MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20511 A.Deniz Abik Çağatayca Metinlerde émiştük Yapısı Üzerine 07.11.2017 Oku
20510 A.Deniz Abik Kutadgu Bilig'de Zamirlerin Ayrılma Hali 07.11.2017 Oku
20525 Abdülkadir İnan Çev. Muhammet Kemaloğlu Umay İlahesi Hakkında 23.11.2017 Oku
20466 Adem Aydemir Orta Türkçe'de 'Eski' ve 'Yeni' Sözcükleri 24.10.2017 Oku
20465 Adem Aydemir Divanü Lûgati't-Türk'te 'Kötü' Anlamındaki Sözcükler Üzerine 24.10.2017 Oku
20464 Adem Aydemir Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme 24.10.2017 Oku
20430 Adem Aydemir Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine 20.03.2017 Oku
20426 Aysun Dursun Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği 02.03.2017 Oku
20461 Claudia Römer Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler) 23.10.2017 Oku
20462 Çetin Derdiyok Hurufi Şiirlerde Hurufilik 24.10.2017 Oku
20425 Elza Alışova Demirdağ Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma 10.02.2017 Oku
20482 Emine Gürsoy Naskali Aydın Halk Kültüründe Zeytin 30.10.2017 Oku
20444 Erdem Konur Türk Dilinin Sadeleşmesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 28.07.2017 Oku
20436 Eyüp Akman Âşık Sümmani'nin Torunu Aşık Hüseyin Yazıcı (Sümmanioğlu) ile Bir Sohbet 16.05.2017 Oku
20435 Eyüp Akman Pertev Naili Boratav'dan Bir Mektup 16.05.2017 Oku
20434 Eyüp Akman Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık Geleneği ve Safranbolu'daki Ocaklar 16.05.2017 Oku
20433 Eyüp Akman İlk Osmanlı Nüfus Sayımı’nda (1830) Taşköprü 16.05.2017 Oku
20455 Gülden Sağol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 2 20.10.2017 Oku
20452 Gülden Sağol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017 Oku
20449 Gülden Sağol Yüksekkaya Ahmed Yesevî Adlı Kitap Üzerine 03.10.2017 Oku
20527 H.Nihal - A.Naci Çev. Muhammet Kemaloğlu Anadoluda Türklere Aid Yer İsimleri / H.Nihal -A.Naci 23.11.2017 Oku
20518 Hayrullah Kahya Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı 17.11.2017 Oku
20517 Hayrullah Kahya Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler 17.11.2017 Oku
20508 Hayrullah Kahya-Devin Deweese The Savâd-ı Ta'lîm Of Shir-Muhammed 'Mu'nis:' A Chaghatay Turkıc Treatıse On The Craft Of Wrıtıng From 19th-Century Central Asıa 05.11.2017 Oku
20528 Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemaloğlu Türk Kavimleri 23.11.2017 Oku
20447 İ. Çetin Derdiyok Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nda Gece 11.09.2017 Oku
20512 İ.Çetin Derdiyok Musa Cârullah Bigiyef'in Edebi Yönü 14.11.2017 Oku
20523 İlkin Guliyev Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine 22.11.2017 Oku
20476 İlkin Guliyev Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları 27.10.2017 Oku
20475 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler 27.10.2017 Oku
20474 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler 27.10.2017 Oku
20473 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi 27.10.2017 Oku
20459 İlkin Guliyev Kaşgarlı Mahmudun Divanu Lugat-it Türk Eserinde Kullanılmış Soru Cümleleri (Azerbaycan Türkçesi ile Mukayese) 23.10.2017 Oku
20458 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birleşik Cümleler 23.10.2017 Oku
20457 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Birleştirme Alakali tabesiz mürekkep cümleler 23.10.2017 Oku
20432 İlkin Guliyev Muasır Azerbaycan Dilinde Leksik Şekillerin Tasnifi 20.03.2017 Oku
20431 İlkin Guliyev Türkiyeli Öğrencilerin Azerbaycan Türkçesi Gramerinin Öğretiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Onların Çözüm Yolları 20.03.2017 Oku
20446 İlyas Kayaokay Gazellerde Mahlasın Konumu ve Mahlasın Redif Olarak Kullanılması 15.08.2017 Oku
20442 İlyas Kayaokay Putperest İnançlardan Dîvan Şiirine Kurban Kanı 20.07.2017 Oku
20429 İlyas Kayaokay Kâf-Zâde Fâizî’nin Aziz Mahmûd Hüdâyî Hakkında Yazdığı Bir Medhiye 20.03.2017 Oku
20486 İlyas Üstünyer Gürcistanda Türk Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: Elizbar Cavelidze 30.10.2017 Oku
20487 İsmail Abalı Leyla İle Mecnun Dizisinde 'Aksakal' Motifinin Güncellenmesi 30.10.2017 Oku
20484 İsmail Abalı Mizah Teorileri Bağlamında Yörük Fıkraları 30.10.2017 Oku
20483 İsmail Abalı Halk Hikayesinden Televizyon Dizilerine Türk Halk KültüründeYardımcı Tipi 30.10.2017 Oku
20427 Kadir Güler Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî 02.03.2017 Oku
20428 Kadir Güler-Ersen Ersoy 16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Germiyân ve Kütahya Şuarâsı Üzerine Değerlendirmeler 02.03.2017 Oku
20509 Mahfuz Zariç Kerime Nadir'in Aşk Hasreti Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme 06.11.2017 Oku
20503 Mahfuz Zariç Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler 03.11.2017 Oku
20485 Mahfuz Zariç Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido Ve Destrudo 30.10.2017 Oku
20463 Mahfuz Zariç Akademik Eleştiri Bağlamında Mehmet Rauf'un Eylül Adlı Romanı 24.10.2017 Oku
20443 Mahfuz Zariç Aşk-ı Memnu’da Karakterlerin Çatışmaları, Tercihleri ve Akıbetleri 28.07.2017 Oku
20526 Mirza Cemal Cavanşir Karabağî Çev. Muhammet Kemaloğlu Karabağ Tarihi 23.11.2017 Oku
20505 Mustafa Argunşah-Galip Güner Codex Cumanıcus 05.11.2017 Oku
20472 Mustafa İsen Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler) 27.10.2017 Oku
20490 Mustafa Karabulut Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum 30.10.2017 Oku
20481 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma 30.10.2017 Oku
20480 Mustafa Karabulut Edip Cansever'in Şiirlerinde Melankoli 30.10.2017 Oku
20477 Mustafa Karabulut Cenap Şahabettin'in Şiirlerinde Aşk ve Kadın Olgusu 30.10.2017 Oku
20494 Mustafa Karabulut - Eyüp Güneş Rasim Özdenören'in Hikayelerinde Gelenek - Modernizm Çatışması 30.10.2017 Oku
20492 Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik Postmodern Edebiyatın “Ne”liği 30.10.2017 Oku
20495 Mustafa Karabulut - Necla Dağ Ütopik Bir Mekan Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği) 30.10.2017 Oku
20445 Oktay Yivli Metaforların Yorumlanması Sorunu 15.08.2017 Oku
20437 Osman Erciyas Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Metni Olarak Ferec Ba'de'ş-Şidde 16.05.2017 Oku
20520 Önder Saatçi Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi 18.11.2017 Oku
20516 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine 17.11.2017 Oku
20515 Önder Saatçi Ata Terzibaşı'nın Türk Diliine Son Armağanı Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük 17.11.2017 Oku
20513 Önder Saatçi Nermin Neftçi'nin 'Kerkük'te Bulduklarım Eserinde Kerkük Ağzı Dil Malzemesi 17.11.2017 Oku
20438 Önder Saatçi Ata Terzibaşı: Irak’ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi 04.07.2017 Oku
20440 Özer Şenödeyici Klâsik Türk Edebiyatına Oryantalist ve Oksidentalist Açıdan Yaklaşıldığında Ortaya Nasıl Bir Sonuç Çıkar? 04.07.2017 Oku
20504 Shınjı Ido - Tülay Çulha Vowel Letters And Sıgns Used In A Manuscrıpt Held In The Natıonal Karay Lıbrary 03.11.2017 Oku
20441 Süleyman Efendioğlu Mevlana Lutfi’nin “Gül ü Nevruz” Adlı Eseri ve Yazma Nüshaları 20.07.2017 Oku
20448 Şamil Yeşilyurt-Elif Esra Önen Fantastik Bir Anlatı: Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması 02.10.2017 Oku
20521 Vakıf Aslanov Çev. Muhammet Kemaloğlu, Aran Erdebilli Jean Chardin ve Seyahatnamesi 22.11.2017 Oku
20439 Veysel Şahin Refik Halit Karay’ın ‘İstanbul’un Bir Yüzü’ Romanında Yapı 04.07.2017 Oku
20424 Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ Pembe Marmara'nın Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri 10.02.2017 Oku