MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20805 Zhaorigetu Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20808 Zhanna YUSHA ÇİN TUVALARININ FOLKLORU 19.05.2018 Oku Oku
20810 Zeynep Pınar CAN Michal; Németh, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th-20th Centuries) A Critical Edition, Studia Turcologica Cracoviensia:12, Kraków 2011, 416 s. 19.05.2018 Oku Oku
20774 Zemire Gulcalı Tulufan faxian huihuwen fojiao xin wenxian yanjiu 27.04.2018 Oku Oku
20802 Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN) TÜRKMENCEDE SONU /-k/ VE /-ňk/ İLE BİTEN BAZI YANSIMA SÖZCÜKLERİN SONUNA GELEN BİR EK ÜZERİNDE İNCELEME 19.05.2018 Oku Oku
20819 Yong-Song LI Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20786 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-I 27.04.2018 Oku Oku
20776 Yong-Song LI SOME STAR NAMES IN MODERN TURKIC LANGUAGES-II 27.04.2018 Oku Oku
20829 Uğur UZUNKAYA Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Edited by: Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Society of Korea, Korea, xvii+669, 2013, ISBN 979-11-951564-0-5 93730. 19.05.2018 Oku Oku
20812 Uğur UZUNKAYA Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relative alla morte tra Oriente e Occidente. A cura di Antonio Fabris, Hilâl Studi turchi e ottoman-1, Edizioni Ca’Foscari, Venezia 2013, 225 s., ISBN 978-88-97735-10-6. 19.05.2018 Oku Oku
20803 Toshio HAYASHI Şian’da Bulunan Bir Uygur Şehzadesine Ait Mezar Kitabesi 19.05.2018 Oku Oku
20823 Shigeo SAITO St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor 19.05.2018 Oku Oku
20811 Sevim ERDEM ÇİÇEK Studia Turcologica Cracoviensia 13. Materials for a Historical Dictionary of New Persion Loanwords in Old Anatolian and Ottoman Turkish from the 13th to the 16th Century. Marzanna Pomorska. Kraków 2013. 271 s. 19.05.2018 Oku Oku
20798 Otto von ESSEN Çeviren: Berrin AKÇALI* TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU 19.05.2018 Oku Oku
20825 Nurdin USEEV ALTAY CUMHURİYETİ YAZITLARINDAN A 78 (KURGAK I) YAZITI YA DA ESKİ TÜRKLERDE KURBANLIK YAZISI 19.05.2018 Oku Oku
20824 Nijat SOPİ RADLOFF’UN TARANÇİ DİYALEKTİ ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI HARF SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 19.05.2018 Oku Oku
20822 Natalya POPOVA YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE -ar/-bat buol SIFAT-FİİLİ АNALİTİK KALIBININ ANLAM ÖZELLİKLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20816 Muzappar ABDURUSUL Çağdaş Uygurcadaki Ünsüz Kümelerine Bir Bakış 19.05.2018 Oku Oku
20796 Mustafa KARABULUT Mekânın Poetikası Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek’in “Otel Odaları” Şiiri Üzerinde Bir İnceleme 19.05.2018 Oku
20795 Mustafa KARABULUT YAHY KEMÂL’İN HATIRALARINDA VE ŞİİRLERİNDE “ANNE” İMAJI 19.05.2018 Oku
20857 Murat Ali Karavelioğlu Şehzade Emir Süleyman Çelebi'nin Edebi Muhiti 31.05.2018 Oku
20856 Murat Ali Karavelioğlu Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE MNZ 635 Numaralı Mecmua 31.05.2018 Oku
20854 Murat Ali Karavelioğlu Divan Şiirinde 'Bend Geçmek', 'Hurde Geçmek', ve 'Kapı Geçmek' Deyimleri Üzerine 30.05.2018 Oku
20853 Murat Ali Karavelioğlu Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 62 Numarada Kayıtlı Mecmû‘ada Yer Alan Kasîdeleri 30.05.2018 Oku
20852 Murat Ali Karavelioğlu Türk Edebiyatında Aynı Mahlası Kullanmış Olan Şairlerin Karıştırılması Meselesi 30.05.2018 Oku
20851 Murat Ali Karavelioğlu Tarihin Edebiyatı: 15. ve 16. Yüzyıl Kasîdelerinde Tarihî Arka Plan 30.05.2018 Oku
20850 Murat Ali Karavelioğlu Tacizade Cafer Çelebi'nin Sultan II. Beyazıt Methiyesi 30.05.2018 Oku
20849 Murat Ali Karavelioğlu Şuara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri 30.05.2018 Oku
20848 Murat Ali Karavelioğlu Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi 30.05.2018 Oku
20847 Murat Ali Karavelioğlu Sâatî ve Şikâyet-nâmesi 30.05.2018 Oku
20846 Murat Ali Karavelioğlu Necati Beğ'in Yayımlanmamış Bir Kasidesi 30.05.2018 Oku
20845 Murat Ali Karavelioğlu Nazîf’in Çift Kahramanlı Aşk Hikâyesi: Melekşâh u Gülrû 30.05.2018 Oku
20844 Murat Ali Karavelioğlu Klasik Türk Edebiyatında Bağdat 30.05.2018 Oku
20843 Murat Ali Karavelioğlu Klasik Türk Edebiyatında Kaside 30.05.2018 Oku
20817 Mihail Anatolyeviç ÇERTIKOV YENİSEY KIRGIZLARININ ETNİK GRUBU OLARAK FU-YU KIRGIZLARI 19.05.2018 Oku Oku
20828 Mehmet ÖLMEZ Yong-Song LI, Tokiwa comcom çinhäcinın şakırı şakırı tokio Paju 2012, 526 sayfa 19.05.2018 Oku Oku
20800 Mehmet ÖLMEZ Talat Tekin, Dolgoworo Munbop , Çev. Yong Song Lı 19.05.2018 Oku Oku
20782 Mehmet Ölmez Dolgwŏl Bimun Yŏngu: Kül Tigin Bimun, Bilgä Kagan Bimun, Tunyukukı Bimun 27.04.2018 Oku Oku
20840 Mahmut Sarıkaya İran'da Türkçenin Gizli Hazinesi: Tâziye Geleneğine Bağlı Mersiye Edebiyatı 24.05.2018 Oku
20839 Mahmut Sarıkaya Türkçede Çokluk Birinci Emir Çekiminin Üçüncü Biçimi ve Kerkük Türkçesi 24.05.2018 Oku
20838 Mahmut Sarıkaya Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu Ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine 24.05.2018 Oku
20837 Mahmut Sarıkaya Türkçede neçe>niçe>nėçe “ne kadar?” ve neçe>nice>nėce “nasıl?” Gelişmesi 24.05.2018 Oku
20836 Mahmut Sarıkaya Son Büyük Sünnî Saz Şairlerinde Ali ve Ehl-i Beyt Sevgisi 24.05.2018 Oku
20835 Mahmut Sarıkaya Türklerdeki Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine 24.05.2018 Oku
20834 Mahmut Sarıkaya Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimolojisi Örnekleri 24.05.2018 Oku
20833 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler (II) 24.05.2018 Oku
20832 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler (I) 24.05.2018 Oku
20831 Mahmut Sarıkaya Türkçede Makyaj Malzemesi Adlandırması ve Allık-Enlik Kelimesi Üzerine 24.05.2018 Oku
20830 Mahmut Sarıkaya Hatai Şiirinde Anadolu ve Çağatay Türkçesi Unsurları 24.05.2018 Oku
20799 Klaus RÖHRBORN Çeviren: Hikmet ERDEM UYGUR BUDİZMİNDE ŞUUR ÖĞRETİSİ 19.05.2018 Oku Oku
20859 İlyas Kayaokay Divan Şiirinde Elbise Terimleriyle Yazılmış Manzumeler 01.06.2018 Oku
20794 İlyas Kayaokay Nev’î-zâde Atâî’nin Sohbetü’l-Ebkâr Mesnevisinde Yer Alan Kıyâfet-nâme Üzerine 17.05.2018 Oku
20814 İgor KORMUŞİN TÜRK RUNİK YAZISININ YENİSEY DEĞİŞKESİNİN ORHUN VE DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ BENZERLERİYLE MÜNASEBETLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20779 İbrahim Taş DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’ÜN ÇEVİRİLERİNDEN HAREKETLE FONOLOJİK BAZI BELİRLEMELER (1) 27.04.2018 Oku Oku
20826 Hacer TOKYÜREK RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ 19.05.2018 Oku Oku
20781 Gülseren Tor MERSİN (İÇEL) VE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 27.04.2018 Oku Oku
20793 Eyüp Akman Kemal Tahir'in Romanlarında Yârân Kültürü ve Âhilik 14.05.2018 Oku
20792 Eyüp Akman Kastamonulu Ferîde Hanım Divânı ve Divândaki Yerel Kültür Unsurları 14.05.2018 Oku
20791 Eyüp Akman Kastamonu İli Araç İlçesindeki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnanışlar 14.05.2018 Oku
20790 Eyüp Akman Âşık Tarzı Destan Türü ve Çankırılı Âşıklardan Âşık Nâili , Âşık Ali ve Ali Kadri'nin Destanları Üzerine Bir Tahlil Denemesi 14.05.2018 Oku
20815 Erhan AYDIN TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ 19.05.2018 Oku Oku
20801 Erhan AYDIN TARİAT VE Xİ’AN (KARI ÇOR TEGİN) YAZITLARI IŞIĞINDA sın ‘mezar’ SÖZCÜĞÜ Ü 19.05.2018 Oku Oku
20818 Engin Çetin ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ 19.05.2018 Oku Oku
20807 Elmira KALJANOVA ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER 19.05.2018 Oku Oku
20806 Elmira KALJANOVA ESKİ TÜRK YAZITLARI VE KAZAKÇADAKİ ORTAK KELİMELER 19.05.2018 Oku Oku
20789 Elife Bozkurt Huastuanift 27.04.2018 Oku Oku
20804 Elesenqiqige Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine 19.05.2018 Oku Oku
20785 Ekrem Gül Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama) 27.04.2018 Oku Oku
20780 Burçin Özdemir ÇAN AĞZINDA YER ALAN BİRKAÇ ESKİCİL ÖGE 27.04.2018 Oku Oku
20787 Bakeli Abudurrexıtı Knüppel, Michael (2013), Heilkundliche, Volksreligiöse und Ritualtexte. Alttürkische Handschriften Teil 17, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 314 s. / Sayfalar 27.04.2018 Oku Oku
20784 Bahadır Güneş KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE 27.04.2018 Oku Oku
20821 Aysima MİRSULTAN ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER 19.05.2018 Oku Oku
20820 Aysima MİRSULTAN ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER 19.05.2018 Oku Oku
20813 Annemarie von GABAIN Çeviren: Berrin AKÇALI ESKİ TÜRKÇEDE ZAMİRLER 19.05.2018 Oku Oku
20783 Ablet Samet Eski Uygurca Çeviri Metinleri Işığında Orhun Yazıtlarının Söz Varlığına Katkılar (I) (The Vocabulary Contributions of Orkhun Inscriptions in the Old Uyghur Translated Texts (I)) 27.04.2018 Oku Oku