ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (509) Makale (1253)
Gökhan Abanoz
 1. Rus İşgaline Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı (tanıtma) (16.01.2012)
Mehmet Ak
 1. 19. Yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını (16.01.2012)
İlhan Aksoy
 1. Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi (17.01.2012) (HTML)
Zeynep Aksoy
 1. Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim (16.01.2012)
Şinasi Altundağ
 1. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hakkında Kısa Bir Etüd (19.01.2012)
 2. Coğrafya ve Felsefe (19.01.2012)
 3. Münchengratz Muahedesi (19.01.2012)
Mustafa Selçuk Ar
 1. Etiler'de Bahar Bayramı Törenleri (19.01.2012)

Ergin Ayan
 1. Selçuklu Bünyesinde ve Dağılma Döneminde Oğuzların Yazır Boyu (16.01.2012)
 2. Karaim Takvimi (16.01.2012)
 3. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Huzistan Avşarları (16.01.2012)
 4. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Batı İran’daki Yıva Boyu (16.01.2012)
 5. Gurluların Menşei Meselesi (17.01.2012)
 6. Küreselleşme-Ulus Devlet Karşıtlığının Gerçeklikleri (18.01.2012)
Mehmet Aydın
 1. Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Karaağaç Mezbahası’na Yönelik Tartışmalar (18.01.2012) 
Cihat Aydoğmuşoğlu
 1. Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi (16.01.2012)
Muhammet Bahadır
 1. Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi (17.01.2012)
Fatih Balcı
 1. The Effects of Education on Police Officer Job Satisfaction: The Case of Turkish National Police (17.01.2012)
Kemal Balkan
 1. Babilde Feodalizm Araştırmaları Kas'lar Devrinde Babil (19.01.2012)

Mehmet Ali Balkanlıoğlu
 1. Influence of Alevi-Sunni Intermarriage on the Spouses’ Religious Affiliation (16.01.2012)
Selçuk Balı
 1. Econophysics, Thermoeconomics and Phynance (16.01.2012)
 2. Pioners of Finance Theory (17.01.2012) (HTML)
Özlem Başarır
 1. XVIII. Yüzyılda Diyarbekir Voyvodalığı’nın Mekânsal Örgütlenmesi (16.01.2012)
Muzaffer Şerif Başoğlu
 1. Farklar Psikolojisine Giriş (19.01.2012)

Mediha Berkes
 1. Elvan Köyünde Sosyal Bir Araştırma (19.01.2012)

Emin Bilgiç
 1. Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar (19.01.2012)

Behice Sadık Boran
 1. Sosyal Evrim Meselesi (19.01.2012)
 2. Sosyoloji Anlayışında İkilik (19.01.2012)
Nurgül Bozkurt
 1. 7704 Numaralı Temettüat Defterine Göre Evciler'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı (16.01.2012)
Jean Camborde
 1. Baudelaire'de Şiir (19.01.2012)
Davut Yiğitpaşa-Süleyman Can
 1. Van Müzesi Buluntuları Işığında Van-Muş Bölgesinde Erken Tunç Çağı ve Karaz Kültürü (16.01.2012)
Recep Cengiz
 1. Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik (Tokat Örneği) (16.01.2012)
Yasaman Choubsaz
 1. Modularity of Mind (18.01.2012)
Neşet Çağatay
 1. Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku (19.01.2012)

Ahmet Serkan Ece-Canan Çeşit
 1. Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve Sonuçları (17.01.2012)
Salahaddin Çetintürk
 1. Osmanlı İmparatorluğunda Yürük Sınıfı ve Hukuki Statüleri (19.01.2012)
Niyazi Çıtakoğlu
 1. Coğrafyanın Bugünkü Anlamı (19.01.2012)

Gözde Çolakoğlu
 1. Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Osmanlı-Türk Musikisi İcra Mekânlarının Kadın İcracılar Üzerindeki Etkisi (18.01.2012) 
Şadiye Deniz
 1. Ortadoğu'nun Yeniden İnşaasının Yapı Bozumu: Büyük Ortadoğu Projesi Üzerine Bir Analiz (16.01.2012)
Nimet Dinçer
 1. Anadolu Damga Mühürleri (19.01.2012)

W. Eberhard
 1. Eski Çin Kültürü ve Türkler (19.01.2012) (HTML)
 2. Die Altchinesische Kultur und Die Türken (19.01.2012)
Mehmet Yavuz Erler-Kerim Edinsel
 1. Samsun’da Tütün Üretimi (1788-1919) (16.01.2012)
Zekiye Süleyman Eglar
 1. İptidai Cemiyetlerde Edebî Şekillerin İşlevi (19.01.2012)

İlhan Ekinci
 1. Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kile’den Tonilatoya, Moorsom Usulü’nün Uygulanması (17.01.2012)
Su Erol
 1. Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış (17.01.2012)
Sadullah Gülten
 1. XVI. Yüzyılda Prizren Kazası (16.01.2012)
H. G. Güterbock
 1. Eti Hiyeroglif Yazılarının Çözümü Bugün Ne Durumdadır? (19.01.2012)
Halil İnalcık
 1. Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak (19.01.2012)

Yakup Kahraman
 1. Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Felsefî Yapı: Pozitivist Paradigmanın İnşası (16.01.2012)
 2. Kâmuran Birand’ın Hermenötik Anlayışı (17.01.2012)
Şevket Aziz Kansu
 1. Cumhuriyetin 20. Yılı ve Türk İlminin Hizmetinde Gençlerimiz (19.01.2012)
Yılmaz Karadeniz
 1. İran’ın Taksimi Görüşmelerinde İngiltere’nin Rusya’ya Karşı Diplomatik Manevraları (1907) (16.01.2012)
 2. I. Hüsrev Dönemi’nde İpek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531-579) (17.01.2012)
Can Karahan
 1. Türk Halk Müziğinde Gelenek ve Ona İlişkin Bir Kavram Olarak “Kanonlaşma” (17.01.2012)
M. Karasan
 1. Ahlâk Üzerine Mektuplar I Descartes'dan Elisabeth'e (19.01.2012)

Yakup Karataş
 1. Zilanlı Eyüp Paşa’nın Tarihi Kişiliği Üzerine Notlar (16.01.2012)
Ulvi Keser
 1. Kıbrıs Tarihinin Bilinmeyen Bir Sayfasında Kıbrıs’ın Unutulan Askerleri ve İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Katırcılar (17.01.2012)
Salih Kesgin
 1. A Critical Analysis of the Schacht’s Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning throughout the History of Islamic Jurisprudence (16.01.2012)
Muhammad Khalafallah
 1. “Belâğat’ın Sırları”nda Abdülkahir’in Teorisi: Psikolojik Bir Yaklaşım (17.01.2012)
Füruzan Kınal
 1. Amarna Çağında Mısırın Önasya Münasebetleri (19.01.2012)

Osman Köse
 1. XVIII. Yüzyılda Çarşamba (Canik) (16.01.2012)
Zennure Köseman
 1. The Reapraisal of “Natural Versus Nurture” Debate in George Bernard Shaw’s Pygmalion and Willy Russel’s Education Rita (17.01.2012)
Mehmet Altay Köymen
 1. Kirman Selçukluları Tarihi (19.01.2012)

Arzu Kunt
 1. Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable (17.01.2012)
Nimet Akdes Kurat
 1. Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair (19.01.2012)
Nur Ahmet Kurban
 1. Mevâlî Müfessirlerin Kur’ân Tefsirinin Oluşumuna Katkıları ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler (17.01.2012)
Olivier Lacombe
 1. Felsefe Tarihi Mahiyeti Hakkında Düşünceler (19.01.2012)
 2. Zaman (19.01.2012)
Mehmet Nam
 1. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye Göre Din-Devlet-Hilâfet İlişkisi (17.01.2012)
Michael M. Ogbeidi
 1. The Relevance of Regional Integration as a Global Developmental Strategy: A Theoretical Analysis (17.01.2012)
Chiedozie Okoro
 1. A Critique of the Dialectics of Globalization (17.01.2012) (HTML)
Esma Öz
 1. Kültepe Kazılarında Ele Geçen Waklum Mektupları (17.01.2012)
Nuray Özaslan
 1. The Role of Architectural History in Building Modern Turkish Architecture (17.01.2012)
Koray Özcan
 1. Anadolu’da Erken Dönem Türk Kent Morfolojisi “Selçuklu Başkenti Konya” (16.01.2012)
Muhaddere N. Özerdim
 1. M. S. 4-5. Asırlarda Çin'in Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri (19.01.2012)
Yunus Özger
 1. Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo-Kültürel Durumları (17.01.2012)
Melahat Özgü
 1. Goethe'nin Sanat Görüşü (19.01.2012)

Tahsin Özgüç
 1. Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı (19.01.2012)

Ayşe Pul
 1. Kuyucu Murad Paşa’nın Anadolu’da Celâlilerle Mücadelesine Dair Bir Osmanlı Kaynağı (16.01.2012)
 2. Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu (17.01.2012)
Walter Ruben
 1. Hind'de Köy ve Şehir (19.01.2012)
Fatih Mehmet Sayın
 1. The Loss of Humanity in Modern Era: Education and the Educator (16.01.2012)
İbrahim Serbestoğlu
 1. Öteki Perspektifiyle Osmanlı Kadınının İranlılarla Evlenme Yasağı (16.01.2012)
Samim Sinanoğlu
 1. Curiatius Maternus (19.01.2012)
Suat Sinanoğlu
 1. Bukolik Şiirin Menşei Üzerinde Araştırmalar (19.01.2012)

Canan Tunç Şahin
 1. Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi (17.01.2012)
Nuran Taşlıgil-Güven Şahin
 1. Doğal ve Kültürel Özellikleri ile Lületaşı (17.01.2012)
Adem İşcan-Yaşar Şimşek
 1. Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı (16.01.2012)
Soyalp Tamçelik
 1. Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Bununla İlgili Olarak Saldırmazlık Doktrinin Esasları (17.01.2012)
Bülent C. Tanrıtanır
 1. İki Gönüllü Vatansız Yazarın Amerikalı Kimlikleri: F.Scott Fitzgerald ve Earnest Hemingway (18.01.2012)
Zafer Taşlıklıoğlu
 1. Lykia Kültleri (19.01.2012)

Sultan Murat Topçu
 1. Köprülüzade Abdullah Paşa’nın 15 Cemadiel-evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi’ne Göre İmar Faaliyetleri ve Bani Kişiliği (17.01.2012)
Selçuk Trak
 1. Giresun-Ordu ve Ardülkesinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları (19.01.2012)
Seniha Tunakan
 1. Irkların Doğuşu (19.01.2012)

Tufan Turan-Esin Tüylü Turan
 1. Libya’nın Tarihi Gelişimi İçerisinde Senusîlik, Türk-Senusî ve Türkiye-Libya İlişkileri (16.01.2012)
Vedat Turğut
 1. XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalân-ı Rum (16.01.2012)
Uğur Tuztaşı
 1. İdeal Osmanlı “Türk” Evinin Anadolu Evlerinden Ayrıştırımda Biçimsel ve Bilimsel Açıklamalar (18.01.2012) 
Süleyman Uygun
 1. Sırp İsyanı ve Hurşid Ahmet Paşa (17.01.2012)
Fatih Ünal
 1. Karadeniz’e Çıkan İlk Rus Savaş Gemisi “Krepost” ve Ukraintsev’in İstanbul Elçiliği (1699-1700) (16.01.2012)
Mucize Ünlü
 1. Selanik’in Gölgesinde Bir Sancak: Drama (1864-1913) (tanıtma) (17.01.2012)
Beert C. Verstraete
 1. Reassessing Roman Pederasty in Relation to Roman Slavery: The Portrayal of Pueri Delicati in the Love-Poetry of Catullus, Tibullus, and Horace (16.01.2012)

Nurcan Yazıcı
 1. Osmanlı Mimarlığında XVI. Yüzyılın Önemli Bir Banisi: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa ve Camileri (17.01.2012)
Harun Yıldız
 1. Amasya Yöresi Alevî Ocakları (16.01.2012)
Emine Malatyalı-Kaya Yılmaz
 1. Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Kavramlar ve Önemi: Kavramların Pedagojik Açıdan İncelenmesi (18.01.2012)

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa