ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No yazar Makale Tarih Html sürümü
2710 Birsel Ça?lar Abiha Necati Bey Divan??nda Sihre Dair ?zler 04.07.2018
2709 Birsel Ça?lar Abiha Mitolojiden Tarsus'a Bir Sembol: Y?lan ve ?ahmaran 04.07.2018
2708 Birsel Ça?lar Abiha Geleneksel Halk Sanat?nda ?ahmaran Motifleri ve Bu Motiflerin Dili 04.07.2018
2706 Veysel ?ahin Kültürel Bellek Mekân? OLarak Türküler 22.03.2018
2705 Önder Saatçi Kerkük Çocuk Oyunlar? 14.01.2018
2701 Abdülkadir ?nan Çev. Muhammet Kemalo?lu Umay ?lahesi Hakk?nda 23.11.2017
2698 Eyüp Akman Â??k Sümmani'nin Torunu A??k Hüseyin Yaz?c? (Sümmanio?lu) ile Bir Sohbet 16.05.2017
2697 Eyüp Akman Pertev Naili Boratav'dan Bir Mektup 16.05.2017
2696 Eyüp Akman Türk Halk Hekimli?inde Ocakl?k Gelene?i ve Safranbolu'daki Ocaklar 16.05.2017
2695 Eyüp Akman ?lk Osmanl? Nüfus Say?m??nda (1830) Ta?köprü 16.05.2017
2694 Aysun Dursun Gelene?in ?zinde Kültür De?i?meleri ve Dönü?meleri: Mezuniyet K?nas? Örne?i 02.03.2017
2693 Eyüp Akman Kastamonu Araç?taki Adak Yerleri: Bo?dam Türbesi 02.12.2016
2692 Orhan Güdek ?Dirse Han O?lu Bo?aç Han Destan??ndaki Baz? Motifler: Tabiat, At, K?rk, Ak ve Kara, Su 01.11.2016
2691 ?smail Abal? Günümüzdeki Baz? Sosyal Gruplarda Erginlenme Üzerine Dü?ünceler 21.04.2016
2690 ?smail Abal? Can?? ve Bay??'?n Sonsuz Yolculu?u 22.03.2016
2689 Seyit Gezer A??t Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteli?i -Sel A??d?- 01.03.2016
2688 Mahfuz Zariç Kirdeci Ali Kesikba? Destan??n?n Metin Merkezli Temel Halkbilimi Kuramlar? Aç?s?ndan ?ncelenmesi 29.02.2016
2687 ?smail Abal? Anadolu Sahas? ve K?rg?z Folklorunda Yalanlamalar ve ??levleri 23.02.2016
2686 Gülden Sa?ol Yüksekkaya Geleneksel Turk Sporlar?n?n Destanlardaki Yans?malar? 23.02.2016
2685 Esra Akbal?k Dede Korkut Kitab??nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ?Erkeklik? 29.01.2016
2684 Esra Akbal?k ?ah ?smail Hatayi, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet?in ?iirlerinde ?slam Öncesi ?nanç Motifleri 25.01.2016
2683 ?lyas Kayaokay Ali R?za Septio?lu?na Ba?l? Olarak Anlat?lan F?kralar Üzerine 04.01.2016
2682 Salahaddin Bekki Dedem Korkut Kitab? Ara?t?rmalar?n?n 100 Y?ll?k Tarihi ve ?100 Temel Eser? Kapsam?nda Yay?mlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adl? Kitaplar?n Niteli?i Üzerine Bir De?erlendirme 30.11.2015
2681 ?smail Abal? Yap?sal Folklor Kuram? Ba?lam?nda Bir Masal ?ncelemesi Örne?i 30.11.2015
2680 ?smail Abal? ?Totem Yapmak? Tabiri Üzerine 30.11.2015
2679 ?smail Abal? Meslek Folkloru Ba?lam?nda Zeytincilik (Gözkaya Köyü/Ayd?n Örne?i) 30.11.2015
2678 ?smail Abal? Kemal Sunal Filmlerinin Folklorik ??levleri 30.11.2015
2677 Cevdet Avc? Türk Atasözlerinde Borç ve Borçluluk 23.11.2015
2676 Alaattin Uca Türk Toplumunda Nevruz-II 09.11.2015
2675 Eda Tany?ld?z? Elaz?? Halk Kültüründe Do?um Âdetleri 26.10.2015
2674 Sinan Ha?ha?-Ünal ?mik-Can Aydo?du Arguvan Örnekleminde ?Dede Saz??n?n Organolojisi ve ?cra Özellikleri 16.10.2015
2673 Yusuf Ziya Sümbüllü-Edina Ustavdic Bo?nak Halk Kültüründe Do?um Geçi? Merasimi Üzerine Tespit ve De?erlendirmeler 07.10.2015
2672 Semra ?en O?uz Ka?an Destan??nda ve Dede Korkut Hikâyeleri?nde Kad?n 09.09.2015
2671 Sava? Kurt-Beyza Kurt Türk Devlet Kültüründe Rüya 08.09.2015
2670 Muhammet Kemalo?lu Ahmet Ya?ar Ocak Hayat? ve Eserleri 01.09.2015
2669 Ömer Saraç Dirse Han O?lu Bo?aç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Aç?s?ndan Kültür Kodlar? ve Anlam Kal?plar? 04.08.2015
2668 Tu?rul Balaban Kurta?z? Ba?lama Gelene?i ve Dinî Dayana?? Üzerine: Amasya ?li Örne?i 29.07.2015
2667 Cavit Güzel Uluslararas? Bozk?r?n Tezenesi Ne?et Erta? Sempozyumu Bildirileri 29.07.2015
2666 Ömer Saraç Türk Destanlar?nda ?ntikam Motifi 29.07.2015
2665 Salih Demirbilek Türk Kültüründe ?Deliler? ve Bunlar?n Dede Korkut O?uznâmelerine Yans?mas? 29.07.2015
2664 Özkan Da?demir 18. Yüzy?la Ait Bir Risaleye Göre M?knat?s?n Dinsel-Büyüsel ve T?bbi ??levleri 29.07.2015
2663 Dilaver Düzgün Türk Gölge Oyunu Karagözde ?stanbul Hayat? 29.07.2015
2662 A. S. Amanjolov Semey Eyaletinde Ya?ayan Gagauzlardan Kaydedilmi? Folklor Metinleri 29.07.2015
2661 Merdan Güven Türkülerin Varyantla?mas? 27.07.2015
2660 Ahmet Gökçegözo?lu Zühre -Tahir Hikâyesinin Türkmen ve Kumuk Varyantlar?n?n Epizotlar?na Göre ?ncelenmesi 27.07.2015
2659 Nezir Temür Salar Türklerinde Evlilikle ?lgili Âdetler 24.07.2015
2658 Sevda Gülakan Kaman Bayku? Kelimesi ve Bayku?la ?lgili ?nançlar Üzerine 24.07.2015
2657 Abdulkadir Emeksiz Türk Halkbilimi Mizah Ara?t?rmalar?na Dair Genel Tespit, De?erlendirme ve Teklifler 24.07.2015
2656 Eda Tany?ld?z? Anadolu Masallar?nda Ormana Terk Edilme Motifinin ?ncelenmesi 23.07.2015
2655 Nesrin Feyzio?lu Gelin Kayas? Efsaneleri ve Ta? Kesilme Motifi Üzerine Bir De?erlendirme 21.07.2015


1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Sonraki Sayfa