "Evliyâ Çelebi Seyahatname'sinin Yazılış Hikâyesi", Çağının Sıradışı ya¬
zarı Evliyâ Çelebi,
hzl. Nuran Tezcan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 203-216.

Kiel, Machiel (2009), "Machiel Kiel'in Balkanlar'da Evliyâ Çelebi ile Geçen 40 Yılı", çeviren: Hilal
Aydın,
Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi, hzl. Nuran Tezcan, Yapı Kredi Yayınları, s. 229¬
237, İstanbul.

Kuran, Ercüment (1989), "XVII. Asır Anadolu Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Çelebi", Türklük Araş¬
tırmaları Dergisi
, Evliya Çelebi Semineri Bildirileri, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi yayını, İstanbul, s. 249-252.

Pakalın, Mehmet Zeki (1946), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı
yayını, İstanbul.

Tanpınar, Ahmet Hamdi (1960), Beş Şehir, İş Bankası Kültür Cep Kitapları, Ankara.

TDK (2010), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu yayını, on birinci baskı, Ankara.

Tütüncü, Mehmet (2009), "Seyahatnâme'de Kitabeler ve Evliyâ'nın Hattat ve Hakkâklığı Hak¬
kında",
Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi, hzl. Nuran Tezcan, Yapı Kredi Yayınları, İs¬
tanbul.