ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (509) Makale (1394) Tarih
Orhan Aydın Acıpayamlı
 1. Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken ile İlgili Etnografik Araştırmalar
23.01.2012
Mustafa Akdağ
 1. Timar Rejiminin Bozuluşu
 2. Celali İsyanlarının Başlaması
 3. Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu
 4. Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
 3. 21.01.2012
 4. 23.01.2012
Necati Akder
 1. Ziya Gökalp Âlim ve İdealist Şahsiyeti
 2. Ord. Prof. Fuad Köprülü'nün İlmî Hayat ve Faaliyetindeki Felsefî Cepheye Umumî Bir Bakış
20.01.2012
Hikmet Akın
 1. Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma

21.01.2012
M. Şükrü Akkaya
 1. Hümanizm'in Çıkışı ve Yayılışı
 2. Hümanizm'den Önce Almanya'da Dil ve Edebiyatın Genel Durumu
 3. Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine
 4. Herder Şahsiyeti ve Eserleri
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
 3. 22.01.2012
 4. 23.01.2012
Ekrem Akurgal
 1. Sanat Tarihi Bakımından Sinan
 2. İslâm Sanatında Türklerin Rolü
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
Sedat Alp
 1. Hitit Kanunları Hakkında
 2. Hititler Hakkında Yeni Bir Kitap Münasebetiyle
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
Şinasi Altundağ
 1. Türkler'de Disiplin ve Adalete Dair Bir Kaç Örnek
 2. Osmanlıların İlk Devirlerinde Türklerin Kültür ve Sosyal Durumları Hakkında Bir Kaç Not
 3. Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 21.01.2012
H. G. Güterbock-S. Alp
 1. Şırzı'da Bulunan Hitit Hiyeroglif Kitabesi
21.01.2012
Mustafa Selçuk Ar
 1. Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar Üzerinde Yeni Araştırmalar

20.01.2012
Kemal Balkan
 1. Eti Hukukunda İçgüveylik
 2. At Kültürü ile İlgili, M. Ö. 14 Üncü Yüzyıldan Nippur'da Bulunmuş Akatça Metinlerin Terceme ve İzahı
 3. Harp Arabası Hakkında
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
İsmail Hakkı Balcatıoğlu
 1. Grafoloji Konusu, Metodu, Prensipleri

23.01.2012
Robert Hamilton Ball
 1. Convention and Revolt in Modern American Drama
23.01.2012
Bekir Sıtkı Baykal
 1. Bismarck'ın Osmanlı İmparatorluğunu Taksim Fikri
 2. Lord Salisbury'nin Osmanlı İmparatorluğunu Taksim Plânı
 3. Doksanüç Harbi Arifesinde Osmanlı Devleti ile Büyük Devletler Arasındaki Münasebetler
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
Danyal Bediz
 1. Süveyş Kanalının Önemi
23.01.2012
Emin Bilgiç
 1. Çivi Yazılı Kaynaklarda Geçen Başlıca Borç ve Ödünç Tabirleri
 2. Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları
 3. Sümerce ve Akadca Borç Mukavele ve Senetlerini Karakterlendiren Fiil, Formülleri
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
O. Burian
 1. İngiltere'de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler
 2. Türk-İngiliz Münasebetinin İlk Yılları
 1. 22.01.2012
 2. 23.01.2012
Jean Camborde
 1. «Kötülük Çiçekleri»ni Nasıl Okumalı
 2. Natüralizme ve Sembolİzme'den Bugünün Edebiyatına
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
Neşet Çağatay
 1. Osmanlı İmparatorluğunda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler
21.01.2012
Saadet Çağatay
 1. Abd-ül-Kayyum Nasıri
23.01.2012
Kemal Çağdaş
 1. Hindistan'da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşei Üzerine Bir Araştırma
23.01.2012
Hüseyin Dağtekin
 1. İstanbul'un Fethinde Kullanılan Yürürkuleler

23.01.2012
Reşat Nuri Darago
 1. XVIII. Asırda İki Fransız Ahlâkçısı
21.01.2012
B. C. E. Davis
 1. Bugünkü İngiliz Romanı

21.01.2012
Jozsef Deer
 1. İstep Kültürü
23.01.2012
Halil Demircioğlu
 1. Antropoloji ve Tarih (HTML)
 2. Bizde Latince Öğrenimi ve Öğretimi Hakkında
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
Faruk Demirtaş
 1. Osmanlı Devrinde Anadolu'da Oğuz Boyları (HTML)
 2. Üçoklu Oğuz Boylarına Ait (Bayad - Karkın) Vesikalar I Bayad
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
Güzin Dino
 1. Tanzimattan Sonra Gerçekçiliğe Doğru

23.01.2012
Robert B. Downs
 1. The Influence of Books (HTML)
23.01.2012
W. Eberhard
 1. Eski Çin Felsefesinin Esasları
 2. Çin Romanının Çin Hayatındaki Yeri
 3. Sülâleler Nasıl Kurulurdu?: Çin Tarihinin Bir Problemi
 4. Bugünkü Avrupa'da Etnoloji'nin Esas Cereyanları
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
 4. 21.01.2012
Yohannes Edfelt
 1. Bugünkü İsveç Şiiri

23.01.2012
Azra Erhat
 1. Vergilius Tefsirlerinin Gelişmesi

20.01.2012
Von Hans Freyer
 1. Vom Ursprung Der Griechischen Philosophie
 2. Yunan Felsefesinin Menşei Üzerine
 1. 23.01.2012
 2. 23.01.2012
Tayyib Gökbilgin
 1. XVI. Asır Ortalarında Osmanlı Devletinin Tuna Havzası ve Akdeniz Siyasetleri, Bunlar Arasındaki Alâka ve İrtibat, Muhtelif Veçheleri
23.01.2012
H. G. Güterbock
 1. Zile Yakınında Maşattan Gelme Bir Eti Mektubu
 2. Hititolojinin Bugünkü Durumu ve Ödevleri
 3. Kırşehir Civarında Bulunan Bir Eti Kitabesi
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 21.01.2012
Nusret Hızır
 1. Bünye Tahlili ve Bu Tahlilin, Condillag'ın Tarih Görüşüne Tatbiki (Bilim Mantığı Denemesi)
 2. Olasılık Kavramının Bilgi İçin Önemi
 3. İkiden Fazla Hakikat - Değerli Mantığın Temel Kavramları Hakkında
 4. Yeni Mantığın Öncüsü Leibniz
 5. Mantığın Formelleştirilmesi Üzerinde Düşünceler
 6. Bir Mantık Tanımı Münasebetiyle
 7. Kavram İncelemeleri
 8. Kavram İncelemeleri II
 9. Kavram İncelemeleri III
 10. Kavram İncelemeleri IV, Hakikat Kavramı Üzerine
 11. Kavram incelemeleri V, Hakikat Kavramı Üzerine 2
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
 4. 21.01.2012
 5. 21.01.2012
 6. 21.01.2012
 7. 21.01.2012
 8. 21.01.2012
 9. 21.01.2012
 10. 23.01.2012
 11. 23.01.2012
A. R. Humphreys
 1. Bugünkü İngiliz Şiiri
 2. Bugünkü İngiliz Dramı
 1. 20.01.2012
 2. 21.01.2012
Şevkiye İnalcık
 1. İbn Hâcer'de Osmanlı'lara Dair Haberler
 2. İbn Hâcer'de Osmanlı'lara Dair Haberler II
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
Afet İnan
 1. Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine
21.01.2012
Abidin İtil
 1. Bhavishyamahapuranam

20.01.2012
Reşat İzbırak
 1. Yukarı Kızılırmak Bölgesinde Jeomorfoloji Araştırmaları
 2. Türkiyede Madencilik
 3. Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde Bağcılığın Etkileri
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 21.01.2012
Füruzan Kınal
 1. Eski Önasya Haritaları

23.01.2012
İ. Kılıç Kökten
 1. Bazı Prehistorik İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler
 2. Kuzeybatı Anadolu'nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler
 3. Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
Mehmet Altay Köymen
 1. Büyük Selçuklular İmparatorluğunda Oğuz İsyanı (1153)
 2. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihinde Oğuz İstilası
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
Mustafa Köymen
 1. Hsiung-Nu'ların Tuku (T'u-Ko) Kabilesi
20.01.2012
Nimet Akdes Kurat
 1. İngiliz Devlet Arşivinde ve Kütüphanelerinde Türkiye Tarihine Ait Bazı Malzemeye Dair
 2. Churchill’iİn Harb Hatıraları
 3. Kazan Hanlığı
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
 3. 23.01.2012
Olivier Lacombe
 1. Tarih
 2. Hayat
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012l
Benno Landsberger
 1. Mezopotamya'da Medeniyetin Doğuşu
 2. Sümerler
 3. Sümerlerin Kültür Sahasındaki Başarıları
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
L. Ligeti
 1. Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi

23.01.2012
Richard Livingstone
 1. Eğitim Nedir?
23.01.2012
W. J. McCallien
 1. The Origin of The Earth
21.01.2012
Bahaeddin Ögel
 1. Çin Kaynaklarına Göre Wu-Sun'lar ve Siyasî Sınırları Hakkında Bazı Problemler
 2. Büyük Hun Devletinin Kuruluşundan Önce Kuzey Çin’in Etnolojisi Hakkında
 1. 21.01.2012
 2. 22.01.2012
Yaşar Önen
 1. Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar
23.01.2012
Hatice Özçörekçi
 1. Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları
20.01.2012
Muhaddere N. Özerdim
 1. Çin Kaynaklarına Göre, Çin Türkistanı'nın Şehirleri
 2. Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi
 3. Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan'ında Yaşıyan Halklardan Moğolların Örf ve Âdetleri
 1. 22.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
Melahat Özgü
 1. Alman Klasisizm'inde Sanat Anlayışı
 2. Alman Romantizminde Sanat Anlayışı
 3. Faust Tefsirleri (Yeni Bir Tefsir Dolayısiyle)
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 22.01.2012
Nimet Özgüç
 1. I. Kültepe'de Bulunan Hayvan Figürleri
21.01.2012
Tahsin Özgüç
 1. Öntarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntuları
 2. Birinci Truva'yı Kim Kurdu?
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
Yılmaz Özkaya
 1. Rusya Müslümanlarının Türkiye’de Tanıtılmasında Yusuf Akçura’nın Rolü
20.01.2012
Ernst Reuter
 1. Şehirlerimizin Gelişme Problemleri

20.01.2012
Gerhard Ritter
 1. Tarih ve Hayat Nietzsche ile Bir Münâkaşa
20.01.2012
Georg Rohde
 1. Yunan Romanı
20.01.2012
Walter Ruben
 1. Hint Mabet Kapılarının (Gopura) Tarihçesi
 2. Doğuda ve Batıda Ortaçağ Felsefesi
 3. Budizma'nın Menşei ve Özü
 4. Anadolu'nun Yerleşme Tarihi ile İlgili Görüşler
 1. 20.01.2012
 2. 20.01.2012
 3. 20.01.2012
 4. 21.01.2012
Ferruh Sanır
 1. Türkiye'de Sıcaklığın Yıllık Gidişi

21.01.2012
Celal Saraç
 1. Eski Mısır'da Bilim ve Teknik

20.01.2012
Aydın Sayılı
 1. George Sarton'un Introduction to The History of Science Adlı Eseri
 2. Farabi ve İlim
 3. Nastr-ud-Din-i-Tüsi ve Meraga Rasathanesi
 4. Kha-zini'nin Rasat Aletleri Üzerindeki Risalesi
 1. 22.01.2012
 2. 23.01.2012
 3. 23.01.2012
 4. 23.01.2012
Samim Sinanoğlu
 1. Faydasız Bilgi
 2. Yunan Dünyası Karşısında Cicero
 1. 23.01.2012
 2. 23.01.2012
Selahattin Tansel
 1. Osmanlı-Leh Münasebetleri 1764-1768
 2. 1768 Seferi Hakkında Bir Araştırma
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
Kadriye Tansuğ
 1. Kimmerlerin Anadolu'ya Girişleri ve M. Ö. 7. Yüzyılda Asur Devletinin Anadolu ile Münasebetleri
22.01.2012
İsmail H. Tonguç
 1. Köy Enstitülerimizde Eğitim ve Öğretim İlkeleri
20.01.2012
Mebure Osman Tosun
 1. Sümer - Babil San'atının Bazı Önemli Mitolojik Tipleri Üzerinde Yeni Arkeolojik ve Filolojik Araştırmalar
 2. Boğazköy'de Bulunmuş Bir Eski Babil Mührü
 1. 21.01.2012
 2. 23.01.2012
Selçuk Trak
 1. Giresun-Ordu ve Ardülkesinde Avcılık
20.01.2012
Osman Turan
 1. Selçuklular Zamanında Sivas Şehri
 2. Milliyet ve İnsanlık Mefkûrelerinin Tarih Tedrisatında Ahenkleştirilmesi
 1. 23.01.2012
 2. 23.01.2012
Şerafettin Turan
 1. 1829 Edirne Antlaşması

23.01.2012
Mubahat Türker
 1. Yahya İbn Adı ve Neşredilmemiş Bir Risalesi
23.01.2012
A. Yakubovski
 1. İbn-i Bibi'nin, XIII. Asır Başında Anadolu Türklerinin Sudak, Polovets (Kıpçak) ve Ruslara Karşı Yaptıkları Seferin Hikâyesi (Kıpçak Sahrasında Cereyan Eden Ticarî Hayattan Bazı Safhalar)
23.01.2012
Enise Yener
 1. Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları
23.01.2012
Suut Kemal Yetkin
 1. Leonardo Da Vinci 1452-1519

20.01.2012
Hüseyin G. Yurdaydın
 1. Farabi'nin Siyasi Nazariyeleri
23.01.2012

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 8. sayfa