MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20380 Seda Selim Eliağa Vahid'in Gazelleri Üzerine Bir Değerlendirme 01.11.2016 Oku
20379 Seda Selim Hüseyin Cavid ve Eliağa Vahid’in Hayata Bakış Açılarının Şiirlerine Yansımaları 01.11.2016 Oku
20378 Salih Uçak Stilistik Açıdan Süleyman Nazif Şiiri 01.11.2016 Oku
20377 Salih Uçak Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma 01.11.2016 Oku
20376 Orhan Güdek “Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı”ndaki Bazı Motifler: Tabiat, At, Kırk, Ak ve Kara, Su 01.11.2016 Oku
20375 Orhan Güdek “Halka Doğru’’ Mecmuasında Balkan Savaşlarının Yansımaları Üzerine Bir İnceleme 01.11.2016 Oku
20374 Orhan Güdek Orhan Kemal’in ‘’Bereketli Topraklar Üzerinde’’ Adlı Romanında İdeolojik Arka Planın Bir Yansıması Olarak İnsan Bedeninin Sömürüsü 01.11.2016 Oku
20373 Orhan Güdek “Aykırı Bir Yolculuk”: Cemal Şakar’ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış ve Yolculuk Öyküsünün Tahlili 01.11.2016 Oku
20372 Bahanur Garan Gökşen Tüketim Çağında Sanat: Aziz Bey Hadisesi'nde Tamburilik ve Tambur 01.11.2016 Oku
20428 Kadir Güler-Ersen Ersoy 16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Germiyân ve Kütahya Şuarâsı Üzerine Değerlendirmeler 02.03.2017 Oku
20427 Kadir Güler Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî 02.03.2017 Oku
20426 Aysun Dursun Geleneğin İzinde Kültür Değişmeleri ve Dönüşmeleri: Mezuniyet Kınası Örneği 02.03.2017 Oku
20392 Emrah Çelikhan Çokkültürlülük Açısından Sait Faik Öykülerinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri 02.12.2016 Oku
20391 Oktay Yivli Ethem Baran'ın "Emanet Gölgeler Defteri"nde Temel Sorunsallar 02.12.2016 Oku
20390 Kadir Güler-Ersen Ersoy Kütahya Medhiyelerine Dair 02.12.2016 Oku
20389 Kadir Güler XVIII. Yüzyıl Sazşairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı 02.12.2016 Oku
20388 Kadir Güler Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 02.12.2016 Oku
20387 Eyüp Akman Kastamonu Araç’taki Adak Yerleri: Boğdam Türbesi 02.12.2016 Oku
20386 Eyüp Akman Erzurumlu Emrah'ın Kalenderileri Üzerine Bir İnceleme 02.12.2016 Oku
20385 Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi 02.12.2016 Oku
20384 Bahanur Garan Gökşen Menemenlizade Mehmet Tahir'in Kaleminden 1897 Türk-Yunan Savaşı 02.12.2016 Oku
20383 Bahanur Garan Gökşen İbrahim Alaettin Gövsa'nın Balkan Harbi Şiirleri 02.12.2016 Oku
20364 Serdar Demircan Ömer Seyfettin’in Bazı Hikâyelerinde Dönemin Eğitim Anlayışındaki Kimi Aksaklıklar: İnsan-Mekân 03.10.2016 Oku
20425 Elza Alışova Demirdağ Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma 10.02.2017 Oku
20424 Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ Pembe Marmara'nın Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri 10.02.2017 Oku
20419 Orhan Güdek Hayat ve Bilgi 12.01.2017 Oku
20418 Kadir Güler Germiyân Şiirinde Müzik ve Terapi 12.01.2017 Oku
20417 Veysel Şahin Yahya Kemal’in Şiirlerinin Simge Kurgusu ve Görüntü Düzeyleri 12.01.2017 Oku
20416 Veysel Şahin Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimlik Kurgusu ve Benlik Algısı 12.01.2017 Oku
20415 Kadir Güler XVI. Yüzyıl Divan ve Halk Şiirinde Bahar Kavramı 12.01.2017 Oku
20414 Kadir Güler Divan Şiirinde Nevruz 12.01.2017 Oku
20413 Kadir Güler Gaybi Sun'ullah ve Huda Rabbim Risalesi 12.01.2017 Oku
20412 Kadir Güler Yunus'tan Fuzuli'ye Söyleşiler 12.01.2017 Oku
20411 Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş Hurûfîliğe Dair Bir Eser: Mustafa Rumûzî’nin Hakîkat-Nâme’si 12.01.2017 Oku
20410 Abide Doğan Bahanur Garan Nabizade Nazım'ın Çocuklara Yönelik eserleri ve Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri 12.01.2017 Oku
20409 Oktay Yivli Buket Uzuner’de Retorik Olarak Kişilik Bölünmesi 12.01.2017 Oku
20408 Oktay Yivli Sözde Anlatıcı 12.01.2017 Oku
20407 İlkin Guliyev Türk ve Azerbaycan Dilbilgisinde Ad Tamlamalarının Araştırılması Üzerine 12.01.2017 Oku
20406 Mustafa Karabulut Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği 12.12.2016 Oku
20405 Mustafa Karabulut Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme 12.12.2016 Oku
20404 Mustafa Karabulut Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut 12.12.2016 Oku
20403 Aslı Yüksel Amat Romanında Yeni Tarihselcilik 12.12.2016 Oku
20402 Cennet Yarşı Fantastik Bir Anlatı: Tek Kanatlı Bir Kuş 12.12.2016 Oku
20401 Aysun İlhan "Eşik" Öyküsüne Göstergebilimsel Yaklaşım 12.12.2016 Oku
20400 Senem Gezeroğlu Ferit Edgü'nün "Yazar ve Yazman" Adlı Öyküsünde Yaratıcı Yazarlık Bağlamında Benlik Algısı 12.12.2016 Oku
20399 Seda H. Sayğılı Leylâ Erbil'in Öykülerinde Evlilik Teması 12.12.2016 Oku
20398 Birsel Sağıroğlu Tehlikeli Oyunlar'a Biçimci Yaklaşım 12.12.2016 Oku
20397 Kadir Güler Klasik Şiirimizde Kuy-ı Yar 12.12.2016 Oku
20396 Kadir Güler XIX. Asır Şuarasından Arifi ve Pesendi'nin Kütahya Methiyeleri 12.12.2016 Oku
20395 Kadir Güler Tezkirelere Göre Germiyan Şuarası 12.12.2016 Oku
20394 Süleyman Fidan Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı Ilgar İmamverdiyev 12.12.2016 Oku
20393 Süleyman Fidan Reklam-Müzik İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamlarında Türk Halk Müziği Unsurlarının Kullanımı 12.12.2016 Oku
20423 Veysel Şahin Rasim Özdenören’in Öykülerinde Kendine Dönüş İzlekleri 17.01.2017 Oku
20422 Veysel Şahin Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın “Ağır Roman”ı ve Metin Kaçan 17.01.2017 Oku
20421 Mustafa Karabulut Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında) 17.01.2017 Oku
20420 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi 17.01.2017 Oku
20432 İlkin Guliyev Muasır Azerbaycan Dilinde Leksik Şekillerin Tasnifi 20.03.2017 Oku
20431 İlkin Guliyev Türkiyeli Öğrencilerin Azerbaycan Türkçesi Gramerinin Öğretiminde Karşılaştığı Sorunlar ve Onların Çözüm Yolları 20.03.2017 Oku
20430 Adem Aydemir Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine 20.03.2017 Oku
20429 İlyas Kayaokay Kâf-Zâde Fâizî’nin Aziz Mahmûd Hüdâyî Hakkında Yazdığı Bir Medhiye 20.03.2017 Oku
20371 Erdem Konur Orhun Yazıtlarında Sosyal ve Siyasi Mesajlar 20.10.2016 Oku
20370 Oktay Yivli Muğla Türküleri Bağlamında Tolga Çandar 20.10.2016 Oku
20369 Mustafa Karabulut Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016 Oku
20368 Mustafa Karabulut Vefatının Yirminci Yılında Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut 20.10.2016 Oku
20367 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi 20.10.2016 Oku
20366 Mustafa Karabulut (Vefatının 20. Yılında) Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016 Oku
20365 Mehmet Ulucan Orhan Veli’nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem 20.10.2016 Oku
20363 Necati Tonga Rengarenk Bir Gökkuşağı: Hilmi Yavuz'un Şiirlerinde Metinlerarası İlişkiler 21.09.2016 Oku
20362 Necati Tonga Hikayenin Peşindeki Hikaye 21.09.2016 Oku
20361 Servet Karçığa ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ İronik Dilli Bir Eser mi? 21.09.2016 Oku
20360 Servet Karçığa Dil Eğitiminde ve Öğretiminde Kavram Alanı Sözlüklerinin Önemi 21.09.2016 Oku
20359 Servet Karçığa Dede Korkut Kitabı’nda Ağaç Kavramının Semiyotik ve Semantik Açılımı 21.09.2016 Oku
20358 Önder Saatçi Özbekistan'dan Kerkük'e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz 21.09.2016 Oku
20382 İlyas Üstünyer-Gülnara Diasemidze İstanbullu Türkolog Hikmet Cevdetzâde’nin Aile Arşivine Göre Gürcistan ve Rusya’daki Yaşamı ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri 22.11.2016 Oku Oku
20381 Mahfuz Zariç Kullanılan Hattın Türü Bakımından İslam Hat Sanatında Besmele 22.11.2016 Oku