ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No yazar Makale Tarih Html sürümü
2664 Özkan Daşdemir 18. Yüzyıla Ait Bir Risaleye Göre Mıknatısın Dinsel-Büyüsel ve Tıbbi İşlevleri 29.07.2015
2663 Dilaver Düzgün Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı 29.07.2015
2662 A. S. Amanjolov Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor Metinleri 29.07.2015
2661 Merdan Güven Türkülerin Varyantlaşması 27.07.2015
2660 Ahmet Gökçegözoğlu Zühre -Tahir Hikâyesinin Türkmen ve Kumuk Varyantlarının Epizotlarına Göre İncelenmesi 27.07.2015
2659 Nezir Temür Salar Türklerinde Evlilikle İlgili Âdetler 24.07.2015
2658 Sevda Gülakan Kaman Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine 24.07.2015
2657 Abdulkadir Emeksiz Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler 24.07.2015
2656 Eda Tanyıldızı Anadolu Masallarında Ormana Terk Edilme Motifinin İncelenmesi 23.07.2015
2655 Nesrin Feyzioğlu Gelin Kayası Efsaneleri ve Taş Kesilme Motifi Üzerine Bir Değerlendirme 21.07.2015
2654 Zühal Yüksel Altınorda ve Kırım Hanlıklarındaki “Kurultay” Geleneğinin Kırım Tatar Destanlarına Ve Kırım Tatar Geleneklerine Yansıması 21.07.2015
2653 Shomirzo Turdimov Güneş İnancına Bağlı Ziyaret Yerleri ve Köroğlu Destanı 21.07.2015
2652 Ruth Finnegan [Sözlü Şiir Ortamında] İzleyici, Bağlam ve İşlev 21.07.2015
2651 Boray İdem Türkmenlerde Altmış Üç Yaş Töreni: Ak Koyun Toyu 09.07.2015
2650 Yılmaz Irmak-Ertuğrul Taş Belçika'daki Faymonville Türk Köyü ve Karnavalı 07.07.2015
2649 Çiğdem Kaya New Product Development through Design: The Case of Craftswomen in Mardin 07.07.2015
2648 Fatma Koç-Emine Koca Kütahya'nın Entarili Geleneksel Kadın Giysilerinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi 06.07.2015
2647 Nilgün Dalkesen Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Kültüründe Geyik Kültü 06.07.2015 OKU
2646 Mehmet Çevik Televizyon Dizileri Halk Hikâyelerinin Modern Şekli midir? 06.07.2015
2645 Armağan Elçi The Legends Minstrel Şeref Taşlıova Transmitted From Minstrel Kahraman in The Context Of Oral History Text 06.07.2015
2644 Esma Şimşek Meddahlıkta "Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi"ne Eklenmesi Gereken Bir İsim: Kadirlili Yusuf Sıra 06.07.2015
2643 A. Aşirov-B. A. Pasilov Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki 'Cehri Zikir' Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri 06.07.2015
2642 Abdulselam Arvas Hakas "Şamanizm"i (Dünya Görüşü) Üzerine Yapılan Çalışmalar-II 06.07.2015
2641 Sibel Turhan Tuna Muğla'da Nazar, Büyü, Fal Üzerine Su Kültürüyle İlgili İnanç ve Pratikler 30.06.2015
2640 Davut Kaplan Oltu-Aşağı Çamlı (Terpink) Köyünde Bir Ekonomik Dayanışma Modeli: Süt Alma / Hab 26.06.2015
2639 Ahmet Dağlı Dinî Şahsiyetler Etrafında Anlatılan Efsanelerin Birleştirilmesi Üzerine 26.06.2015
2638 Kürşat Öncül Kars Örnekleminde Kültür Politikaları ve Poşalar 28.05.2015
2637 Kelime Erdal-Gületin Erdal Kaybolan Kültür, Kaybolan Oyun: Kibrit Oyunu 15.05.2015
2636 Linda Dégh-Andrew Vazsonyi Memorat-Ön-Memorat 15.05.2015
2635 Adhamcan A. Ashirov-Nurettin Hatunoğlu Özbekistan'da Mevsimsel Bayramlar ve Özel Günler 15.05.2015
2634 Halil İbrahim Şahin Ritüel ve Kutsal Anlatı Bağlamında Balıkesir Çepnilerinin Cem Törenlerindeki "Miraçlama"lar Üzerine Bir Değerlendirme 15.05.2015
2633 Erol Gülüm Yaratıcı Turizm-Halk Kültürü İlişkisi ve Yerelin Popülerleşmesi 14.05.2015
2632 Eylem Arslan Türk Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Sunumları Açısından Yaşın Sosyo-Kültürel Değişkenlerle İlişkisi Üzerinden Analizi 14.05.2015
2631 Songül Ulutaş Sanayileşme Sürecinde Geleneksel Osmanlı Üretim Sektörü: Tarsus Örneği (1839-1856) 14.05.2015
2630 Kadriye Türkan Anadolu Masallarında Çok Eşlilik 14.05.2015
2629 Abdülkadir Başkurdistanlı Türk Rivayetlerinde Bozkurt 14.05.2015
2628 Emine Dingeç Osmanlı Sarayı’nda Cirit Alayları: Lahanacılar ve Bamyacılar 08.05.2015
2627 Çiğdem Kara Turistik Ticari Halkbilimsel Ürünler ve Beypazarı 08.05.2015
2626 Nebi Özdemir Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler 08.05.2015
2625 Songül Çek Bir Senkretizm Örneği Olarak Sinop’ta Helesa Geleneği ve Mitik Nitelikleri 07.05.2015
2624 Mehmet Emin Bars William Bascom’un “Folklorun Dört İşlevi” Işığında Nasrettin Hoca Fıkraları Üzerine Bir Değerlendirme 07.05.2015
2623 Mustafa Duman Türkiye'de 2000-2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme 05.05.2015
2622 Zehra Sema Demir Türkiye'de Açık Hava Müzeleri "Açıldı" Açılıyor Açık Hava Müzelerine Yeni Bir Bakış 05.05.2015
2621 Tuba Saltık Özkan Folklorun Yüzüncü Yılında Halk Hekimliği Çalışmalarına Bir Bakış 05.05.2015
2620 Dilek Türkyılmaz Türk Halk Biliminin Yüzüncü Yılında Sözlü Edebiyat Çalışmaları Üzerine Bazı Tespitler 05.05.2015
2619 Evrim Ölçer Özünel Görmezden Gelinen "Evimizin Ressamı": Folklorun 100. Yılında Malik Aksel ve Görsel Halkbilimine Katkıları 05.05.2015
2618 Bayram Durbilmez Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: "Halk Bilimi" ile "Edebiyat"ın Ortak Alanları ve "Halk Edebiyatı" Üzerine Bir Değerlendirme 05.05.2015
2617 Halil İbrahim Şahin Ziya Gökalp'in "Halk" ve "Halkbilimi" Terimlerine Bakış Açısında Geleneğin Yeri 05.05.2015
2616 Selcan Gürçayır Teke Türk Folkloruna Dışarıdan Bakmak: Türk Folklor Tarihinde Yabancı Folklor Araştırmacıları 30.04.2015
2615 Ruhi Ersoy Folklor Çalışmalarının 100. Yılında "Folklor-Milliyetçilik" İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler 30.04.2015


1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa