ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (509)Makale (1148)
Namiq Abbasov
 1. Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti (20.12.2011)
Serkan Acar
 1. Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan Kırım Tarihi İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası (19.12.2011)
Burhan Akpunar
 1. Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarının Zihin Felsefesi Açısından Analizi (05.01.2012) (HTML)
Ahmet Akşit
 1. Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi (28.12.2011)
Mehmet Alagöz
 1. Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninde Ulus Devlet Anlayışı (20.12.2011) (HTML)
Lale Altınkurt
 1. Türkiye'de Sanat Eğitiminin Gelişimi (03.01.2012)
Huriye Altuner
 1. Cumhuriyet Devri Ortaöğretimindeki Sanat Tarihi Müfredatının Değerlendirilmesi (27.12.2011)
Ali Arslan
 1. Türkiye’de Medya-Toplum İlişkisi ve Medyanın Profesyonellik Etiği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme (20.12.2011) (HTML)

Zeynel Arslangündoğdu
 1. Bal arısı (Apis mellifera L., 1758) (05.12.2011)
Numan Durak Aksoy-Halis Adnan Arslantaş
 1. Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet (27.12.2011) (HTML)
Taner Aslan
 1. Osmanlı Devleti’nin Siyasî ve İdarî Tarihinde Adalet ve Müsavat Meselesi (26.12.2011)
 2. İkinci Meşrutiyet Düşüncesinin Cumhuriyet’e Tesirleri (03.01.2012)
Gülin Öztürk-Şenay Karaçam Atam
 1. Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Priştine (26.12.2011)
Adem Aydemir
 1. Eski Bir Yaşıtlar Teşkilâtı Olan ‘Kurdaşlık’ ve Günümüze Etkilerine Dair (30.12.2011)
Cihat Aydoğmuşoğlu
 1. Şah Abbas (1587-1629) Devrinde İran'da Sosyal ve Kültürel Hayat (06.01.2012)
Yusuf Ayönü
 1. İzmir’de Türk Hâkimiyetinin Başlaması (20.12.2011)
Erva Bağcı
 1. İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Verilen Eğitsel Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi ve Alternatif Etkinlik Önerileri (11.01.2012) (HTML)
Ali Asker Bal
 1. Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında “Türk Hamamı” İmgesi (05.12.2011) (HTML)
 2. Türkiye’de Sanat Yarışmaları; Tartışmalı Bir Temsil Alanı (07.12.2011)
Oğuz Bal
 1. Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri (21.12.2011) (HTML)
Aylin Görgün Baran
 1. Türkiye'de Aile İçi İletişim ve İlişkiler Üzerine Bir Model Denemesi (30.12.2011) (HTML)
Hayri Barutca
 1. Orta Asya’ya Ulaşımda Demiryolu Alternatifi, Bölgesel Güçler ve Türkiye (21.12.2011)
Yaşar Baş
 1. Kiğı Demir Madeni ve Humbarahanesi (05.01.2012)
Hasan Kara-Alper Başer
 1. Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri (20.12.2011)
Deniz Bayav
 1. 19.YY. Sonu ve 20.YY Başında Kadın Ressamlarımız (02.01.2012)
Fehmi Akın-Serkan Bayraktar
 1. Erken Cumhuriyetin İktisadi Kurumlarından Biri: Âli İktisat Meclisi (02.01.2012) (HTML)
Necati Aksanyar-Murat Biçer
 1. II. Dünya Savaşında Çıkarılan Varlık Vergisinin Türk Basınında ve Kamu Oyunda Yansımaları (11 Kasım 1942 – 15 Mart 1944) (03.01.2012)

Giray Saynur Bozkurt
 1. Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar (19.12.2011)
Danuta Chmielowska
 1. L’influence du style turc sur le costume historique d'un noble polonais (08.12.2011)
Ersel Çağlıtütüncigil
 1. “Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri” (tanıtma) (20.12.2011)
Bilal Çakıcı
 1. Mehmed Bahâeddin’in "Münâzara-ı Seyf ü Kalem"i (07.12.2011)
Cemal Çakır
 1. Kültürler Arası İletişimin Temel Kavramları ve Soruları (09.12.2011)
Mehmet Çanlı
 1. Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934) (06.01.2012)
Yakup Çelik
 1. İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ova’dan Okyanusa Turgut Reis (27.12.2011) (HTML)
Turhan Çetin
 1. Beypazarı’nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Etkileri (20.12.2011)
Hacı Çoban
 1. Arami Göçleri (27.12.2011)
 2. “Sikkelerin Işığında Eski Çağ Tarihi” (tanıtım) (27.12.2011)
Recep Yıldız-Sakine Demir
 1. Milli Kimliğin Oluşumunda Zihniyet (03.01.2012)
Emine Dingeç
 1. Osmanlı Ordusunda Bir Geri Hizmet Kurumu Olarak “Vize Müsellemleri” (03.01.2012)
Cabir Doğan
 1. II. Mahmud Dönemi Osmanlı Merkezileşme Politikasının Doğu Vilayetlerinde Uygulanması (05.01.2012)
Muzaffer Doğanbaş
 1. Amasya Müzesindeki Peygamberler ve Padişahlar Şeceresi (09.12.2011)
Abdullah Duman
 1. Bîrûnî: İlmî Kişiliği Tarih Anlayışı ve Yöntemi (19.12.2011)
Muvaffak Duranlı
 1. “Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika” (tanıtma) (20.12.2011)
 2. Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık (20.12.2011)
Ömer Düzbakar
 1. Bursa Şer’iyye Sicillerine Göre Esnaf Teşkilatı ve Kumaş Nizamı (08.12.2011)
İsmail Kıvrım-Süleyman Elmacı
 1. Osmanlı Döneminde Amasya’da İpekçilik (06.01.2012)
Abidin Emre
 1. Georges Brassens'de Yabani Ot, Aşk ve Erotizm Tayfları (13.12.2011) (HTML)
Hatice P. Erdemir
 1. Hellen ve Roma Toplumlarında Tuvalet ve Temizlik (06.12.2011)
Mehmet Salih Erkek
 1. 17. Yüzyılda Mardin Kadı Mahkemesine Yansıyan Küfür Davaları (08.12.2011)
Sedat Erkut
 1. Hititler’de Arı ve Bal (05.12.2011)
Mehmet Seyfettin Erol
 1. Orta Asya'da Güvenlik Sorunları (30.12.2011) (HTML)
Volkan Ertürk
 1. XVI. Yüzyıl Anadolu'sunda Ziraî yapı ve Köylülerin Geçim Durumları Hakkında Bir Değerlendirme: Akşehir Örneği (05.01.2012)
Gökhan Eşel
 1. Demokrat Parti Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinde Basın Sansürü ve Pulliam Davası (27.12.2011)
Mehmet Nuri Gömleksiz-Emine Kübra Fidan
 1. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Öz-yeterlik Algı Düzeyleri (05.01.2012)
Genç Osman Geçer
 1. İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları (27.12.2011)
Prof. Dr. Erol Göka
 1. Su ile Mahrem Maceramız (06.12.2011)
Mehmet Günay
 1. Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Turgutlu Kasabası (11.01.2012)
Namıq Hüseynli
 1. “Orta Esr Şemkir Şeherinin Işiqlandirma Vastelerine Dair” (20.12.2011)
Musa Şahin-Esra Işık
 1. Osmanlı’dan Cumhuriyete Mahalle Yönetimi (02.01.2012) (HTML)
Mustafa Gökçe-Hasan Işık
 1. Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme (05.01.2012) (HTML)
Hayriye Işık
 1. Bir Kamu Hizmeti Birimi Olarak Vakıfların Osmanlı Toplum Yaşamındaki Rolü (21.12.2011)
Süleyman İlhan
 1. Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine (03.01.2012)
Gamze İnan
 1. Eylem Araştırması: Eğitimde Değişimin Yaratılmasında Öğretmenin Gücü (11.01.2012) (HTML)
Selin İpek
 1. Harem’in Bayramlık Elbiseleri: Dikişçi Matmazel Kokona’nın Defteri (08.12.2011)
Talip Kabadayı
 1. Against Positivism! (11.01.2012) (HTML)
Mehmet Kahyaoğlu
 1. Hanedan Sembolü Olarak Arı (05.12.2011)
Hüseyin Kaleli
 1. 19. Yüzyılda İran Transit Ticaret Yolu İçin Osmanlı-Rus Rekabeti (03.01.2012)
Çiğdem Kara
 1. Terzi Bekir Dülger (08.12.2011)
Ramis Karabulut
 1. TÜBAR Yazılar Dizini (1-30) (26.12.2011) (HTML)
Erol Karaca
 1. Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Likert Tipi Bir Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi (03.01.2012)
 2. Eğitimde Kalite Arayışları ve Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması (03.01.2012)
Ahmet Karaçavuş
 1. Richard L. Chambers’ın  “The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization” Adlı Makalesinin Değerlendirme ve Çevirisi (20.12.2011)
Sevinç Çırak Karadağ
 1. Preffered Mate Characteristics in Kyrgyzstan (19.12.2011)
Hasan Basri Karadeniz
 1. Osmanlı- Hacı Bektaş Veli İlişkisi veya “Ak Börk” Meselesi (21.12.2011)
Osman Karatay
 1. Tuna Bulgar Devletinin İlk Asrı:  Balkanlarda Tutunma ve Pekişme (681-803) (19.12.2011)
 2. Suvarlar: Doğu Avrupa’nın Esrarengiz Kavmi (19.12.2011)
 3. Ratisbonlu Petahya’da Türkler ve Yurtları Hakkındaki Bilgiler (20.12.2011)
Mehmet Karayaman
 1. İzmir Terzi Mektebi (08.12.2011)
Mehmet Fatih Kaya
 1. Öğrencilerin Hazırbulunuşluluk Düzeylerinin Eğitim-Öğretim Süreci Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafya Öğretmenlerinin Görüşleri (06.01.2012)
Selim Kaya
 1. Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat (21.12.2011)
Erkan Kayaöz
 1. Av ve Avcı Arasındaki Yarışma (07.12.2011)
Dosay Kenzethayev
 1. Türk Felsefe Tarihinde Yesevî Düşüncesinin Yeri (09.12.2011)
Neslihan Koç Keskin
 1. 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı (05.12.2011)
Davut Kılıç
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ermeniler ve Kutsal Mekanları (06.01.2012)
Remzi Kılıç
 1. Kerkük ve Musul’un Tarihî Coğrafyası (27.12.2011) (HTML)
Arzu Kılınç
 1. Eflak-Boğdan ve Karadeniz'de Bal ve Balmumu (05.12.2011)
M. Derviş Kılınçkaya
 1. Batının Doğu Tasavvurundaki Değişim ve Türkler (08.01.2012)
Ayşe Özdemir Kızıltan
 1. Osmanlı Vergi Düzeninde Temettuat Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme (03.01.2012)
Yunus Koç
 1. Osmanlı Örfi Hukukunda Standartlaşma (16.Yüzyıl) (08.01.2012)
Samira Kortantamer
 1. Şecer ud-Durr’un İntikamı (05.12.2011)
 2. Bir Hükümdarlık Alameti Olan Tırâz (08.12.2011)
Medet Yolal-Rıdvan Kozak
 1. Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı (03.01.2012) (HTML)
Gökhan V. Köktürk
 1. Baykan Sezer ve Niyazi Berkes'in Osmanlı Toplum Yapısı ve Batılılaşma İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi (30.12.2011) (HTML)
Zuhal Kültüral
 1. Kerim Gurbannepesov’un 'Dövür Beyle Däldir' Şiiri ve Sosyal Hayatta Yarış (07.12.2011)
Özer Küpeli
 1. Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati Güzergahı ve Kalelere İlişkin Bilgiler (06.01.2012)
Nadim Macit
 1. Soğuk Savaş Sonrası Rusya’da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi (19.12.2011)
Vasıf Novruzov
 1. Akademik Kamal Talibzade Yaradiciliğinda Medeniyyet Meseleleri (20.12.2011)
Ertan Efegil-Ayşe Mine Olcay
 1. Tarafların Kıbrıs Sorunu'na Yaklaşımları (30.12.2011) (HTML)
Mustafa Özbaş
 1. Rus Şarkiyat Çalışmalarının Temelleri: Rus Tarihinin Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar (20.12.2011)
Alev Özbil
 1. Kispet ve Kispet Ustalığı (08.12.2011)
Cengiz Aydın-Fahrettin Özdemirci
 1. Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması (13.12.2011)
  (HTML)
Ferhat Başkan Özgen
 1. İnternet-Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi ve Türkiye’de E-Vergilendirme Sistemi (03.01.2012) (HTML)
Selim Hilmi Özkan
 1. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alâiye Sancağının İdarî Yapısı ve Nüfus Durumu (27.12.2011)
 2. II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri (03.01.2012) (HTML)
Necdet Öztürk
 1. Osmanlı Kroniklerinde Terziliğe Dair İlk Kayıtlar (Kuruluştan 1502’ye kadar) (08.12.2011)
Mürsel Öztürk
 1. Hacı Bektaş Zamanında Nişabur'daki Kültürel Hayat (09.12.2011)
Nurettin Öztürk
 1. Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş ahlakı Açısından Değerlendirilmesi (03.01.2012)
Said Öztürk
 1. Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun (06.12.2011)
Gülsün Parlar
 1. Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar (06.12.2011)
Recep Özkan-Sami Pektaş
 1. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği) (26.12.2011)
Adem Sağır
 1. Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve Ruhnama (21.12.2011)
Serdar Sağlam
 1. Ziya Gökalp'te "Solidarizm" ve "Milli İktisat" (30.12.2011) (HTML)
Makbule Sarıkaya
 1. Bir Yarışma Örneği: Çok Evlatlılar Müsabakası (07.12.2011)
Adem Sezer
 1. Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi (27.12.2011) (HTML)
A. Faruk Sinanoğlu
 1. Müslüman Arap Medeniyetinin İnşası Bağlamında Cahiliye Dönemi Toplumsal Yapıda Ortaya Çıkan Değişmeler (27.12.2011)
Kürşat Solak
 1. Bulak Yangını (11.01.2012)
Umut Al-İrem Soydal
 1. Atıf Dizinlerindeki Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme (13.12.2011)
Namık Kemal Şahbaz
 1. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi (28.12.2011)
Filiz Şenler
 1. Filiz Şenler-Animasyon Tarihi, Teknikleri ve Türkiye'deki Yansımaları (10.01.2012)
Funda Selçuk Şirin
 1. Ulus Devlet İnşasında Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay (19.12.2011) (HTML)
Mustafa Talas
 1. Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Persfektifi (27.12.2011)
Ahmet Tekin
 1. Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları (02.01.2012) (HTML)
Abdullah Temizkan
 1. Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya’daki Faaliyetleri (19.12.2011)
 2. Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin Yayılma Stratejisi ve Feodal Beylerle İlişkileri (20.12.2011)
 3. Lehistanlıların İstanbul’da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya’ya Lejyon Gönderme Girişimleri (27.12.2011)
 4. Evliya Çelebi'nin Kimlik Algısı (06.01.2012) (HTML)
Nevzat Topal
 1. 509/1115 Tarihli Sultan İbrahim Vakfı, Şeyh Torasan Zaviyesi ve Türbesi (26.12.2011)
Edward Tryjarski 
 1. Türklerde Arıcılık (05.12.2011)
Şakir Turan
 1. Moğolların Anadoluyu İstilası Sonrası Batı Anadoluda Türkmen Tarzında Şekillenme (03.01.2012)
Şeref Uluocak
 1. Küresel Alanda Tanımlama İktidarı: Kimlik ve Bilgi Sosyolojisi (01.01.2012)
Muammer Ulutürk
 1. Meram’da Tarihî Su Değirmenleri (27.12.2011)
Tevhide Özbağı-Nihal Ülger
 1. Fonksiyonel ve Süsleyici Özelliği Olan Düğmenin Dikişteki Yeri (08.12.2011)
Ceren Ünal
 1. Byzantine Empress Evdokia Makrembolitissa "Copper Folles of Konstantine X Doukas From Kuvay-i Milliye Museum/Balıkesir and Manisa Museum/Manisa (11.01.2012)
Nagehan Üstündağ
 1. Osmanlı'da "Şehir" ve Şehri Geliştiren Unsurlardan Biri Olarak Ayanlar: Vidin ve Rusçuk Örnegi (18.Yüzyıl) (08.01.2012) (HTML)
Güler Yarcı
 1. Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler (1908-1923) (08.12.2011)
Alptekin Yavaş
 1. Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki İlişkiler (27.12.2011)
Orhan Yazıcı
 1. Hazaraların Menşei ile İlgili Yeni Bir Görüş (27.12.2011)
Burak Gökbulut-Mustafa Yeniasır
 1. Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi (20.12.2011) (20.12.2011) (HTML)
Nejat Yentürk
 1. Roma Banyosu Nasıl Türk Hamamı Oldu? (06.12.2011)
Etem Yeşilyurt
 1. Yapılandırmacı Öğrenme Temelli Bir Öğretim Programının Oluşturulmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi (06.01.2012)
Eren Yıldırım
 1. Edebiyattan Felsefeye Açılan Kapı (tanıtma) (06.01.2012)
Hasan Yıldız
 1. Postmodernizm Nedir? (03.01.2012) (HTML)
Rikâp Yüce
 1. Balarısı (Apis mellifera Linnaeus, 1758)’nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı (05.12.2011)
Anar Ağalar-Zade
 1. M.Ö. V – I. Binlerde Yakındoğu – Anadolu – Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari - Kültürel İlişkiler ve Etkileşimler (20.12.2011)
J. Hatlas-M. Zyromski
 1. Bucak’taki Gagauzların Hayatında Din (27.12.2011)

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa