ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (466) Makale (1607)
Sedat Adıgüzel
 1. Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve Rekabet (07.12.2011)
Erdal Aksoy
 1. Günümüz Kırıkkale Karakeçili Yörüklerinin Aşiret Yapısı (01.01.2012)
Erhan Aktaş
 1. Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme (16.12.2011) (HTML)
Çiğdem Akyüz
 1. Dünden Bugüne Türk Dünyası Destan Anlatıcıları (03.01.2012) (HTML)
Rövşen Alizade
 1. Tıva ve Şor Kahramanlık Destanlarında Mitolojik Motifler (16.12.2011) (HTML)
Semih Altınölçek
 1. Güreş Karşılaşmalarında Müziğin Yeri ve Önemi (07.12.2011)
Ezgi Ulusoy Aranyosi
 1. Halk Hikâyelerinde Tür sorunu Üzerine (23.01.2012)
Abdulselam Arvas
 1. Günümüz Kırgız Akınları Hakkında (03.01.2012)
Ferhat Aslan
 1. Sanal Kültür Ortamında Güncellenen Nasreddin Hoca Fıkraları (03.01.2012) (HTML)
Ayten Atay
 1. Nogay Masallarında Yarış (07.12.2011)
Sagıp Atlı
 1. Kastamonu Masallarında İnanç ve Âdetler (11.01.2012) (HTML)
Gülhan Atnur
 1. Osmanlı Tıp Yazmaları ile Halk Hekimliğinde “Hafkan (Afakan)” ve Hazâ ‘İlâc-ı Hafakân Adlı Kitap (16.01.2012)
Ali Haydar Avcı
 1. Pir Sultan Ocağı (09.12.2011)
Pakize Aytaç
 1. Alevî-Bektaşî Felsefesinde Yer Alan Ana Metaforlar Üzerine Bir Değerlendirme (09.12.2011)
Halide Babayeva
 1. Xızır İlyas’ın Türk Mitoloji Sistemindeki Rolü (21.12.2011)
Selman Başaran
 1. Karagöz Oyununda Çengi Kıyafeti (08.12.2011)
İlhan Başgöz
 1. Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar (21.01.2012)
 2. Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (21.01.2012)
Hüseyin Baydemir
 1. Özbek Folklorunda Rekabet ve Yarış (07.12.2011)
Salahaddin Bekki
 1. Pir(i) Davut Türbesi Örneğinde Alevîlerde Su, Ateş, Kurban ve Ağaç Kültü (08.12.2011)
 2. Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair: Haydar Kaim ve Şiirleri (09.12.2011)
Pertev Naili Boratav
 1. Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (21.01.2012)
 2. Çukurova'da Folklor Derlemeleri (21.01.2012) (HTML)
 3. Folklor Arşivi'nin Bugünkü Durumu (21.01.2012)
Şeref Boyraz
 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet (18.01.2012)
Fuat Bozkurt
 1. Buyruk ve Buyruğa Göre Alevî Kimliği (08.12.2011)
Filiz Kılıç-Tuncay Bülbül
 1. Haydar Cemil Baba'nın Muhiplerinden Süleyman Saltık'ın Düzenlediği Mecmuadaki Yayınlanmamış Şiirler (09.12.2011)
Songül Çek Cansız
 1. Ninnilere Bağlam Merkezli Bir Yaklaşım (04.01.2012) (HTML)
Adem Ceyhan
 1. 17. Asra Ait İki Kitapçık: Nasreddin Hoca “Hikâye”leri ve Türk Atasözleri (10.01.2012) (HTML)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Kültürlerin Diyalogu veya Diyalogsuzluğu Bağlamında Halkbilimi Çalışmalarının Yeri ve Önemi (30.12.2011) (HTML)
Ahmet Dağlı
 1. Göstergebilimsel Yöntemle Bir Efsane Çözümlemesi: Ferhat ile Şirin (16.01.2012)
Hüseyin Dedekargınoğlu
 1. Dedekargın Süreğinde Cem Töreni (09.12.2011)
Gonca Kuzay Demir
 1. Kosova’da Anlatılan Kesik Baş Efsaneleri (04.01.2012) (HTML)
İ. Pelin Dündar-Şadiye Deniz
 1. Barış Gazeteciliği: “Türk Yazılı Basınında 2003 Irak Savaşı Haberlerinin Değerlendirilmesi” (18.01.2012)
Hüseyin Dikme
 1. Tanzimat Sonrası Türk Gazeteciliğinde “Halk” Kelimesinin Kullanımı ve Halka Yönelik Faaliyetler (16.01.2012)
Talip Doğan
 1. İran Azerbaycanı’nda (Urmiye’de) “Sayalar” ve “Sayaçılar” (04.01.2012) (HTML)
Muzaffer Doğanbaş
 1. Amasya Müze Müdürlüğü Teşhirindeki El Yazması Kur'ân-ı Kerim Nüshaları (12.12.2011)
Banu Mustan Dönmez
 1. Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin ‘Şiir-Müzik-Dans’ ile İlişkisi (18.01.2012)
Elif Dulger
 1. Evliya Çelebi Seyahatmesi’nde Fal (04.01.2012) (HTML)
Aysun Dursun
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku (04.01.2012) (HTML)
Kenan Erdoğan
 1. Bir Bektaşî Şairi: Üsküdarlı Rızâ Râmî ve Yeni Bulunan On İki Şiiri (09.12.2011)
Pınar Fedakar
 1. Çizgiyi Asanlar: Cille. Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filme Aktarılması (16.12.2011) (HTML)
Selami Fedakar
 1. Özbek Mizahında Nasrettin Hoca Tipi ve Fıkraları (20.12.2011) (HTML)
Süleyman Fidan
 1. Sözlü Kültür- Sözlü Tarih İlişkisi Bağlamında Niş Türküleri (04.01.2012) (HTML)
Cahit Gelekçi
 1. Türk Kültüründe Oğuz-Türkmen-Yörük Kavramları (30.12.2011) (HTML)
İbrahim Gökbakar
 1. Masal ve Türkü (21.01.2012)
Cengiz Gökşen
 1. Dede Korkut Hikâyelerindeki Ozan Tipi Bağlamında Kars Âşıklık Geleneği (04.01.2012)
Kürşad Gülbeyaz
 1. Milli Kırgız Düğünü (21.12.2011)
Selcan Gürçayır
 1. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Üzerine Eleştirel Bir Okuma (23.01.2012)
Mustafa Güllübağ
 1. The Poetry by Turkish and English Women of World War I on the Way to Liberation and Right to Vote (18.012012)
Almaz Hasankızı
 1. Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası (19.12.2011) (HTML)
Latifa Hudaykulova
 1. Surhanderya Bölgesi Özbek Sünnet Düğünlerinin Folkloru (19.12.2011)
Abdülkadir İnan
 1. Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler (21.01.2012)
 2. Eski Türklerde ve Folklorda «ant» (21.01.2012)
Birol İpek
 1. “Göğsü Kınalı Serçe Kuşu” Masalının Çözümleme Denemesi (26.12.2011)
Cabbar İşankul
 1. Rüya ve Bilmece (19.12.2011) (HTML)
İlhama Jafarova
 1. Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları (07.12.2011)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Kültürlü Halklarda Yarış-Pir-Ruhî İlahî Mitolojik Bağlantısına Dair (07.12.2011)
 2. Göklen Türkmenleri (=Türkmenistan) Halk İnançlarındaki Ölüm Temasına Dair Bazı Karşılaştırmalar (27.12.2011) (HTML)
Erdal Karaman
 1. Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında 'Meyhane'  (07.12.2011)
Sulayman Kayıpov
 1. Bir Didaktik Türkünün Derleniş Öyküsü (Veya Benim Yıla Bedel Yarım Günüm) (20.12.2011)
Sibel Kılıç
 1. Contribution of Karagoz Humour Magazine (1908 – 1955) to Socio-Cultural Transformations of the Turkish Society which Derives its Sources from the Karagoz Humour Practices and Its Importance through the Perspective of the Turkish Cultural History (17.01.2012)
Adem Koç
 1. Kütahya Soğukçeşme (Avdan) Köyü’nde Kurban Ritüeli (01.01.2012) (HTML)
Emine Koca-Fatma Koç
 1. Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri (07.12.2011)
Erhan Taşbaş-Aymira Maratkızı
 1. Kırgız Ulusal Oyunları (07.12.2011)
Mamatqul Juraev-Barno Nurmuradova
 1. Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları (19.12.2011) (HTML)
Bahaeddin Ögel
 1. Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygur'ların Menşe Efsanesi (21.01.2012)

Nihal Ötken
 1. Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Dekor Tasarım ve Uygulama Yöntemi (26.12.2011)
Nurgül Özcan
 1. Bektaşî Erkânnameleri ve Bir Bektaşî Erkânnamesi (09.12.2011)
Makbule Tokur Kesgin-Hilal Özcebe
 1. Türkiye'de Çocuk Bakımındaki Geleneksel İnanç  ve Uygulamalar (30.12.2011) (HTML)
Şuayip Özdemir
 1. Malatya Örneği Düzleminde Tarihsel Süreç İçerisinde Alevî Toplumunca Dinî-Sosyal Otorite Olarak Kabul Gören Dedeliğe Günümüz Alevîliği'nin Bakış Açısı (12.12.2011)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Kültür Turizminde “Yöresel” ve “Otantik” Olanı Sorgulamak ve Tüketilmiş “Mekânları Yeniden Üretmek” Üzerine (04.01.2012) (HTML)
Gürol Pehlivan
 1. Anadolu’da Tabu İle İlgili Bir Tâbir: Düşmez (19.12.2011)
Yüksel Sayan
 1. Türk Kültür Mirasının Korunması ve Tarihi Çevre Bilinci Üzerine (20.12.2011) (HTML)
Ağgül Erdoğan Sezen
 1. Manisa/Muradiye'deki Tahtacı Kıyafetleri (12.12.2011)
Fatih Ramazan Süer
 1. Bir Seğir-name Örneği (05.01.2012)
Uğur Sümer
 1. Hacı Bektaş Veli'nin İlmî Yönüne Genel Bir Bakış (09.12.2011)
Halil İbrahim Şahin
 1. A. N. Samoyloviç ve Hocalı Molla’nın Türkmen Folkloruyla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme (26.12.2011)
A. Kubilay Şahin
 1. Ana Hatlarıyla Horasan'dan Anadolu'ya Alevîlik ve Bektaşîlik (09.12.2011)
Sedat Tamay
 1. “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdürdüğü Anlatması”nda Asalet, Güç ve Bilgeliğin Zaferi (20.12.2011)
Erhan Taşbaş
 1. Gölge Oyunundaki Çelebi Tipinin Kıyafeti (08.12.2011)
Taner Tatar
 1. Kutsalın Siyasallaşması ve Alevîlik (09.12.2011)
Mehmet Temizkan
 1. Bektaşî Şiirlerinde Şâh Metaforu Üzerine Bir İnceleme (09.12.2011)
Nezir Temur
 1. Folklor-İdeoloji-Edebiyat Üçgeninde Suat Taşer’in Deli Dumrul’u (05.01.2012) (HTML)
Turgut Tok
 1. Denizli Yöresinde Alevîlik ve Bektaşîliğin Tarihi Süreçte Genel Bir Değerlendirmesi (08.12.2011)
Atilla Coşkun Toksoy
 1. Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları (07.12.2011)
Abdurrahim Tufantoz
 1. Orta Asya'dan Balkanlar'a Türklerde Pişi ve Helva Pişirme Geleneği (09.12.2011)
Mehmet Tuğrul
 1. Hikâyet-i Kerem Han (20.01.2012)
 2. Mahmutgazi Köyünün Halk Edebiyatı (21.01.2012)
Prof. Dr. Sultan Tulu
 1. İran, Halaçlar ve Horasan Türklerinden Molla Nasreddin Fıkraları (16.12.2011)
Fatma Ahsen Turan
 1. Kahire'deki El-Megaverî (Kaygusuz) Bektaşî Tekkesi'nden, Detroit'teki Bektaşî Tekkesi'ne (09.12.2011)
Şamirza Turdimov
 1. Özbek Köroğlu Dairesindeki Sakibülbül Sembolü Üzerine Düşünceler (16.12.2011)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teskilatlarında Dikotomik Özellik (16.12.2011) (HTML)
 2. Türkmenistan’da Mizah Tipleri (20.12.2011) (HTML)
S. Kürşad Koca-Serdar Uğurlu
 1. Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı (26.12.2011)
 2. Türk Kültürü ve Anadolu Müslümanlığı İlişkisi (26.12.2011)
Rabia Kocaaslan Uçkun
 1. Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi (19.12.2011)
Sedat Uğurlu
 1. Traditional Folk Medicine in the Turkish Folk Culture (05.01.2011) (HTML)
Eyüp Uzunkaya
 1. Türk Halk Danslarının Müzikle İcrasında Davulun Yeri  ve Önemi (26.12.2011)
Mehmet Yavuz
 1. Alevi-Bektaşi Kültüründe Nasihatlerin Değerler Eğitimindeki Önemi ve İslahiye-Kabaklar Köyünde Verilen Nasihatler (09.01.2012)
Aktan Müge Yılmaz
 1. Masal Dünyasındaki Çoban (27.12.2011)
Betül Havva Yılmaz
 1. Misketle Kültürü Söylemek: Cille. Cordoba Animasyon Ekibi ile Söyleşi (16.12.2011) (HTML)
Oktay Yivli
 1. Sevdican Oyununda Kadın Tipleri (13.01.2012)
Ali Yol
 1. Türk Ninnileri (tanıtma) (26.12.2011)
Haluk Yücel
 1. Türk Halk Müziği Üzerine Bir İnceleme (26.12.2011)

Mualla Uydu Yücel
 1. Kazak Türklerinin Milli Oyunlarındaki At Yarışları (07.12.2011)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 6. sayfa | 8. sayfa