ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa |>>3. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (185)Makale (250)
Yard. Doç. Dr. Kezban Acar
 1. Globalization And Language: English in Turkey (29.03.2007)
Doç. Dr. Fatma Acun
 1. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne: Değişme ve Süreklilik (01.06.2006)
 2. Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı (13.04.2007)
 3. Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi (12.09.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Dil Bayramı Açış Konuşması
 2. Beşinci Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nı Açış Konuşması (22.03.2006)
Prof. Dr. Fikri Akdeniz
 1. Osmanlı Dönemi Bilim Tarihinden Bir Kesit Büyük Türk Matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901) Kimdir? (05.06.2006)
 2. Pisagor (Pythagoras) ve Pisagorculuk Felsefesi (02.02.2007)
Doç. Dr. Buket Akkoyunlu-Doç. Dr. Serap Kurbanoğlu
 1. Bilgi Okuryazarlığı (09.03.2006)
Dr. Mustafa S. Akpolat
 1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığından Bir Kesit: Adana - Mersin Demiryolu İstasyon Binaları (16.04.2007)
Mustafa Aksoy
 1. Bilim Tanımı ve Sınıflaması (14.06.2007)
Doç. Dr. Serpil Altuntek
 1. İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika (12.01.2007)
 2. Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya'daki Yenileşme Hareketleri Üzerine Bir Karşılaştırma (12.01.2007)
 3. Kültür ve Zihin: Goodenough, Levi-Strauss ve Geertz (08.05.2007)
Araş. Gör. Fatih Rukancı-Araş. Gör. Hakan Anameriç
 1. E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı (24.05.2007)
 2. Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü (24.05.2007)
Prof. Dr. Ayda Arel
 1. Anadolu’da Geleneksel Konut Düzeninde Kültürel Etmenler (14.04.2006)
Prof. Dr. M. Oluş Arık
 1. Türk Kültürüne Yönelik Arkeolojik Çalışmalar ve Sorunları (14.04.2006)
Murat Arıkan
 1. Osmanlı Saray Düğünlerinde Yemekler (18.05.2007)

Prof. Dr. Ahmet Arslan
 1. Cumhuriyet Sonrası Türk Felsefe Hayatı ile İlgili Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler (22.05.2006)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Günümüz İnternet Ortamında Türkoloji Araştırma Merkezleri Web Sitelerinin Türk Kültürünün Tanıtımına Katkıları (02.05.2006)
Cengiz Yakıncı, Mehmet Aslan, Uğur Bıçak
 1. Tıpta Dil Birliğinin Sağlanması (14.08.2006)
Oktay Aslanapa
 1. İslamiyetten Önce Türk Sanatı (26.05.2005)
Prof. Dr. Sina Akşin
 1. Atatürk Dönemi Tarihçiliği (16.03.2006)

Adnan Ataç
 1. XIX. Yüzyılın Son Yarısında Türk Tıp Eğitiminde Yenilik Hareketleri (09.03.2006)
Prof. Dr. Tomur Atagök
 1. Müzelerin Toplumsallaştırılması : Türkiye Müzelerinde Geciken Olgu (27.04.2006)
Nidai Sulhi Atmaca
 1. Türk Dili Niçin Özleştirilmelidir (18.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aydın
 1. Doğu ve Batı Felsefesinde Altın Çağ Mitleri (31.01.2007)
 2. Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi (06.02.2006)
 3. Güneş Ülkesi: Eğitim Odaklı Bir Ütopya (09.02.2007)
 4. Eğitimde Modern ve Post-modern Modeller (09.02.2007)
 5. Postmodernizmin Eğitimdeki Uzantısı: Felsefi Yapılandırmacılık (09.02.2007)
 6. Gazzali ve David Hume'da Nedensellik Kuramı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme (09.02.2007)
 7. İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe: Yükseliş ve Duraklama (09.02.2007)
 8. Gazzâlî, Misyonu ve Toplum Projesi (27.02.2007)
 9. Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminde Seçkincilik ve Sıradancılık Öğretisi ve Kimi Sonuçları (27.02.2007)
 10. Modern Türkiye’de Eğitimbilimsel Bir Sorun: İslam-Bilim İlişkisi (27.02.2007)
 11. Klasik İslam Düşüncesinde Bilgi ve Bilim Karşıtı Bir Düşünür: Gazzâlî (27.02.2007)
Prof. Dr. İnayet Aydın
 1. Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler (20.02.2007)
Mehmet Aydın
 1. Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları (26.05.2005)
Prof. Dr. Atilla Aydınlı
 1. Bilim, Teknoloji ve Türkçe (17.08.2004)
Dr. Gülnisa Aynakulova
 1. Gregoryen Kıpçaklar ve Oniki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine (20.09.2007)
Doç. Dr. R. Levent Aysever
 1. Bu Çağın Metinleri (12.01.2007)
Prof. Dr. Gürsel Aytaç
 1. Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı : Edebi Çeviri Etkinliği
Aylin Görgün Baran
 1. Sanayi Sonrası Enformasyon Toplumu Üzerine Tartışmalar (31.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı
 1. Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar (06.01.2004)
Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan
 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kolonizatör Türk Dervişleri (16.01.2006)
 2. İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler (20.04.2007)
Prof. Dr. Erdoğan Başar
 1. Eğitim Görüşleri ve Uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ’ın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri (15.02.2007)
 2. Eğitim Görüşleri ve Uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem (15.02.2007)
Enis Batur
 1. Doğu ve Batı Kültürlerinde Düşsel Yaratıklar
Prof. Dr. Tuncer Baykara
 1. Yunus Emre Döneminde Anadolu (22.03.2006)
 2. 93 Harbi'nden Önce ve Sonra Anadolu (16.04.2007)
Prof. Dr. Mikail Bayram
 1. Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı (19.01.2006)
Prof. Dr. Murat Belge
 1. Türkçe Sorunu (20.09.2005)
Araş. Gör. Doğan Bıçkı
 1. Modernizm ve Postmodernizm (14.02.2007)
Prof. Dr. Cahit Bilim
 1. İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş (18.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Bu Bir Soykırım Değil mi? Ahıska Türklerinin Dramı (27.04.2007)
Prof. Dr. Naci Bostancı
 1. Kitle İletişim Araçlarının Kültür Üzerine Etkisi (28.04.2006)
Turgay Bozoğlan
 1. Bilim Kültürü Açısından Ülkemizin Düzeyine Bir Bakış (09.05.2007)
Prof. Dr. Süleyman Bozdemir
 1. Bilim, Kültür, Bilim Kültürü İlişkileri (03.03.2006)
 2. Yaşarken ve Sonrası (13.11.2006)
Bertolt Brecht
 1. Şiir ve Mantık
Asa Briggs
 1. Kültür (Çev. Sevim Kebeli) (26.09.2007)
Ebru Burcu
 1. Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa (04.01.2006)
Christopher Caudwell (Çev. Mehmet Doğan)
 1. Şiirin Temel Özellikleri (04.06.2007)
Prof. Dr. Zeynel Cebeci
 1. Türkiye Ulusal E-üniversitesi İçin Bir Model Çalışması (13.09.2007)
M. Hamit Çalışkan
 1. Webster'ın Karamsar Dünyası
Prof. Dr. M. Abdulhaluk Çay
 1. Anadolu Selçukluları'nda Medreseler: Medreseler Hakkında Genel Bilgiler (13.04.2007)
Prof. Dr. Nilgün Çelebi
 1. Sosyoloji ve Kültür (09.03.2006)
Ahmet Çelik
 1. Bilgi Toplumu Üzerine Bazı Notlar (31.05.2006)
Doç. Dr. Celalettin Çelik
 1. Gökalp’in Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi (12.09.2007)
Muazzez İlmiye Çığ
 1. Orta Asya Türk Efsanelerinde Sumer Efsanelerinden İzler (09.03.2006)
Dr. Selçuk Çıkla
 1. Okumayı Sevdirme Yolları (25.07.2007)
 2. Milli Kütüphane'nin Artıları ve Eksileri (02.08.2007)
 3. Sosyal Bilimciler için Word'de Dizin Hazırlama (10.08.2007)
 4. Gelişen Eğitim Anlayışı İçinde Türkçe Öğretmenin Yeri ve Önemi (28.08.2007)
Dr. Hakkı Çiftçi
 1. Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Stratejisi (14.09.2007)
Prof. Dr. Beylü Dikeçligil
 1. Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimlerin Dünü ve Bugünü (15.03.2006)
Öğr. Gör. Nurşen Dinç
 1. Geleneksel Anlatılar ve Etkileşimli Anlatılar Arasındaki Benzerlikler ve Ayrımlar (16.04.2007)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. İran'da Türkler (17.08.2004)   
Prof. Dr. Abide Doğan
 1. Türk Tiyatrosunda Hurrem Sultan (15.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Nermin Şaman Doğan
 1. Bezemeye Bakış: Anadolu'da İlhanlı İzleri (01.03.2007)
 2. Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı (01.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Doğanay
 1. Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi (04.03.2005)
Yücel Dursun
 1. Gadamer'in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik'in Görevi (13.04.2007)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Bosna’da Etno-Linguistik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine (20.02.2007)
Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu
 1. Mevlana'da Eylem Boyutuyla İnsan (17.01.2006)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken Milli Kimlik Oluşturmada Dilin Önemi (20.09.2005)
A. Murat Eren
 1. GNU Felsefesi ve Linux İşletim Sistemi (21.03.2006)
Prof. Dr. Mustafa Ergün
 1. Bilim Felsefesi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy
 1. Yerelden Evrensele Geçmişten Geleceğe Kavşaktaki Şehir “Gaziantep” (16.06.2007)
Temuçin F. Ertan
 1. Osmanlı Devleti'nde Anayasalı Rejime Geçiş (1876 Kanun-i Esasi'si) (13.04.2007)
Dr. Yılmaz Göbenez
 1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknoloji (14.02.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar
 1. Osmanlı Devletinde Yörüklerin Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçirilmesinde Uygulanan Vergi Politikaları ve Sosyal Sonuçları (04.04.2007)
Dr. Orhan Gökçe
 1. İçerik Çözümlemesinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri ve Önemi (25.01.2007)
 2. Kitle Haberleşme Araçlarının Etkileri ve Teori Sorunu (25.01.2007)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Türklerin ve Moğolların Tarihi İki Boyu (09.05.2007)
 2. Şamanizm ve Eski Türk Dini (09.05.2007)
 3. Hazar Çalışmaları (10.09.2007)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Sözün Dişleri...Türk Milletini Uyandıran Adam: Attila İlhan (31.10.2005)
 2. Kitap Okuma Cezası Nitelikli Aydın Sayısını Arttırır mı? (14.06.2007)
 3. Türkler ve Ermenilerin “Birlikte Yaşama Sanatı” (14.06.2007)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. AB Tartışmaları Sırasında Almanya'daki Türkçe...veya Biz Nereye? (25.11.2004)
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Kuruluşunun Yetmiş Beşinci Yılında İ.Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi (12.12.2006)
 2. Prof. Dr. H. Nejat Göyünç Bibliyografyası (15.01.2007)
 3. Roger Finch ve İngilizceye Tercüme Ettiği Türkçe Şiirler (12.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Cemil Gülseren
 1. Balkanlardaki Türk İzleri (04.06.2007)
Araş. Gör. Dr. Metin Gültekin
 1. Charles Baudelaire ve Modernizm (27.02.2007)
Doç. Dr. Adnan Gümüş
 1. Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Bilim Tarihi (14.02.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Günay
 1. Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu (12.01.2007)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Türk Kültürü Açısından Yunus Emre (23.12.2005)
Doç. Dr. Cemal Güzel
 1. Aristoteles’te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik (12.01.2007)
 2. Platon'un Bilgi Görüşü (13.04.2007)
Zeki Hafızoğulları
 1. Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk Düzeni (22.05.2006)
Johan Huizinga
 1. Kültür Olgusu Olarak Oyunun Doğası ve Anlamı
Prof. Dr. Ahmet İnam
 1. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni (20.03.2006)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Tarihte ve Folklorda Balkan (03.10.2005)
Prof. Dr. Erdal İnönü
 1. Cumhuriyette Bilim Kültürünün Oluşması (14.03.2006)
Prof. Dr. Sevgi İyi
 1. Yüzyılımızda İki Antropoloji Anlayışı Heidegger ve Mengüşoğlu (10.04.2007)
 2. Aydın Bir Düşünür/Aydınlatan Bir Söylem: Betül Çotuksöken (13.04.2007)
Prof. Özkan İzgi
 1. Çin ile Batı Arasındaki İpek Yolları (8. Yüzyıla Kadar) (13.04.2007)
Prof. Dr. Gunnar Jarring
 1. İsveç'te Türkoloji Araştırmaları (26.12.2006)
M. Kagan
 1. Estetik Düşüncesi Tarihine Kısa Bir Bakış
 2. Estetik Bilincin Öntarihi
 3. İmgesel Modellendirme
Prof. Dr. Esin Kahya
 1. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Cerrahi Çalışmalardan Bazı Örnekler (07.03.2006)
 2. Cumhuriyet Döneminde Bilim Tarihi ve Gelişmesi (14.03.2006)
 3. On Beşinci Yüzyılda Osmanlılarda Bilimsel Faaliyelerin Kısa Bir Değerlendirilmesi (19.04.2007)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türkiyat-Oryantalizm-Misyonerlik Kavşağında Emperyalizm (31.05.2006)
 2. Vizyon – Misyon ve Günümüzün Bazı Milli Kültürel Meseleleri (07.06.2006)
 3. Ortak Değerlerin Derinliklerine Doğru (14.06.2007)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Kültürel Mirasın E-Ortama Taşınması (26.04.2007)
Prof. Dr. Metin Karadağ
 1. Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları (08.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Figen Karadayı
 1. Sosyo-tarihsel Yaklaşım ile Kültürel Psikoloji (13.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Karagöz
 1. Osmanlı Fikir Hayatında "Kadızadeliler" (16.01.2006)
Doç. Dr. Gümeç Karamuk
 1. Modern Demokrasinin Batı'daki Düşünce Temellerine Genel Bir Bakış (13.04.2007)
Prof. Dr. Cem Karasu
 1. Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Kadını Hakkında Bazı Gözlemler (18.09.2007)
Tolga Kıyak
 1. Türkiye'de Bilim ve Teknoloji (14.02.2007)
Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı
 1. Türklerin Müslüman Oluşu (18.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Yunus Koç
 1. Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar, Temel Sorunlar (13.04.2007)
Araş. Gör. Gülsün Koçer
 1. Millî Mücadele Konulu Tiyatro Oyunlarında Kadın Karakterler Üzerine Bir İnceleme (26.04.2007)
Prof. Dr. Emre Kongar
 1. İnsan Eşit Dil, Dil Eşit İnsandır (03.05.2005)
 2. Kültür ve Bilim İnsanının Sorumluluğu (03.05.2005)
Prof. Dr. Özcan Köknel
 1. Bilgi Çağı (05.10.2004)
Prof. Dr. Aydın Köksal
 1. İnternet Türk Diline Zarar mı Veriyor, Yarar mı Sağlıyor? (17.08.2004)
 2. Bilişim Devrimi, Küreselleşme ve Uygarlıklar Çatışması Ortamında Kimliğini Arayan Türkiye (25.10.2005)
Dr. Sevdiye Köksal
 1. Yazın ve Gerçeklik (22.03.2007)
Prof. Dr. Onur Bilge Kula
 1. Türkçe'nin Bilim Dili Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları Bağlamında Bir Yaklaşım (18.01.2007)
Nedim Kula
 1. Fransız Şiirine Yansıyan Evrensel İlkeleriyle Parnas
Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu
 1. WWW Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi (25.01.2007)
Doç. Dr. Şener Büyüköztürk-Yard. Doç. Dr. Ömer Kutlu   
 1. Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem Sorunu (20.02.2007)
Öğr. Gör. Dr. Özgür Külcü
 1. Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği (25.01.2007)
Meltem Kütahneci
 1. Kültürde Bakış (29.08.2007)
Yard. Doç. Dr. N. Oya Levendoğlu
 1. Tarih İçinde Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri (28.03.2007)
Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu
 1. Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (13.04.2007)
Araş. Gör. Celal Metin
 1. Sözlü Tarih ve Türkiye’deki Gelişimi (12.09.2007)
 2. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Döneminde Demirci’de Siyasal Değişim: Bir Sözlü Tarih Çalışması (12.09.2007)
Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. Tiyatronun Gerekliliği (07.05.2007)
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
 1. Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce (16.01.2006)
A. Turan Oflazoğlu
 1. Türkiye'de Oyun Yazarlığının Gelişimi ve Sorunları (17.08.2004)
Öğr. Gör. Emel Mülayim Oral
 1. Anadolu Üniversitesi 2006 Uluslararası Seramik Çalıştayı’nın Ardından (20.04.2007)
Prof. Dr. Ahmet L. Orkan
 1. Bilişim ve Toplum (14.02.2007)
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
 1. Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-1? (02.04.2007)
 2. Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır: Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-2 ? (09.04.2007)
 3. Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları (23.05.2007)
 4. Sınav Nedir, Ne Getirir, Ne Götürür ? (15.07.2007)
 5. Neden ÖSS Sınavı Şekli Değişmeli ? (15.07.2007)
 6. Çukurova’nın Bereketli Topraklarını Korumak Hepimizin Birinci Görevi Olmalıdır (17.07.2007)
Dr. Hasan Basri Öcalan
 1. Anadolu Selçukluları Zamanında Tasavvuf Düşüncesi (16.01.2006)
Hale Özkasım-Semra Ögel
 1. Türkiye'de Müzeciliğin Gelişimi (09.08.2006)
Kürşat Öncül
 1. Süremsel ve Anlamsal Boyutta Dövmenin Kültürümüzdeki Değişimi (20.04.2007)

Prof. Dr. Rıfat Önsoy
 1. Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876 (18.01.2007)
Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın
 1. Türklerin İslamiyeti Kabulü (23.12.2005)
Prof. Dr. Metin Özbek
 1. Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji (12.01.2007)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Türkiye'de Siyasal Parti Kültürü (25.09.2007)
Mevlüt Özhan
 1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Geleneksel Türk Tiyatrosu (07.05.2007)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri (27.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk
 1. Eşkiyalar, Kabadayılar, Külhanbeyiler ve Silah Toplama (19.03.2007)
 2. Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler (19.03.2007)
Dr. H. B. Paksoy
 1. Pan Adlı İki Kurgusal Yaratık: Uydurma "Belgelerin" Türkler Zararına Kullanılmaları (14.02.2007)
 2. Türk Tarihi, Toplumların Mayası ve Uygarlık (14.02.2007)
 3. Türkbilimci Abubekir Ahmedcan Divay (14.02.2007)
 4. Deyimlerin Kimliği: Varsayımcılık, Kuramcılık (09.04.2007)
Alessandro Porteli
 1. Sözlü Tarihi Farklı Yapan Şey (Çev. Dr. Kürşat Korkmaz) (21.09.2007)
Dr. Fatih Rukancı
 1. Ulusal Kültürümüzün Yaşam Kaynağı Arşivlerimiz (05.09.2006)
Yard. Doç. Dr. Tülin Sağlam
 1. Dramatik Eğitim: Amaç mı, Araç mı? (24.05.2007)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Atatürk'ün Dil ve Kültür Anlayışı (17.08.2004)
Prof. Dr. Mehmet Saray
 1. Küreselleşme ve Türk Tarihçiliği (28.04.2006)
Doç. Dr. M. Saffet Sarıkaya
 1. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Rolü (16.01.2006)
Şadi Evren Şeker, Dr. Birol Aygün; Prof. Dr. A. C. Cem Say
 1. Türkçe Doğal Dil Arayüzlü bir Kişisel Takvim Programının, Tasarım ve Kodlaması (14.03.2006)
Doç. Dr. Abdurrahman Tansu Say
 1. Sosyal Bilimlerde Bilim Yöntemi (29.03.2007)
Refik Ahmet Sevengil
 1. Anadolu'da Dini Temaşa
 2. Temsil Edilen Destanlar: Çin ve Moğol Tiyatrosunda Türklerin Etkileri
 3. Selçuklu Türklerinde Dramatik Eğlenceler
 4. Dört Bin Yıl Önce Türklerde Tiyatro
 5. Eski Çağlarda Dram Sanatı
 6. Yunan Tiyatrosunun Kaynağı
 7. Eski Çağlarda Tiyatro Sanatının Kaynağı
Dr. Ayten Sezer
 1. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Misyonerlerin Türkiye'deki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (13.04.2007)
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
 1. Sanatın Kaynağı Sorunu Oyun ve Dans (16.04.2007)
Prof. Dr. Edibe Sözen
 1. Popüler Kültüre Yorumcu Yaklaşım (22.05.2006)
Julie Stewart (Çev. Kemal Menemencioğlu)
 1. Moğol Şamanizminin Ana Hatları (20.04.2007)
Prof. Dr. Mehmet Şeker
 1. Hacı Bektaş Veli'nin Makalatına Göre İnsan ve Toplum Hayatı (18.01.2006)
 2. Ahilik ve Kültür Tarihimizdeki Yeri (14.04.2006)
Dr. Tülay Bektaş Şeker
 1. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Çerçevesinde Bilgiye Erişimin Yeni Boyutları (29.03.2007)
Prof. Dr. Sevda Şener
 1. Nasıl Bir Çocuk Tiyatrosu
 2. Tiyatronun Kaynağına İlişkin Kuramlar (23.12.2005)
Sargut Şölçün
 1. Didaktik Edebiyat ve Diyalektik
Mustafa Tatçı
 1. Yunus Emre (06.01.2006)
Pelin Şahin Tekinalp
 1. Tuvallerde Yıldız Sarayı (16.04.2007)
Prof. Dr. Harun Tepe
 1. Türkiye'de Etik Çalışmaları (12.01.2007)
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Ailesinin Dünü, Bugünü Geleceği (Sosyo – Kültürel Açıdan) (28.04.2006)
Prof. Dr. Oya Tokgöz
 1. Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi (28.04.2006)
Doç. Dr. Enver Töre
 1. Atatürk ve Sonrası Dönemi Tiyatro Faaliyetleri (04.01.2006)
Prof. Dr. Muzaffer Tufan
 1. Balkanlarda Osmanlı-Öncesi Türk İzleri (28.03.2006)
Prof. Dr. Sadık Tural
 1. Kahramanlık Nedir? (15.06.2007)
Araş. Gör. Elif M. Tüfekçi
 1. Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları (24.05.2007)
Prof. Dr. Nazan Uçak
 1. Sosyal ve İnsanbilimleri Alanlarında Bilgi Gereksinimi ve Kullanımı (25.01.2007)
Doç. Dr. Demet Ulusoy
 1. Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar (11.01.2007)
Doç. Dr. Fahri Unan
 1. İstanbul'un Fethi, Fatih Külliyesi ve İmparatorluk (13.04.2007)
Doç. Dr. Yavuz Unat
 1. Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi (25.05.2007)
Seda Uyanık
 1. Metalaştırılan Kültür (21.09.2007)
Dr. Erdoğan Uygur
 1. Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci (19.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Fatma Ürekli
 1. Tanzimat Dönemi Osmanlı Eğitim Sistemi ve Kurumları (11.08.2006)
Prof. Dr. Ünsal Yavuz
 1. Atatürk Sonrası Tarihçilik (28.04.2006)
Prof. Dr. Yıldırım Yavuz
 1. Son Dönem Osmanlı ve Çağdaş Türk Mimarlığında "Orientalist" Yaklaşımlar (06.04.2006)
Prof. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu
 1. Demokrasi Kavramı (22.05.2006)
Nilüfer Yeşil
 1. Tiyatrodan Ekranlara Aktarılan Gölge Oyunu: Pepsi'nin Reklam Dizisinde "Biz" (21.09.2007)
Vural Yıldırım
 1. Müzikal Kavramlar (14.10.2005)
Vural Yıldırım-Tarkan Koç
 1. Müzik, Felsefe, Estetik (13.04.2006)
Prof. Dr. Cemal Yıldırım
 1. Uygarlık Açısından Felsefenin İşlevi (05.06.2006)
Vural Yıldırım
 1. Sanat Kendini Sorguluyor (04.09.2006)
Okt. Özgür Yıldız
 1. Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri (04.06.2007)
Prof. Dr. Süleyman Yıldız
 1. Kültürün Küreselleşmesi ve Toplumsal Boyutta Medya Etkinliğine Yansımaları (08.05.2007)
 2. Türk ve Alman Toplumlarında Kültürel İlişkiler, İmgeler ve Medya (17.07.2007)
 3. Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği (20.09.2007)
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
 1. Bilgi Toplumu: Eleştirel Bir Yaklaşım (13.06.2006)
 2. Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye (10.01.2007)
 3. Toplumsal İletişim ve Kütüphane (25.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Tuncay Yüce
 1. Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler (28.03.2007)
İsmail Hakkı Yücel
 1. Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu (16.01.2006)
Ayşegül Yüksel
 1. Tiyatro ve Devlet (17.05.2007)
Avner Ziss
 1. Estetiğin Temel Kategorisi : İmge
Kültür Bakanlığı
 1. Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi (05.04.2006)
TÜBİTAK
 1. Bilgi Toplumu Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme (Dünya ve Türkiye) (16.01.2006)
 2. Bilişim Okur-Yazarı (07.02.2006)
 3. Pardus Ulusal İşletim Sistemi (05.03.2006)
www.ozguryazilim.org
 1. Bilişim, Bilgisayar, Yazılım ve Özgür yazılım (25.02.2006)
Milliyet
 1. Bilgi Teknolojileri Kültürün Hizmetinde (28.02.2006)

>> 2. sayfa |>>3. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa